ORDONANȚĂ nr. 3 din 27 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 28 ianuarie 2022  Având în vedere Directiva (UE) 2019/1.936 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, al cărei termen-limită de transpunere a fost data de 17 decembrie 2021, luând în considerare necesitatea asigurării imediate la nivel național a cadrului de aplicare al Directivei (UE) 2019/1.936, care, pentru domeniul reglementat de acesta, este reprezentat la nivelul legislației primare de Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare,cu scopul sporirii gradului de siguranță rutieră și al reducerii pierderilor umane, materiale și financiare cauzate de accidentele rutiere,în vederea îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene de implementare la nivel național a legislației Uniunii Europene, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 23 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) autostrăzilor, drumurilor expres, precum și drumurilor aparținând rețelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE;2. La articolul 1, alineatele (3), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Legea nr. 277/2007 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale rețelei rutiere transeuropene........................................................(6) Inspecția de siguranță rutieră periodică/Inspecția de siguranță rutieră specifică se efectuează pentru rețeaua rutieră prevăzută la alin. (5).(7) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră se realizează pentru proiectele de infrastructură rutieră care vizează drumurile prevăzute la alin. (5) lit. a)-f).3. La articolul 1, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:(8) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. transmite autorității competente lista autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor aparținând rețelei rutiere transeuropene, precum și a drumurilor de interes național prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) până la data de 15 martie 2022 și, ulterior, în termen de 60 de zile de la orice modificare adusă acesteia.(9) Administratorii drumurilor de interes județean și ai străzilor de categoria I și a II-a prevăzute la alin. (2) lit. c) transmit autorității competente lista drumurilor din domeniul de aplicare al prezentei legi până la data de 15 martie 2022 și, ulterior, în termen de 60 de zile de la orice modificare adusă acesteia. (10) Lista drumurilor prevăzută la alin. (8) și (9) se aprobă și se actualizează prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii notifică Comisiei Europene lista drumurilor până la data de 1 aprilie 2022 și, ulterior, în termen de 30 de zile de la orice modificare adusă ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii prin care a fost aprobată lista drumurilor.4. La articolul 3, literele e), i), j), o) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) evaluarea siguranței rețelei rutiere - metodă de identificare, analiză și clasificare a tronsoanelor din punctul de vedere al riscului de accidente și de coliziuni cu urmări grave pe baza următoarelor criterii:(i) în principal, o examinare vizuală, fie la fața locului, fie prin mijloace electronice, a caracteristicilor de proiectare ale drumului, denumită și siguranța încorporată;(ii) metoda de identificare, analizare și clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere care au fost în exploatare mai mult de 3 ani și pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente grave, proporțional cu fluxul de trafic;.......................................................i) inspecția de siguranță rutieră periodică - verificarea periodică a rețelei rutiere aflate în exploatare, care are ca scop identificarea eventualelor deficiențe din punctul de vedere al siguranței rutiere și care pot fi remediate prin lucrări de întreținere;j) inspecțiile comune de siguranță rutieră - verificarea periodică a rețelei rutiere adiacente tunelurilor rutiere care fac obiectul Legii nr. 277/2007;.......................................................o) utilizatorii vulnerabili ai drumurilor - participanții la trafic care nu utilizează vehicule motorizate, îndeosebi bicicliști și pietoni, precum și utilizatorii de vehicule motorizate cu două roți;p) inspecția de siguranță rutieră specifică - analiza bazată pe inspectarea la fața locului a unui drum sau tronson de drum existent, pentru a identifica condițiile periculoase, deficiențele și problemele care cresc riscurile de producere a accidentelor grave;5. La articolul 3, literele f) și n) se abrogă.6. La articolul 3, după litera p) se introduc două noi litere, literele q) și r), cu următorul cuprins:q) accident grav - accidentul de circulație rutieră soldat cu victime în urma căruia a rezultat decesul sau rănirea gravă a uneia sau a mai multor persoane;r) rating de siguranță - clasificarea componentelor rețelei rutiere existente în categorii, în conformitate cu siguranța lor încorporată, măsurată în mod obiectiv.7. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Inspecția de siguranță rutieră periodică se efectuează în regim de liberă practică de către auditorii de siguranța rutieră desemnați de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile prezentei legi. Metodologia de contractare a inspecției de siguranță rutieră periodică, de desemnare și de lucru al auditorilor de siguranță rutieră pentru această activitate și de încheiere a contractelor-cadru între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și investitorii, antreprenorii/proiectanții mandatați și între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditorii de siguranță rutieră se stabilește și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(3) Modalitatea de desfășurare a activității de inspecție de siguranță rutieră periodică/specifică și modul de întocmire a raportului de inspecție de siguranță rutieră periodică/specifică se stabilesc și se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.8. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Inspecția de siguranță rutieră specifică se efectuează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin echipe formate din personalul de specialitate angajat în cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R., cel puțin unul dintre membrii echipei fiind atestat ca auditor de siguranța rutieră, în conformitate cu prevederile prezentei legi.9. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Auditorii de siguranță rutieră angajați ai Autorității Rutiere Române - A.R.R. nu pot efectua auditul de siguranță rutieră, evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și inspecția de siguranță rutieră periodică, conform prevederilor alin. (1) și (2).10. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Programele-cadru de formare, instruire și perfecționare profesională prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea Autorității Rutiere Române - A.R.R. Începând cu data de 17 decembrie 2024, acestea vor include aspecte legate de utilizatorii vulnerabili ai drumurilor și de infrastructura necesară acestei categorii de participanți la trafic.11. La articolul 9 alineatul (1), litera b^1) se abrogă.12. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul III Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere, auditul de siguranță rutieră și inspecțiile de siguranță rutieră periodice/specifice13. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră care se construiește sau se modifică substanțial, se realizează potrivit anexei nr. 1 și se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranței rutiere.(2) Raportul de evaluare de impact asupra siguranței rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranță rutieră care contribuie la alegerea soluției propuse și să furnizeze toate informațiile relevante necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opțiuni evaluate. (3) Auditul de siguranță rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranță rutieră și se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripțiilor prevăzute în anexa nr. 2: a) studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții; b) proiect tehnic și detalii de execuție; c) anterior recepției la terminarea lucrărilor la drumul public; d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic. (4) În cazul identificării unor deficiențe, pentru remedierea acestora, raportul rezultat în urma evaluării de impact/auditului de siguranță rutieră conține un set de măsuri de remediere.(5) Inspecția de siguranță rutieră periodică se realizează obligatoriu pentru drumurile publice ale rețelei rutiere care fac obiectul prezentei legi, din 3 în 3 ani, și se concretizează într-un raport de inspecție de siguranță rutieră.(6) Raportul rezultat în urma inspecției de siguranță rutieră periodică are anexat un set de dispoziții pentru remedierea eventualelor deficiențe constatate prin dispunerea unor lucrări de întreținere.(7) Setul de dispoziții din raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică pentru deficiențele constatate este obligatoriu pentru administratorul drumului inspectat, în termenele stabilite conform prevederilor alin. (8).(8) Setul de dispoziții care pot fi dispuse în raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică prin lucrări de întreținere executate de administratorul drumului, precum și termenele de executare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(9) Administratorul drumului inspectat are obligația ca, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate prin raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică, să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R. gradul de implementare a planului de remediere a deficiențelor. (10) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere sau auditul de siguranță rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcție de complexitatea lucrării.