ORDIN nr. 23 din 18 ianuarie 2022privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 25 ianuarie 2022  Având în vedere dispozițiile:– art. 83 și 90 din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare;– art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare;– Referatului de aprobare al Direcției financiar, contabilitate, administrativ nr. 918.994/2021, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IILa articolul 19 din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Pentru eliberarea autorizației, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizației de:a) 3.179 lei pentru unități administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;b) 1.603 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 50.000 și 300.000 de locuitori inclusiv;c) 809 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 10.000 și 50.000 de locuitori inclusiv;d) 339 lei pentru unități administrativ-teritoriale având până la 10.000 de locuitori inclusiv.  +  Articolul IIITarifele prevăzute la art. I și II se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru
  București, 18 ianuarie 2022.Nr. 23.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 8 la regulament)
  TARIFE
  pentru acordarea și menținerea licențelor
  A.1. Tarifele pentru acordarea licențelor, respectiv tarifele anuale pentru menținerea licențelor sunt cele din tabelul următor:
  - lei -
  Nr. crt.Serviciul/ActivitateaValoare tarif eliberare licență
  Clasa IClasa IIClasa III
  1.serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare37.15016.5002.000
  2.serviciul public de alimentare cu apă24.85012.5501.660
  3.captarea și tratarea apei brute16.5008.3001.180
  4.captarea apei brute6.7003.5001.180
  5.tratarea apei brute10.0505.2001.660
  6.transportul apei potabile și/sau industriale10.9005.500780
  7.distribuția apei potabile și/sau industriale10.9005.500780
  8.serviciul public de canalizare15.0005.2001.030
  9.colectarea și transportul apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare7.5502.650530
  10.epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar7.5502.650530
  11.colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice și asigurarea funcționalității acestora3.2001.250530
  12.evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților3.2001.250530
  13.evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile serviciului public de canalizare 3.2001.250530
  14.furnizarea apei potabile1.9001.350530
  15.serviciul public de salubrizare a localităților49.30024.8502.510
  16.precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale33.00016.4502.000
  17.înființarea depozitelor de deșeuri menajere și administrarea acestora 16.4508.3001.660
  18.colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări*---
  19.organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor*---
  20.măturatul, spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice11.6505.900860
  21.depozitarea controlată a deșeurilor menajere*---
  22.curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț 13.3006.7001.030
  23.sortarea deșeurilor municipale*---
  24.dezinsecția, dezinfecția și deratizarea16.4508.3001.330
  25.serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat**---
  26.producerea energiei termice în sistem centralizat**---
  27.transportul, distribuția și furnizarea energiei termice produse centralizat**---
  28.serviciul de iluminat public local49.30019.9003.280
  A.2. Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai puțin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenței un tarif unic de 495 lei și un tarif anual de menținere a licenței de 166 lei.* Activități exceptate de la licențiere, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.** Activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sunt supuse licențierii, reglementării și controlului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  ----