ORDONANȚĂ nr. 6 din 31 ianuarie 2022pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.11 din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul IV, titlul secțiunii a 3-a va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-a Serviciul public de transport local sau județean de persoane pe căile navigabile interioare2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Transportul de persoane pe căile navigabile interioare reprezintă un serviciu public de transport local sau județean, după caz, dacă prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sau prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale se stabilesc obligațiile de serviciu public în sarcina transportatorilor, în schimbul acordării unor drepturi exclusive și/sau compensații de serviciu public, conform Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.(2) Pentru serviciile publice de transport persoane pe căile navigabile interioare, au calitatea de autoritate competentă, în înțelesul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepția serviciului public de transport naval de persoane între localitățile din Delta Dunării, unde Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are calitatea de autoritate competentă.(3) Serviciul public de transport persoane pe căile navigabile interioare se realizează prin servicii publice de transport prin curse regulate, considerate servicii publice de transport compensate.(4) Categoriile de persoane care beneficiază de compensarea transportului naval, rutele, orarul și frecvența curselor aferente se stabilesc prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale, dacă aceasta are calitatea de autoritate competentă conform alin. (2).(5) Organizarea serviciului public de transport naval de persoane între localitățile din Delta Dunării, categoriile de persoane care beneficiază de compensarea transportului naval, rutele, orarul și frecvența curselor aferente, precum și criteriile pe baza cărora sunt determinate acestea se aprobă prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.3. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Autoritățile de reglementare competente la nivel central pentru domeniul serviciilor publice de transport local și județean de persoane sunt Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru transportul de persoane pe căile navigabile interioare prevăzut la art. 12 alin. (1) și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., pentru transportul public rutier și feroviar de persoane, cu excepția transportului efectuat cu metroul.4. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Serviciul de transport local și județean de persoane prin curse regulate efectuat cu nave se realizează prin hotărâre de dare în administrare sau prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizației de transport, acordată de către Autoritatea Navală Română. Serviciul public de transport naval de persoane între localitățile din Delta Dunării se realizează pe bază de contract încheiat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și operatorul economic căruia i-a fost atribuit serviciul public în urma unei proceduri de achiziție publică, organizată conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Articolul IILegea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 31 ianuarie 2022.Nr. 6.----