REGULAMENT din 2 februarie 2022de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 4 februarie 2022    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 155 din 2 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (denumită în continuare ARACIP) este instituție publică, de interes național, aflată în coordonarea Ministerului Educației, cu personalitate juridică, autofinanțată, cu buget propriu de venituri și cheltuieli.  +  Articolul 2(1) Scopul ARACIP este de a efectua evaluarea externă a calității educației realizate de orice furnizor de educație din învățământul preuniversitar sau de alte organizații furnizoare de programe de formare profesională continuă specifice învățământului preuniversitar, precum și de a aviza și monitoriza activitatea furnizorilor de educație care desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ preuniversitar corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară.(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ARACIP urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:a) de a certifica, prin activități de evaluare, acreditare și avizare, capacitatea tuturor organizațiilor furnizoare de educație de pe teritoriul României de a respecta standardele de calitate care garantează dreptul la educație prevăzut de lege;b) de a produce și disemina informații despre calitatea educației în România;c) de a contribui la dezvoltarea calității în învățământul preuniversitar;d) de a propune Ministerului Educației politici, strategii și măsuri de permanentă ameliorare a calității învățământului preuniversitar, în strânsă corelare cu învățământul superior.  +  Articolul 3Personalul din cadrul ARACIP este remunerat potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) ARACIP este condus de un consiliu.(2) Deciziile Consiliului ARACIP (denumit mai departe „Consiliu“) sunt duse la îndeplinire de către structurile aflate în componența aparatului tehnic ARACIP.(3) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este de 75. (4) Structura organizatorică a ARACIP este prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre.  +  Capitolul II Structura organizatorică a ARACIP  +  Articolul 5(1) ARACIP are următoarea structură organizatorică:a) Consiliul ARACIP, care are în subordine Departamentul secretariat tehnic;b) secretarul general al ARACIP;c) Direcția generală pentru asigurarea calității, care are în subordine următoarele departamente: Departamentul de acreditare, Departamentul de evaluare externă a calității și Departamentul relații internaționale, verificare și avizare a organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem din altă țară;d) Direcția administrativă care are în subordine următoarele departamente: Departamentul de resurse umane, Departamentul economic, Departamentul administrativ;e) Departamentul juridic, aflat în subordinea directă a președintelui Consiliului ARACIP.(2) În funcție de activitățile derulate în cadrul ARACIP, la propunerea motivată a Consiliului ARACIP, prin ordin al ministrului educației, în cadrul departamentelor prevăzute în structura organizatorică din anexa nr. 2 la hotărâre se pot constitui compartimente și birouri. (3) Structura organizatorică detaliată se aprobă prin ordin al ministrului educației, la propunerea președintelui Consiliului ARACIP.(4) La nivelul ARACIP, Consiliul poate constitui comisii consultative pe domenii de interes, conform prevederilor art. 23.  +  Capitolul III Consiliul ARACIP  +  Articolul 6(1) Consiliul reprezintă organul colectiv de conducere al ARACIP.(2) Consiliul ARACIP se organizează și funcționează independent de orice ingerințe ideologice, politice, religioase sau de altă natură.  +  Articolul 7(1) Consiliul ARACIP este format din 15 membri permanenți, cu drept de vot, inclusiv președintele ARACIP, precum și 4 membri observatori fără drept de vot, după cum urmează:a) 6 experți din cadrul Direcției generale pentru asigurarea calității;b) 5 reprezentanți ai Ministerului Educației, cadre didactice și/sau inspectori școlari de specialitate, dintre care un reprezentant al Direcției pentru învățământul în limbile minorităților naționale;c) 2 reprezentanți ai altor autorități cu responsabilități în sistemul de educație, respectiv un reprezentant desemnat de Ministerul Afacerilor Interne și un reprezentant desemnat de Ministerul Apărării Naționale, personal responsabil cu activitățile de învățământ;d) 1 reprezentant al Asociației Școlilor Particulare, cadru didactic reprezentând furnizorii de învățământ particular, inclusiv organizațiile furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem de educație din altă țară;e) 1 reprezentant la Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS);f) 4 reprezentanți ai partenerilor de dialog social, membri observatori fără drept de vot, astfel: 2 reprezentanți desemnați de cele două federații sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, un reprezentant al Consiliului Național al Elevilor și un reprezentant al federației naționale a asociațiilor de părinți din învățământul preuniversitar.