ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022  Având în vedere situația determinată de creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale la nivel internațional, precum și efectele provocate de aceste creșteri, este necesară plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale astfel încât sumele suportate de către consumatorul noncasnic să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică.Ținând cont de faptul că operatorii economici s-au confruntat pe perioada stării de alertă cu probleme determinate de existența unor restricții, întreruperea activității, scăderea cifrei de afaceri, care au condus la un blocaj al activității economice la nivel național, grevând asupra posibilității suportării costurilor suplimentare determinate de creșterea prețului pe piețele de energie electrică,având în vedere lipsa unor măsuri imediate de atenuare a impactului produs de costurile în lanț, cu efect multiplicator, derivate în evoluția prețurilor la energie electrică și gaze naturale,deoarece neimplementarea în regim de urgență a măsurilor propuse cu impact pozitiv asupra sustenabilității economiei naționale conduce la disfuncționalități majore în lanțurile de producție și distribuție pe toate segmentele de piață, de la industria prelucrătoare până la piața de consum,având în vedere importanța asigurării în plan economic și social a unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății și securității consumatorilor, precum și necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar,în scopul asigurării unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel înalt de protecție a consumatorilor cu privire la practicile comerciale ce pot aduce atingere intereselor economice ale acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor,luând în considerare beneficiul public generat de asigurarea unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și crearea cadrului legal necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajați în a apela la practici incorecte,ținând cont că este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie și a unui înalt nivel de protecție a cetățenilor în calitatea lor de consumatori,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pentru clienții casnici - acordarea unei compensații unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice, și în valoare de cel mult 40% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale, în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;2. La articolul 2 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) de către Ministerul Energiei pentru clienții prevăzuți la art. 6^1 alin. (1).3. La articolul 2 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevăzute la art. 6^1 alin. (1).4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Limita maximă a consumului pentru perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru clienții prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), este:a) 1.900 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare, conform anexei;b) echivalentul în kWh a 1.200 mc de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per mc, alocat în tranșe lunare, conform anexei.5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale au obligația ca, în perioada aprilie-iunie 2022, suplimentar față de citirile stabilite conform reglementărilor în vigoare, să efectueze citirea indexului contorului la clienții casnici și să transmită furnizorilor de energie electrică/gaze naturale datele de măsurare ale acestora, în vederea aplicării schemei de sprijin tuturor clienților casnici care se încadrează în limitele de consum prevăzute la art. 3 alin. (1).6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Pentru consumul realizat în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022, prețurile la energie electrică și gaze naturale se plafonează, pentru clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), după cum urmează:a) prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preț a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,336 lei/kWh;b) prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,31 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preț a gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,200 lei/kWh.7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Pentru consumul realizat în perioada 1 februarie-31 martie 2022, prețurile pentru energie electrică și gaze naturale se plafonează pentru clienții noncasnici, excepție făcând clienții noncasnici care au beneficiat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, beneficiarii prevăzuți la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», cu completările ulterioare, precum și producătorii de energie electrică, după cum urmează:a) prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, TVA inclus, din care componenta de preț al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;b) prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preț al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) reprezintă prețul final facturat pentru clientul final, având incluse:a) pentru energie electrică - componenta de preț al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport și distribuție, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare de înaltă eficiență energetică, costurile de furnizare și TVA;b) pentru gaze naturale - componenta de preț al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuție, costurile de furnizare și TVA.(3) Componenta de preț al energiei electrice prevăzută la alin. (1) lit. a) și componenta de preț al gazelor naturale prevăzută la alin. (1) lit. b) nu includ TVA.8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022 și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.(2) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 noiembrie 2021- 31 ianuarie 2022 și plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice active, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.(3) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 februarie 2022- 31 martie 2022 și plafonul maxim de 200 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 336 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.(4) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022 și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 6^1 alin. (1), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022 va fi compensată diferența dintre prețul de achiziție al energiei electrice/gazelor naturale și plafonul de 525 lei/MWh al energiei electrice, respectiv 250 lei/MWh al gazelor naturale, aferent consumului clienților intrați în portofoliul furnizorilor de energie electrică/gaze naturale în regim de ultimă instanță în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, pe durata regimului de ultimă instanță.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru clienții casnici, în perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022 va fi compensată diferența dintre prețul de achiziție al energiei electrice/gazelor naturale și plafonul de 336 lei/MWh al energiei electrice, respectiv 200 lei/MWh al gazelor naturale, aferent consumului clienților casnici intrați în portofoliul furnizorilor de energie electrică/gaze naturale în regim de ultimă instanță în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022, pe durata regimului de ultimă instanță.