ORDIN nr. 77 din 25 ianuarie 2022pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2022  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 59 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și având în vedere avizul conform comunicat de Ministerul Finanțelor,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 7 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu operațiunile derulate de la data de 1.04.2022.
  p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Costea Sandu
  București, 25 ianuarie 2022.Nr. 77.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.769/2015)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.769/2015)
  INSTRUCȚIUNI
  de depunere și completare a formularului (394) „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA“, cod MFP 14.13.01.02/f
  1. Declarația se completează și se depune de către:a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal. Declarația se depune pentru orice operațiune taxabilă în România pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operațiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.Declarația trebuie să conțină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea „taxare inversă“ sau „TVA la încasare“, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.De asemenea, în declarație se înscriu, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România, următoarele informații:– baza impozabilă și TVA aferente facturilor emise prin autofacturare conform lit. I pct. 2 din anexa nr. 1 la ordin;– valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate și bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) și (21) din Codul fiscal, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;– valoarea totală a documentelor emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care nu există obligația emiterii unei facturi și nici a bonului fiscal;b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziții de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achizițiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) și art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.Nu se înscriu achizițiile intracomunitare de bunuri și servicii pentru care există obligativitatea înscrierii în declarația 390.Declarația trebuie să conțină facturile care au fost primite în perioada de raportare, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea „taxare inversă“ sau „TVA la încasare“, precum și borderourile de achiziții de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achizițiilor efectuate de la persoane fizice, contracte încheiate cu persoane fizice și/sau alte documente.De asemenea, în declarație se înscrie valoarea totală a facturilor simplificate și a bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13) și (21) din Codul fiscal, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.2. Declarația se depune la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul declarației. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declarației pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.3. În cazul în care după depunerea declarației persoana impozabilă constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declarație corect completată cu operațiunile care necesită modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial. Nu vor face obiectul redepunerii declarației facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare față de data emiterii acestora de către furnizori.4. Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, care are atașat un fișier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).4.1. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România. Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare.4.2. Declarația se poate depune și în format electronic, însoțită de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnată și ștampilată, conform legii. Declarația în format electronic, însoțită de formularul listat, semnat și ștampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire.5. Declarația se completează/se validează cu ajutorul programelor de asistență. Programele de asistență sunt puse la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.  +  Completarea declarației  +  Secţiunea 1Cartușul referitor la tipul plătitorului și perioada de raportare se completează cu:a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, respectiv L - luna, T - trimestrul, S - semestrul, A - anul;b) anul la care se referă declarația; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2015);c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an);d) sistem normal de TVA - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declarația a optat pentru aplicarea sistemului normal de TVA;e) sistem de TVA la încasare - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declarația a optat pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare;f) în situația în care persoana impozabilă nu a desfășurat operațiuni în perioada de raportare se va bifa căsuța corespunzătoare;g) în situația în care persoana impozabilă a desfășurat/nu a desfășurat în perioada de raportare operațiuni cu persoane afiliate, conform definiției prevăzute la art. 7 din Codul fiscal, se va bifa căsuța corespunzătoare;A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).2. Codul CAEN - se înscrie codul CAEN al activității preponderente efectiv desfășurate în perioada de raportare.3. Denumire/nume și prenume - se înscrie/înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA. 4. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului1. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.2. Denumire/nume și prenume - se înscrie/înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.C. Rezumatul declarației privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în RomâniaAcest cartuș conține:1. numărul total al persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA incluse în declarație, indiferent de numărul operațiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, defalcate pe fiecare cotă de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, taxabile și valoarea totală a TVA, aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, defalcate pe fiecare cotă de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile secondhand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;7. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile secondhand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;8. