ORDIN nr. 3.123 din 9 februarie 2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 15 februarie 2022  Având în vedere:– prevederile art. 57 alin. (4) și ale art. 94 alin. (2) lit. a) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 7/DGIP din 3.01.2022 al proiectului de ordin pentru modificarea anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,  ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, prevederile literei h) se suspendă pentru anul școlar 2021-2022.2. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru anul școlar 2021-2022, inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală ale unei olimpiade naționale, organizând direct etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și în cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi care pot participa este mic.3. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pentru anul școlar 2021-2022, pentru etapa națională a olimpiadelor cu participare internațională se atribuie, după caz, locuri suplimentare, conform regulamentelor specifice de olimpiadă.4. La articolul 15, prevederile alineatului (7) se suspendă pentru anul școlar 2021-2022.5. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) În anul școlar 2021-2022, pentru a participa la etapa națională a olimpiadei, participanții la etapa județeană/sector al municipiului București trebuie să obțină cel puțin punctajul minim stabilit prin regulamentele specifice.6. La articolul 15, prevederile alineatelor (4), (5), (6) și (8) se suspendă pentru anul școlar 2021-2022.7. Pentru anul școlar 2021-2022, la articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Comisia județeană/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor este propusă de Consiliul consultativ al disciplinei/disciplinelor cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea olimpiadei și este numită prin decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:a) președinte: inspector școlar general sau inspector școlar general adjunct/inspector management instituțional cu atribuții de coordonare la nivel de sector al municipiului București;b) președinte executiv: inspector școlar/profesor metodist de specialitate;c) vicepreședinți pentru subcomisii: cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar, cu probitate morală și rezultate deosebite în activitatea profesională;d) secretar: informatician sau profesor, din unitatea de învățământ preuniversitar în care se desfășoară competiția, având competențe de operare pe calculator;e) membri: profesori de specialitate din învățământul preuniversitar cu rezultate deosebite în activitatea profesională, în număr proporțional cu numărul elevilor participanți;f) echipa tehnică - asigură infrastructura, numai în situația organizării și desfășurării olimpiadei în format online/digital.8. La articolul 17 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) asigură logistica necesară desfășurării competiției, inclusiv în situația în care organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare se realizează în format online/digital, în anul școlar 2021-2022;9. La articolul 17 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) asigură securitatea igienico-sanitară a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea etapelor olimpiadelor școlare, în conformitate cu reglementările în vigoare, în anul școlar 2021-2022;10. La articolul 17 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) pentru anul școlar 2021-2022, elaborează subiectele și baremele de evaluare pentru etapa județeană a olimpiadei, după caz, în funcție de prevederile regulamentelor specifice pentru olimpiadă;11. Pentru anul școlar 2021-2022, la articolul 18, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Comisia județeană/a municipiului București de organizare a olimpiadei naționale are următoarea componență:a) președinte: inspectorul școlar general/inspectorul școlar general adjunct al județului/municipiului București unde se desfășoară etapa națională;b) vicepreședinte: inspector școlar/profesor metodist din județul organizator;c) secretar: informatician sau profesor, având competențe de operare pe calculator;d) membri: inspectori, directori ai unităților de învățământ implicate în organizarea competiției și cadre didactice;e) echipa tehnică - asigură infrastructura, numai în situația organizării și desfășurării olimpiadei în format online/digital.12. La articolul 18, prevederile alineatului (7) se suspendă pentru anul școlar 2021-2022.13. La articolul 18, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În anul școlar 2021-2022, Comisia centrală a olimpiadei naționale, propusă de către inspectorul/inspectorul de specialitate/expert/consilier din cadrul direcțiilor de specialitate din învățământul preuniversitar, este aprobată de către secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar/secretarul de stat pentru învățământ în limbile minorităților naționale.14. La articolul 19, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) asigurarea logisticii necesare desfășurării competiției, inclusiv în situația în care organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare se realizează în format online/digital, în anul școlar 2021-2022;15. La articolul 19, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) asigură securitatea igienico-sanitară a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea etapelor olimpiadelor școlare, în conformitate cu reglementările în vigoare, în anul școlar 2021-2022.16. Prevederile articolului 27 se suspendă pentru anul școlar 2021-2022.17. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^1(1) În anul școlar 2021-2022, pentru probele scrise, subiectele și baremele de evaluare, pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, sunt elaborate de un grup de lucru din cadrul subcomisiei de evaluare aprobat de președintele comisiei județene/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor sau de un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naționale aprobat de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar/secretarul de stat pentru învățământul în limbile minorităților naționale, după caz, în funcție de prevederile regulamentelor specifice de olimpiadă.(2) În anul școlar 2021-2022, pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor cu etapă internațională pentru care au fost atribuite locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională, subiectele și baremele de evaluare sunt unice și sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naționale.(3) În anul școlar 2021-2022, pentru etapa națională a olimpiadei școlare subiectele și baremele de evaluare sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naționale. Grupul de lucru al comisiei centrale este coordonat științific de reprezentantul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, denumit în continuare CNPEE, sau, după caz, de reprezentanții ME sau inspectori școlari/cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar desemnați de DGMRP - Direcția minorități.