ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 15 noiembrie 2000privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 iulie 1997, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 3 al articolului 81 va avea următorul cuprins:"Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală grava, viol şi tortura."2. Alineatul 3 al articolului 86^1 va avea următorul cuprins:"Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală grava, viol şi tortura. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi dispusă în cazul infracţiunii de furt calificat prevăzută în art. 209 alin. 3, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani."3. Alineatul 3 al articolului 86^7 va avea următorul cuprins:"Executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală grava, viol şi tortura. Executarea pedepsei la locul de muncă poate fi dispusă în cazul infracţiunii de furt calificat prevăzută în art. 209 alin. 3, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani."    4. Articolul 91 va avea următorul cuprins:    "Sancţiunile cu Art. 91. - Când instanţa dis-     caracter administrativ pune înlocuirea răspunderii                                      penale, aplica una dintre                                      următoarele sancţiuni cu carac-                                      ter administrativ:                                      a) mustrarea;                                      b) mustrarea cu avertisment;                                      c) amenda de la 100.000 lei la                                         10.000.000 lei."    5. Articolul 146 va avea următorul cuprins:     "Consecinţe deosebit Art. 146. - Prin «consecinţe      de grave deosebit de grave» se înţelege                                      o paguba materială mai mare                                      de 1.000.000.000 lei sau o per-                                      turbare deosebit de grava a                                      activităţii, cauzată unei                                      autorităţi publice sau oricăreia                                      dintre unităţile la care se referă                                      art. 145, ori altei persoane                                      juridice sau fizice."6. Alineatul 2 al articolului 209 va avea următorul cuprins:"Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi furtul privind: a) un bun care face parte din patrimoniul cultural; b) un act care serveşte pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare."7. La articolul 209, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:"Furtul privind următoarele categorii de bunuri: a) ţiţei, produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisterna; b) componente ale sistemelor de irigaţii; c) componente ale reţelelor electrice; d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situaţii de urgenta publică în caz de incendii; e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenţie la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene, ori în caz de dezastru; f) instalaţii de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar, rutier, naval şi aerian şi componente ale acestora, precum şi componente ale mijloacelor de transport; g) bunuri prin însuşirea cărora se pune în pericol siguranţa autovehiculelor şi a persoanelor pe drumurile publice, se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 18 ani."8. La articolul 209, alineatul 3 devine alineatul 4.  +  Articolul 2Codul de procedură penală al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera a) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:"a) infracţiunile prevăzute de Codul penal în art. 174-177, 179, art. 189 alin. 3, art. 190, 212, 218, 238, 252, 254, 255, 257, 266-270, 273-276 când s-a produs o catastrofa de cale ferată, art. 279^1, 298, 312 şi 317, precum şi infracţiunea de contrabanda, dacă a avut ca obiect arme, muniţii sau materii explozive ori radioactive;"2. Litera d) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:"d) infracţiunea de spalare a banilor;"3. Punctul 14 al alineatului 1 al articolului 385^9 va avea următorul cuprins:"14. când s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;"4. Punctul 18 al alineatului 1 al articolului 385^9 se abroga.5. Alineatul 3 al articolului 385^9 va avea următorul cuprins:"Cazurile prevăzute în alin. 1 pct. 1-7, 10, 13, 14, 17^1, 19 şi 20 se iau în considerare întotdeauna din oficiu, iar cele de la pct. 11, 12, 15 şi 17 se iau în considerare din oficiu numai când au influentat asupra hotărârii în defavoarea inculpatului."6. Subpunctul 4 al punctului I al articolului 410 va avea următorul cuprins:"4. când s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;"7. Subpunctul 8 al punctului I al articolului 410 se abroga.8. La articolul 410, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:"De asemenea, pot fi atacate cu recurs în anulare hotărârile pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a prevederilor Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale."9. La articolul 410, alineatul 3 devine alineatul 4.10. La articolul 411, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:"În cazul prevăzut în art. 410 alin. 3, recursul în anulare se introduce în termen de un an de la data comunicării către statul român a hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului."11. La articolul 411, alineatele 3 şi 4 devin alineatele 4 şi 5.  +  Articolul 3Cauzele penale aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor continua să fie judecate de instanţele legal investite.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de stat--------