ORDIN nr. 83 din 26 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, precum și privind unele obligații declarative
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2022    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) și ale art. 30 alin. (3) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 738.178 din 26.01.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1051 din 3 noiembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) au fost selectați anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, conform criteriului participării directe.2. La articolul 7, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Contribuabilii mari selectați în funcție de criteriul continuității prevăzut la art. 6, care înregistrează o scădere a cifrei de afaceri raportate în situațiile financiare aferente anului 2020, comparativ cu cele aferente anului 2019, în procent mai mare de 50%, precum și cei care au declarat în situațiile financiare aferente acestor ani cifră de afaceri zero sunt scoși din administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și preluați spre administrare de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal, potrivit legii, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 9.  +  Articolul IIContribuabilii prevăzuți la art. I pct. 2 depun Declarația informativă D406 prevăzută la art. 2 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal, începând cu data de referință stabilită în anexa nr. 5 la ordinul anterior precizat, corespunzător categoriei de contribuabili în care se încadrează prin intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Costea Sandu
    București, 26 ianuarie 2022.Nr. 83.----