ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (4^1) şi (4^2) ale articolului 166 vor avea următorul cuprins:"(4^1) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - grădiniţe, şcoli generale (primare şi gimnaziale), licee, grupuri şcolare, seminarii teologice, şcoli profesionale şi şcoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.(4^2) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale ale unităţilor de învăţământ special de stat sunt de drept proprietatea acestora."2. După alineatul (4^4) al articolului 166 se introduce alineatul (4^5) cu următorul cuprins:"(4^5) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, ale căror cheltuieli de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective."3. După alineatul (4^5) al articolului 166 se introduce alineatul (4^6) cu următorul cuprins:"(4^6) Terenurile şi clădirile preluate în mod abuziv de stat după data de 4 septembrie 1940 de la persoane fizice sau juridice fac parte din domeniul privat al statului în condiţiile legii şi pot face obiectul unor acte normative de restituire."4. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 167 vor avea următorul cuprins:"Art. 167. - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare, asigura, cu sprijinul material al consiliilor locale, funcţionarea tuturor unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat........................................................... (3) Cluburile, taberele şcolare, palatele copiilor, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, precum şi alte instituţii de stat subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale se finanţează din bugetul acestuia."5. După alineatul (2) al articolului 167 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparare a unităţilor de învăţământ special de stat, precum şi finanţarea cheltuielilor determinate de drepturile acordate, potrivit legii, copiilor şi tinerilor din instituţiile de învăţământ special de stat, cu excepţia celor cuprinse la alin. (4) şi (5), este asigurata cu prioritate de consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti din bugetele acestora, precum şi din resursele proprii ale respectivelor unităţi. Decontarea cheltuielilor alocate se face de consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în baza documentaţiei prezentate de unităţile şcolare."  +  Articolul 2Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I, II şi III conform prevederilor art. I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Adrian Gorun,secretar de statp. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae Noica--------