HOTĂRÂRE nr. 206 din 14 februarie 2022privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 15 februarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor, prevăzute la art. 6 de la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor, denumit în continuare MF, în favoarea fiecărui beneficiar participant la Programul IMM INVEST, inclusiv la Subprogramul AGRO IMM INVEST, respectiv de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit în continuare FGCR, în calitate de mandatar al statului, prin MF, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, pentru una dintre următoarele categorii de credite garantate, după cum urmează:2. La articolul 1, alineatele (4^1), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4^1) Pentru modificarea perioadei și a valorii dobânzii subvenționate, până la 8 luni de la acordarea finanțării, se întocmesc acte adiționale la acordurile de finanțare, în baza solicitărilor instituțiilor de credit, după comunicarea de către acestea a noii valori a dobânzii prin rapoarte centralizate transmise către FNGCIMM/FGCR, după caz. Modelul raportului este prezentat în anexă la convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate cu finanțatorii.(5) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (4) este implementată de către MF, prin FNGCIMM, pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, respectiv prin FGCR pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat. MF are calitatea de furnizor, iar calitatea de administrator al acestei scheme îi este delegată FNGCIMM pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, respectiv FGCR pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, prin efectul legii.(6) Creditele prevăzute la alin. (1) se acordă în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale FNGCIMM/FGCR, după caz, condițiile de acordare a garanțiilor de stat și cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.3. La articolul 1 alineatul (7), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM/FGCR, după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/ prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM/FGCR, după caz, și se virează de către beneficiarii Programului întrun cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:Comision de risc = (valoarea^1)/soldul^2) garanției la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3))/12Prin ordin al ministrului finanțelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat.^1) În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanției.^2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior.^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.c) comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM/FGCR, după caz, pentru perioada de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acțiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenței de către beneficiar sau FNGCIMM/FGCR, după caz. În cazul renunțării la garanție, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanțelor, dacă creditul nu a fost utilizat.După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM/FGCR, după caz, de către beneficiarul Programului și este virat de instituția de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM/FGCR a cererii de plată. Acesta este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor.Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:Comision de administrare = (valoarea^1)/soldul^2) garanției la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3))/12^1) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției.^2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul garanției la data de 31 decembrie a anului anterior.^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.4. La articolul 1, alineatele (9)-(12), (17), (18), (18^1) și (18^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(9) Instituția de credit va asuma și va transmite lunar FNGCIMM/FGCR, după caz, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a grantului - componenta de dobândă, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Formatul raportărilor, modalitatea de asumare a acestora, precum și modul de transmitere către FNGCIMM/FGCR, după caz, sunt agreate și detaliate în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituțiile de credit, respectiv în convenția privind implementarea Programului.(10) Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor se efectuează până la data de 30 iunie 2023 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR, după caz, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei. Formatul deciziilor de plată pentru componentele de comisioane și dobândă din grant este prevăzut în anexele nr. 1a și 1b la prezentele norme metodologice. Pentru creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, plata componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanțării garantate se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM/FGCR, după caz, pe baza deciziei de plată emise de administratorii schemei. Formatul deciziei de plată pentru componenta nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 1c la prezentele norme metodologice. Detaliile privind modalitatea și termenele de solicitare a plății grantului de către beneficiari și instituțiile de credit se stabilesc în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu finanțatorii.(11) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către MF, în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziei de plată emise de către administratorii schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea și modul de determinare a cuantumului obligației de plată.(12) Plata pentru componentele de comisioane și dobândă din grant se efectuează în lei, în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv în termen de 1 an pentru componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, după caz. Termenele curg de la data înregistrării online a deciziei de plată emise de către administratorii schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro..................................................................................................(17) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul Programului, FNGCIMM/FGCR, după caz, mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin MF, în calitate de co-creditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale. Sunt exceptate biletul la ordin, fideiusiunea, precum și orice alte garanții colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(18) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către instituția de credit în/din cartea funciară a imobilelor în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare. Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, instituția de credit trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM/FGCR, după caz. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FNGCIMM/FGCR, după caz, și până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. În cazul în care prin Program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator și statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate.(18^1) În cazul în care instituția de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FNGCIMM/FGCR, după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției. În solicitarea instituției de credit trebuie menționat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicate de FNGCIMM/FGCR, după caz.(18^2) În cazul în care instituția de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicate de FNGCIMM/FGCR, după caz, la momentul comunicării de către instanța de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției.5. La articolul 1, după alineatul (18^2) se introduce un nou alineat, alineatul (18^3), cu următorul cuprins: (18^3) Prin excepție de la prevederile alin. (18) teza a treia, ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit vor putea avea rang secund în situația în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST.6. La articolul 1, alineatul (20) se modifică și va avea următorul cuprins: (20) Între MF și FNGCIMM/FGCR, după caz, se încheie o Convenție privind implementarea Programului, iar între FNGCIMM/FGCR, după caz, și instituțiile de credit participante în Program se încheie convenții de garantare și plată a granturilor prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțării prin credite bancare cu garanție de stat.7. La articolul 2, literele a), b), e) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) convenție privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între MF și FNGCIMM/FGCR, după caz, care cuprinde, în principal, termenii și condițiile mandatului acordat FNGCIMM/FGCR și clauze privind drepturile și obligațiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor acordate în cadrul Programului. Modelul Convenției privind implementarea Programului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor;b) convenție de garantare și plată a granturilor - document semnat între FNGCIMM/FGCR, după caz, în calitate de mandatari ai MF, și finanțator, prin care se stabilesc termenii și condițiile aplicabile garanțiilor de stat;..................................................................................................e) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii FNGCIMM/FGCR, după caz, în baza garanției acordate de stat prin mandatul încredințat FNGCIMM/FGCR, după caz;..................................................................................................h) acordul de finanțare - actul juridic, încheiat între FNGCIMM/FGCR, după caz, în calitate de administratori ai schemei, instituția de credit și beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare.8. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Data la care încetează răspunderea statului în baza garanției acordate prin intermediul FNGCIMM/FGCR, după caz, în numele și în contul său, este:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care MF plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la FNGCIMM/FGCR, după caz, a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție.9. La articolul 5, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^2) și (1^3), cu următorul cuprins: (1^2) După aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2022, în vederea acordării de garanții, FNGCIMM pentru plafonul alocat Programului IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv FNGCIMM/FGCR, pentru plafonul alocat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare instituțiilor de credit participante în Program, respectiv Subprogram, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite MF în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanțiilor care urmează să fie acordate de instituțiile de credit depășește valoarea plafonului total anual repartizat fiecărui administrator, FNGCIMM/FGCR, după caz, este autorizat, cu acordul prealabil al MF, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.(1^3) Pentru anul 2022, plafonul garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST se alocă de către MF, în mod egal, în favoarea FNGCIMM și FGCR.10. La articolul 5, alineatele (2), (2^1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Pentru anii următori, după aprobarea plafonului anual, acesta se alocă de către FNGCIMM/FGCR, după caz, la solicitarea instituțiilor de credit participante în Program/Subprogram, cu acordul prealabil al MF, în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare instituție de credit în totalul garanțiilor acordate în cadrul Programului/ Subprogramului în anul precedent sau de la începutul anului în curs în cazul alocării de plafoane suplimentare și/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.(2^1) În cazul instituțiilor de credit înscrise în Program/Subprogram, care nu au beneficiat de alocări de plafoane de garantare în anul precedent sau care au beneficiat de plafoane de garantare, dar nu au acordat garanții în anul precedent, FNGCIMM/FGCR, după caz, formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare alocat în anul curent, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite Ministerului Finanțelor în vederea aprobării...................................................................................................(4) FNGCIMM/FGCR este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituțiile de credit a plafonului alocat și să efectueze realocări între instituțiile de credit în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare al garanțiilor, cu acordul prealabil al MF.(5) Plafonul total alocat FNGCIMM pentru derularea Subprogramului AGRO IMM INVEST poate fi suplimentat, la propunerea FNGCIMM, cu acordul MF, în funcție de necesarul de garantare din plafonul alocat FNGCIMM pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA, în limita plafonului total alocat pentru acordarea de garanții în cadrul acestui Program și cu condiția verificării de către FNGCIMM a încadrării în bugetul anual/total al schemei de ajutor de stat.11. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Plafonul total alocat FNGCIMM pentru derularea Programului IMM INVEST ROMÂNIA poate fi suplimentat, la propunerea FNGCIMM, cu acordul MF, în funcție de necesarul de garantare, din plafonul alocat FNGCIMM pentru derularea Subprogramului AGRO IMM INVEST, în limita plafonului total alocat pentru acordarea de garanții în cadrul acestui Program și cu condiția verificării de către FNGCIMM a încadrării în bugetul anual/total al schemei de ajutor de stat.12. La articolul 6, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Prelungirea valabilității creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate în cadrul Programului poate fi realizată, pe o perioadă de maximum 36 de luni începând de la data scadenței finanțării prevăzute în contractul de credit inițial, urmând ca, cel puțin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare. Pe toată durata de valabilitate, inclusiv în perioada de prelungire a valabilității creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, instituțiile de credit pot renunța la garanția acordată în cadrul Programului și pot aproba preluarea creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și ieșirea din Program, în condițiile încetării valabilității garanțiilor acordate în cadrul Programului și a răspunderii asumate de FNGCIMM/FGCR, după caz, în numele și în contul statului.13. La articolul 6, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În situația în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru se confruntă cu dificultăți financiare temporare și instituțiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată inițial, garanția acordată de FNGCIMM/FGCR își menține valabilitatea. Dacă în urma restructurării creditului se prelungește perioada de creditare, cu încadrare în termenele maximale prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, instituția de credit transmite solicitarea de prelungire a garanției în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aprobării restructurării creditului/liniilor de credit, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare înainte de scadența finală a finanțării pentru care se solicită prelungirea.14. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) În solicitările de acordare a garanțiilor de stat transmise de instituțiile de credit către FNGCIMM/FGCR, după caz, în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv Subprogramului AGRO IMM INVEST, sunt cuprinse și informații privind structura celorlalte garanții colaterale, valoarea admisă în garanție a acestora și gradul de acoperire a creditului cu garanții.15. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Nu pot fi garantate în cadrul Programului creditele pentru realizarea de investiții și/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanțarea unei activități din următoarele sectoare/domenii:a) intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare: Cod CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.;b) asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare:Cod CAEN 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;Cod CAEN 6511 - Activități de asigurări de viață;Cod CAEN 6622 - Activități ale agenților și brokerilor de asigurări;c) tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agenții imobiliari:Cod CAEN 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;d) grupa 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;e) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:Cod CAEN 110 - Fabricarea băuturilor, cu excepția clasei 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe, 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare, 1105 - Fabricarea berii, 1106 - Fabricarea malțului și 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;Cod CAEN 1200 - Fabricarea produselor din tutun;Cod CAEN 2540 - Fabricarea armamentului și muniției;Cod CAEN 2051 - Fabricarea explozivilor;Cod CAEN 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;Cod CAEN 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;f) activități de investigare și protecție:Cod CAEN 803 - Activități de investigații;g) diviziunea 77 - Activități de închiriere și leasing.16. La articolul 11 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) data la care este activă aplicația privind înregistrarea online se comunică pe site-ul FNGCIMM/FGCR, după caz, cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;17. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) FNGCIMM/FGCR, după caz, pune în format electronic la dispoziția instituției de credit selectate de potențialul beneficiar aplicant datele și documentele înregistrate de acesta, precum și acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.18. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Acordarea și derularea garanțiilor de stat se realizează pe baza unor convenții de garantare și plată a granturilor încheiate între FNGCIMM/FGCR, după caz, și instituțiile de credit participante în Program. Modelul convenției de garantare și plată a granturilor se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.(2) Instituția de credit transmite FNGCIMM, respectiv FGCR, după caz, direct sau prin unitățile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanției de stat, după aprobarea creditului de către structurile sale competente, prin intermediul aplicației web https://plafon.garantare.ro pentru FNGCIMM, respectiv https://modulonline.fgcr.ro/ pentru FGCR. (3) Solicitarea de garantare se transmite de către instituția de credit împreună cu următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, completată și semnată de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, cu ultimele date raportate și disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările și completările ulterioare;d) certificatul de atestare fiscală și acordul beneficiarului de finanțare de consultare a bazei de date a MF, prevăzut în anexa nr. 2;e) declarația unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, respectiv ultima declarație fiscală depusă la data solicitării de garantare, în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente;f) documentele prin care instituțiile de credit au solicitat Centralei Incidentelor de Plăți (CIP) inițierea procedurii de anulare a incidentelor bancare prevăzute la art. II alin. (2) din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificările ulterioare, în situația în care acestea au raportat astfel de incidente de plată.