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt nominalizate de către reprezentantul legal al entităților de care aparțin, la solicitarea ministrului educației. În cazul în care entitățile prevăzute la alin. (1) desemnează mai mult de un candidat pentru aceeași poziție de membru, selecția va fi făcută de ministrul educației pe baza profilului profesional.(3) Membrii permanenți ai Consiliului sunt numiți prin ordin al ministrului educației pentru un mandat individual de 4 ani, cu posibilitate de reînnoire pentru încă un mandat de 4 ani. (4) Membrii observatori sunt numiți prin ordin al ministrului educației pentru un mandat individual de un an.  +  Articolul 8Membrii Consiliului ARACIP au obligația respectării principiilor de etică și a reglementărilor legale în vigoare în cadrul întregii activități de evaluare a calității.  +  Articolul 9(1) Consiliul este condus de președinte, iar în lipsa acestuia, de secretarul general al ARACIP.(2) Consiliul se întrunește lunar în ședință ordinară, precum și în ședință extraordinară ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui prin Departamentul secretariat tehnic.(3) Consiliul poate fi convocat și prin Departamentul secretariat tehnic la solicitarea scrisă a două treimi (2/3) din membrii permanenți ai Consiliului sau a ministrului educației.(4) Ședințele se derulează în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor cu drept de vot și sunt conduse de președinte sau, în absența acestuia, de persoana delegată de către acesta dintre membrii Consiliului.(5) Hotărârile Consiliului se iau cu majoritatea membrilor cu drept de vot prezenți. (6) Ședințele Consiliului se desfășoară, în mod normal, cu prezența fizică a membrilor Consiliului. În situații motivate, ce limitează prezența fizică, membrii Consiliului pot participa și în sistem online, votul acestora dându-se electronic. (7) La ședințele Consiliului pot participa și alte persoane, având statut de invitați, la inițiativa președintelui acestuia. (8) Dezbaterile în cadrul Consiliului, precum și deciziile luate sunt consemnate în procesul-verbal al ședinței.  +  Articolul 10Încetarea calității de membru al Consiliului se poate dispune oricând prin ordin al ministrului educației, la propunerea președintelui, în următoarele situații:a) prin absența nejustificată de la două ședințe consecutive sau de la trei ședințe într-un an calendaristic;b) dacă se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 de zile;c) la săvârșirea oricăror fapte de natură să atragă repercusiuni asupra prestigiului Ministerului Educației și/sau al ARACIP, după caz;d) ca urmare a retragerii calității de reprezentant al entității care a propus numirea.  +  Articolul 11Atribuțiile Consiliului ARACIP sunt următoarele:a) propune ministrului educației acordarea/neacordarea/ ridicarea autorizației de funcționare provizorie, a acreditării, respectiv avizării pentru instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;b) analizează, face propuneri de modificare și aprobă proiectul de strategie instituțională al ARACIP;c) analizează și aprobă standardele, standardele de referință, indicatorii de performanță, pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, precum și standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare. La stabilirea standardelor pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar se va avea în vedere natura specifică a învățământului în limbile minorităților naționale;d) analizează și aprobă metodologia de evaluare instituțională și de acreditare a organizațiilor furnizoare de educație;e) analizează periodic și aprobă propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;f) analizează și aprobă Codul de etică profesională al experților în evaluare și acreditare;g) analizează și aprobă rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calității, întocmite de membrii comisiilor de experți ai ARACIP. Rapoartele de autorizare, de acreditare și de evaluare externă a calității se publică pe site-ul ARACIP;h) analizează și aprobă rapoartele periodice de avizare a funcționării organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem din altă țară. Rapoartele de avizare se publică pe site-ul ARACIP;i) analizează și aprobă manualele de evaluare internă a calității;j) analizează și aprobă publicarea ghidurilor de bune practici;k) analizează și aprobă contractele instituționale încheiate cu Ministerul Educației, pentru evaluarea calității educației în învățământul preuniversitar;l) analizează și aprobă metodologiile-cadru de cofinanțare a unor proiecte naționale și internaționale la care ARACIP participă în calitate de promotor, partener sau asociat;m) analizează propunerile venite din partea comisiilor consultative organizate la nivelul ARACIP, pe marginea proiectelor de acte normative inițiate de ARACIP și supuse dezbaterii acestor comisii;n) realizează evaluarea anuală a activității directorului administrativ; o) numește comisia de cercetare disciplinară;p) propune Ministerului Educației măsuri de asigurare și îmbunătățire a calității în învățământul preuniversitar, pe baza rapoartelor întocmite de departamentele ARACIP.  +  Articolul 12(1) Președintele Consiliului este ales pentru un mandat de 4 ani, prin votul a 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot al Consiliului ARACIP și numit prin ordin al ministrului educației. Persoana propusă pentru a fi numită în funcția de președinte trebuie să aibă experiență didactică de minimum 10 ani. (2) Membrii Consiliului propuși de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale nu pot fi votați și nu pot deține funcția de președinte. (3) Președintele Consiliului este salarizat conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Președintele Consiliului își desfășoară activitatea în baza unui contract de management încheiat cu ministrul educației.(5) Președintele Consiliului poate fi numit pentru maximum 2 mandate complete.(6) Președintele Consiliului prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie ministrului educației un raport de activitate a ARACIP care include o analiză a stării învățământului din perspectiva managementului calității și propune măsuri de îmbunătățire a calității învățământului la nivel sistemic. (7) Încetarea mandatului de președinte al Consiliului ARACIP, înainte de împlinirea termenului, se poate dispune prin ordin al ministrului educației, la propunerea a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot ai Consiliului.  +  Articolul 13Președintele Consiliului ARACIP are următoarele atribuții: a) exercită funcția de ordonator de credite, în condițiile prevăzute de lege;b) propune ministrului educației structura organizatorică detaliată a ARACIP, în vederea aprobării;c) aprobă statul de funcții ale ARACIP în baza structurii organizatorice detaliate aprobate prin ordin al ministrului educației;d) asigură conducerea operativă a Consiliului ARACIP, coordonează și răspunde de activitatea aparatului ARACIP; e) reprezintă ARACIP în justiție, în raporturile cu Ministerul Educației, cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate, cu orice instituție, organism interesat în domeniul de activitate al ARACIP;f) coordonează ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului ARACIP;g) organizează împreună cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) consultări bianuale între cele două agenții;h) aprobă raportul anual cu privire la activitatea ARACIP, care se publică pe site-ul ARACIP;i) întocmește și înaintează Consiliului și ministrului educației raportul anual cu privire la activitatea departamentelor pe care le coordonează;j) aprobă încadrarea, promovarea și eliberarea din funcție a personalului din cadrul departamentelor pe care le coordonează, în condițiile legii, precum și aplicarea, dacă este cazul, de sancțiuni disciplinare;k) propune Consiliului programul de pregătire profesională pentru personalul din aparatul propriu al ARACIP;l) aprobă procedurile operaționale necesare bunei funcționări a ARACIP.  +  Articolul 14(1) Secretarul general al ARACIP se află în subordinea directă a președintelui ARACIP, având ca atribuție principală coordonarea activităților Direcției administrative.(2) Funcția de secretar general al ARACIP se ocupă prin concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. (3) Atribuțiile secretarului general sunt stabilite prin Regulamentul de ordine internă al ARACIP.  +  Capitolul IV Structurile ARACIP  +  Articolul 15Departamentul secretariat tehnic are următoarele atribuții:a) organizează administrativ ședințele Consiliului ARACIP;b) răspunde de organizarea bazei de date referitoare la activitatea ARACIP;c) răspunde de organizarea arhivei ARACIP;d) asigură publicarea pe site-ul ARACIP a proceselor-verbale încheiate cu ocazia desfășurării ședințelor ordinare, respectiv a ședințelor extraordinare ale Consiliului ARACIP, a rapoartelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calității, întocmite de membrii comisiilor de experți, precum și a raportului anual cu privire la activitatea ARACIP;e) înaintează Ministerului Educației spre aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP de acordare/neacordare/ridicare a autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;f) înaintează Ministerului Educației spre aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP