METODOLOGIE din 4 ianuarie 2022de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul național al calificărilor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 28 ianuarie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.001/39/2022, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 86 din 28 ianuarie 2022.
   +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează cadrul legal pentru alocarea și descrierea nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul național al calificărilor.(2) Prezenta metodologie se aplică în cazul în care se dorește alocarea și descrierea unui nivel de calificare pentru o calificare nouă sau revizuirea nivelului de calificare al unei calificări existente, în următoarele situații:a) calificării respective îi corespunde cel puțin o ocupație din Clasificarea ocupațiilor din România și există documentație aferentă de introducere a ocupației;b) calificării respective îi corespunde cel puțin o ocupație din Clasificarea ocupațiilor din România și documentația aferentă de introducere a ocupației nu există sau este incompletă.(3) În cazul în care se impune revizuirea nivelului de calificare pentru o ocupație existentă în Clasificarea ocupațiilor din România se inițiază și procedura de mutare în altă grupă de bază conform cerințelor pieței muncii, respectând prevederile Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România.(4) Prezenta metodologie are în vedere Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții.  +  Articolul 2(1) Alocarea nivelurilor de calificare se face de către utilizatorii interesați prin intermediul descriptorilor de nivel prevăzuți în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, după următoarele criterii:a) cunoștințe;b) abilități cognitive;c) aptitudini/abilități/competențe;d) responsabilitate și autonomie.(2) Modalitatea de transpunere a descriptorilor, după criteriile prevăzute la alin. (1), pe fiecare nivel de calificare, este detaliată după cum urmează:a) cunoștințe:– nivelul 1 - își amintește cunoștințe generale de bază - cunoștințe faptice^1;^1 Cunoștințe faptice: elementele de bază pe care elevii trebuie să le cunoască pentru a fi familiarizați cu o disciplină sau pentru a rezolva probleme legate de o disciplină.– nivelul 2 - își amintește și înțelege cunoștințe de bază dintr-un domeniu, gama de cunoștințe se limitează la fapte și idei principale - cunoștințe faptice^1;^1 Cunoștințe faptice: elementele de bază pe care elevii trebuie să le cunoască pentru a fi familiarizați cu o disciplină sau pentru a rezolva probleme legate de o disciplină.– nivelul 3 - aplică cunoștințe despre un domeniu care include procese, tehnici, materiale, instrumente și unele idei teoretice - cunoștințe faptice^1;^1 Cunoștințe faptice: elementele de bază pe care elevii trebuie să le cunoască pentru a fi familiarizați cu o disciplină sau pentru a rezolva probleme legate de o disciplină.– nivelul 4 - utilizează o gamă largă de cunoștințe practice și teoretice specifice domeniului - cunoștințe faptice^1 și cunoștințe conceptuale^2;^1 Cunoștințe faptice: elementele de bază pe care elevii trebuie să le cunoască pentru a fi familiarizați cu o disciplină sau pentru a rezolva probleme legate de o disciplină.^2 Cunoștințe conceptuale: relațiile dintre elementele de bază în cadrul unei structuri mai largi care le permit să funcționeze împreună.– nivelul 5 - utilizează cunoștințe generale teoretice și practice care sunt adesea specializate în cadrul unui domeniu și arată cunoașterea limitelor bazei de cunoștințe - cunoștințe faptice^1 și cunoștințe conceptuale^2;^2 Cunoștințe conceptuale: relațiile dintre elementele de bază în cadrul unei structuri mai largi care le permit să funcționeze împreună.b) abilități cognitive:– nivelul 1 - își amintește cunoștințe generale de bază - a-și aminti^3;^3 A-și aduce aminte: a extrage, a recunoaște și a-și aminti cunoștințe relevante din memoria pe termen lung.