HOTĂRÂRE nr. 104 din 19 ianuarie 2022privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile, precum și pentru modificarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 21 ianuarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 17 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID19 - „Din grijă pentru copii“,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile, denumit în continuare Departamentul, structură fără personalitate juridică care funcționează în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Departamentul exercită funcțiile prevăzute la art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“.(3) Departamentul este condus de un consilier de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.(4) Departamentul are sediul în municipiul București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2Activitatea Departamentului este guvernată de principiile incluziunii, transparenței, imparțialității și subsidiarității, în scopul de a contribui la dezvoltarea responsabilității sociale comunitare și a mecanismelor unei societăți bazate pe echitate în România, în conformitate cu prevederile art. 1 și în concordanță cu standardele și garanțiile prevăzute de reglementările Uniunii Europene și ale Organizației Națiunilor Unite.  +  Articolul 3(1) În îndeplinirea funcțiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2021, Departamentul îndeplinește următoarele atribuții:a) organizează grupuri de lucru și întâlniri strategice și tehnice cu instituțiile cu responsabilități în Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“, denumit în continuare Program, cu reprezentanți ai societății civile, cu reprezentanți ai colegiilor profesionale, specialiști în domeniile vizate de Program;b) solicită, colectează și analizează date cantitative și calitative, precum și rapoarte de activitate de la instituțiile și/sau organizațiile care implementează măsurile prevăzute de Program;c) prin Secretariatul General al Guvernului, urmărește calendarul de implementare a Programului și propune autorităților implicate măsuri de eficientizare sau îmbunătățire a ritmului și/sau procesului de implementare;d) organizează echipe tematice de specialiști pentru stabilirea conținuturilor materialelor destinate formării specialiștilor, ghidurilor și procedurilor aferente, necesare implementării Programului;e) elaborează materiale de comunicare, informare și promovare a măsurilor din Program;f) organizează în colaborare cu partenerii din Program evenimente și activități destinate promovării măsurilor din Program;g) încheie, prin Secretariatul General al Guvernului, acorduri de parteneriat cu mass-media, organizații neguvernamentale și/sau alți actori publici sau privați în vederea promovării și eficientizării implementării Programului;h) prin Secretariatul General al Guvernului, propune măsuri de implicare și responsabilitate socială comunitară prin facilitarea colaborării public-private în vederea implementării de către autoritățile competente de soluții la nivel de comunitate pentru diferitele categorii vulnerabile;i) analizează stadiul îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor asumați prin documentele programatice și elaborează rapoarte de progres în vederea informării prim-ministrului, prin care pot fi propuse, după caz, recomandări de ajustare a termenelor și obiectivelor-țintă pe plan național;j) prin Secretariatul General al Guvernului, facilitează cooperarea interinstituțională în procesul de elaborare și implementare a documentelor programatice și a planurilor naționale de acțiune;k) asigură asistență și îndrumare autorităților administrației publice centrale și locale în vederea evaluării implementării obiectivelor din documentele programatice;l) facilitează cooperarea interinstituțională în procesul de elaborare a rapoartelor naționale către organismele europene și internaționale, în domeniile vizate de documentele strategice;m) colaborează cu organismele responsabile pentru implementarea documentelor programatice în domeniul protecției și promovării drepturilor categoriilor vulnerabile, precum drepturile copilului, drepturile victimelor violenței domestice, ale traficului de persoane și ale altor categorii vulnerabile, precum și cu structuri specializate din cadrul Parlamentului României și Administrației Prezidențiale, alte instituții publice sau private, organizații neguvernamentale, precum și cu organizații internaționale cu activități în domeniu;n) prin Secretariatul General al Guvernului, accesează fonduri externe, inclusiv în colaborare cu autorități ale administrației publice centrale, instituții publice sau organizații neguvernamentale, naționale și internaționale, pentru proiecte și acțiuni de comunicare, informare și conștientizare publică, în condițiile legii, având ca obiectiv stimularea dezbaterii publice privind drepturile categoriilor vulnerabile, precum și diseminarea informațiilor de interes public privind documentele programatice și orice alte politici și strategii sectoriale ale Guvernului în aceste domenii, în condițiile legii.