DECIZIA nr. 808 din 7 decembrie 2021referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 14 februarie 2022  Valer Dorneanu- președinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Simina Popescu-Marin- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, pentru modificarea prevederilor art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, excepție ridicată de Dumitru Măcelaru în Dosarul nr. 910/100/2019 al Tribunalului Maramureș - Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 207D/2020.2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, sens în care arată că nu sunt încălcate dispozițiile din Constituție invocate. În ceea ce privește respectarea condițiilor privind adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, precizează că urgența este fundamentată, fiind vorba de o situație care trebuia în mod rapid reglementată. Legiuitorul are libertatea de a stabili condiții referitoare la dreptul la pensie, la baza și cuantumul pensiilor în raport cu situația concretă a fiecărui titular, iar faptul că pentru gestionarea echitabilă a resurselor financiare bugetare pe anul respectiv sunt prevăzute anumite măsuri reprezintă un aspect care intră în atribuțiile Guvernului. În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat că legiuitorul are acest drept de a aprecia și de a stabili condițiile respective.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:4. Prin Încheierea din 21 ianuarie 2020, pronunțată în Dosarul nr. 910/100/2019, Tribunalul Maramureș - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, pentru modificarea prevederilor art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Excepția a fost ridicată de Dumitru Măcelaru într-o cauză având ca obiect recalcularea pensiei.5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, de vreme ce abilitarea Guvernului de către Parlament pentru a emite ordonanțe se referă strict la domenii care nu fac obiectul legilor organice, conform art. 115 alin. (1) din Constituție. Legea nr. 223/2015 este o lege organică în domeniul pensiilor militare de stat, fiind adoptată la data de 24 iulie 2015 de către Parlament, care, din perspectivă juridică, este unicul abilitat constituțional să o modifice, și nicidecum Guvernul, ca legiuitor delegat, așa cum s-a procedat în speță prin modificarea art. 59 alin. (1) și (2) din această lege prin dispozițiile neconstituționale ale art. 84 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018.6. Autorul arată că, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (4) din Constituție, o ordonanță de urgență a Guvernului vizează numai situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, ceea ce exclude modificarea sau completarea unor prevederi legale în vigoare, cu precădere a celor din legi organice. Prin dispozițiile art. 84 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, Guvernul a ignorat Constituția, modificând art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 223/2015, lege organică, ceea ce excedează în mod vădit competențelor sale ca legiuitor delegat.7. În opinia autorului excepției, la data adoptării dispozițiilor art. 84 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 nu a existat nicio situație extraordinară care să necesite luarea unor măsuri imediate de reglementare, întrucât aceste dispoziții nu reglementează de sine stătător o situație intempestivă în problematica pensiilor militare de stat care să fie nou-ivită în acest domeniu, ci modifică prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 223/2015, aflată în vigoare ca lege organică. În același timp, susține că Guvernul nu a motivat în niciun fel urgența emiterii dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 în preambulul acesteia, așa cum a procedat cu privire la celelalte dispoziții din cuprinsul ordonanței ce vizează alte domenii socioeconomice, ceea ce denotă, o dată în plus, că nu a existat nicio situație extraordinară care să fi apărut în problematica pensiilor militare de stat. De asemenea, menționează că, în emiterea dispozițiilor legale criticate, legiuitorul delegat a ignorat cu bună știință conotația sub aspect etimologic și semantic a cuvintelor „extraordinară“ și „urgență“, ceea ce reprezintă corolarul acțiunilor sale neconstituționale în problematica pensiilor militare de stat. În susținerea criticilor de neconstituționalitate sunt invocate prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din forma inițială a Legii nr. 223/2015.8. Tribunalul Maramureș - Secția I civilă consideră că dispozițiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate. În privința urgenței, instanța apreciază că aceasta este suficient explicată în cuprinsul preambulului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, legiuitorul delegat menționând aspectele care l-au determinat să intervină de urgență pentru a reglementa problema de drept. Instanța apreciază că legiuitorul este liber să stabilească în ce condiții se acordă dreptul la pensie, baza și cuantumul pensiei în raport cu situația concretă a fiecărui titular, iar faptul că pentru a gestiona echitabil resursele bugetare pentru anul 2019 a stabilit anumite măsuri reprezintă un aspect care intră în atribuțiile Guvernului României. Mai mult, Curtea Constituțională a statuat în mod constant că „legiuitorul este în drept, în considerarea unor situații deosebite, să adopte, prin legi speciale, reglementări diferite pentru anumite categorii socioprofesionale“ (Decizia nr. 1.140 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2008). În consecință, instanța apreciază că dispozițiile art. 84 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 nu aduc atingere prevederilor art. 115 alin. (1) și (4) din Constituție.9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 84 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, care au următorul cuprins: „Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 59 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată și comunicat de Institutul Național de Statistică.