ORDIN nr. 80 din 25 ianuarie 2022privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022  Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (4) și art. 123^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 743.062 din data de 11.01.2022, în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 12 ianuarie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) «Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», prevăzut în anexa nr. 6^1.2. Anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii“ se modifică după cum urmează:a) La capitolul I „Dispoziții generale“ punctul 5, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cerere reprezintă Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (formularul 230), Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212) sau opțiunile transmise prin Situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230, după caz;b) La capitolul I punctul 6, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) notifică contribuabilii care au optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei;c) La capitolul II „Organizarea evidenței cererilor și procesarea acestora“ secțiunea 1 „Organizarea evidenței cererilor“ punctul 8, literele f)-i) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) modul de transmitere a opțiunii privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat;g) numărul de înregistrare la organul fiscal a «Situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», transmisă de entitatea nonprofit/unitatea de cult, dacă este cazul;h) datele de identificare ale reprezentantului legal sau ale împuternicitului entității nonprofit/unității de cult, beneficiară a sumei, care a transmis «Situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», dacă este cazul;i) datele de identificare ale entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult, înscrise în cerere sau în «Situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», după caz;(...)o) răspunsul contribuabilului care a optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei, ca urmare a primirii notificării privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult;d) La capitolul II secțiunea 1 punctul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) La pct. 8 lit. f) compartimentul de specialitate înregistrează în evidență următoarele date privind modul de transmitere a opțiunii privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat, după caz:a) prin poștă, în mod individual;b) direct la registratura organului fiscal, în mod individual;c) prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual, în mod individual;d) prin intermediul Situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230, transmisă de către entitatea beneficiară a sumei, prin mijloace electronice de transmitere la distanță;e) La capitolul II secțiunea 1 punctul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) La pct. 8 lit. g) compartimentul de specialitate înregistrează în evidență numărul și data «Situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», în cazul în care contribuabilul a optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei;f) La capitolul II secțiunea a 2-a „Procesarea cererilor“ punctul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care se constată erori sau documentele depuse nu sunt suficiente, compartimentul de specialitate notifică contribuabilii sau entitatea nonprofit/unitatea de cult, după caz, în vederea clarificării situației.g) La capitolul VI „Notificarea contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie sau în format hârtie, scanat, pe bază de borderou, de către reprezentantul entității nonprofit/unității de cult beneficiare a sumei“, denumirea capitolului se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Notificarea contribuabililor care au optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumeih) La capitolul VI, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:17. Pe baza datelor din evidența constituită conform pct. 8, compartimentul de specialitate identifică contribuabilii care au optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei.i) La capitolul VI punctul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:18. (1) În cazul entităților cuprinse în secțiunea 1 din lista de la pct. 16, pentru care opțiunea contribuabilului privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat a fost transmisă organului fiscal prin intermediul formularului «Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», compartimentul de specialitate emite și transmite contribuabililor «Notificarea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult», conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, completată în mod corespunzător.j) La capitolul VI punctul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La pct. 8 lit. l) compartimentul de specialitate înregistrează în evidență motivul notificării contribuabilului, respectiv faptul că opțiunea contribuabilului privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat a fost transmisă organului fiscal de către entitatea beneficiară a sumei.k) La capitolul VI punctul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:24. (1) Zilnic, compartimentul de specialitate întocmește lista contribuabililor pentru care opțiunea privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat a fost transmisă organului fiscal de către entitatea beneficiară a sumei, în cazul cărora s-a împlinit termenul de 45 de zile de la data comunicării notificării prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, precum și a contribuabililor care au depus cererea în mod individual.l) La capitolul VIII „Recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, punctul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:30. Referatul se întocmește atât pe baza informațiilor din situațiile centralizatoare ale datelor cuprinse în formularul 230, cât și pe baza informațiilor existente în evidența fiscală și cuprinde următoarele date:– datele de identificare a entității nonprofit/unității de cult;– numărul, data «Situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», transmisă de entitatea nonprofit/unitatea de cult, și poziția din situația centralizatoare;– suma virată entității nonprofit/unității de cult în mod necuvenit;– contul bancar - IBAN în care a fost virată suma în mod necuvenit;– data virării sumei.3. La anexa nr. 2, Instrucțiunile privind completarea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“ se completează după cum urmează:a) La punctul 1 de la punctul I „Depunerea formularului“, după subpunctul 1.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.3, cu următorul cuprins:1.3. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru indemnizațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și la art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.b) La punctul 4 de la punctul I, după subpunctul 4.6 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 4.7 și 4.8, cu următorul cuprins:4.7. Contribuabilii pot opta pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii/unitatea de cult beneficiară a sumei.4.8. Entitatea nonprofit/Unitatea de cult are obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent formularul «Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230» prin care centralizează cererile primite de la contribuabili.În această situație originalul cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către entitățile nonprofit/unitățile de cult și sunt puse la dispoziția organului fiscal la solicitarea acestuia.4. Anexa nr. 3 „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.5. Anexa nr. 4 „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.6. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. 7. La anexa nr. 7 „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor“, litera c) „Denumire: «Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult»“ se modifică și va avea următorul cuprins:c) Denumire: «Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult»1. Format: A4/t22. Caracteristici de tipărire: – se tipărește pe ambele fețe;– se poate utiliza și echipament informatic pentru completare și editare.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la opțiunea acestora privind direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, pentru următoarele situații:a) în cazul în care contribuabilul a optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei;b) în cazul în care au fost constatate erori.5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.6. Circulă: – un exemplar la organul fiscal central competent;– un exemplar la contribuabil.7. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.8. La anexa nr. 7, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) Denumire: «Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230»1. Format: formularul se depune în format electronic.2. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează de către entitatea nonprofit/unitatea de cult în situația în care contribuabilii optează pentru depunerea formularului 230 la entitatea beneficiară a sumei.5. Circulă în format electronic, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.6. Se arhivează la organul fiscal central competent.  +  Articolul IIFormularul „Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230“ se transmite de către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.  +  Articolul IIIPrevederile prezentului ordin se aplică pentru direcționarea de către contribuabili a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2021.  +  Articolul IVAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul VDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Sandu Costea
  București, 25 ianuarie 2022.Nr. 80.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 15/2021)AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecția Generală Regională a Finanțelor PubliceUnitatea fiscală ................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................................