(11) Inspecția de siguranță rutieră specifică se efectuează prin echipe formate din personalul de specialitate angajat în cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R., cel puțin unul dintre membrii echipei fiind atestat ca auditor de siguranța rutieră, în conformitate cu prevederile prezentei legi.(12) Prin personalul de specialitate din cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R. se înțelege personalul angajat care îndeplinește condițiile de studii și de deținere a permisului de conducere pentru categoria B, prevăzute la art. 4.(13) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează inspecții de siguranță rutieră specifică cu prioritate pe tronsoanele rutiere cu niveluri scăzute de siguranță, rezultate din evaluarea rețelei rutiere și care oferă posibilități pentru punerea în aplicare a unor măsuri cu potențial ridicat de îmbunătățire a siguranței și de reducere a costurilor legate de accidente.(14) Inspecțiile de siguranță rutieră specifice, efectuate pe tronsoanele cu gradul de siguranță cel mai scăzut rezultat în urma evaluării siguranței rețelei rutiere, vor avea în vedere elementele prevăzute în anexa nr. 2a.(15) Raportul rezultat în urma efectuării inspecției de siguranță specifică conține în anexă un set de măsuri de remediere cu potențial ridicat de îmbunătățire a siguranței rutiere și de reducere a costurilor legate de accidente.(16) Administratorul drumului inspectat are obligația ca, în maximum 30 de zile de la expirarea fiecărui termen dispus pentru remedierea deficiențelor constatate prin raportul de inspecție de siguranță rutieră specifică, să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R. dovada implementării măsurii dispuse prin raport.(17) Setul de măsuri de remediere cu potențial ridicat de îmbunătățire a siguranței rutiere și de reducere a costurilor legate de accidente care pot fi dispuse în raportul de inspecție de siguranță rutieră specifică, precum și termenele de executare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(18) În cadrul rapoartelor de evaluare de impact, audit de siguranță rutieră, inspecție de siguranță rutieră periodică/ specifică, un capitol distinct îl constituie tratarea nevoilor utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor.(19) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. efectuează inspecții comune de siguranță rutieră pe rețeaua rutieră aferentă zonei adiacente tunelurilor care fac obiectul Legii nr. 277/2007, din 5 în 5 ani.(20) Raportul rezultat în urma efectuării inspecției comune de siguranță rutieră conține în anexă măsurile de remediere pentru eventualele deficiențe constatate pentru tronsonul inspectat și va fi transmis administratorului rețelei rutiere adiacente tunelului.(21) Limitele zonei rețelei rutiere adiacentă tunelurilor, setul de măsuri care se pot dispune și remedia prin lucrări de intervenții generale, precum și termenele aferente transmiterii raportului rezultat în urma efectuării inspecției comune de siguranță rutieră și ducerii la îndeplinire a setului de măsuri se vor stabili prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.(22) Măsurile de remediere din raportul prevăzut la alin. (20) pentru deficiențele constatate sunt obligatorii pentru administratorul rețelei rutiere adiacente tunelului, în termenele stabilite conform prevederilor alin. (21).(23) Administratorul zonei rețelei rutiere adiacente tunelului are obligația ca în maximum 30 de zile de la expirarea termenelor dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate prin raportul de inspecție comună de siguranță rutieră să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R. și Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. gradul de implementare a planului de remediere a deficiențelor.14. La articolul 11, alineatele (2), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Desemnarea auditorilor de siguranță rutieră pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere/auditului de siguranță rutieră/inspecție de siguranță rutieră periodică se face cu respectarea prevederilor alin. (7), a principiului transparenței și al tratamentului egal, precum și a criteriului desemnării echitabile a auditorilor de siguranță rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a fiecărui auditor în decursul ultimelor 12 luni........................................................(8) În condițiile întocmirii de către unul sau mai mulți auditori de siguranță rutieră a unui raport de audit de siguranță rutieră/evaluare de impact asupra siguranței rutiere/inspecție de siguranță rutieră periodică, fără respectarea prevederilor alin. (6) și (7), raportul este nul de drept, iar auditorii de siguranță rutieră răspund, după caz, administrativ, civil și/sau penal potrivit legislației în vigoare.(9) În cazul prevăzut la alin. (8), auditorii de siguranță rutieră care au efectuat activitatea de audit de siguranță rutieră/ evaluare de impact și/sau inspecție de siguranță rutieră periodică asupra siguranței rutiere sunt obligați la restituirea onorariului încasat.15. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul de siguranță rutieră pentru fiecare din cele 4 stadii prevăzute la art. 10 alin. (3) se realizează la cererea investitorului, adresată Autorității Rutiere Române - A.R.R.16. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc treinoi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Inspecția de siguranță rutieră periodică prevăzută la art. 10 alin. (5) se realizează în baza contractelor încheiate pentru o perioadă de 3 ani între administratorul drumului public și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(1^2) În vederea încheierii contractelor prevăzute la alin. (1^1), administratorul drumului are obligația de a transmite în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Autorității Rutiere Române - A.R.R. datele de identificare ale rețelei administrate.(1^3) Inspecția de siguranță rutieră specifică prevăzută la art. 10 alin. (13) se realizează în baza planificărilor proprii ale Autorității Rutiere Române - A.R.R.17. La articolul 13, alineatele (2)-(4^1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Raportul de audit de siguranță rutieră cuprinde 4 capitole, câte unul pentru fiecare stadiu menționat la art. 10 alin. (3), fiecare capitol cuprinzând, după caz, în situația identificării unor neconformități, câte un set de măsuri de remediere.(3) Textul fiecărui capitol împreună cu eventualele măsuri de remediere va fi întocmit în două exemplare originale ce vor fi depuse de auditorii de siguranță rutieră la investitor și la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea termenelor prevăzute în contract.(4) Termenele de depunere prevăzute la alin. (3) nu pot depăși 45 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditor, conform prevederilor art. 17.(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), raportul de audit de siguranță rutieră prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. c) se realizează și se predă investitorului drumului în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditor........................................................(6) În cazul inspecțiilor de siguranță rutieră periodice prevăzute la art. 10 alin. (5), raportul rezultat se întocmește în două exemplare originale ce vor fi depuse de către auditorii de siguranță rutieră la administratorului drumului și la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea termenelor prevăzute în contract.18. La articolul 13, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) În cazul inspecțiilor de siguranță rutieră specifice prevăzute la art. 10 alin. (11), raportul rezultat se întocmește în două exemplare originale, dintre care unul se transmite de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. administratorului drumului.19. La articolul 14, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Investitorul are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura ducerea la îndeplinire a măsurilor de remediere conținute în raportul prevăzut la art. 10 alin. (4), înainte de finalizarea stadiului supus auditării sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, sau, după caz, poate contesta la Comisie prevederile unora sau tuturor măsurilor de remediere, transmițând în acest sens obiecțiuni în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit de siguranță rutieră/evaluare de impact asupra siguranței rutiere.(2) Comisia soluționează contestația și poate menține măsurile de remediere, le poate modifica sau poate considera obiecțiunile ca fiind întemeiate. Comisia comunică rezultatul soluționării contestației investitorului, Autorității Rutiere Române - A.R.R. și auditorului de siguranță rutieră.(3) Administratorul este răspunzător pentru daunele produse participanților la trafic, care au fost afectați de nerezolvarea dispozițiilor/măsurilor de remediere conținute în raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică/specifică.20. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță rutieră periodică, onorariile cuvenite auditorilor de siguranță rutieră pentru activitatea prestată, precum și tarifele percepute pentru activitățile prevăzute la art. 6 alin. (2) și (5) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și nu vor depăși 3% din valoarea prețului studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate ori din valoarea investiției.21. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorității Rutiere Române - A.R.R. și se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor pentru activitățile desfășurate, plata indemnizațiilor membrilor și secretariatului Comisiei, realizarea evaluării siguranței rețelei rutiere, efectuarea inspecțiilor de siguranță rutieră specifice, precum și pentru finanțarea activităților proprii ale Autorității Rutiere Române - A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv.22. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și auditorii de siguranță rutieră care desfășoară activitatea de audit de siguranță rutieră/evaluare de impact asupra siguranței rutiere și inspecție de siguranță rutieră periodică se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părți, care prevede drepturile și obligațiile părților, termenele pentru finalizarea și predarea rapoartelor, termenele și modul de plată, în baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.23. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează evaluarea siguranței rețelei rutiere pe categorii, pe care o actualizează cel puțin o dată la 5 ani, conform elementelor indicative prevăzute în anexa nr. 3.(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. realizează prima evaluare a siguranței rețelei rutiere, pe cel puțin trei categorii, în funcție de nivelul de siguranță al fiecărui tronson, până la 31 decembrie 2024. (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. elaborează un raport privind clasificarea referitoare la siguranța rețelei rutiere evaluată conform alin. (2), care va fi înaintat Comisiei Europene până la 31 octombrie 2025. Raportul va include, dacă este cazul, și lista de dispoziții ale orientărilor naționale actualizate, inclusiv îmbunătățirile în ceea ce privește progresul tehnologic și protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor.(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elabora raportul prevăzut la alin. (3) din 5 în 5 ani, după data de 31 octombrie 2025.(5) Poliția Română din cadrul Ministerului Afacerilor Interne are obligația să transmită semestrial către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. situația cu privire la accidentele rutiere grave produse pe drumurile publice care fac obiectul prezentei legi, furnizând datele prevăzute în anexa nr. 4.(6) Semnalizarea în vederea avertizării utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele pe care se execută lucrări de reparații și care, astfel, pot periclita siguranța circulației se va face corespunzător, cu elemente de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice, vizibile atât ziua, cât și noaptea, și care sunt instalate la o distanță de siguranță, conform normelor în vigoare.(7) Utilizatorii drumurilor sunt informați permanent de către administratorul drumului de existența unui tronson cu o concentrație mare de accidente sau pe care se execută lucrările prevăzute la alin. (6), prin intermediul unor mijloace adecvate și/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislația privind circulația pe drumurile publice.(8) Administratorul punctului național de acces, desemnat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 142/2021, realizează un sistem național pentru raportarea voluntară, accesibil online tuturor utilizatorilor drumurilor, pentru a facilita colectarea detaliilor privind evenimentele transmise de utilizatorii drumurilor și de vehicule și a oricăror altor informații legate de siguranță care sunt percepute de cel care informează ca fiind un pericol real sau potențial pentru siguranța infrastructurii rutiere.24. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este singura instituție competentă să realizeze evaluarea siguranței rețelei rutiere, să efectueze inspecția de siguranță rutieră specifică și să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră, a inspecției de siguranță rutieră periodică, precum și desfășurarea activităților de formare, atestare și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră.25. La articolul 20 alineatul (2), literele a), j), o) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) desemnează, în condițiile prezentei legi, auditorii de siguranță rutieră în vederea efectuării evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră și a inspecției de siguranță rutieră periodică;.......................................................j) arhivează toate rapoartele de audit de siguranță rutieră, de evaluare de impact asupra siguranței rutiere și de inspecție de siguranță rutieră periodică/specifică;.......................................................o) efectuează prin propriii angajați inspecțiile de siguranță rutieră specifică;p) stabilește proceduri proprii de lucru pentru personalul de specialitate care formează echipele de inspecție de siguranță rutieră specifică;26. La articolul 20 alineatul (2), litera q) se abrogă.27. La articolul 21 alineatul (1) litera b), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:(ii) pentru depășirea nejustificată, cu cel puțin un an, a obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (5). Dacă după 6 luni condiția respectivă nu este îndeplinită, suspendarea se prelungește corespunzător;28. La articolul 23, litera a) se abrogă.29. La articolul 23, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei, aplicată administratorului drumului pentru nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 10 alin. (9), (16) sau (23);30. La articolul 23, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins:g) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată administratorului drumului pentru refuzul nejustificat al semnării contractului de prestări servicii pentru realizarea inspecției de siguranță rutieră periodică sau pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 13 alin. (1^2);h) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, aplicată administratorului drumului pentru neimplementarea măsurilor de remediere în termenele stabilite în planul de remediere din raportul de inspecție de siguranță rutieră periodică/specifică.31. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) personalul împuternicit în acest sens din cadrul Autorității Rutiere Române - A.R.R. sau Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. pentru contravențiile prevăzute la art. 23 lit. b)-h), în limita competențelor acestora;32. Articolul 27^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27^1Activitățile de evaluare de impact asupra siguranței rutiere, de audit de siguranță rutieră și de inspecție de siguranță rutieră periodică se pot efectua și pe alte categorii de drumuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), opțional, la cererea investitorului sau administratorului, în condițiile prezentei legi.33. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Anexele nr. 1, 2, 2a, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta lege.34. Articolul 32 se abrogă.35. După articolul 33 se introduce următoarea mențiune:Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 319 din 29 noiembrie 2008, și ale Directivei (UE) 2019/1.936 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 26 noiembrie 2019.36. Titlul anexei nr. 1 se modifică după cum urmează:ELEMENTELE INDICATIVE ale evaluărilor de impact asupra siguranței rutiere37. La anexa nr. 1 punctul 2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) trafic, de exemplu: volumul traficului, clasificarea traficului în funcție de tip, inclusiv fluxurile estimate pentru pietoni și bicicliști, determinate de caracteristicile utilizării terenurilor adiacente;38. Titlul anexei nr. 2 se modifică după cum urmează: ELEMENTELE INDICATIVE ale auditurilor privind siguranța rutieră39. La anexa nr. 2 punctul 1, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) dispoziții pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor:(i) dispoziții pentru pietoni;(ii) dispoziții pentru bicicliști, inclusiv existența unor rute alternative sau separări de traficul de autovehicule de mare viteză;(iii) dispoziții pentru utilizatorii vehiculelor motorizate cu două roți;(iv) densitatea și amplasarea trecerilor pentru pietoni și bicicliști;(v) dispoziții pentru pietoni și bicicliști pe drumurile afectate din zonă;(vi) separarea pietonilor și a bicicliștilor de traficul de autovehicule de mare viteză sau existența unor rute alternative directe pe drumurile de clasă inferioară.40. La anexa nr. 2 punctul 2, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) dispoziții pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor:(i) dispoziții pentru pietoni;(ii) dispoziții pentru bicicliști;(iii) dispoziții pentru utilizatorii vehiculelor motorizate cu două roți;41. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2a „Elementele indicative ale inspecțiilor specifice în materie de siguranță rutieră“, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță.42. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanță.43. La anexa nr. 4, punctele 1 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. poziția cât mai exactă a locului accidentului, inclusiv coordonatele sistemului global de navigație prin satelit;.......................................................5. gravitatea accidentului;  +  Articolul II(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va modifica și actualiza Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătățire a siguranței circulației pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, cu modificările ulterioare.(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va modifica și actualiza Ordinul ministrului transporturilor nr. 762/2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, a auditului de siguranță rutieră, inspecției de siguranță rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranță rutieră pentru activitățile prestate, precum și destinația sumelor provenite din încasarea acestora.(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va modifica și actualiza Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecției de siguranță rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecțiilor de siguranță rutieră, a listei cu dispozițiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecție de siguranță rutieră, a modelului legitimației nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională a contravențiilor, dotării și inscripționării autovehiculelor de inspecție și control, precum și a echipamentelor necesare efectuării inspecțiilor de siguranță rutieră, cu modificările ulterioare.