HOTĂRÂRE nr. 197 din 10 februarie 2022privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv a Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (8)-(11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București se organizează și funcționează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, având personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(2) Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București preiau activitățile, posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului, inclusiv personalul aferent structurilor-suport de la direcțiile județene pentru tineret și sport, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, care își schimbă denumirea, ca urmare a divizării parțiale, potrivit prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București asigură implementarea la nivel județean și la nivelul municipiului București a strategiei și politicilor Guvernului în domeniile familiei și tineretului și îndeplinesc următoarele atribuții specifice:a) asigură punerea în aplicare la nivelul județelor, respectiv al municipiului București a Programului de guvernare, strategiilor și programelor Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în domeniile familiei și tineretului;b) urmăresc aplicarea și controlul respectării actelor normative din domeniile familiei și tineretului;c) elaborează, implementează, monitorizează strategii locale, respectiv municipale în domeniile de specialitate;d) asigură liberul acces la informații de interes public potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;e) colaborează cu celelalte instituții deconcentrate, cu organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, în vederea implementării politicilor și programelor în domeniile familiei și tineretului;f) organizează, participă, monitorizează și evaluează acțiuni și proiecte culturale, artistice, educative, turistice, de voluntariat, sportiv-recreative și de agrement, interne și internaționale, în domeniile familiei și tineretului;g) acționează, inclusiv în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru dezvoltarea bazei materiale, modernizarea și optimizarea serviciilor pentru copii și tineret din bazele turistice și din centrele de agrement, folosind fondurile alocate de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și alte fonduri;h) realizează studii și cercetări în domeniile de specialitate;i) colaborează, cooperează și dezvoltă parteneriate cu persoane fizice și juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile familiei și tineretului;j) administrează centrele de agrement și bazele turistice, structuri fără personalitate juridică ce fac parte din domeniul public al statului destinat activităților de agrement și tineret, potrivit legislației în vigoare; k) organizează tabere naționale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenți și tineri, tabere pentru persoane cu handicap, tabere pentru olimpici și alte tipuri de tabere, în condițiile legii;l) stabilesc tarifele practicate în centrele de agrement și bazele turistice administrate;m) elaborează calendarul anual de proiecte pentru tineret, proprii și în parteneriat, și îl supun aprobării conducerii Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;n) oferă informații și acordă consultanță de specialitate în domeniile familiei și tineretului, pentru realizarea de programe și proiecte de către instituții publice, organizații neguvernamentale de și pentru tineret, grupuri informale de tineri și alte persoane juridice;o) realizează și administrează registrul organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret din județ, respectiv din municipiul București;p) asigură informarea de calitate a tinerilor și a organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret cu privire la activitatea desfășurată și oportunitățile existente, potrivit legislației în vigoare;q) organizează și implementează programe cu caracter social pentru copii și tineri, cu precădere pentru cei defavorizați;r) propun Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse înființarea sau, după caz, desființarea centrelor de tineret pe care le coordonează;s) aplică dispozițiile aprobate prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse cu privire la asigurarea standardelor de calitate în centrele de tineret, centrele de agrement și bazele turistice, precum și cu privire la activitățile de tineret;ș) acordă finanțări nerambursabile în limita bugetului alocat, în condițiile legii;t) monitorizează și evaluează activitatea de tabere pentru copii, tineri și studenți; ț) elaborează, accesează și implementează proiecte finanțate din fonduri europene sau din alte surse;u) colaborează cu inspectoratele școlare județene și cu alte organe de specialitate ale administrației publice locale în vederea implementării programelor destinate asigurării/dezvoltării serviciilor de educație timpurie, respectiv creșe și alte servicii complementare, precum și a celor de tipul Programului „școală după școală“;v) organizează și implementează programe de planificare familială și pentru îmbunătățirea calității vieții;w) colaborează cu inspectoratele școlare județene/unitățile de învățământ în vederea organizării de evenimente de informare și conștientizare privind riscul de abandon familial, copiii afectați de migrația pentru muncă a părinților și copiii remigranți;x) colaborează cu centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE)/Centrul Municipal București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) sau cu alte instituții din domeniul educației, sănătății, protecției sociale în vederea implementării unor programe privind asigurarea unor servicii de consiliere școlară și orientare profesională, consiliere psihologică;y) organizează și implementează programe de educație parentală destinate părintelui rămas în țară, respectiv persoanelor care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului;z) organizează și finanțează programe pentru familie;aa) acționează, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru dezvoltarea bazei materiale, modernizarea și optimizarea serviciilor pentru tineret din centrele de tineret, folosind fondurile alocate de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și alte fonduri.