– nivelul 2 - își amintește și înțelege cunoștințe de bază dintru-un domeniu, gama de cunoștințe se limitează la fapte și idei principale - a-și aminti^3;^3 A-și aduce aminte: a extrage, a recunoaște și a-și aminti cunoștințe relevante din memoria pe termen lung.– nivelul 3 - aplică cunoștințe despre un domeniu care include procese, tehnici, materiale, instrumente și unele idei teoretice - a-și aminti^3, a înțelege^4 și a aplica^5;^3 A-și aduce aminte: a extrage, a recunoaște și a-și aminti cunoștințe relevante din memoria pe termen lung.^4 Înțelegere: a crea sens din mesaje orale, scrise și grafice prin interpretare, exemplificare, clasificare, rezumare, intuire, comparare și explicare.^5 Aplicare: desfășurarea sau folosirea unei proceduri prin executare sau implementare.– nivelul 4 - utilizează o gamă largă de cunoștințe practice și teoretice specifice domeniului - a-și aminti^3, a înțelege^4 și a aplica^5;^3 A-și aduce aminte: a extrage, a recunoaște și a-și aminti cunoștințe relevante din memoria pe termen lung.^4 Înțelegere: a crea sens din mesaje orale, scrise și grafice prin interpretare, exemplificare, clasificare, rezumare, intuire, comparare și explicare.^5 Aplicare: desfășurarea sau folosirea unei proceduri prin executare sau implementare.– nivelul 5 - utilizează cunoștințe largi teoretice și practice care sunt adesea specializate în cadrul unui domeniu și arată cunoașterea limitelor bazei de cunoștințe - a-și aminti^3, a înțelege^4 și a aplica^5;^3 A-și aduce aminte: a extrage, a recunoaște și a-și aminti cunoștințe relevante din memoria pe termen lung.^4 Înțelegere: a crea sens din mesaje orale, scrise și grafice prin interpretare, exemplificare, clasificare, rezumare, intuire, comparare și explicare.^5 Aplicare: desfășurarea sau folosirea unei proceduri prin executare sau implementare.c) aptitudini/competențe:– nivelul 1 - utilizează abilități de bază pentru a realiza sarcini simple - prestructural^6:^6 Prestructural (fără relevanță): eșuează, incompetent, nu înțelege sensul.– nivelul 2 - utilizează abilități și competențe-cheie pentru a realiza sarcini în cazurile în care acțiunea este guvernată de reguli care definesc rutina și strategiile și selectează și aplică metode, instrumente și materiale de bază - unistructural^7;^7 Unistructural (un aspect relevant): identifică, denumește, urmează o procedură simplă.– nivelul 3 - utilizează o gamă de abilități specifice domeniului pentru a realiza sarcini și a prezenta interpretarea personală prin selectarea și ajustarea metodelor, instrumentelor și materialelor - multistructural^8;^8 Multistructural (mai multe aspecte independente relevante): combină, descrie, enumeră, realizează abilități de serie, listează.– nivelul 4 - dezvoltă abordări strategice pentru sarcini care apar în contexte de muncă sau studiu prin aplicarea cunoștințelor specializate și folosirea surselor specializate de informații - relațional^9;^9 Relațional (integrare într-o structură): analizează, aplică, argumentează, compară/contrastează, critică, explică cauzele, raportează, justifică.– nivelul 5 - dezvoltă răspunsuri strategice și creative în procesul de cercetare a soluțiilor față de probleme concrete bine definite și abstracte și demonstrează transferul cunoștințelor teoretice și practice în crearea de soluții pentru probleme - relațional^9;d) autonomie și responsabilitate:– nivelul 1 - finalizează sarcini de muncă sau studiu sub supraveghere directă și demonstrează eficacitate personală în contexte simple și stabile - începător^10;^10 Începător: are o înțelegere incompletă, abordează mecanic sarcinile și are nevoie de supraveghere pentru a le finaliza.– nivelul 2 - are o responsabilitate limitată pentru îmbunătățirea performanței în contexte de muncă sau studiu simple și stabile, în grupuri familiare, omogene - începător^10;^10 Începător: are o înțelegere incompletă, abordează mecanic sarcinile și are nevoie de supraveghere pentru a le finaliza.