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii, defalcate pe fiecare cotă de TVA, de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost primite facturi simplificate;9. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care s-au primit facturi simplificate; 10. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost primite facturi simplificate;11. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care s-au primit facturi simplificate; 12. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii efectuate de către persoana impozabilă de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile secondhand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități și aplică sistemul normal de TVA;13. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile secondhand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități și care aplică sistemul normal de TVA;14. numărul total al facturilor emise de către persoana impozabilă pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;15. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă, defalcată pe categorii de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal; 16. numărul total al facturilor primite de către persoana impozabilă, aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal;17. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și serviciilor efectuate pentru care se aplică taxarea inversă și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA și pe categorii de bunuri și servicii pentru care se aplică taxarea inversă, conform art. 331 din Codul fiscal.D. Rezumatul declarației privind operațiunile desfășurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVAAcest cartuș conține: 1. numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declarație, indiferent de numărul operațiunilor; 2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, defalcate pe fiecare cotă de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate; 3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile secondhand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;7. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile secondhand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;8. natura bunurilor/serviciilor care au fost achiziționate de la persoane fizice, respectiv: cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri și servicii;9. numărul total al facturilor/borderourilor de achiziții/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contractelor/altor documente aferente achizițiilor de bunuri și servicii de la persoanele neînregistrate în scopuri de TVA;10. valoarea totală a achizițiilor de bunuri și servicii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.E. Rezumatul declarației privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în RomâniaAcest cartuș conține: 1. numărul total al persoanelor impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, indiferent de numărul operațiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, defalcate pe fiecare cotă de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile secondhand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;7. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile secondhand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;8. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal;9. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA;10. se vor declara numai operațiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, iar în cazul achizițiilor de bunuri/servicii beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal, care nu se înscriu în declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390).F. Rezumat declarație privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii EuropeneAcest cartuș conține: 1. numărul total al persoanelor impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de numărul operațiunilor;2. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, defalcate pe fiecare cotă de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;3. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;4. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;5. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate;6. numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile secondhand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;7. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile secondhand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;8. numărul total al facturilor primite pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal;9. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA;10. se vor declara numai operațiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, iar în cazul achizițiilor de bunuri/servicii beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal. Nu vor fi declarate operațiunile de export și import de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata în vamă a TVA) și nici operațiunile care se înscriu în declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile intracomunitare (formular 390).G. Rezumatul declarației privind încasările realizate din operațiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și din activități exceptate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioareAcest cartuș conține:1. numărul total al bonurilor fiscale și valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuș bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi conform art. 319 din Codul fiscal;2. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA;3. valoarea totală a încasărilor din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare). În situația în care pentru aceste activități au fost emise și facturi, acestea se vor declara în cartușul corespunzător operațiunii;4. valoarea totală a bazei impozabile aferente activităților economice exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării, și valoarea totală a TVA aferente acestora, defalcate pe cote de TVA.H. Rezumatul declarațieiAcest cartuș se completează automat pe baza informațiilor cuprinse în listele de detaliu din secțiunea a 2-a și conține: 1. numărul total al facturilor emise/primite în perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate;2. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);3. valoarea totală a TVA aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%,19%, 9%, 5%);4. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%,19%, 9%, 5%);5. valoarea totală a TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și cele pentru care se aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).I. Alte informațiiAcest cartuș conține: 1.1. livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;1.2. valoarea totală a bazei impozabile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului și pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);1.3. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);1.4. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);1.5. valoarea totală a bazei impozabile aferente achizițiilor de bunuri și servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%);2.1. contribuabilii vor completa plaja de facturi alocate prin decizie internă scrisă conform prevederilor legale în vigoare privind documentele financiar-contabile; se exclud facturile alocate pentru operațiunile intracomunitare cu bunuri și servicii, import/export de bunuri și operațiuni neimpozabile în România;2.2. număr total de facturi emise în perioada de raportare prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, de la seria nr. .../la seria nr. ..., din care:2.2.1. seria și numărul facturilor stornate; factura stornată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, a cărei valoare totală este negativă;2.2.2. seria și numărul facturilor anulate; factura anulată reprezintă factura emisă de persoana impozabilă, netransmisă beneficiarului, operațiunile înscrise în aceasta nefiind înregistrate în contabilitatea persoanei impozabile;2.2.3. seria și numărul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabilă și TVA aferente, defalcate pe fiecare cotă (24%, 20%, 19%, 9%, 5%), cu excepția celor emise de beneficiar în numele furnizorilor, înscrise la pct. 2.2.4. Informațiile privind autofacturarea nu vor fi declarate la alte rubrici din declarație;2.2.4. seria și numărul facturilor emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele furnizorilor conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal.Exemple:1. Persoana impozabilă A a alocat la începutul anului o plajă de facturi de la seria A nr. 1 până la seria A nr. 100, ce va fi înscrisă la pct. 2.1. În prima perioadă de raportare a emis facturi de la seria A nr. 1 la seria A nr. 25, pe care le va înscrie la pct. 2.2.În următoarele perioade de raportare se va înscrie la pct. 2.1 plaja de facturi alocate de la seria A nr. 1 până la seria A nr. 100, până la utilizarea completă a acesteia.2. Excepție: pentru anul 2016, contribuabilii vor declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rămasă neutilizată din plaja de facturi alocată la începutul anului prin decizie internă.De exemplu, la data de 1 octombrie 2016, persoana impozabilă B are două plaje de facturi rămase neutilizate din plajele de facturi alocate, pe care le va declara la pct. 2.1, respectiv: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 100 și de la seria X nr. 78 la seria X nr. 100. Pentru luna octombrie, la pct. 2.2 vor fi înscrise facturile emise din plajele de facturi neutilizate, astfel: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 85 și de la seria X nr. 78 la seria X nr. 90.2.3. număr total de facturi emise în perioada de raportare de către beneficiari, în numele persoanei impozabile, conform art. 319 alin. (18) din Codul fiscal, seria și numărul de ordine al acestora, precum și denumire și CUI beneficiari;2.4. număr total de facturi emise în perioada de raportare de către terți, în numele persoanei impozabile, conform art. 319 alin. (19) din Codul fiscal, seria și numărul de ordine al acestora, precum și denumire și CUI terți;Plajele de facturi/Facturile înscrise în declarație la pct. 2.1-2.4 se vor completa cu serie și număr de ordine, iar în situația în care acestea nu conțin decât număr de ordine se vor completa numai numerele respective (nu este exclusă utilizarea unor serii alfanumerice). 3. descrierea operațiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declarația și care este solicitat la rambursare în perioada de raportare - se va/vor bifa căsuța/căsuțele corespunzătoare fiecărei operațiuni în parte;4. date aferente operațiunilor desfășurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA:4.1. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);5. date aferente operațiunilor desfășurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare:5.1. valoarea totală a TVA colectate aferentă facturilor încasate în perioada de raportare, indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);5.2. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);5.3. valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare, indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, defalcată pe fiecare cotă de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%);6. valoarea totală a TVA colectate aferentă marjei de profit din perioada de raportare, indiferent de data la care au fost efectuate operațiunile de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism/regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități:6.1. persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agențiile de turism va completa baza de impozitare a serviciului unic constituit din marja de profit, exclusiv taxa, care se determină ca diferență între suma totală care va fi plătită de călător, fără taxă, și costurile agenției de turism, inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în care aceste livrări și prestări sunt realizate de alte persoane impozabile, și TVA aferentă;6.2. persoana impozabilă care aplică regimul special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități va completa marja profitului ca diferență între prețul de vânzare aplicat de persoana impozabilă revânzătoare și prețul de cumpărare și TVA aferentă;7. în situația în care persoana impozabilă a desfășurat în perioada de raportare activitate/activități definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF (listă ce poate fi actualizată), indiferent de activitatea preponderentă efectiv desfășurată în perioada de raportare, declarată la secțiunea 1 lit. A, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum și TVA aferentă, defalcate pe cote (24%, 20%, 19%, 9%, 5%).Această listă cuprinde următoarele activități:1071 Cofetărie și produse de patiserie4520 Spălătorie auto4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor 4776 Comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate4932 Transporturi cu taxiuri 5510 Hoteluri5510 Pensiuni turistice5610 Restaurante5630 Baruri și activități de servire a băuturilor 812 Activități de curățenie 9313 Activități ale centrelor de fitness9602 Activități de coafură și de înfrumusețare9603 Servicii de pompe funebreLista de mai sus va fi actualizată prin formularul electronic 394 pus la dispoziția contribuabililor în mod gratuit.