ORDIN nr. 190 din 28 ianuarie 2022pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 28 ianuarie 2022  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. AR/1.217/2022,având în vedere:– prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din anexa nr. 2 - Regulamentul Sanitar Internațional 2005 la Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005;– prevederile art. 7, 8 și 10 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 22 iulie 2020, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Deciziile de izolare se emit conform art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanelor care nu se supun măsurii de izolare.2. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)-(4^4), cu următorul cuprins:(4^1) Fișele de izolare și raportul medical se emit în mod automat de aplicația informatică Corona Forms, în cazul persoanelor confirmate cu un rezultat pozitiv, care sunt supuse măsurii de izolare la domiciliu sau în locații declarate.(4^2) Inspectoratele de poliție județene și a municipiului București primesc automat fișele de izolare emise de aplicația informatică Corona Forms.(4^3) Medicii de familie primesc automat fișa de izolare și raportul medical, emise de aplicația informatică Corona Forms, pentru pacienții de pe listele proprii confirmați cu virusul SARS-CoV-2.(4^4) Fișa de izolare stă la baza eliberării certificatului de concediu medical, în cazul în care persoana izolată solicită acest document.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 28 ianuarie 2022.Nr. 190.----