– nivelul 3 - își asumă responsabilitatea pentru finalizarea sarcinilor și demonstrează o oarecare independență în contexte de muncă sau studiu acolo unde contextele sunt în general stabile, dar unii factori se schimbă - începător avansat^11;^11 Începător avansat: are o înțelegere de lucru, tinde să vadă acțiunile ca o serie de pași, poate finaliza sarcini mai simple, fără supraveghere.^– nivelul 4 - gestionează rolul sub îndrumare în contexte de muncă și studiu care sunt de obicei previzibile și unde sunt mulți factori implicați care cauzează schimbări și unde unii factori sunt interconectați - competent^12;^12 Competent: are o bună înțelegere și experiență, vede acțiuni cel puțin parțial în context, este capabil să finalizeze munca independent la un standard acceptabil, deși îi poate lipsi rafinamentul.– nivelul 5 - gestionează în mod independent proiecte care necesită rezolvarea problemelor, unde sunt mulți factori, dintre care unele interacționează și duc la schimbări imprevizibile, arată creativitate în dezvoltarea proiectelor, conduce oameni și analizează performanța proprie și a celorlalți și îi instruiește pe alții și dezvoltă performanța echipei - competent^12/ experimentat^13.^12 Competent: are o bună înțelegere și experiență, vede acțiuni cel puțin parțial în context, este capabil să finalizeze munca independent la un standard acceptabil, deși îi poate lipsi rafinamentul.^13 Avansat: are o înțelegere profundă, vede acțiunile în mod holistic, poate obține un standard ridicat de rutină.(3) Nu se acordă nivelul 1 de calificare calificărilor în baza cărora se practică o ocupație sau mai multe cu risc ridicat în muncă sau care necesită aptitudini și deprinderi speciale.(4) Procesul de alocare a nivelului de calificare constă în compararea rezultatelor învățării conținute de calificarea analizată cu rezultatele învățării cuprinse în descriptorii de nivel de la alin. (1).  +  Articolul 3(1) În vederea aprobării nivelului de calificare se constituie Comisia de alocare a nivelului de calificare, denumită în continuare Comisie, formată din doi reprezentanți ai Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, doi reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Calificări, un reprezentant al comitetului sectorial de care aparține calificarea și, după caz, un reprezentant al ministerului sau autorității de resort.(2) Comisia menționată la alin. (1) se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Calificări.(3) Prezentul ordin nu se aplică în învățământul profesional și tehnic.  +  Articolul 4(1) Procesul de alocare a nivelului de calificare pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) constă în parcurgerea de către utilizatorii interesați a următoarelor etape:a) completarea fișei ocupației cu datele preluate din memoriul justificativ al ocupației din Clasificarea ocupațiilor din România, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la metodologie;b) descrierea descriptorilor de nivel și compararea lor cu cei stabiliți pe niveluri de calificare prevăzuți în anexa nr. 2 la metodologie;c) înaintarea către comitetul sectorial de care aparține calificarea a unei propuneri de nivel de calificare;d) avizarea nivelului de calificare de către comitetul sectorial;e) aprobarea nivelului de calificare de către Comisie;f) formularea propunerii de revizuire, după caz, a Clasificării ocupațiilor din România;g) menționarea nivelului de calificare în Registrul național al calificărilor profesionale din România de către Autoritatea Națională pentru Calificări, conform reglementărilor în vigoare.