HOTĂRÂRE nr. 196 din 10 februarie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 4 august 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Valoarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 este de 100.483 mii de lei, echivalentul a 20.796.007,29 de euro la cursul InforEuro din luna august 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 85.410 mii de lei, echivalentul a 17.676.606,20 de euro, corespunzând unei contribuții a Uniunii Europene de 85%, iar contribuția națională este de 15.073 mii de lei, echivalentul a 3.119.401,09 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.2. La articolul 5, alineatele (7) și (8) vor avea următorul cuprins:(7) Indicatorii de realizare ai programului sunt: a) minimum 5.750 de angajați care beneficiază de programe de formare;b) minimum 575 de întreprinderi sprijinite.(8) Indicatorii de rezultat ai programului sunt: a) minimum 4.600 de persoane care dobândesc o calificare/care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant;b) minimum 69 de IMM-uri care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 10 februarie 2022.Nr. 196.-----