  Sigla*)
  *) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.Nr. înregistrare ........................... Data ............................................ Către**) ............................**) Se vor înscrie numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului. CNP/NIF ..............................................Str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. .....,et. ....., ap. ....., județul/sectorul ........................,localitatea ..................., cod poștal ......................
  NOTIFICARE
  privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult
  Stimată(e) doamnă/domn,Vă reamintim că, potrivit datelor din evidența fiscală, ați optat pentru virarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe veniturile realizate în anul ..................... pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.Prin această notificare facem apel la înțelegerea dumneavoastră, în vederea verificării corectitudinii și completitudinii informațiilor existente în evidența fiscală. Referitor la opțiunea dumneavoastră privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, vă supunem atenției următoarele:1. Din analiza datelor din evidența fiscală rezultă că ați optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei Potrivit evidențelor noastre, opțiunea dumneavoastră privind virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru o perioadă de ........................, în contul entității nonprofit/unității de cult ............................................, cod de identificare fiscală ......................, a fost transmisă organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către entitatea beneficiară.În cazul în care nu ați optat pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat în contul entității beneficiare menționate sau nu ați solicitat virarea sumei pentru această entitate nonprofit/unitate de cult pentru perioada de mai sus, vă rugăm ca în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificări să ne comunicați, în scris, aceste aspecte.Dacă aceasta este opțiunea dumneavoastră exprimată prin semnarea și depunerea formularului 230 la entitatea beneficiară a sumei, atunci nu sunteți obligat(ă) să răspundeți la această notificare. În situația în care nu vom primi un răspuns de la dumneavoastră în termen de 30 de zile de la data la care ați primit această notificare, considerăm că opțiunea înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală este exprimată de dumneavoastră, urmând să facem demersurile necesare în vederea direcționării sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, potrivit acestei opțiuni.2. Au fost identificate erori în formularul 230 depus În vederea efectuării corecturilor, vă rugăm să vă prezentați, în termen de 30 de zile de la primirea prezentei notificări, la sediul unității fiscale.Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ....................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele .....-..... .Vă mulțumesc!
  Numele și prenumele .....................,
  Conducătorul unității fiscale
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 15/2021)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală*) ................................................................ *) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................................Nr. ......................./......................
  Sigla**)
  **) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
  REFERAT
  de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult
  1. Datele de identificare a entității nonprofit/unității de cultDenumire ...................................................................................................................Cod de identificare fiscală ....................................................Domiciliul fiscal ........................................................................................................2. Sume virate în mod necuvenit stabilite ca urmare a răspunsurilor persoanelor fizice la notificarea organului fiscal
  Nr. crt.Situație centralizatoare transmisă de entitatea beneficiară nr./data***) Poziția din situația centralizatoare transmisă de entitatea beneficiară****)Suma virată necuvenitCont IBANData virării sumei
  012345
  1.     
  2.     
  ...     
  TOTAL XX
  ***) Se înscriu numărul și data situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230, transmisă de entitatea beneficiară. ****) Se înscrie poziția persoanei fizice care figurează în situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230, transmisă de entitatea beneficiară, ca urmare a răspunsului la notificarea organului fiscal.
  Aprobat:Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele .........................Data .......................Avizat:Șef compartiment specialitateNumele și prenumele ....................Data ....................Întocmit:Funcție ..........................,Numele și prenume .......................Data .......................Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 3^1)^1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 6^1 la Ordinul nr. 15/2021)-----