(4) FNGCIMM/FGCR, după caz, analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor alin. (3) și a următoarelor informații și documente obținute de FNGCIMM/FGCR, după caz:a) rezultatul consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare;b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvență, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare;c) datele financiare aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiați, obținute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM/FGCR, după caz, a încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare;d) verificarea îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare; pentru verificare FNGCIMM/FGCR poate încheia un contract de furnizare de servicii financiare cu un furnizor de date financiare integrate;e) rezultatul consultării bazei de date a MF de către instituția de credit. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituția de credit a expirat până la data aprobării garanției, FNGCIMM/FGCR, după caz, realizează consultarea bazei de date a MF utilizând documentul transmis de instituția de credit conform prevederilor alin. (3) lit. e). În situația în care solicitantul înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordată în cadrul Programului sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiții solicitantul nu trebuie să înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(5) Informațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b) pot fi înlocuite de rapoarte obținute de FNGCIMM/FGCR, după caz, de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM/FGCR, după caz, are încheiate contracte de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se analizează conform prevederilor alin. (4) prin raportare la ultimele situații financiare anuale încheiate și depuse la data solicitării garanției, după caz. Îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se analizează conform prevederilor alin. (4) prin raportare la data solicitării de garantare.(6) După verificarea documentelor și datelor prevăzute la alin. (2)-(4) și, după caz, alin. (5) potrivit reglementărilor proprii, a convențiilor de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit, precum și a gradului de acoperire cu garanții cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, pe baza datelor completate de către instituția de credit în solicitarea de garantare, FNGCIMM/FGCR, după caz, comunică instituției de credit decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor.(7) În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite/garanții în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST și care doresc să acceseze noi credite/garanții până la limita de 5.000.000 de lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituțiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituțiile de credit să transmită la FNGCIMM/FGCR, după caz, noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Nu se vor întocmi acte adiționale la contractele de garantare existente, pentru garanțiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice majorare/suplimentare a garanției se consideră o nouă acordare. În cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie beneficiare de credite/garanții în cadrul Programului IMM INVEST și/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituțiile de credit transmit la FNGCIMM/FGCR, după caz, solicitările de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 de lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 de lei, iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 de lei.(7^1) În cazul fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, care desfășoară activități economice și/sau agricole și îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.(7^2) În cazul fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României și care desfășoară activități economice și/sau agricole și se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.(7^3) În cazul profesioniștilor reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.(7^4) În cazul profesioniștilor reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale, dar care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, se aplică procentele de garantare și valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.19. La articolul 13, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) FNGCIMM/FGCR, după caz, transmite instituției de credit contractul de garantare și acordul de finanțare semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puțin 4 exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituția de credit și beneficiarul semnează contractul de garantare și acordul de finanțare. După semnare, instituția de credit remite FNGCIMM/FGCR, după caz, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare. În cazul în care beneficiarul și instituția de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FNGCIMM/FGCR, după caz, sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.20. La articolul 14, alineatele (8), (9), (11) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, înainte de depunerea de către instituția de credit la FNGCIMM/FGCR, după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanțării garantate, la solicitarea instituțiilor de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția ca instituția de credit să nu solicite executarea garanției și să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanțării garantate în cadrul Programului/Subprogramului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM/FGCR, după caz, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția retragerii cererii de plată a garanției. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituția de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanțării garantate în cadrul Programului/Subprogramului, la solicitarea instituției de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate în cadrul Programului/Subprogramului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM/FGCR, după caz, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate restante în cadrul Programului/Subprogramului. Instituția de credit poate depune cererea de plată, pentru diferența rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporțional cu procentul de garantare, în conformitate cu prevederile art. 22. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras...........................................