ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din 9 noiembrie 2000privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 22 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal pentru clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase pentru om şi mediu, în vederea plasarii pe piaţa.  +  Articolul 2Principiile pe care se bazează prezenta ordonanţă de urgenţă sunt, în principal, următoarele: a) principiul asigurării unui nivel de protecţie adecvat pentru om şi mediul înconjurător; b) principiul liberei circulatii a bunurilor; c) principiul progresului tehnic.  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică substanţelor şi preparatelor chimice plasate pe piaţa, clasificate ca periculoase potrivit prevederilor acesteia.  +  Articolul 4Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele substanţe şi preparate chimice în forma finita, destinate utilizatorului final: a) produsele medicamentoase de uz uman sau veterinar; b) produsele cosmetice; c) amestecurile de substanţe devenite deşeuri; d) produsele alimentare; e) alimentele pentru animale; f) pesticidele; g) substantele radioactive; h) munitiile şi explozivii plasati pe piaţa în scopul obţinerii unui efect practic prin explozie sau efect pirotehnic; i) substantele chimice periculoase pentru care sunt prevăzute proceduri de autorizare şi aprobare prin alte reglementări legale în vigoare şi pentru care cerinţele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 5Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul: a) transportului substanţelor periculoase pe calea ferată, cai rutiere, aeriene sau pe apa; b) substanţelor în tranzit supuse unui control vamal, dacă ele nu fac obiectul unui tratament sau al unei transformări.  +  Capitolul 2 Definirea termenilor  +  Articolul 6Termenii folosiţi în prezenta ordonanţă de urgenţă au următoarele înţelesuri: a) substanţa - element chimic şi compusii săi în stare naturala sau obţinuţi printr-un proces de producţie, conţinând orice aditiv necesar pentru protejarea stabilitatii produsului şi orice impuritate care deriva din procedeul utilizat, exceptând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanţei şi fără a-i modifica compozitia; b) preparat - amestecuri sau soluţii de doua sau mai multe substanţe; c) polimer - o substanţa constituită din molecule care se caracterizează printr-o secventa a unuia sau mai multor tipuri de unităţi moleculare şi care conţin o simpla majoritate ponderala de molecule şi au cel puţin 3 unităţi monomere legate printr-o legătură covalenta la cel puţin o alta unitate monomera sau la o alta substanţa reactiva şi constituită cel puţin dintr-o simpla majoritate ponderala de molecule de aceeaşi greutate moleculara. Aceste molecule trebuie să formeze o gama de greutate moleculara, în mijlocul căreia diferenţele de greutate moleculara sunt esenţial atribuite diferenţei în numărul de unităţi monomere. În sensul prezentei definiţii, prin unitate monomera se înţelege forma reactionata a unui monomer într-un polimer; d) plasare pe piaţa - punerea la dispoziţie terţilor, inclusiv importul pe teritoriul României care e considerat plasare pe piaţa în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă; e) IESCE - inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţa. Acest inventar conţine lista definitivă cuprinzând toate substantele considerate ca se aflau pe piaţa comunitara la data de 18 septembrie 1981.  +  Articolul 7Substantele şi preparatele periculoase în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt următoarele: a) substanţe şi preparate explozive: substantele şi preparatele solide, lichide, pastoase sau gelatinoase, care pot sa reactioneze exoterm în absenta oxigenului din atmosfera, producand imediat emisii de gaze, şi care, în condiţii de proba determinate, detoneaza, produc o deflagratie rapida sau sub efectul caldurii explodeaza când sunt parţial închise; b) substanţe şi preparate oxidante: substantele şi preparatele care în contact cu alte substanţe, în special cu cele inflamabile, prezintă o reactie puternic exoterma; c) substanţe şi preparate extrem de inflamabile: substantele şi preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut şi cu un punct de fierbere scăzut, precum şi substantele şi preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura şi la presiunea mediului ambiant; d) substanţe şi preparate foarte inflamabile:- substantele şi preparatele care pot să se incalzeasca şi apoi să se aprinda în contact cu aerul la temperatura ambianta, fără aport de energie; sau- substantele şi preparatele solide care se pot aprinde cu usurinta după un scurt contact cu o sursa de aprindere şi care continua sa arda sau să se consume şi după îndepărtarea sursei; sau- substantele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau- substantele şi preparatele care în contact cu apa sau cu aerul umed emana gaze foarte inflamabile în cantităţi periculoase; e) substanţe şi preparate inflamabile - substantele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut; f) substanţe şi preparate foarte toxice - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata în cantităţi foarte