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru clienții noncasnici în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022 va fi compensată diferența dintre prețul de achiziție al energiei electrice/gazelor naturale și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, respectiv 525 lei/MWh reprezentând prețul energiei electrice, aferent consumului clienților noncasnici intrați în portofoliul furnizorilor de energie electrică/gaze naturale în regim de ultimă instanță în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022, pe durata regimului de ultimă instanță.(8) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea acoperirii diferențelor de preț compensate potrivit alin. (1) - (4) sunt:(i) documentele justificative care atestă cantitățile și prețurile contractelor de achiziții în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;(ii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f), pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022;(iii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) și la art. 6^1 alin. (1), pentru perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022.(9) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea acoperirii diferenței de preț compensate potrivit alin. (5)-(7) sunt:(i) documentele justificative care atestă cantitățile și prețurile aferente achizițiilor suplimentare de energie electrică/gaze naturale cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, realizate în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la alin. (5)-(7);(ii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la alin. (5) pe perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022;(iii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la alin. (6)-(7) pe perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022.(10) Valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)-(7) pentru fiecare furnizor se determină de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la data depunerii de către furnizori a documentelor justificative.(11) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)-(7) către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 15 zile de la data primirii documentelor.(12) Diferențele de preț prevăzute la alin. (1)-(7) nu sunt subvenții legate direct de preț în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și nu se includ în baza de impozitare a TVA.(13) Sumele aferente compensațiilor acordate potrivit alin. (1)-(7) se asigură de la o poziție distinctă de la cheltuieli bugetare prin bugetul Ministerului Energiei.9. După articolul 8 se introduc trei noi articole, articolele 9-11, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9Nerespectarea, de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale, a dispozițiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), (4) și (7)-(12), art. 4 alin. (1)-(3) și (5), art. 6, precum și la art. 6^1 din prezenta ordonanță de urgență constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 20.000 lei și 200.000 lei.  +  Articolul 10(1) Beneficiarii, clienți finali în calitate de consumatori afectați, ca urmare a unei cereri depuse de aceștia la furnizori sau ca urmare a constatărilor efectuate de autoritățile competente sau de furnizori, au dreptul la măsuri de remediere, după cum urmează:a) recalcularea facturilor întocmite cu nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și reemiterea acestora fără plata de accesorii determinate potrivit contractului de furnizare;b) restituirea diferențelor de sume stabilite în mod eronat și achitate furnizorilor de energie electrică/gaze naturale, respectiv operatorilor de distribuție care revând energie electrică clienților finali, într-un termen rezonabil ce nu poate depăși 5 zile calendaristice de la data constatării.(2) Recalcularea facturilor în condițiile alin. (1) lit. a) se realizează în termen de 15 zile de la momentul cererii depuse de consumator sau de la data constatărilor efectuate de autoritățile competente sau de furnizori, termenul de plată al facturii prelungindu-se cu această durată. (3) Sunt interzise perceperea de penalități și/sau sistarea furnizării pentru neplata facturilor întocmite eronat.  +  Articolul 11(1) Contravențiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) și ale art. 28 alin. (1) din ordonanța anterior menționată.(2) Aplicarea sancțiunilor și măsurilor prevăzute la art. 9 și 10 se realizează de către personalul împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.10. Tabelele din anexă se modifică și vor avea următorul cuprins:Tabel 1. Energie electrică
  Luna și anulNoiembrie 2021 (30 de zile)Decembrie 2021 (31 de zile)Ianuarie 2022 (31 de zile)Februarie 2022 (28 de zile)Martie 2022 (31 de zile)
  Consum zilnic de referință (kWh)9,93 kWh9,93 kWh9,93 kWh16,72 kWh16,72 kWh
  Consum zilnic de referință cu abatere maximă de 10% (kWh)10,92 kWh10,92 kWh10,92 kWh18,39 kWh18,39 kWh
  Consum lunar maxim (kWh) (+ maxim 10%)297,9 kWh (327,69 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)468,16 kWh (514,97 kWh)518,32 kWh (570,09 kWh)
  Tabel 2. Gaze naturale
  Luna și anulNoiembrie 2021Decembrie 2021Ianuarie 2022Februarie 2022Martie 2022
  Consum zilnic de referință (kWh)54,97 kWh77,6 kWh89,11 kWh132,94 kWh111,37 kWh
  Consum mediu lunar (kWh), inclusiv abatere de 10%1649,05 kWh2405,61 kWh2762,51 kWh3722,40 kWh3452,49 kWh
  Consum mediu lunar (mc), inclusiv abatere de 10%155,57 mc226,94 mc260,61 mc351,17 mc325,71 mc
   +  Articolul II(1) Prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 februarie 2022, cu excepția art. 9 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prevederilor art. I se abrogă art. 1 alin. (1) lit. b)-f), alin (2) lit. b) și alin. (4)-(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare.(3) La data intrării în vigoare a prevederilor art. I, art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 20 ianuarie 2022, se abrogă.(4) Începând cu data de 1 februarie 2022, clienții casnici, beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, în situația în care compensarea prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili în baza prevederilor art. 7 și 25 din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, beneficiază de compensația prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, calculată ca diferență dintre compensarea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, și nivelul ajutorului acordat pentru același client casnic în calitate de consumator vulnerabil. Compensarea consumatorului vulnerabil se realizează cu respectarea limitelor maxime de consum prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar al anului 2021, la societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome înființate de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 90% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, în condițiile legii.(2) În cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin hotărâre repartizarea la bugetul de stat, sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de dividende în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, a unei cote mai mici de 90% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, dar nu mai puțin de 50% din acesta.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 26 ianuarie 2022.Nr. 3.-----