(11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăți în legătură cu drepturile izvorâte din polița de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanția creditului, precum și în cazul încasării sumei menționate la alin. (10), instituția de credit are obligația înștiințării FNGCIMM/FGCR, după caz, și MF cu privire la natura și valoarea sumelor virate, precum și cu privire la data efectuării plății în contul MF deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanției și înscrisul se află în curs de întocmire la FNGCIMM/FGCR, după caz, acesta diminuează creanța rezultată prin plată și informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de FNGCIMM/FGCR, după caz, și transmis Agenției Naționale de Administrare Fiscală, MF informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora.21. La articolul 15, partea introductivă de la alineatul (1) și literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Garanția emisă de FNGCIMM/FGCR, după caz, în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:..........................................b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM/FGCR, după caz, a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;...........................................e) acoperă maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiții și al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate întreprinderilor mijlocii sau microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie în baza opțiunii exprimate în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4^1) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, în limita sumei maxime de 5.000.000 de lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 de lei pentru creditele de investiții;22. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) În situația în care instituția de credit solicită FNGCIMM/FGCR, după caz, prelungirea duratei garanției, cu menținerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta va transmite FNGCIMM/FGCR, după caz, solicitarea de garantare împreună cu următoarele documente, în copie:a) declarațiile necesare pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din convențiile de garantare și plată a granturilor încheiate cu finanțatorii, dacă este cazul;b) declarația beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, completată și semnată de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării garanției de către instituția de credit;c) un grafic de rambursare lunară/trimestrială a finanțării aferent cel puțin ultimelor 12 luni de valabilitate a finanțării prelungite, în cazul prelungirii creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.(2) La prelungirea garanției pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, cu menținerea sau diminuarea valorii garanției, care se realizează prin act adițional la contractul de garantare se verifică exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM sau a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat și a duratei maxime a garanției stabilite prin schema de ajutor de stat.(3) Solicitările de majorare a valorii garanției/prelungire cu majorare a valorii garanției/majorare a procentului de garantare, cu încadrarea în prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de noi garanții și se analizează pe baza documentelor și informațiilor prevăzute la art. 12 alin. (3), transmise FNGCIMM/FGCR, după caz, de către instituția de credit.(4) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanției se transmite FNGCIMM/FGCR, după caz, de către instituția de credit, după aprobarea prelungirii finanțării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul convenției de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituția de credit și este transmisă la FNGCIMM/FGCR, după caz, cu maximum 30 de zile lucrătoare, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare înainte de scadența finală a finanțării pentru care se solicită prelungirea. Pentru orice solicitare de prelungire a garanției transmisă de finanțator, fondul de garantare care a acordat garanția pentru care se solicită prelungirea aplică plafoanele maxime ale ajutorului de stat în vigoare la data aprobării solicitării de prelungire a garanției.(5) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite și solicită eliberarea/înlocuirea garanțiilor accesorii finanțării garantate, în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții, aceasta are obligația de a solicita acordul expres din partea FNGCIMM/FGCR pentru care se solicită modificările și de a obține confirmarea prealabilă a acestora pentru operațiune sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției. Solicitarea transmisă FNGCIMM/FGCR, după caz, va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia, după caz, precum și de informații privind valoarea admisă în garanție pentru garanțiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.(6) FNGCIMM/FGCR, după caz, analizează documentele transmise de instituția de credit potrivit reglementărilor proprii, convențiilor de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituțiile de credit și prezentelor norme metodologice și comunică instituției de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete și corecte a documentelor.(7) Instituția de credit are obligația de a notifica FNGCIMM/FGCR, după caz, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) modificarea procentului de garantare ca urmare a majorării/diminuării finanțării, fără modificarea valorii garanției Fondului, cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare;și/saub) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate, după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea FNGCIMM/FGCR, după caz;c) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului.(7^1) Instituția de credit are obligația de a notifica FNGCIMM/FGCR, după caz, prin adresa de înștiințare și anexele de raportare lunare la convențiile încheiate cu instituțiile de creditare, transmise prin intermediul poștei clasice sau electronice, cu privire la modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a liniilor de credit, precum și după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic, nu este necesară notificarea FNGCIMM/FGCR, după caz, prin adresa de înștiințare și prin anexele de raportare lunare;b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului.(7^2) Instituția de credit are obligația de a solicita FNGCIMM/FGCR, după caz, prin adresă transmisă prin intermediul poștei clasice sau electronice, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanțării, cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare;b) suplimentarea/modificarea garanțiilor inițiale cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare.(7^3) Pentru modificările menționate la alin. (7^2) se va întocmi act adițional la contractul de garantare de către FNGCIMM/FGCR, după caz.(8) FNGCIMM/FGCR, după caz, confirmă notificarea în termen de 15 zile de la data primirii. În toate cazurile, notificarea se transmite FNGCIMM/FGCR, după caz, de către instituția de credit după aprobarea modificării condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente și înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condițiilor Programului.(9) Solicitările de majorare a valorii finanțării și/sau a duratei finanțării trebuie să se încadreze în valoarea maximă prevăzută de art. 1 alin. (1), respectiv în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare.(10) Acordarea prelungirii cu menținerea valorii garanției nu afectează plafonul aferent anului în care se acordă prelungirea, iar prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător.(11) În cazul majorării valorii și/sau a prelungirii garanției, după expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat și de acordare a granturilor, comisionul de administrare și comisionul de risc aferente acestor operațiuni sunt calculate și plătite în conformitate cu prevederile convențiilor de garantare și plată a granturilor încheiate de FNGCIMM/FGCR, după caz, în calitate de mandatar, cu instituțiile de credit.23. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire și radiere atât a garanțiilor colaterale, cât și a ipotecilor imobiliare și/sau mobiliare, prevăzute la art. 1 alin. (17) și (18), constituite de beneficiari și/sau de terți garanți, după caz, în favoarea instituției de credit și statului român, în cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz.(2) Se acordă FNGCIMM/FGCR, după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/ radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (17) și (18) din prezentele norme metodologice, cât și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare atât pentru ipotecile individualizate potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din prezentele norme metodologice, cât și pentru ipotecile convenționale în care statul român are calitatea de cocreditor.(3) Se acordă FNGCIMM/FGCR, după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța.(4) Se acordă FNGCIMM/FGCR, după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului IMM INVEST și/sau ai Subprogramului AGRO IMM INVEST au obligația de a efectua orice lucrare de intervenție și/sau extindere în condițiile legii și de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară și sub condiția extinderii ipotecii asupra ameliorațiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.(5) Se acordă FNGCIMM/FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program/Subprogram, după caz, și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator.24. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Garanția de stat intră în vigoare la data semnării de către FNGCIMM/FGCR, după caz, a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii FNGCIMM/FGCR, după caz, în numele și în contul statului.25. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) FNGCIMM/FGCR, după caz, instituția de credit și beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către FNGCIMM/FGCR, după caz, după aprobarea garanției de stat.26. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21FNGCIMM/FGCR, după caz, monitorizează garanțiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situațiilor furnizate de către instituția de credit, conform prevederilor contractului de garantare.27. La articolul 22, alineatele (4) și (5) semodifică și vor avea următorul cuprins:(4) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al FNGCIMM/FGCR, după caz, într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.(5) FNGCIMM/FGCR, după caz, poate solicita instituției de credit, dacă este cazul, completarea documentației, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, iar aceasta este obligată să le depună în termen de 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FNGCIMM/FGCR, după caz. Documentele solicitate în completare se depun de către instituția de credit la sediul FNGCIMM/FGCR, după caz, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 23 alin. (1), se vor atașa de FNGCIMM/FGCR, după caz, la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.28. Articolul 23 se modifică și va aveaurmătorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM/FGCR, după caz, aprobă sau respinge cererea de plată.(2) FNGCIMM/FGCR, după caz, aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 22, a asumării de către instituția de credit a verificării îndeplinirii obligației prevăzute la art. 6 alin. (8) și a respectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (5).(3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată instituția de credit nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 13 alin. (2), obligația FNGCIMM/FGCR, după caz, de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze și în privința termenului prevăzut la alin. (7).(4) FNGCIMM/FGCR, după caz, respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 22 și/sau neasumării de către instituția de credit a verificării îndeplinirii obligației prevăzute la art. 6 alin. (8) și/sau nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) și (2) și art. 16 alin. (5).(5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică instituției de credit și MF cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(6) FNGCIMM/FGCR, după caz, restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 30 de zile calendaristice de restanță la plata principalului.(7) Plata garanției se face de către MF într-un cont unic al instituției de credit indicat în cererea de plată a garanției, pe baza deciziei FNGCIMM/FGCR, după caz, de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FNGCIMM/FGCR, după caz, a cererii de plată.(8) Sumele garantate de către FNGCIMM/FGCR, după caz, în numele și contul statului se plătesc instituției de credit de către MF de la bugetul de stat, prin bugetul MF - Acțiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanțării garantate, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.29. La articolul 24, alineatele (1)-(3), (8), (9), (11)-(13) și (16)-(25) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, MF transmite FNGCIMM/FGCR, după caz, dovada efectuării plății.