(2) Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București implementează programe și proiecte în domeniul politicilor familiale, demografice și de tineret, aprobate la nivelul Guvernului și al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și îndeplinesc orice alte atribuții stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.  +  Articolul 3(1) Numărul maxim de posturi al direcțiilor județene pentru familie și tineret și al Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București este de 686.(2) Repartizarea numărului de posturi pentru fiecare direcție județeană pentru familie și tineret, respectiv pentru Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București se face prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la alin. (1), în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Statele de funcții și structura organizatorică ale direcțiilor județene pentru familie și tineret și ale Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București se aprobă prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.(4) Atribuțiile și responsabilitățile corespunzătoare direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv ale Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.(5) Personalul direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv al Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București este compus din personal contractual și funcționari publici care ocupă funcții publice generale și funcții publice specifice, salarizați în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 4(1) Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București sunt conduse de un director executiv. În situația în care există în administrare centre de agrement și/sau baze turistice, poate fi înființat un post de director executiv adjunct. Directorul executiv și, după caz, directorul executiv adjunct sunt funcționari publici.(2) Directorul executiv al direcției județene pentru familie și tineret, respectiv al Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile administrației publice locale, cu organizațiile române și străine, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice.(3) Directorii executivi ai direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv al Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București sunt ordonatori terțiari de credite.(4) Directorii executivi ai direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv al Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București se subordonează ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.(5) Directorii executivi și, după caz, directorii executivi adjuncți îndeplinesc atribuțiile stabilite prin fișa postului, aprobată de către ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse.(6) În exercitarea atribuțiilor, directorii executivi ai direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv al Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București emit decizii.(7) Directorii executivi ai direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv al Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București și, după caz, adjuncții acestora se numesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.(8) Directorii executivi ai direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv al Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București pot delega unele dintre atribuțiile lor directorilor executivi adjuncți sau altor persoane din cadrul instituției, în condițiile legii.  +  Articolul 5În subordinea direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv a Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București funcționează centre de agrement și/sau baze turistice, structuri fără personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea, întreținerea și dezvoltarea bazei materiale destinate activității de tineret, precum și prestarea de servicii pentru tineri, copii și studenți.  +  Articolul 6(1) Cheltuielile curente și de capital ale direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv ale Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București se finanțează din venituri proprii și subvenții primite de la bugetul de stat.(2) Veniturile proprii ale direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv ale Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București provin din:a) contribuția beneficiarilor, părinților, întreținătorilor legali sau a instituțiilor de ocrotire pentru preșcolari, elevi și tineri în beneficiul cărora se organizează activități specifice de tabere și tineret;b) contribuții de la persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, donații, sponsorizări;c) veniturile obținute din realizarea și difuzarea de materiale, închirieri ocazionale ale spațiilor și mijloacelor de transport disponibile, colaborări cu terți, alte prestări de servicii specifice;d) închirieri și concesionări ale bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului, în condițiile legii;e) venituri obținute din cazarea copiilor, tinerilor și studenților în locațiile proprii;f) venituri obținute din cazarea terților, în condițiile legii.g) venituri provenite din organizarea de excursii interne și externe;h) alte venituri, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București finanțează activități, acțiuni, proiecte și programe pentru familie și tineret din veniturile proprii și subvențiile de la bugetul de stat.(2) Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București pot angaja zilieri pentru desfășurarea unor activități necalificate, cu caracter ocazional, în condițiile prevăzute de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza unei justificări fundamentate, aprobate de ordonatorul terțiar de credite.(3) Activitățile desfășurate de către zilieri sunt cele prevăzute de Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București pot procura și deține mijloace proprii de transport de persoane, alimente și materiale, cu încadrarea în numărul și consumul normate potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 8Încadrarea personalului în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile contrare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 9 august 2010.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul sportului,
  Thomas-Răzvan Moldovan,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 10 februarie 2022.Nr. 197.------