(2) Procesul de alocare a nivelului de calificare pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. b) constă în parcurgerea de către utilizatorii interesați a următoarelor etape:a) stabilirea denumirii calificării;b) descrierea activităților, atribuțiilor și sarcinilor;c) descrierea cunoștințelor, aptitudinilor, responsabilității și a autonomiei;d) identificarea resurselor externe, a echipamentelor și uneltelor necesare;e) descrierea condițiilor de muncă, a cerințelor atașate și a riscurilor asociate;f) completarea fișei ocupației cu cerințele prevăzute în anexa nr. 1 la metodologie;g) descrierea descriptorilor de nivel și compararea lor cu cei stabiliți pe niveluri de calificare, prevăzuți în anexa nr. 2 la metodologie;h) înaintarea către comitetul sectorial de care aparține calificarea a unei propuneri de nivel de calificare;i) avizarea nivelului de calificare de către comitetul sectorial;j) aprobarea nivelului de calificare de către Comisie;k) menționarea nivelului de calificare în Registrul național al calificărilor profesionale din România de către Autoritatea Națională pentru Calificări, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 5În situația în care în descrierea ocupației în Clasificarea ocupațiilor din România se regăsesc competențe de niveluri de calificare diferite, nivelul corespunzător se va alege prin consultarea pieței muncii, înainte de a transmite propunerea de acordare a nivelului de calificare către comitetul sectorial de care aparține ocupația.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  Fișa ocupației
  1.Denumirea ocupației
  Denumire și cod COR
  1.a)Denumirea calificării necesare practicării ocupației
  Denumire ..............................
  Titlu ..................................
  Nivelul de calificare CNC ....................
  Calificare nouă DA/NU
  Revizuirea nivelului de calificare DA/NU
  2.Grupa de bază din COR
  Grupa de bază din COR actuală
  Grupa de bază din COR propusă
  3.Sectorul de activitate CAEN în care se încadrează ocupația
  Sector CAEN/Diviziuni CAEN
  4.Atribuțiile și activitățile specifice ocupației
  5.Cerințe fizico-psihice pentru practicarea ocupației, controalele medicale impuse/necesare
  6.Deosebirile față de alte ocupații apropiate din aceeași grupă de bază
  (opțional, dacă există informații)
  7.Nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupației
  7.1. Cerințe referitoare la formarea profesională (ruta profesională)
  7.2. Tipul actului de calificare
  8.Cerințe privind aptitudinile, abilitățile și deprinderile solicitate practicantului ocupației, manualitate etc.
  9.Nivelul de responsabilitate față de ceilalți, pe verticală și orizontală
  10.Nivelul de autonomie, de decizie proprie
  11.Utilajele, mașinile, echipamentele de lucru implicate și riscurile privind utilizarea acestora
  12.Echipamentele de protecție folosite în procesul muncii
  13.Riscurile la locul de muncă: zgomot, vibrații, microclimat, iluminat, amenajarea postului, noxe chimice/biologice, radiații, risc de electrocutare, incendiu, lucru la înălțime, spațiu, întuneric, risc de explozie, animale periculoase, pericole de altă natură etc.
  14.Mediul de activitate și cerințele pentru condiții de muncă periculoasă
  15.Competențele comune, necesare la locul de muncă, specifice grupei de bază
  16.Competențele tehnice generale la locul de muncă, specifice grupei de bază
  17.Competențele profesionale specifice de specialitate și specializare
  18.Programul de lucru
  (normal, ture, de noapte etc.)
  NOTĂ:Informațiile vor fi completate în conformitate cu Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România.
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  Structura descriptorilor pe niveluri de calificare, descriși sub formă de cunoștințe și competențe
  Nivel de calificareCunoștințeAptitudini (competențe profesionale)Responsabilitate și autonomie (competențe personale)Observații
  Cunoștințe de bază și competențe educaționaleCompetențe comune la locul de muncăCompetențe profesionale și tehnice generaleCompetențe transversale/socialeCompetențe personale și atitudiniNivel de educație^1^1 Nivelul de educație este indicat conform Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, cu completările ulterioare.