(2) După primirea dovezii efectuării plății potrivit alin. (1), FNGCIMM/FGCR, după caz, întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1). FNGCIMM/FGCR, după caz, transmite titlul de creanță spre știință și instituției de credit, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată.(3) În cazul în care comunicarea titlului de creanță potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul FNGCIMM/FGCR, după caz, și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului............................................(8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către FNGCIMM/FGCR, după caz, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanțării garantate (confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FNGCIMM/FGCR, după caz, din care rezultă efectuarea procedurii de afișare);b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către FNGCIMM/FGCR, după caz, sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.(9) Dobânzile și penalitățile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituțiile de credit a garanțiilor de stat acordate de FNGCIMM/FGCR, după caz, se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și sunt recuperate de către acestea............................................(11) FNGCIMM/FGCR, după caz, revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituția de credit, și restituie acesteia documentația aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menținerea valabilității garanției cu respectarea condițiilor Programului.(12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite FNGCIMM/FGCR, după caz, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM/FGCR, după caz, va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.(13) Addendumul se comunică instituției de credit și MF în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FNGCIMM/FGCR, după caz, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către MF și fără a depăși termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanției la FNGCIMM/FGCR, după caz............................................(16) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la instituția de credit a solicitării de repunere, FNGCIMM/FGCR, după caz, analizează solicitarea și emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MF și instituției de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original. Exemplarul transmis instituției de credit va fi însoțit și de originalul/originalele declarației/declarațiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.(17) În cazul în care MF a efectuat plata valorii de executare a garanției către instituția de credit, iar FNGCIMM/FGCR, după caz, a transmis către ANAF documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitării de repunere în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, instituția de credit solicită ANAF ca, în termen de 5 zile lucrătoare, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanției, precum și eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat și dobânzile aferente, dacă este cazul, și, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/ respingere a repunerii. Repunerea este condiționată de prezentarea de către beneficiar instituției de credit a dovezii plății cheltuielilor de executare silită.(18) În termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea repunerii în drepturile și obligațiile prevăzute la alin. (17), instituția de credit restituie MF sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanției, după caz, și completează și transmite către FNGCIMM/FGCR, după caz, solicitarea privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare, însoțită de documentul de plată din care să reiasă suma restituită MF, după caz.(19) Ulterior restituirii prevăzute la alin. (18), MF solicită organelor fiscale competente ale ANAF încetarea executării silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garanției repuse, anularea obligațiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garanției aferente Programului, după caz, scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM/FGCR, după caz, și transmiterea către FNGCIMM/FGCR, după caz, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea adresei MF, a confirmării acestei operațiuni împreună cu exemplarul original al contractului de garantare către FNGCIMM/FGCR, după caz.(20) Sumele restituite de instituția de credit sunt considerate o reîntregire a plăților efectuate reprezentând valoarea de executare a garanției și vor fi achitate într-un cont comunicat de MF. Instituția de credit transmite către MF - Direcția generală de trezorerie și datorie publică o copie a ordinului de plată la numărul de fax ce urmează a fi comunicat de MF. Pentru confirmarea încasării sumelor, MF va transmite către organele fiscale solicitarea formulată potrivit prevederilor alin. (19) și în atenția FNGCIMM/FGCR, după caz.(21) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a adresei de confirmare privind scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM/FGCR, după caz, și a exemplarului original al contractului de garantare, respectiv de la instituția de credit a solicitării de repunere, FNGCIMM/FGCR, după caz, analizează documentele justificative și emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MF și instituției de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original. Exemplarul transmis instituției de credit va fi însoțit și de originalul/originalele declarației/declarațiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.(22) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit și de garantare, după aprobarea repunerii de către instituția de credit și FNGCIMM/FGCR, după caz, beneficiarul Programului datorează obligații fiscale accesorii de la data plății inițiale a valorii de executare a garanției de către MF pentru suma rămasă neachitată din valoarea de executare a garanției.(23) În cazul în care beneficiarul Programului solicită instituției de credit repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare înainte ca FNGCIMM/FGCR, după caz, să transmită ANAF documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, instituția de credit analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat și dobânzile aferente și, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit.