ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 21 noiembrie 2000privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Exercitarea dreptului de vot se face pe baza cărţii de alegator, eliberata în condiţiile prezentei legi. Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot vota şi fără carte de alegator, pe baza pasaportului diplomatic, de serviciu, simplu sau consular, pe care se va aplica ştampila cu menţiunea "Votat" de către preşedintele secţiei de votare, cu precizarea zilei şi a lunii în care a avut loc scrutinul."2. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) Eliberarea cărţii de alegator se va face pe baza actului de identitate, numai titularului şi sub semnatura acestuia, de către Ministerul de Interne."3. Alineatul (3) al articolului 16 se abroga.4. După alineatul (2) al articolului 53 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) În listele speciale vor fi trecuţi şi alegatorii care se prezintă la vot şi fac dovada cu actul de identitate ca domiciliază în zona arondata secţiei de votare respective, însă au fost omisi din lista electorală permanenta."5. La articolul 67 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Buletinele de vot nule vor fi păstrate în deplina siguranţa, ambalate, sigilate şi etichetate, pe fiecare secţie de votare, la birourile electorale de circumscripţie, până la validarea rezultatelor alegerilor."6. Articolul 89 va avea următorul cuprins:"Art. 89. - (1) Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, adeverinta care tine loc de buletin de identitate ori pasaportul diplomatic, de serviciu, consular sau simplu, iar în cazul militarilor în termen şi al elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar. (2) Pasaportul simplu poate fi folosit pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români aflaţi în străinătate sau de cetăţenii români domiciliaţi în străinătate. Cetăţenii români cu domiciliul în România care votează în străinătate în baza pasaportului simplu vor completa o declaraţie pe propria răspundere că nu şi-au exercitat sau nu îşi vor exercita dreptul la vot în aceeaşi zi pe baza altui act de identitate, astfel cum este definit la alin. (1), sau pe baza cărţii de alegator."7. După articolul 92 se introduce articolul 92^1 cu următorul cuprins:"Art. 92^1. - (1) Distribuirea cărţilor de alegator pentru alegerile din anul 2000 se face după cum urmează: a) pentru persoanele care au domiciliul în localităţile urbane cărţile de alegator pot fi ridicate inclusiv în ziua alegerilor de la ghiseele formatiunilor de evidenta informatizata a persoanei; b) pentru persoanele care au domiciliul în localităţile rurale cărţile de alegator pot fi ridicate până la data de 19 noiembrie 2000 inclusiv de la ghiseele formatiunilor de evidenta informatizata a persoanei la care este arondata localitatea, iar începând cu data de 20 noiembrie 2000, inclusiv în ziua votării, de la posturile de poliţie din localitatea de domiciliu a alegătorului. (2) Cărţile de alegator neridicate de la posturile comunale de poliţie se restituie formatiunilor de evidenta informatizata a persoanei în termen de 5 zile de la data încheierii votării."8. Articolul 94 va avea următorul cuprins:"Art. 94. - (1) Buletinele de vot întrebuinţate sau neintrebuintate, procesele-verbale şi stampilele necesare în vederea votării, primite de instanţele judecătoreşti de la birourile electorale de circumscripţie sau de la birourile electorale ale secţiilor de votare, vor fi păstrate în arhiva, separat de celelalte documente ale instanţei, timp de 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României. (2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) instanţele, cu sprijinul prefecţilor, vor preda, în vederea topirii, agenţilor economici specializaţi buletinele de vot şi celelalte materiale utilizate în procesul votării."  +  Articolul 2Orice dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă de abroga.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Stelian Oancea,secretar de statMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu-------