  1. Comportament social și civic 2. Alfabetizare - vorbit, scris, citit 3. ȘTIAM (Științe, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) 4. Gândire critică și analitică 5. Comunicare 6. Digitale1. Lucrul cu unelte, instrumente și tehnologii 2. Verificare, examinare, înregistrare 3. Plan de afaceri 4. Lucrul în echipă 5. Rezolvarea problemelor și luarea deciziilor 6. Planificare-organizare1. Controlul și asigurarea calității 2. Operaționalizare și îmbunătățirea producției 3. Mentenanță, instalare, reparare la locul de muncă/în profesie 4. Management de proiect aplicat în profesie, monitorizarea producției, standarde 5. Proiectare/design în profesie 6. SSM și protecția mediului la locul de muncă, ergonomia locului de muncă1. Cetățenești (norme cetățenești) 2. Antreprenoriale 3. Negociere 4. Management- planificare-coordonare 5. Coordonarea cu ceilalți la locul de muncă 6. Sensibilizare și expresie culturală1. Demonstrează dorința să învețe/educație pe tot parcursul vieții, capacitatea de perfecționare, competențe noi 2. Integritate socială 3. Profesionalism/Lucrul sub presiune 4. Autonomie/Independență 5. Responsabilitate la locul de muncă 6. Inițiativă - voința de a lucra - persistențăPrimară Secundară Generală obligatorie Liceu (Se acordă pentru formarea profesională a adulților, și nu pentru învățământul profesional și tehnic.)
  Nivelul 1Cunoștințe generale de bază Să aibă un nivel minim de cunoștințe educaționale Să poată comunica în limba română și maternăAptitudini de bază necesare pentru a executa sarcini simple Să poată să lucreze cu unelte, tehnologie și echipamente pentru rezolvarea sarcinilor simple Să învețe să lucreze în echipă pentru rezolvarea sarcinilor simple de muncăSă îndeplinească sarcini simple la locul de muncă Să respecte nivelul minim de calitate a muncii, conform standardelor și normelor stabilite la locul de muncă Să cunoască și să respecte mediul de muncă și standardele de securitate și sănătate în muncă Să respecte norme de etică profesională la locul de muncă Să dețină competențe profesionale specifice ocupației (Se descriu prin standardul ocupațional 70%.)Munca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat Să cunoască obligațiile cetățenești, comportamentale minimale de trai în societate Să accepte feedback în sarcini rutiniere, sub supraveghere directă la locul de muncă Să schimbe informații profesionale specifice locului de muncăSă accepte să fie îndrumat pentru a învăța în vederea dezvoltării profesionale Să lucreze într-o manieră responsabilă sub supraveghere directă, într-un context familiar și stabilAbsolvent de minimum 4 clase Vârsta minimă conform legii
  Nivelul 2Cunoștințe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu Să înțeleagă cunoștințe profesionale de bază din domeniul de muncă; să obțină și să schimbe informații verbal și în scris Să înțeleagă corelări simple într-o tematică dată sau într-un domeniu de muncă Aptitudini cognitive și practice de bază, necesare pentru utilizarea informațiilor relevante în scopul executării sarcinilor și al rezolvării problemelor de rutină, prin utilizarea unor reguli și instrumente simple, în condițiile unor indicații clareSă poată să lucreze cu unelte, tehnologie și Să îndeplinească sarcini rutiniere la locul de muncă Să respecte nivelul minim de calitate a muncii, conform standardelor și normelor stabilite la locul de muncă Să cunoască și să respecte mediul de muncă și standardele de securitate și sănătate în muncă Munca sau studiul sub supraveghere, cu un anumit grad de autonomie Își asumă o responsabilitate limitată sub directă supraveghere pentru cantitatea și calitatea rezultatelor munciiSă cunoască obligațiile cetățenești, comportamentale minimale de trai în societateSă accepte să fie îndrumat pentru a învăța în vederea dezvoltării profesionale Să lucreze într-o manieră responsabilă și în mare parte sub supraveghere, într-un context familiar și stabilAbsolvent de minimum 8 clase Vârsta minimă conform legii