(24) În termen de două zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, instituția de credit restituie MF sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanției și solicită FNGCIMM/FGCR, după caz, repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare.(25) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii confirmării din partea MF privind încasarea sumelor prevăzute la alin. (24), respectiv de la instituția de credit a solicitării de repunere, FNGCIMM/FGCR, după caz, analizează documentele justificative și emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MF și instituției de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original. Exemplarul transmis instituției de credit va fi însoțit și de originalul/originalele declarației/declarațiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.30. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, anterior efectuării de MF a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, MF poate mandata direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate ca o creanță sub condiție, pe baza documentației aferente acordării garanției transmisă de FNGCIMM/FGCR, după caz.31. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, instituțiile de credit participante în cadrul Programului transmit FNGCIMM/FGCR, după caz, o declarație pe propria răspundere semnată și asumată de reprezentanții legali ai acestora, care să conțină angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în marja maximă de 2,0%, respectiv de 2,5% peste indicele ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M), în funcție de condițiile de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1).32. Anexele nr. 1b, 1c și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎn termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile de credit transmit FNGCIMM/FGCR, după caz, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, următoarele documente:a) către FNGCIMM, solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2022 în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, precum și de nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul Programului, respectiv Subprogramului;b) către FGCR, cererile de înscriere în Program, precum și solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2022 în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, precum și de nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul Subprogramului.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  București, 14 februarie 2022.Nr. 206.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1b la normele metodologice)Nr. ............................................Data ........................................
  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR, după caz, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Către Ministerul FinanțelorDirecția generală ajutor de statÎn temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare,vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, în sumă de ............................ lei, stabilit de FNGCIMM/FGCR, după caz, în calitate de administrator al schemei pentru luna .................................., reprezentând valoarea dobânzilor aferente creditelor contractate de IMM-uri ……………..…............. și a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator.Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR, după caz
  Nr. crt.Instituție de creditValoarea totală grant, din care: Componenta de dobândăComponenta comision de administrare
  1.
  2.
  .....
  n.
  Total
  Față de cele de mai sus, vă rugăm să virați suma de ................................ în contul curent al FNGCIMM/FGCR, după caz, nr. ……………......................, deschis la ................................ .
  Director general,
  ...........................................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1c la normele metodologice)Nr. ............................................Data .........................................
  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR, după caz, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
  Către Ministerul FinanțelorDirecția generală ajutor de statÎn temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare,vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, în sumă de ............... lei, stabilit de FNGCIMM/FGCR, după caz, în calitate de administrator al schemei .........., reprezentând valoarea componentei grant nerambursabil, conform următorului centralizator.Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR, după caz
  Nr. crt.Instituție de creditValoarea totală grant, din care: Componentă grant nerambursabil
  1.
  2.
  .....
  n.
  Total
  Față de cele de mai sus, vă rugăm să virați în termen de 1 an suma de ………………….......... conform prevederilor art. 5 alin. (2^1) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare, în contul curent al FNGCIMM/FGCR, după caz, nr. ……………......................, deschis la .............................................................. .
  Director general,
  ...........................................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2 la normele metodologice)Model - Acord consultare bază de date MF
  ACORD DE CONSULTARE
  a bazei de date a Ministerului Finanțelor
  Nr. I_I_I_I_I_I_I_I_I ..............
  (data emiterii)
  Prin prezenta, subsemnatul(a), ............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .... nr. …...., eliberat(ă) de ........................... la data de ........, cod numeric personal ......., cu domiciliul în localitatea .............., str. ….................... nr. ..., bl. …., sc. ..., ap. ....., sectorul/județul …..........., funcția deținută în cadrul întreprinderii .................., în calitate de reprezentant legal al S.C..................., CUI …............., declar pe propria răspundere că sunt de acord ca persoanele împuternicite de FNGCIMM - S.A. - IFN, CUI 14367083, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1/FGCR IFN - S.A., CUI 5439903, cu sediul social în București, Str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, după caz, să solicite certificatul de atestare fiscală pentru întreprindere, cu condiția respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Numele și prenumele ...............................Funcția ........................................................ Data semnării ...........................Semnătura autorizată ...............................
  -----