În cazul în care declarația este întocmită de:– persoana juridică, se vor completa denumirea, CUI și calitatea acesteia;– persoana fizică, se vor completa numele și prenumele, CNP/NIF, funcția în cadrul persoanei impozabile, altă calitate în afara persoanei impozabile.Datele înscrise în declarație referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA pot fi consultate de către aceasta prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de ANAF și cu acordul persoanei impozabile care depune declarația. Acordul va fi dat în prima declarație depusă de persoana impozabilă și va fi valabil pentru toate declarațiile informative 394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal menționat, fără a avea posibilitatea schimbării opțiunii.În cazul în care persoana impozabilă nu și-a exprimat acordul, aceasta are posibilitatea schimbării opțiunii în cursul anului. Astfel, persoana impozabilă va bifa în mod corespunzător căsuța corespunzătoare schimbării opțiunii.În situația în care persoana impozabilă nu și-a exprimat acordul prin nicio declarație informativă depusă pe parcursul anului, aceasta nu va putea consulta datele înscrise de parteneri în declarațiile informative 394, referitoare la tranzacțiile bilaterale, indiferent de opțiunea acestora.Informațiile rezultate din declarație pot face obiectul analizei de risc conform prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.  +  Secţiunea a 2-aPrezenta secțiune, pentru fiecare rezumat al declarației, va avea următorul cuprins:– valorile totale înscrise în facturile emise/primite, în borderourile de achiziții, în filele carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol și în contracte (încheiate cu persoane fizice)/alte documente, pentru fiecare partener de tranzacție pentru perioada de raportare, inclusiv raportul lunar al memoriei fiscale de la aparatele de marcat electronice fiscale, defalcate pe fiecare cotă de TVA;– valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacțiilor efectuate de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, inclusiv valoarea marjei de profit și a TVA aferentă;– valorile totale înscrise în facturile emise/primite aferente tranzacțiilor pentru care se aplică taxarea inversă pentru operațiunile prevăzute la art. 331 din Codul fiscal, respectiv cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, gaze naturale, certificate verzi, construcții/terenuri, aur de investiții, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri se completează separat față de celelalte operațiuni, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxării inverse și pentru fiecare cotă defalcată de TVA;Listele operațiunilor taxabile efectuate pe teritoriul național cuprind următoarele tipuri de operațiuni:– operațiuni efectuate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal (cu detaliere pe fiecare operațiune cu TVA și pe fiecare operațiune cu taxare inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal, respectiv cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică, gaze naturale, certificate verzi, construcții/terenuri, aur de investiții, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC, laptopuri);– operațiuni efectuate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA (cu detaliere pe fiecare operațiune); – operațiuni efectuate cu persoanele impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (cu detaliere pe fiecare operațiune);– operațiuni efectuate cu persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (cu detaliere pe fiecare operațiune);– operațiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepția celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;– operațiuni efectuate din activitățile economice exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.1. Coloana „Nr. curent“ de la lit. C, D, E, F - se înscrie o singură dată numărul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar.2. Coloana „Tip L/A/LS/AS/AÎ/V/C/N/Î1/Î2“ de la lit. C, D, E, F, G - se înscrie tipul operațiunii efectuate, și anume:– L - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi, cu excepția facturilor simplificate;– A - achiziții de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi, cu excepția facturilor simplificate;– LS - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care au fost emise facturi de către persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;– AS - achiziții de bunuri și servicii pentru care au fost primite facturi de la persoanele impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;– AÎ - achiziții de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi cu TVA la încasare;– V - livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal;– C - achiziții de bunuri/servicii pentru care se aplică taxarea inversă;– N - achiziții de bunuri/servicii de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA, pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziții/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte;– Î1 - încasări efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale;– Î2 - încasări efectuate din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor electronice de marcat fiscale, conform prevederilor legale în vigoare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare);– nr. de AMEF - se va completa numărul aparatelor de marcat electronice fiscale ce sunt utilizate în fiecare lună din perioada de raportare. 3. Coloana „CIF/CUI/CNP/NIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului/Cod valabil de TVA în statul membru/Cod de înregistrare“ de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:– CIF cod de identificare fiscală al furnizorului/beneficiarului;– CUI furnizor/beneficiar;– CNP/NIF/Adresa furnizor/beneficiar, persoană fizică - completarea CNP/NIF este obligatorie în situația în care persoana impozabilă îl colectează de la persoana fizică din facturi, contracte (de prestări servicii, de furnizare utilități, vânzări de bunuri mobile și imobile etc.); în lipsa acestuia se vor declara numele, prenumele și adresa persoanei fizice. La adresă se vor completa informațiile în următoarea ordine: datele din actul de identitate al persoanei fizice colectate de persoana impozabilă sau, în lipsa acestuia, o altă adresă comunicată de beneficiar. Informațiile vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele: țară, localitate, județ/sector, strada, nr., bloc, apartament, alte detalii adresă. Rubrica „alte detalii adresă“ se va completa în situația în care se vor înscrie alte elemente decât cele existente în formularul pretipărit sau nu se deține o adresă din România. Pentru achizițiile efectuate pe bază de borderouri de achiziție/file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol se vor declara numele, prenumele și adresa persoanei fizice.– codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/ beneficiarului;– codul de înregistrare în scopuri de TVA al reprezentantului fiscal desemnat, în cazul în care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit în România și este persoană obligată la plata taxei;– cod valabil de TVA în statul membru al persoanei impozabile nestabilite în România, care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;– cod de înregistrare din registrul companiilor din țara de rezidență pentru persoana impozabilă neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.4. Coloana „Denumire/Nume și prenume furnizor/beneficiar“ de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:– denumirea/numele și prenumele persoanei impozabile înregistrate/neînregistrate în scopuri de TVA;– numele și prenumele persoanei fizice;– denumirea persoanei impozabile nestabilite în România, care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România;– denumirea persoanei impozabile neînregistrate și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene.5. Coloana „Număr de facturi/borderouri de achiziții/file carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol/ contracte/alte documente“ de la lit. C, D, E, F - se înscrie numărul total al facturilor emise/primite/numărul total al borderourilor de achiziții/numărul total al filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite/numărul total al contractelor încheiate cu persoanele fizice/numărul total al altor documente.Prin excepție, în situația în care în cuprinsul unei facturi emise/primite există operațiuni cu cote de TVA diferite, la rubrica „număr de facturi“ se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operațiunii cu valoarea cea mai mare a TVA și valoarea 0 pentru restul operațiunilor; dacă valoarea TVA este aceeași pentru operațiunile respective, factura se va numerota o singură dată în dreptul cotei de TVA celei mai mari. În situația în care în cuprinsul unei facturi emise/primite pentru operațiuni pentru care se aplică taxarea inversă sunt cuprinse mai multe bunuri/servicii prevăzute la lit. C, la rubrica „număr de facturi“ se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operațiunii cu valoarea cea mai mare a TVA și valoarea 0 pentru restul operațiunilor.6. Coloana „Baza impozabilă“ de la lit. C, D, E, F - se înscrie valoarea bazei impozabile, în lei, aferentă livrărilor/ prestărilor/achizițiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și valoarea bazei impozabile aferentă facturilor de stornare, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%). În cazul în care baza impozabilă este negativă valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (–).7. Coloana „Taxă pe valoarea adăugată“ de la lit. C, D, E, F - se înscrie valoarea TVA, în lei, aferentă livrărilor/prestărilor/ achizițiilor, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum și TVA aferentă facturilor de stornare, defalcate pe cote de TVA (24%, 20%, 19%, 9%, 5%). Dacă taxa pe valoarea adăugată este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (–).8. Coloana „Bunuri/servicii“ de la lit. C - se selectează categoria de bunuri sau servicii pentru care se aplică taxarea inversă.9. Coloana „Cod și denumire NC produs“ de la lit. C - pentru bunurile din categoria cereale și plante tehnice se înscriu codurile care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, modificată conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012, ce se regăsește pe portalul ANAF.10. Coloana „Bunuri/servicii“ de la lit. D - se înscrie natura bunurilor/serviciilor achiziționate de la persoane fizice - tip operațiune N, respectiv: cereale și plante tehnice, deșeuri feroase și neferoase, masă lemnoasă, terenuri, construcții, alte bunuri și servicii.11. Coloana „Tip document“ de la lit. D - se selectează tipul documentului: factură/borderou de achiziții/filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/contract/alt document.12. Coloana „Valoare totală“ de la lit. D - se înscrie valoarea totală a achizițiilor de bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziții/file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol/contracte/alte documente, de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.13. Coloana „Tip operațiune“ de la lit. G - se selectează tipul încasărilor:– încasări prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepția celor pentru care s-au emis facturi, inclusiv încasările prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;– încasări efectuate din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.14. Coloana „Nr. bonuri fiscale“ - se înscrie numărul total al bonurilor fiscale emise în fiecare lună din perioada de raportare.15. Coloana „Total încasări“ de la lit. G - se înscrie totalul încasărilor, în lei, lunare, din perioada de raportare prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale (cu excepția celor pentru care s-au emis facturi), respectiv încasări lunare obținute din activități exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare.16. Coloana „Total bază impozabilă“ de la lit. G - se înscrie valoarea bazei impozabile, în lei, din fiecare lună din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea bazei impozabile aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%), cu excepția celor pentru care s-au emis facturi.17. Coloana „Taxa pe valoarea adăugată“ de la lit. G - se înscrie valoarea TVA, în lei, din fiecare lună din perioada de raportare aferentă încasărilor, inclusiv valoarea taxei pe valoarea adăugată aferentă stornărilor, defalcată pe cote de TVA (20%, 19%, 9%, 5%), cu excepția celor pentru care s-au emis facturi.18. Lista bunurilor/serviciilor achiziționate de la persoanele fizice, inclusiv actualizările acesteia, va fi disponibilă prin formularul electronic 394 pus la dispoziția contribuabililor în mod gratuit.
  -----