  Să înțeleagă ce cunoștințe educaționale sunt necesare pe o tematică dată sau într-un domeniu de muncă Să poată comunica în limba română și maternă în context de muncăechipamente pentru rezolvarea sarcinilor simple Să învețe să lucreze în echipă pentru rezolvarea sarcinilor rutiniere de muncăSă respecte norme de etică profesională la locul de muncă Să dețină competențe profesionale specifice ocupației (Se descriu prin standardul ocupațional.)Să accepte feedback în sarcini simple, sub supraveghere directă la locul de muncă Să schimbe informații profesionale specifice locului de muncă
  Nivelul 3Cunoștințe faptice, cunoașterea unor principii, procese și concepte generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiu și în situații parțial familiare Să aplice cunoștințe profesionale generale din domeniul de muncă Să aplice conexiuni logice utilizând cunoștințe profesionale generale Să aplice cunoștințe educaționale necesare într-un domeniu de muncă Să poată comunica în limba română și maternă, verbal și în scris, în context profesionalO gamă de aptitudini cognitive și practice necesare pentru executarea sarcinilor și rezolvarea problemelor, prin selectarea și aplicarea de metode, instrumente, materiale și informații de bază Să selecteze unelte, tehnologie și echipamente necesare executării sarcinilor și rezolvării problemelor Să prezinte adaptabilitate la schimbare în contexte de învățare sau profesionale Să lucreze în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor și rezolvarea problemelor specifice de la locul de muncăSă îndeplinească sarcinile de la locul de muncă și să se asigure de realizarea corespunzătoare a acestoraSă respecte standardele și normele de calitate a muncii la locul de muncă Să identifice și să rezolve probleme simple la locul de muncă, sub supraveghere limitată Să cunoască și să respecte mediul de muncă și standardele de securitate și sănătate în muncă Să respecte norme de etică profesională la locul de muncă Să dețină competențe profesionale specifice ocupației (Se descriu prin standardul ocupațional.)Asumarea responsabilității pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă sau de studiu Adaptarea propriului comportament la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor Să își asume responsabilitatea pentru cantitatea și calitatea rezultatelor muncii Să respecte obligațiile cetățenești, comportamentale de trai în societate Să accepte feedback și critici specifice domeniului de muncă Să schimbe informații profesionale în domeniul de muncăSă învețe să se dezvolte profesional într-un mediu controlat Să lucreze într-o manieră responsabilă în activitățile desfășurate Absolvent de minimum 8 clase Vârsta minimă conform legii
  Nivelul 4Cunoștințe faptice și teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau de studiu Să utilizeze cunoștințe profesionale în contexte largi din domeniul de muncă Să utilizeze conexiuni logice utilizând cunoștințe profesionale generale în contexte largi din domeniul de muncă Să utilizeze cunoștințe educaționale în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau de studiu Să poată comunica în limba română și maternă, verbal și O gamă de aptitudini cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme specifice într-un domeniu de muncă sau de studiu Să utilizeze unelte, tehnologie și echipamente necesare găsirii de soluții la probleme specifice Să înțeleagă noi abordări strategice pentru adaptarea la sarcini noi și obiective noi la locul de muncă, prin cunoștințe și informații specializate Să înțeleagă și să supervizeze lucrul în echipă, Să dezvolte metode pentru îndeplinirea sarcinilor generale și rezolvarea problemelor la locul de muncă Să asigure pentru el și echipă calitatea muncii, prin evaluarea rezultatelor obținute conform strategiilor utilizate Să rezolve probleme bine definite la locul de muncă și să supravegheze rezolvarea problemelor membrilor echipei Să asigure pentru el și echipă respectarea mediului de muncă și a standardelor Autogestionare în cadrul liniilor directoare aferente unor contexte de muncă sau de studiu în general previzibile, dar care se pot schimba Supravegherea activității de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate pentru evaluarea și îmbunătățirea activităților de muncă sau de studiu Să își asume responsabilitatea pentru cantitatea și calitatea rezultatelor muncii proprii și pentru activitățile rutiniere ale membrilor echipei Să manifeste inițiativă pentru dezvoltarea profesională de-a lungul vieții și să supervizeze în contexte limitate pregătirea altora Să lucreze și să supravegheze munca echipei, desfășurată într-o manieră responsabilă, în contexte generaleAbsolvent de liceu fără diplomă de bacalaureat