(4) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va modifica și actualiza Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.679/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor de siguranță rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, antreprenorii/proiectanții mandatați, precum și cu auditorii de siguranță rutieră.(5) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, limitele zonei rețelei rutiere adiacente tunelurilor, setul de măsuri care se pot dispune și remedia prin lucrări de intervenții generale, precum și termenele aferente acestora se vor aproba prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.  +  Articolul IIIMinisterul Transporturilor și Infrastructurii efectuează demersurile necesare în vederea notificării prezentei ordonanțe Comisiei Europene. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii efectuează demersurile necesare în vederea notificării actelor normative adoptate în temeiul prezentei ordonanțe Comisiei Europene.  +  Articolul IVRaporturile juridice aferente activităților care fac obiectul Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, rămân valabile până la data finalizării, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare la momentul declanșării acestora.  +  Articolul VLegea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 23 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul educației,
  Ioana Lazăr,
  secretar general
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 27 ianuarie 2022.Nr. 3.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2a la Legea nr. 265/2008)
  ELEMENTELE INDICATIVE
  ale inspecțiilor specifice în materie de siguranță rutieră
  1. Trasee rutiere și intersecții:a) asigurarea vizibilității;b) limite de viteză și zone cu restricții de viteză;c) predictibilitatea traseelor;d) accesul la proprietăți adiacente și dezvoltări;e) accesul vehiculelor de urgență și de serviciu;f) tratarea podurilor și canalelor de scurgere;g) configurația amprizei drumului: acostamentul drumului, tipul delimitării părții carosabile, debleul și rambleul drumului.2. Intersecții și noduri rutiere:a) tipul de intersecție/nodul rutier adecvat;b) geometria intersecției/configurația nodului rutier;c) vizibilitatea și predictibilitatea intersecțiilor;d) vizibilitatea în intersecție;e) configurația benzilor suplimentare la intersecții;f) controlul traficului în intersecții, de exemplu: indicatoare de prioritate, instalații de semnalizare rutieră etc.;g) existența trecerilor pentru pietoni și bicicliști.3. Dispoziții pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor:a) dispoziții pentru pietoni;b) dispoziții pentru bicicliști;c) dispoziții pentru utilizatorii vehiculelor motorizate cu două roți;d) transportul public de persoane și infrastructurile aferente;e) treceri la nivel cu calea ferată sau cu tramvaiul, menționând, în mod special, tipul de trecere și dacă acestea sunt acționate de o persoană sau nu, sunt manuale sau automate.4. Iluminare, panouri de semnalizare și marcaje:a) panouri de semnalizare rutieră coerente, care nu afectează vizibilitatea;b) lizibilitatea panourilor de semnalizare rutieră: poziție, dimensiune, culoare;c) indicatoare rutiere;d) coerența marcajelor rutiere și trasarea acestora;e) lizibilitatea marcajelor rutiere: poziție, dimensiuni și retroreflectivitate în condiții uscate și umede;f) vizibilitatea și gradul de uzură a marcajelor rutiere;g) iluminarea drumurilor și a intersecțiilor;h) echipamente adecvate pe marginea drumului.5. Semnalizare rutieră:a) operare;b) vizibilitate.6. Obstacole, zone de siguranță și sisteme rutiere de protecție:a) zona marginii drumului, inclusiv vegetația;b) pericole pe marginea drumului și distanța de la marginea părții carosabile sau a pistei pentru biciclete;c) adaptarea sistemelor rutiere de protecție într-un mod facil de utilizat: spații care separă sensurile de circulație și parapete de siguranță pentru evitarea pericolelor la care sunt expuși utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;d) tratarea părților terminale ale parapetelor de siguranță;e) sisteme adecvate de protecție la poduri și canale de scurgere;f) garduri pe drumuri cu acces limitat.7. Partea carosabilă:a) defectele părții carosabile;b) rugozitatea;c) material desprins, pietriș, pietre;d) colectarea și drenarea apei.8. Poduri și tuneluri:a) prezența și numărul podurilor;b) prezența și numărul tunelurilor;c) elemente vizuale care reprezintă riscuri pentru siguranța infrastructurii.9. Alte aspecte:a) punerea la dispoziție a unor spații de parcare și a unor spații de servicii sigure;b) facilități pentru vehicule grele;c) fenomenul de orbire cauzat de faruri;d) lucrările rutiere;e) activități nesigure pe marginea drumului;f) informații adecvate ale echipamentelor STI, de exemplu: panouri cu mesaje variabile;g) faună;h) atenționări pentru zone școlare, dacă este cazul.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Legea nr. 265/2008)
  ELEMENTELE INDICATIVE
