ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 205 din 15 noiembrie 2000privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Creanţele cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale, administrate de Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, constând în impozite, taxe, contribuţii şi alte sume, neachitate la scadenta până la data prezentei ordonanţe de urgenţă, conform dispoziţiilor cuprinse în legi speciale privind plata obligaţiilor, precum şi creanţele Fondului Proprietăţii de Stat provenite din sumele care au fost acordate societăţilor comerciale în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 şi ale hotărârilor Guvernului nr. 301/1993, nr. 445/1994, nr. 212/1995 şi nr. 315/1996, privind instituirea la unele societăţi comerciale a regimului special de supraveghere economico-financiară, ale Hotărârii Guvernului nr. 397/1997, privind scoaterea de sub arest/reţinere a unor nave aparţinând flotei maritime comerciale, ale Hotărârii Guvernului nr. 81/1997, privind scoaterea din rezervele materiale naţionale a cantităţii de 100 mii tone grâu pentru sectorul zootehnic, ale Hotărârii Guvernului nr. 293/1997, coroborata cu Hotărârea Guvernului nr. 685/1997, privind acordarea unor fonduri pentru reabilitarea patrimoniului genetic la porcine şi păsări, din creditele fără dobânda nerecuperata până la data prezentei ordonanţe de urgenţă, acordate din Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului conform Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontărilor în economie, din dividende neachitate de societăţile comerciale în decurs de un an de la data fixării lor de către adunarea generală a acţionarilor, din sumele lăsate cu titlu gratuit la dispoziţia societăţilor comerciale privatizate, conform art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, în situaţia desfiinţării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni sau a reducerii pachetului de acţiuni cumpărat de la Fondul Proprietăţii de Stat sub limita de 20% din capitalul social existent la data vânzării, se pot stinge prin conversia acestora în acţiuni emise de societăţile comerciale debitoare. (2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerele şi Fondul Proprietăţii de Stat vor stabili datoriile restante ale societăţilor comerciale, pe categorii de bugete şi, în cadrul acestora, pe fiecare impozit, taxa, contribuţie şi altele asemenea. (3) Conversia se face la valoarea nominală a acţiunilor. (4) Administratorii societăţilor comerciale debitoare vor convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru ca, în scopul conversiei în acţiuni a creanţelor restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale şi Fondul Proprietăţii de Stat, sa decidă cu privire la emisiunea de acţiuni în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.  +  Articolul 2Pentru obligaţiile restante ale societăţilor comerciale faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale şi Fondul Proprietăţii de Stat şi care se convertesc în acţiuni, se anulează dobânzile, penalităţile şi/sau majorările de întârziere, precum şi daunele moratorii datorate de societăţile comerciale la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente tuturor obligaţiilor reprezentând debite către bugete şi Fondul Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică societăţilor comerciale care la data intrării în vigoare a acesteia au obligaţii restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale şi Fondul Proprietăţii de Stat.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltare Regionala,Mihai DavidMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Preşedintele Consiliului de administraţieal Fondului Proprietăţii de Stat,Victor ErosMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistru de stat, ministrul sănătăţii,Hajdu Gabor--------