  în scris, în context profesionalpentru îndeplinirea sarcinilor rutiniere și rezolvarea problemelorde securitate și sănătate în muncă Să respecte și să asigure respectarea normelor de etică profesională la locul de muncă Să dețină competențe profesionale specifice domeniului de activitate (Se descriu în standardele ocupaționale.)Să respecte normele sociale general acceptate în context profesional și să supervizeze aplicarea acestora în cadrul echipei Să accepte și să ofere feedback și critici specifice domeniului de muncă sau studiu Să schimbe informații profesionale în domeniul de muncă, în cadrul echipei de lucru Să îi instruiască pe alții și să îmbunătățească performanța echipei
  Nivelul 5Cunoștințe faptice și teoretice cuprinzătoare, specializate, într-un domeniu de muncă sau de studiu și conștientizarea limitelor cunoștințelor respective Să utilizeze cunoștințe profesionale într-un cadru specializat din domeniul de muncă Să utilizeze conexiuni logice utilizând cunoștințele profesionale într-un cadru specializat din domeniul de muncă Să utilizeze cunoștințele educaționale într-un cadru specializat din domeniul de muncă Să poată comunica în limba română și maternă, verbal și în scris, într-un cadru specializat din domeniul de muncă O gamă amplă de aptitudini cognitive și practice necesare pentru conceperea de soluții creative la probleme abstracte Să utilizeze unelte, tehnologie și echipamente, în conceperea de soluții creative la probleme abstracte Să aplice strategii creative în procesul de identificare a soluțiilor pentru rezolvarea problemelor bine definite Să coordoneze lucrul în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor și rezolvarea problemelor (care pot fi supuse schimbărilor) la locul de muncăSă dezvolte metode și răspunsuri creative în îndeplinirea sarcinilor și rezolvarea problemelor la locul de muncă Să asigure pentru el și echipă calitatea muncii, prin evaluarea rezultatelor obținute conform strategiilor utilizate Să rezolve probleme bine definite sau apărute în situații supuse schimbărilor la locul de muncă și să supravegheze rezolvarea problemelor membrilor echipei Să asigure pentru el și echipă respectarea mediului de muncă și a standardelor de securitate și sănătate în muncă Să respecte și să asigure respectarea normelor de etică profesională la locul de muncă Să dețină competențe profesionale specifice domeniului de activitate (Se descriu în standardele ocupaționale.)Gestionare și supraveghere în situații de muncă sau de studiu în care schimbările sunt imprevizibile Revizuirea și dezvoltarea performanțelor proprii și ale altora Să își asume responsabilitatea pentru cantitatea și calitatea rezultatelor muncii proprii și pentru gestionarea muncii membrilor echipei Să respecte normele sociale general acceptate în context profesional și să supervizeze aplicarea acestora în cadrul echipei Să accepte și să ofere feedback și critici specifice activităților desfășurate/ supravegheate la locul de muncă sau studiu Să gestioneze schimbul de informații profesionale în domeniul de muncă Să îi instruiască pe alții și să îmbunătățească performanța echipei Să manifeste inițiativă pentru dezvoltarea profesională proprie și a membrilor echipei Să asigure desfășurarea muncii într-o manieră responsabilă, în contexte specifice, dar care pot fi supuse schimbărilor Să coordoneze echipa și să analizeze performanța proprie și a celorlalți Să aibă spirit de inițiativă și să dețină competențe antreprenorialeAbsolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat
  ----