HOTĂRÂRE nr. 204 din 14 februarie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 15 februarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/ elev, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură, pentru anul 2022, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.2. La articolul 1, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Finanțarea de bază a învățământului terțiar nonuniversitar organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură, pentru anul 2022, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.3. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2022, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.386 lei.(3) Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2022, sunt prevăzute în anexa nr. 2.4. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2022, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 485 lei.(3) Costurile standard per elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii», pentru anul 2022, sunt prevăzute în anexa nr. 5.5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Unitățile de învățământ cu personalitate juridică și instituțiile de învățământ superior de stat pentru colegiile terțiare nonuniversitare transmit, până la data de 15 octombrie a fiecărui an calendaristic, inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București numărul de antepreșcolari/ preșcolari/elevi pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pe structura prevăzută în anexele nr. 2 și 5. Ordonatorii de credite ai unităților de învățământ cu personalitate juridică și ai instituțiilor de învățământ superior de stat pentru colegiile terțiare nonuniversitare răspund de corectitudinea datelor transmise. Numărul de antepreșcolari/ preșcolari/elevi pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pe structura prevăzută în anexa nr. 5, va fi transmis în același termen și ordonatorilor principali de credite ai unității administrativ-teritoriale pe raza căreia funcționează acestea.6. Anexele nr. 2, 3, 5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/ preșcolar/elev, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 14 februarie 2022.Nr. 204.  +  Anexa nr. 1^1)^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporturile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2022
   +  Anexa nr. 2^1)^1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și coeficienții de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2022
   +  Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile cu pregătire profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii“, pentru anul 2022
  ----