HOTĂRÂRE nr. 165 din 2 februarie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 4 februarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 6 octombrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Administratorul SGR va avea ca acționari structurile asociative ale producătorilor și care dețin împreună o cotă de piață de cel puțin 30%, raportat la numărul de unități de ambalaje SGR introduse pe piață în ultimul an fiscal încheiat anterior depunerii documentației pentru acreditare, conform prevederilor alin. (5), și statul român reprezentat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului cu un procent de 20%. Din acționariat pot face parte și structurile asociative ale comercianților care introduc și comercializează pe piața națională produse ambalate în ambalaje SGR.2. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Cererea prevăzută la alin. (4) se poate depune până la data de 4 martie 2022.3. La articolul 19, alineatele (1), (2), (4), (5) și (7) se modifică și voravea următorul cuprins:(1) În situația în care este depusă o singură solicitare pentru desemnarea administratorului SGR, societatea solicitantă are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru dobândirea calității de acționar de către statul român, reprezentat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (5) și cu respectarea procentului de deținere prevăzut la alin. (5) și la art. 18 alin. (2), iar ulterior persoana juridică solicitantă va fi desemnată drept administrator al SGR, prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 60 de zile de la depunerea documentelor prevăzute la art. 20.(2) În situația în care sunt depuse două sau mai multe solicitări pentru desemnarea administratorului SGR, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului lansează o procedură de selecție, în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (5)...................................................................................................(4) În cazul în care administratorul SGR este selectat în urma procedurii de selecție prevăzute la alin. (2), societatea selectată are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru dobândirea calității de acționar de către statul român, reprezentat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile de la data desemnării câștigătorului procedurii de selecție și cu respectarea procentului de deținere prevăzut la alin. (5) și art. 18 alin. (2), iar ulterior desemnarea acestuia se realizează prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de selecție și anunțarea administratorului selectat.(5) În cadrul societății prevăzute la art. 18 alin. (1), statul român, reprezentat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, deține 20% din acțiuni, iar restul de 80% din acțiuni sunt deținute de structurile asociative reprezentative ale producătorilor și ale comercianților, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:a) structurile asociative reprezentative ale producătorilor dețin maximum 75% din acțiunile societății; șib) structurile asociative reprezentative ale comercianților dețin maximum 25% din acțiunile societății...................................................................................................(7) În cadrul administratorului se constituie, potrivit dispozițiilor legale de drept comun, Consiliul de supraveghere, care va include cel puțin un membru nominalizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.4. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Documente necesare în vederea desemnării ca administrator al SGRSocietățile interesate să fie desemnate ca administrator al SGR vor depune, în termenul prevăzut la art. 18 alin. (4), documentația necesară desemnării, care conține cel puțin următoarele:a) planul de organizare a SGR, care cuprinde măsurile necesare pentru implementarea și funcționarea efectivă a sistemului, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor minime anuale de returnare a ambalajelor SGR prevăzute la art. 4 alin. (2);b) planul financiar anual și metoda de finanțare a sistemului de garanție-returnare pe termen scurt, mediu și lung, care să indice inclusiv tariful de administrare și tariful de gestionare a returnării;c) planul anual de atingere a obiectivelor de returnare prevăzute la art. 4 alin. (2);d) planul de contractare cu operatorii economici care fac parte din sistemul de garanție-returnare;e) planul anual privind campaniile educaționale și publicitare de informare și conștientizare a populației cu privire la SGR;f) certificatul constatator al societății pe acțiuni solicitante, eliberat de către registrul comerțului, valabil la data depunerii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Corvin Nedelcu,
  secretar general
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Chitu,
  secretar de stat
  București, 2 februarie 2022.Nr. 165.----