  ale evaluărilor siguranței rutiere la nivelul întregii rețele
  1. Generalități:a) tipul de drum în legătură cu tipul și dimensiunile regiunilor/orașelor pe care le conectează;b) lungimea tronsonului rutier;c) tipul zonei: rurală sau urbană;d) destinația terenurilor: cu scop educațional, comercială, industrială și de producție, rezidențială, agricolă și zootehnică, zonă nedezvoltată;e) densitatea acceselor la proprietate;f) prezența drumurilor colectoare, de exemplu pentru magazine;g) prezența lucrărilor rutiere;h) prezența parcărilor.2. Volumele traficului:a) volumele traficului;b) volumele măsurate ale traficului motocicletelor;c) volumele măsurate ale traficului pietonal pe ambele părți, menționând dacă circulația are loc de-a lungul drumului sau transversal;d) volumele măsurate ale traficului bicicletelor pe ambele părți, menționând dacă circulația are loc de-a lungul drumului sau transversal;e) volumele măsurate ale traficului vehiculelor grele;f) fluxurile estimate de pietoni determinate de destinația funcțiunilor obiectivelor din zona adiacentă;g) fluxurile estimate de bicicliști determinate de destinația funcțiunilor obiectivelor din zona adiacentă.3. Date referitoare la accidente:a) numărul, locul și cauza accidentelor rutiere mortale în funcție de categoria de utilizator al drumurilor;b) numărul și locația accidentelor grave în funcție de categoria de utilizator al drumurilor.4. Caracteristici operaționale:a) limita de viteză: generală, pentru motocicletele, pentru camioane;b) viteza de operare, a 85-a centilă, viteza maximă cu care circulă 85% dintre participanții la traficul rutier care tranzitează în condiții de fluență și siguranță o secțiune transversală de drum monitorizată;c) managementul vitezei și/sau calmarea traficului;d) prezența dispozitivelor STI: alerte de congestie sau de cozi de așteptare, panouri cu mesaje variabile;e) atenționări pentru zone școlare;f) prezența unor persoane desemnate pentru dirijarea traficului elevilor în zona trecerilor de pietoni, la ore prestabilite.5. Caracteristici geometrice:a) caracteristici ale secțiunii transversale: numărul, tipul și lățimea benzilor de circulație, configurația și tipul zonei mediane, piste de biciclete, căi pietonale etc., inclusiv variabilitatea acestora;b) elemente geometrice ale traseului în plan;c) elemente geometrice ale traseului în lung;d) asigurarea vizibilității.6. Obstacole, zone de siguranță și sisteme de protecție rutieră:a) zona marginii drumului și zone de siguranță;b) obstacole fixe pe marginea drumului, de exemplu: stâlpii de iluminat, copaci etc.;c) distanța obstacolelor față de marginea drumului;d) densitatea obstacolelor;e) marcaje rezonatoare;f) sisteme de protecție rutieră.7. Poduri și tuneluri:a) prezența și numărul podurilor, precum și informații relevante cu privire la acestea;b) prezența și numărul tunelurilor, precum și informații relevante cu privire la acestea;c) elemente vizuale care reprezintă riscuri pentru siguranța infrastructurii.8. Intersecții:a) tipul intersecției și numărul de ramuri, menționând, în special, tipul de reglementare și prezența benzilor suplimentare dedicate;b) prezența canalizărilor de trafic cu insule denivelate;c) tipul intersecției și modul de amenajare;d) volumele de trafic în zona intersecției;e) prezența trecerilor la nivel cu calea ferată sau cu tramvaiul, menționând, în special, tipul de trecere și dacă acestea sunt acționate de o persoană sau nu, sunt manuale sau automatizate.9. Întreținere:a) defectele părții carosabile;b) rugozitatea părții carosabile;c) starea acostamentului, inclusiv a vegetației;d) starea panourilor de semnalizare, a marcajelor și delimitarea părții carosabile;e) starea sistemelor de protecție rutieră.10. Facilități pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor:a) treceri pentru pietoni și bicicliști: treceri la nivelul drumului și pasaje denivelate;b) treceri pentru biciclete: treceri la nivelul drumului și pasaje denivelate;c) garduri pietonale;d) existența unor trotuare sau a unor drumuri pietonale separate;e) infrastructură pentru biciclete și tipul acesteia: piste pentru biciclete, benzi pentru biciclete, altele;f) starea trecerilor de pietoni în ceea ce privește vizibilitatea și semnalizarea fiecărei facilități oferite;g) facilități de traversare pentru pietoni și bicicliști în zona intersecțiilor cu drumuri laterale;h) existența unor rute alternative pentru pietoni și bicicliști dacă nu există facilități separate.11. Sisteme pentru intervenție operațională pre/post accidente rutiere în vederea diminuării efectelor consecințelor acestora:a) centrele operaționale ale rețelei și alte facilități de patrulare;b) mecanisme de informare a participanților la trafic - condițiile de conducere pentru prevenirea accidentelor sau incidentelor;c) sisteme de detectare automată a incidentelor: senzori și camere de luat vederi;d) sisteme de gestionare a incidentelor;e) sisteme de comunicare cu serviciile responsabile pentru urgențe.
  ----