de avizare a funcționării organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem din altă țară;g) înaintează Ministerului Educației, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, standardele, standardele de referință, indicatorii de performanță, pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, precum și standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare;h) înaintează Ministerului Educației, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, metodologia de evaluare instituțională și de acreditare a organizațiilor furnizoare de educație;i) înaintează Ministerului Educației, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;j) înaintează Ministerului Educației, în vederea promovării prin ordin, Codul de etică profesională a experților în evaluare și acreditare;k) înaintează Ministerului Educației, în vederea promovării prin ordin, manualele de evaluare internă a calității, în urma aprobării Consiliului ARACIP;l) informează Ministerul Educației în legătură cu concluziile și rezultatele activității de evaluare a calității realizate la unitățile de învățământ preuniversitar;m) informează Ministerul Educației referitor la situațiile în care organizațiile furnizoare de educație nu mai îndeplinesc standardele de calitate.  +  Articolul 16Direcția generală pentru asigurarea calității desfășoară activități specifice asigurării calității învățământului preuniversitar.  +  Articolul 17Directorul general pentru asigurarea calității îndeplinește următoarele atribuții:a) coordonează și răspunde de activitatea Direcției generale pentru asigurarea calității;b) întocmește și înaintează președintelui Consiliului ARACIP raportul anual cu privire la activitatea departamentelor pe care le coordonează;c) propune Consiliului graficul de desfășurare a vizitelor de evaluare, precum și componența comisiilor de experți, desemnate în acest scop;d) propune încadrarea, promovarea și eliberarea din funcție a personalului din cadrul departamentelor pe care le coordonează, în condițiile legii, precum și aplicarea, dacă este cazul, de sancțiuni disciplinare;e) înaintează președintelui Consiliului ARACIP propunerea privind programul de pregătire profesională pentru personalul din cadrul departamentelor pe care le coordonează;f) propune Consiliului participarea ARACIP, în calitate de promotor, partener sau asociat, la proiecte naționale și internaționale;g) propune, prin Departamentul secretariat tehnic, în vederea aprobării de către Consiliu evaluarea periodică a activității desfășurate de colaboratorii externi ai ARACIP;h) propune Consiliului proiectul de strategie instituțională a ARACIP;i) înaintează Consiliului rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calității, întocmite de comisiile de experți în evaluare și acreditare, validate de experții din departamentele ARACIP;j) înaintează Consiliului rapoartele de avizare a funcționării organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem din altă țară, validate de experții din departamentele ARACIP;k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa de președintele Consiliului.  +  Articolul 18Direcția administrativă desfășoară activitățile administrative necesare pentru buna funcționare a ARACIP.  +  Articolul 19(1) Personalul ARACIP are calitatea de personal contractual, cu excepția președintelui și a membrilor Consiliului desemnați potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b)-e). (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit prin decizie a președintelui Consiliului ARACIP, pe bază de concurs desfășurat potrivit legii. (3) Procedura de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor din cadrul ARACIP se aprobă prin hotărâre a Consiliului ARACIP, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(4) Până la organizarea concursului sau în situația vacantării unui post, acesta poate fi ocupat temporar, prin detașare, dispusă la cererea președintelui Consiliului ARACIP.  +  Articolul 20Atribuțiile Direcției administrative și ale Departamentului juridic sunt stabilite prin Regulamentul de ordine internă al ARACIP, aprobat prin decizie a președintelui Consiliului ARACIP, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz.  +  Capitolul V Colaboratori externi  +  Articolul 21(1) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, ARACIP folosește colaboratori externi, din țară și/sau din străinătate, experți în evaluare și acreditare, înscriși în registrul propriu al experților în evaluare și acreditare, precum și experții din aparatul propriu al ARACIP.