mici pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii; g) substanţe şi preparate toxice - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata în cantităţi reduse pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii; h) substanţe şi preparate nocive - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii; i) substanţe şi preparate corosive - substantele şi preparatele care în contact cu tesuturile vii exercita o acţiune distructiva asupra acestora din urma; j) substanţe şi preparate iritante - substantele şi preparatele necorozive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reactie inflamatorie; k) substanţe şi preparate sensibilizante - substantele şi preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanata pot da naştere unei reactii de hipersensibilizare, iar în cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice; l) substanţe şi preparate cancerigene - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot determina apariţia afectiunilor cancerigene ori pot creşte incidenţa acestora; m) substanţe şi preparate mutagenice - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creşte frecventa acestora; n) substanţe şi preparate toxice pentru reproducere substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot produce ori pot creşte frecventa efectelor nocive nonereditare în progenitura sau pot dăuna funcţiilor ori capacităţilor reproductive masculine sau feminine; o) substanţe şi preparate periculoase pentru mediul înconjurător - substantele şi preparatele care, introduse în mediul înconjurător, ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori întârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului înconjurător.  +  Capitolul 3 Clasificarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 8Substantele se clasifica în baza proprietăţilor lor intrinseci, în conformitate cu categoriile stipulate în art. 7.  +  Articolul 9Clasificarea preparatelor chimice în funcţie de gradul de pericol şi de natura specifică a riscurilor apărute se face potrivit prevederilor art. 7.  +  Articolul 10Procedura privind clasificarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se efectuează în conformitate cu normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia cazului în care prevederi contrare sunt specificate în alte reglementări legale pentru anumite preparate periculoase.  +  Articolul 11Testarea substanţelor şi preparatelor chimice, respectiv a proprietăţilor fizico-chimice, a toxicitatii şi a ecotoxicitatii, se efectuează potrivit metodelor stabilite în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 12În cazul în care unele dintre substantele chimice cuprinse în IESCE au fost clasificate în baza rezultatelor testarilor efectuate cu alte metode decât cu cele stabilite în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, se va decide de la caz la caz refacerea testelor.  +  Articolul 13Testele de laborator se realizează în conformitate cu principiile bunei practici de laborator şi de către laboratoare recunoscute şi desemnate, conform normelor legale în vigoare.  +  Capitolul 4 Ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 14Plasarea pe piaţa a substanţelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe pentru ambalaje: a) să fie astfel proiectate şi realizate încât sa împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare; b) materialele din care sunt fabricate ambalajele şi dispozitivele de etansare să fie rezistente la atacul conţinutului sau sa nu formeze compuşi periculosi cu acesta; c) ambalajele şi sistemele de etansare să fie solide şi rezistente, pentru a se evita orice pierdere şi pentru a îndeplini criteriile de siguranţă în condiţiile unei manipulari normale; d) ambalajele şi sistemele de închidere care se reinchid vor fi proiectate astfel încât să se poată reinchide în mod repetat fără pierderi de conţinut; e) orice recipient, indiferent de capacitate, care conţine substanţe destinate comercializării sau punerii la dispoziţie persoanelor fizice, pentru anumite categorii de pericol care sunt specificate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, trebuie să fie prevăzut cu dispozitiv de securitate pentru protecţia copiilor şi să fie inscripţionat cu însemne tactile de avertizare a pericolului; f) ambalajul trebuie să fie închis iniţial cu un sigiliu a cărui violare să fie vizibila în momentul deschiderii ambalajului, iar sigiliul să fie ireparabil distrus o dată cu prima deschidere.  +  Articolul 15Plasarea pe piaţa a preparatelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe pentru ambalaje: a) cerinţele prevăzute la art. 14 lit. a)-d), în ceea ce priveşte integritatea, evitarea pierderilor şi sistemele de închidere; b) recipientele care conţin preparatele periculoase destinate comercializării sau puse la dispoziţie publicului trebuie să nu aibă:- forma şi/sau prezentare grafica care să atragă ori sa stimuleze curiozitatea copiilor sau sa însele consumatorii;- forma şi/sau design ca cele utilizate pentru alimentele umane şi animale, pentru produsele cosmetice şi medicinale, pentru a nu fi confundate; c) recipientele conţinând anumite categorii de preparate chimice periculoase destinate comercializării sau puse la dispoziţie persoanelor fizice, care sunt specificate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi prevăzute cu:- sisteme de închidere de siguranţă pentru copii;- însemne tactile de avertizare a pericolului.  +  Capitolul 5 Etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 16Substantele periculoase pot fi plasate pe piaţa numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse: a) numele substanţei, sub una dintre denumirile care figurează în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. În cazul în care substanţa nu este clar specificată, se va utiliza o denumire recunoscută internaţional; b) numele şi adresa completa, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de plasarea pe piaţa a substanţei sau preparatului chimic periculos, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul; c) simbolurile referitoare la pericol şi, dacă este cazul, indicaţii despre pericolele rezultate din folosirea substanţei; d) fraze-tip specifice utilizării substanţelor periculoase, referitoare la riscurile care pot aparea la utilizarea substanţei periculoase (fraze R); e) fraze-tip indicând recomandări referitoare la prudenta cu care trebuie utilizata substanţa periculoasa (fraze S); f) atribuirea numărului Comunităţii Economice Europene din IESCE, dacă acesta este alocat.  +  Articolul 17Preparatele periculoase pot fi plasate pe piaţa numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse: a) denumirea comercială sau destinaţia preparatului; b) numele şi adresa completa, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de introducerea pe piaţa, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul; c) denumirea chimica a componentelor clasificate ca substanţe periculoase; d) simbolurile referitoare la pericol şi, dacă este cazul, indicaţii despre pericolele rezultate din folosirea preparatului; e) fraze-tip specifice utilizării preparatelor periculoase, referitoare la riscurile care pot aparea la utilizarea preparatului periculos (fraze R); f) una sau mai multe fraze-tip indicând recomandări referitoare la prudenta cu care trebuie utilizat preparatul periculos (fraze S); g) cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) a conţinutului, în cazul preparatelor chimice periculoase comercializate persoanelor fizice.  +  Articolul 18Aplicarea prevederilor art. 16 şi 17 se face conform elementelor prevăzute de normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 19Eticheta va fi redactată în limba română, cu excepţia prevederilor art. 17 lit. c), caz în care se va putea utiliza limbajul internaţional recunoscut pentru componente.  +  Capitolul 6 Publicitatea şi fişele de securitate  +  Articolul 20Se admite orice formă de publicitate pentru substantele chimice care aparţin uneia sau mai multor categorii de pericol, cu condiţia mentionarii categoriei/categoriilor respective.  +  Articolul 21Pentru a permite utilizatorilor profesionali şi celor industriali sa ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă, la prima livrare a substanţelor şi preparatelor periculoase sau chiar înainte de aceasta livrare orice producător, importator sau distribuitor va trimite destinatarului o fişa tehnica de securitate. Aceasta fişa trebuie să conţină toate informaţiile reale disponibile, necesare pentru a asigura protecţia omului şi a mediului înconjurător.  +  Articolul 22Fişa tehnica de securitate va fi comunicată destinatarului. Ulterior producătorul, importatorul sau distribuitorul trebuie să aducă la cunoştinţa destinatarului fisei tehnice de securitate orice informaţii noi de care acesta a luat cunoştinţa.  +  Capitolul 7 Atribuţii şi raspunderi  +  Articolul 23 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, persoana juridică de interes public în subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, care are următoarele atribuţii şi raspunderi principale: a) solicita şi primeşte informaţii despre proprietăţile substanţelor sau ale preparatelor chimice periculoase, inclusiv despre compozitia lor chimica, care vor fi utilizate numai în scopul satisfacerii oricărei cerinţe medicale impuse de elaborarea măsurilor preventive şi curative, în mod special a urgentelor; b) coordonează în colaborare cu ministerele interesate pregătirea şi perfecţionarea personalului atestat pentru controlul şi supravegherea produselor chimice şi pentru instruirea organismelor responsabile; c) coordonează şi furnizează suportul informaţional în domeniul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase; d) autorizeaza inspectorii de specialitate pentru controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase; e) furnizează informaţii specifice şi detaliate tuturor agentiilor şi organismelor guvernamentale care au atribuţii în domeniul substanţelor şi al preparatelor periculoase (autorităţi vamale, inspectorate de protecţie a muncii, direcţii de sănătate publică, agenţii de protecţie a mediului etc.); f) constata şi sancţionează încălcarea prevederilor reglementărilor în domeniul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase şi stabileşte măsurile de remediere şi termenele pentru îndeplinirea acestora. (2) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Sursele de finanţare ale Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase vor fi extrabugetare.  +  Articolul 24Producătorii şi importatorii au următoarele atribuţii şi raspunderi: a) efectuează testări ale proprietăţilor substanţelor şi preparatelor chimice, în vederea încadrării în clasele de pericol prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) clasifica, eticheteaza şi ambaleaza substantele şi preparatele chimice periculoase în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă; c) elaborează fise tehnice de securitate pentru substantele şi preparatele chimice periculoase, pe care le vor face disponibile gratuit destinatarului cel târziu în momentul livrării; d) furnizează Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase toate informaţiile despre proprietăţile substanţelor şi preparatelor care pot pune în pericol sănătatea omului sau mediul înconjurător.  +  Capitolul 8 Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 25Constituie contravenţie următoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice autorizate sa desfăşoare activităţi comerciale cu substanţe şi preparate chimice periculoase, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni conform Codului penal: a) declararea de date nereale, incomplete sau gresite despre substantele şi preparatele chimice periculoase care pot cauza vătămări grave ale sănătăţii omului sau ale mediului înconjurător; b) neprezentarea fişelor tehnice de securitate sau prezentarea lor cu date incomplete ori gresite; c) clasificarea, ambalarea şi etichetarea gresita a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; d) încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă prin orice alt mod decât cele prevăzute la lit. a), b) şi c).  +  Articolul 26 (1) Fapta prevăzută la art. 25 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, precum şi retragerea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor comerciale. (2) Faptele prevăzute la art. 25 lit. b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 55.000.000 lei. (3) Fapta prevăzută la art. 25 lit. d) se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 60.000.000 lei.  +  Articolul 27 (1) Săvârşirea repetată a vreuneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 25 sau neîndeplinirea măsurilor de remediere stabilite de Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase se sancţionează cu dublul amenzii contravenţionale maxime prevăzute. (2) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 28Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 25 se face de Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.  +  Articolul 29 (1) Plata amenzii se face în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Întârzierea la plata va atrage penalizări în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 30 de zile de la data comunicării. (4) Plângerile se soluţionează de judecătoria competenţa.  +  Articolul 30Încălcarea repetată sau nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage interdicţia temporară sau definitivă a desfăşurării activităţii, conform prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată.  +  Articolul 31Amenzile se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 32Orice fapta a persoanei fizice sau juridice săvârşită în legătură cu activităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, care întruneşte elementele unei infracţiuni, se sancţionează potrivit Codului penal.  +  Articolul 33Constatarea nerespectării obligaţiilor şi a săvârşirii contravenţiilor, precum şi aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal încheiat de personalul împuternicit al Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.  +  Articolul 34În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, contravenţiilor prevăzute la art. 25 le sunt aplicabile dispoziţiile care reglementează regimul general al contravenţiilor.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 35Ministerul Industriei şi Comerţului elaborează actele normative referitoare la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care le supune spre adoptare Guvernului.  +  Articolul 36Ministerul Industriei şi Comerţului va iniţia împreună cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale acte normative referitoare la: a) restrictii la comercializarea şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; b) notificarea substanţelor chimice noi şi evaluarea riscului pentru om şi mediu.  +  Articolul 37Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 38Pe data aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga pct. 18 din anexa nr. 2 "Normele tehnice privind cultivarea plantelor care conţin substanţe toxice, fabricarea, condiţionarea, depozitarea, ambalarea, transportul şi manipularea produselor şi substanţelor toxice" la Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistru de stat, ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statOficiul pentru Protecţia ConsumatorilorEliade Corneliu Mihailescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes───────────────