(2) Cuantumul pensiilor militare de stat nu se indexează dacă rata medie anuală a inflației menționată la alin. (1) înregistrează valori negative13. În opinia autorului excepției, prevederile de lege ce formează obiectul excepției contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 115 alin. (1) și (4) privind delegarea legislativă.14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, potrivit art. 115 alin. (1)-(3) din Constituție, Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, fiind vorba însă de ordonanțe simple, și nu de ordonanțe de urgență. Ordonanța de urgență nu este o varietate a ordonanței emise în temeiul unei legi speciale de abilitare, ci reprezintă un act normativ adoptat de Guvern în temeiul unei prevederi constituționale, care permite Guvernului, sub controlul strict al Parlamentului, să facă față unui caz excepțional (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 98 din 23 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 8 august 2000).15. De vreme ce în prezenta cauză este vorba despre o ordonanță de urgență a Guvernului, și nu de o ordonanță simplă, nu se poate reține necesitatea existenței unei legi de abilitare, așa încât critica formulată din această perspectivă este neîntemeiată și, prin urmare, dispozițiile art. 115 alin. (1) din Constituție nu sunt, sub niciun aspect, încălcate (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 8 din 14 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 20 aprilie 2021).16. În același timp, în acord cu jurisprudența sa, Curtea reține că interdicția reglementării în domenii care fac obiectul legilor organice este prevăzută de art. 115 alin. (1) din Constituție pentru ordonanțele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare adoptate de Parlament. Această interdicție nu operează și în cazul ordonanțelor de urgență, care se adoptă de către Guvern în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituție. Emiterea unor asemenea ordonanțe este condiționată însă de existența unor „situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată“, iar Guvernul este obligat să motiveze urgența în cuprinsul ordonanței.17. Analizând preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, Curtea observă că Guvernul a invocat prevederile Programului de guvernare 2018-2020 referitoare la fundamentarea strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2019-2021, a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și necesitatea ca aceste măsuri să fie aprobate prin acte normative, luând în considerare că măsurile de protecție socială propuse sunt menite să vină în sprijinul populației, atât prin majorarea unor drepturi sociale acordate, cât și prin menținerea unora, fără a periclita bunăstarea socială a acestora. De asemenea, în nota de fundamentare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, se rețin următoarele: „Cu privire la art. 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, se propune înlocuirea noțiunii juridice de actualizare cu cea de indexare, deoarece, pe de o parte, aceasta este operațiunea de facto care se realizează prin aplicarea ratei medii anuale a inflației la pensia militară de stat și, pe de altă parte, aceeași noțiune juridică este folosită în normele juridice care reglementează beneficiul rezultat din aplicarea acestei rate. Totodată, soluția legislativă propusă la alin. (2) al art. 59 din Legea nr. 223/2015, sprijină, clarifică și eficientizează activitatea caselor de pensii sectoriale din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională prin faptul că acestea nu mai efectuează activități inutile și nu mai angrenează în acest sens resurse umane și materiale.“18. Având în vedere aceste precizări și ținând cont de preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 în care se precizează că „neadoptarea în regim de urgență a măsurilor fiscal-bugetare propuse ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice“, Curtea constată, pe de o parte, caracterul urgent al adoptării măsurilor, acestea fiind necesare la fundamentarea strategiei fiscal-bugetare pe perioada 2019-2021, a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. Urgența este, așadar, motivată în cuprinsul ordonanței de urgență criticate. Pe de altă parte, situația care impune adoptarea acestor măsuri constituie o stare de fapt obiectivă, independentă de voința Guvernului, care poate fi încadrată în conceptul constituțional de „situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată“, astfel cum acesta a fost definit în jurisprudența Curții.19. De asemenea, Curtea a statuat că legiuitorul trebuie să dispună, la punerea în aplicare a politicilor sale, mai ales a celor sociale și economice, de o marjă de apreciere, pentru a se pronunța atât asupra existenței unei probleme de interes public, care necesită un act normativ, cât și asupra alegerii modalităților de aplicare a acestuia (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 536 din 15 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 13 octombrie 2021, și Decizia nr. 472 din 8 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1091 din 16 noiembrie 2021).20. În consecință, Curtea constată caracterul neîntemeiat al criticilor formulate în raport cu dispozițiile art. 115 alin. (4) din Constituție.21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Dumitru Măcelaru în Dosarul nr. 910/100/2019 al Tribunalului Maramureș - Secția I civilă și constată că dispozițiile art. 84 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene sunt constituționale în raport cu criticile formulate.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Maramureș - Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 7 decembrie 2021.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Simina Popescu-Marin
  -----