(2) Colaboratorii externi ai ARACIP sunt remunerați în funcție de activitățile derulate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 22(1) Colaboratorii externi ai ARACIP, experți în evaluare și acreditare, înscriși în registrul propriu al experților în evaluare și acreditare, au următoarele atribuții:a) realizează activitățile de evaluare, verificare și monitorizare a organizațiilor furnizoare de educație;b) înaintează departamentelor din cadrul ARACIP rapoartele de autorizare, de acreditare, de avizare, respectiv de evaluare externă a calității, întocmite cu ocazia desfășurării vizitelor în teren;c) propun măsuri de ameliorare a instrumentelor de lucru utilizate în activitățile de evaluare și acreditare, în vederea eficientizării activității ARACIP.(2) Poate fi desemnat în calitate de colaborator extern, expert în evaluare și acreditare, orice cadru didactic care îndeplinește criteriile stabilite prin ordin al ministrului educației și care nu este angajat în administrația centrală a Ministerului Educației, respectiv a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.(3) Colaboratorii externi ai ARACIP au obligația de a participa la activități și programe de formare profesională în domeniul evaluării instituționale și al acreditării.  +  Articolul 23(1) Comisiile consultative care se pot constitui la nivelul ARACIP sunt formate din 9-15 membri, cadre didactice din învățământul preuniversitar de stat și particular, precum și cercetători, cadre didactice din învățământul superior, cu expertiză în învățământul preuniversitar, numiți prin ordin al ministrului educației, la propunerea organizațiilor reprezentative din domeniu sau din propria inițiativă. Din comisiile consultative pot face parte și reprezentanți ai învățământului în limbile minorităților naționale, respectiv reprezentanți ai părinților.(2) Componența comisiei consultative se reînnoiește periodic, la propunerea președintelui Consiliului, pe baza unor criterii și a unei metodologii specifice.(3) Comisia consultativă se întrunește de regulă la cererea președintelui Consiliului sau a ministrului educației sau la propunerea a două treimi din numărul membrilor Consiliului.(4) Comisia consultativă are rolul de a dezbate proiectele de acte normative elaborate de ARACIP și de a înainta Consiliului ARACIP propunerile pe marginea proiectelor dezbătute.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, comisia consultativă emite un aviz consultativ și face propuneri și recomandări pe marginea proiectelor dezbătute.  +  Articolul 24(1) ARACIP colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, precum și cu inspectoratele școlare în vederea realizării activității de monitorizare și control al calității.(2) În vederea exercitării atribuțiilor sale, ARACIP poate solicita inspectoratelor școlare următoarele:a) informări privind monitorizarea, consilierea și îndrumarea unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua învățământului preuniversitar de pe raza județului respectiv;b) informări privind controlul anual al unităților de învățământ preuniversitar din rețeaua învățământului preuniversitar de pe raza județului respectiv, pe baza standardelor, standardelor de referință, precum și a standardelor proprii, specifice unității de învățământ preuniversitar respective, și propune măsuri ameliorative;c) sinteze anuale privind rapoartele de autoevaluare ale unităților de învățământ preuniversitar și ale activităților de inspecție școlară și de evaluare instituțională, pe care le înaintează atât direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educației, cât și ARACIP.  +  Articolul 25ARACIP colaborează cu agenții și organisme similare din alte țări în vederea dezvoltării de proiecte cofinanțate din fonduri nerambursabile și a aplicării unor măsuri cât mai eficiente de îmbunătățire a calității programelor de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 26(1) ARACIP poate să încheie contracte, acorduri sau convenții cu agenții și organisme similare din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan internațional în domeniul său de activitate, în condițiile legii.(2) ARACIP poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotăparte la cofinanțarea unor proiecte naționale și internaționale la care participă ca promotor, partener sau asociat.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 27(1) Încadrarea/Numirea personalului din cadrul ARACIP se face cu stabilirea salariului conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, ARACIP va actualiza metodologia de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, precum și standardele de autorizare de funcționare provizorie și standardele de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar.(3) Consiliul ARACIP se constituie în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. La prima ședință statutară a Consiliului ARACIP, constituit în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, este ales președintele acestuia în conformitate cu prevederile art. 13.----