ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 februarie 2022pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 4 februarie 2022  Având în vedere că:a) pentru a permite îndeplinirea misiunii și a obiectivelor generale - astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Română de Televiziune este obligată să achiziționeze de la parteneri externi drepturile de difuzare pentru programe, evenimente sportive, artistice, filme, concursuri internaționale, cu câțiva ani înainte ca aceste evenimente să aibă loc și/sau ca respectivele programe să fie difuzate;b) deținătorii drepturilor sublicențiate potrivit statutelor și regulilor proprii condiționează acordarea acestor drepturi de încheierea contractelor multianuale și efectuarea unor plăți anticipate, în tranșe anuale în conformitate cu prevederile contractuale;c) în scopul apărării interesului publicului larg transmiterea/difuzarea de către postul public de televiziune - televiziunea națională având difuzare „în clar“ la nivel național prin rețeaua de emițători deținuți de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. - RADIOCOM, emițători care fac parte din MUX1 Național și care acoperă, conform licenței Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM, peste 90% din populație, cetățenii români putând astfel recepționa în mod gratuit cu echipament compatibil programele emise de Societatea Română de Televiziune pe satelit, în pachetul propriu, precum și faptul că, în conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, toți distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligația includerii în oferta de servicii a programelor Societății Române de Televiziune - evenimentele sportive, cultural-artistice de importanță deosebită - branduri exclusive ale serviciului public de televiziune - și/sau cele de importanță majoră, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 47/2003 privind stabilirea evenimentelor de importanță majoră difuzate în cadrul programelor de televiziune, răspunde obiectivelor generale de informare, educație, divertisment, televiziunea națională având, printre altele, obligația promovării valorilor sportive și ale creației autentice culturale, naționale și universale;d) potrivit Codului financiar al European Broadcasting Union - EBU, în cadrul căreia Societatea Română de Televiziune are calitatea de membru fondator, achiziționarea drepturilor de difuzare pentru cea mai mare parte a competițiilor sportive, pentru programe ce conțin concerte importante, precum Concertul de Anul Nou de la Viena și Concertul de la Schönbrunn, concursul Eurovision Song Contest și altele asemenea, se negociază și se contractează cu mult timp înainte de momentul desfășurării evenimentelor, iar plata este necesar a fi efectuată, în cele mai multe cazuri, anticipat, există riscul pierderii drepturilor de difuzare, precum și a sumelor deja achitate;e) neadoptarea în regim de urgență a acestor măsuri ar avea ca efecte imposibilitatea achiziționării și pierderea drepturilor de difuzare a unor evenimente sportive, cultural-artistice de importanță deosebită și/sau majoră, precum Campionatul Mondial de Fotbal 2022 din Qatar, Concertul de Anul Nou de la Viena, ori imposibilitatea participării României la concursul internațional Eurovision 2022, cu consecința afectării activității și misiunii serviciilor publice de radio și de televiziune în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor generale, dar și a celor specifice fiecărui serviciu public;f) Societatea Română de Televiziune în calitate de serviciu public de televiziune a dobândit statut de membru în cadrul unor importante structuri internaționale, cum sunt Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, Asociația Televiziunilor Publice Regionale din Europa - CIRCOM Regional, Uniunea Internațională de Radio și Televiziune - U.R.T.I., Asociația Europeană de Publicitate de Televiziune - EGTA, Conferința Permanentă a Audiovizualului Mediteranean - Co.Pe.AM., Federația Internațională a Arhivelor de Televiziune - FIAT/IFTA, iar cotizațiile anuale stabilite/datorate trebuie achitate anticipat și integral la începutul fiecărui an calendaristic, cu excepția cotizației anuale stabilite de către EBU, care este plătibilă în 4 tranșe;g) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, permite, conform prevederilor art. 52 alin. (8), efectuarea de plăți în avans de până la 30% din fondurile publice - aceste dispoziții fiind inaplicabile în raport cu regulile organismelor internaționale și/sau cele ale titularilor de drepturi asupra respectivelor programe, aceștia condiționând acordarea drepturilor de transmisie/difuzare de efectuarea unor plăți anticipate, integral ori în tranșe anuale - aspect care intră în contradicție cu legislația actuală aplicabilă fondurilor alocate de la bugetul de stat;h) prin Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost eliminată taxa pentru serviciul public de televiziune, respectiv pentru serviciul public de radiodifuziune, ce constituia o mare parte din veniturile proprii ale celor două servicii publice,apreciind că nesoluționarea în regim de urgență a măsurilor necesare ar avea ca efecte imposibilitatea achiziționării și/sau pierderea de către Societatea Română de Televiziune a drepturilor de participare și/sau de difuzare aferente acțiunilor, programelor și evenimentelor menționate mai sus, unele dintre acestea devenite branduri ale televiziunii române, fiind difuzate de postul public de televiziune de zeci de ani, pentru care serviciul public de televiziune deține drepturi exclusive, conform detaliilor contractuale negociate cu partenerii, cu consecința nedifuzării acestora, ceea ce ar priva serviciul public de televiziune, dar și publicul acestuia din țară, dar și din afara granițelor țării, de una dintre sursele principale de informare a publicului cu privire la actualitatea/creația culturală națională și internațională, precum și valorile sportive naționale și universale,luând în considerare necesitatea funcționării în cele mai bune condiții și pentru ducerea la îndeplinire a scopului și a misiunii publice celor două servicii publice de radio și de televiziune - servicii publice autonome de interes național,adoptarea măsurilor vine în aplicarea principiilor din Constituția României, republicată, care consacră accesul la cultură.Întrucât elementele anterior menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILa articolul 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (9^1) se introduce un nou alineat, alineatul (9^2), cu următorul cuprins:(9^2) Prin excepție de la prevederile alin. (8), Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pot efectua plăți în avans, de până la 100% din fonduri publice, conform contractelor încheiate, pentru finanțarea activităților specifice privind achiziția drepturilor de difuzare a evenimentelor, acțiunilor și concursurilor sportive sau artistice internaționale, precum și plata cotizațiilor la Uniunea Europeană de Radio și Televiziune. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se efectuează plăți în avans.  +  Articolul IILegea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completarea adusă prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Președinte, director general al Societății Române de Radiodifuziune,
  Silvia Gavrilă
  Președinte, director general al Societății Române de Televiziune,
  Dan-Cristian Turturică
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Chitu,
  secretar de stat
  București, 2 februarie 2022.Nr. 4.-----