(4) În anul școlar 2021-2022, probele practice/experimentale se desfășoară doar la etapa națională și subiectele și baremele de evaluare se realizează de către un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naționale. Excepție fac olimpiadele pentru informatică și tehnologia informației care au doar probă practică, desfășurată online/digital și pentru care subiectele și baremele de evaluare sunt unice și la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București și sunt realizate de un grup de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei naționale.18. La articolul 38, prevederile alineatului (2) se suspendă pentru anul școlar 2021-2022.19. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În anul școlar 2021-2022, pachetele de lucrări vor fi transmise spre evaluare subcomisiei județene/a sectoarelor municipiului București de evaluare și, respectiv, pentru reevaluare subcomisiei de soluționare a contestațiilor, conform unei proceduri stabilite de comisia județeană/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor. Excepție fac olimpiadele la care subiectele probelor sunt de tip grilă și la care lucrările se evaluează în fața elevului pe bază de șablon de corectare și olimpiadele la disciplina informatică și tehnologia informației la care evaluarea se realizează cu un sistem automat de evaluare, pe baza evaluatoarelor construite în cadrul comisiei.20. La articolul 52, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul școlar 2021-2022, pentru organizarea olimpiadelor școlare naționale, cuantumul este stabilit și alocat de către ME pentru cheltuielile cu participanții (elevi și profesori însoțitori) reprezentând serviciile de masă, cazare și alte cheltuieli organizatorice. Acesta poate fi suplimentat de către instituțiile organizatoare din alte venituri constituite, în condițiile legii.21. La articolul 52, prevederile alineatului (3) se suspendă pentru anul școlar 2021-2022.22. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru anul școlar 2021-2022, în cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi care pot participa este mic și în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19, inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locale ale unui concurs național, organizând direct etapa județeană/a sectoarelor municipiului București.23. Pentru anul școlar 2021-2022, la articolul 60, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București este propusă de Consiliul consultativ al disciplinei/disciplinelor și este numită prin decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:a) președinte: inspector școlar general sau inspector școlar general adjunct/inspector management instituțional cu atribuții de coordonare la nivel de sector al municipiului București;b) președinte executiv: inspectorul școlar/profesor metodist de specialitate;c) vicepreședinți: cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar, cu rezultate deosebite în activitatea profesională;d) secretar: informatician sau profesor din unitatea de învățământ preuniversitar în care se desfășoară competiția, având competențe de operare pe calculator;e) membri: profesori de specialitate din învățământul preuniversitar cu rezultate deosebite în activitatea profesională și, dacă este cazul, cadre didactice universitare, în număr proporțional cu numărul elevilor participanți;f) echipa tehnică - asigură infrastructura, numai în situația organizării și desfășurării concursului în format online/digital.24. La articolul 60, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Pentru anul școlar 2021-2022, Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București elaborează criterii de calificare, cu respectarea prevederilor din regulamentul fiecărei competiții, stabilește numărul de locuri pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București și asigură securitatea igienico-sanitară a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea etapelor concursurilor școlare, în conformitate cu reglementările în vigoare.25. Pentru anul școlar 2021-2022, la articolul 60, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Comisia de organizare și evaluare pentru etapa regională/interjudețeană este propusă de consiliile consultative ale disciplinei din județele participante și este numită prin decizie a inspectorului școlar general al inspectoratului școlar organizator, având următoarea componență:a) președinte: inspector școlar general/inspector școlar general adjunct al județului care organizează etapa regională/interjudețeană;b) președinte executiv: inspectorul școlar/profesor metodist de specialitate din județul gazdă;c) vicepreședinți: inspectori școlari/cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar, cu rezultate deosebite în activitatea profesională, din județele participante;d) secretar: informatician sau profesor din unitatea de învățământ preuniversitar în care se desfășoară competiția, având competențe de operare pe calculator;e) membri: profesori de specialitate din învățământul preuniversitar din județele participante, cu rezultate deosebite în activitatea profesională și, după caz, cadre didactice universitare, în număr proporțional cu numărul elevilor participanți;f) echipa tehnică - asigură infrastructura, numai în situația organizării și desfășurării concursului în format online/digital.26. Pentru anul școlar 2021-2022, la articolul 62, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Comisia de organizare a concursului național are următoarea componență:a) președinte: inspector școlar general/inspector școlar general adjunct al județului/municipiului București unde se desfășoară etapa națională;b) vicepreședinte: inspector școlar/profesor metodist din județul organizator;c) secretar: informatician sau profesor din unitatea de învățământ preuniversitar în care se desfășoară competiția, având competențe de operare pe calculator;d) membri: inspectori, directori ai unităților de învățământ implicate în organizarea competiției și cadre didactice;e) echipa tehnică - asigură infrastructura, numai în situația organizării și desfășurării concursului în format online/digital.27. La articolul 63, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) asigurarea logisticii necesare desfășurării competiției, inclusiv în situația în care organizarea și desfășurarea concursului școlar se realizează în format online/digital, și confecționarea ștampilei, în anul școlar 2021-2022;28. La articolul 63, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) asigură securitatea igienico-sanitară a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea etapelor concursurilor școlare, în conformitate cu reglementările în vigoare, în anul școlar 2021-2022.29. După articolul 95 se introduce un nou articol, articolul (95^1), cu următorul cuprins:  +  Articolul 95^1În anul școlar 2021-2022, cu excepția competițiilor școlare care prin formatul lor se desfășoară online/digital, organizarea și desfășurarea celorlalte competiții școlare se pot face în format online/digital, numai în situația în care evoluția pandemiei de COVID-19 nu permite organizarea lor în format fizic. Modalitatea de organizare și desfășurare a competițiilor școlare se stabilește prin regulamentele specifice.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică pe perioada anului școlar 2021-2022.  +  Articolul IIIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, instituțiile și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 9 februarie 2022.Nr. 3.123.-----