(2) Departamentul îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative, precum și alte sarcini specifice încredințate de prim-ministru, prin decizie emisă în condițiile legii, în domeniul său de activitate.(3) În realizarea atribuțiilor sale, Departamentul cooperează cu instituții și organisme de drept public sau privat care au responsabilități în coordonarea implementării obiectivelor și prevederilor convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul drepturilor copilului, drepturilor persoanelor cu dizabilități, drepturilor victimelor traficului de persoane ori din domeniile convergente cu domeniul incluziunii sociale, ratificate de România.  +  Articolul 4(1) În scopul îndeplinirii activității sale, Departamentul poate solicita autorităților administrației publice centrale și locale rapoarte, date și informări asupra stadiului îndeplinirii măsurilor ce fac obiectul documentelor programatice în domeniul protecției și promovării drepturilor categoriilor vulnerabile, precum drepturile copilului, drepturile victimelor violenței domestice, ale traficului de persoane și ale altor categorii vulnerabile.(2) În scopul integrării, monitorizării și evaluării stadiului măsurilor de incluziune și în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Departamentul poate constitui grupuri de lucru formate din experți din cadrul instituțiilor sau organismelor cu responsabilități în aplicarea măsurilor.(3) În activitatea de monitorizare a implementării documentelor programatice, Departamentul conlucrează și poate organiza consultări și întâlniri cu reprezentanții comunității științifice și academice, precum și ai societății civile din România și străinătate.(4) În exercitarea atribuțiilor și funcțiilor sale și în scopul îndeplinirii activității pe care o desfășoară conform legii, Departamentul, prin Secretariatul General al Guvernului, poate derula proiecte cu finanțare din fonduri bugetare sau din alte surse, în condițiile legii, și cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, în limita sumelor alocate și cu respectarea prevederilor și regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul fiecărui program operațional.(5) În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, Departamentul poate:a) organiza, finanța și participa, prin Secretariatul General al Guvernului, în condițiile legii, la conferințe, dezbateri publice, reuniuni, seminare, colocvii, mese rotunde, workshopuri, schimburi de experiență, vizite de documentare, întâlniri de lucru, expoziții, congrese și alte evenimente publice desfășurate în țară sau în străinătate;b) realiza și achiziționa, prin Secretariatul General al Guvernului, în condițiile legii, publicații și materiale de prezentare și promovare privind incluziunea;c) realiza și achiziționa, prin Secretariatul General al Guvernului, în condițiile legii, studii, evaluări, rapoarte, analize de politici publice și planuri pentru optimizarea strategiilor guvernamentale.  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică a Departamentului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Statul de funcții, structura de personal, atribuțiile și sarcinile personalului Departamentului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea consilierului de stat care conduce Departamentul, în condițiile legii.  +  Articolul 6(1) Numărul maxim de posturi al Departamentului este de 6 posturi, exclusiv demnitarul și cabinetul acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.(2) Personalul necesar desfășurării activității Departamentului este alcătuit din funcționari publici și personal contractual.(3) Personalul Departamentului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.  +  Articolul 7La punctul XIII „Proceduri de monitorizare, evaluare“ din Strategia națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 9 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, paragrafele doi și cinci se modifică și vor avea următorul cuprins:În vederea realizării activităților prevăzute în Planul de acțiune și în scopul asigurării atingerii obiectivelor strategiei funcționează Comitetul de monitorizare a implementării strategiei. Acesta este format din reprezentanți la nivel decizional ai instituțiilor implicate, care pot avea funcțiile de secretar de stat, inspector general, director, și este coordonat de prim-ministru, prin consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului care conduce Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile. Secretariatul Comitetului se asigură de Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile, cu sprijinul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.(...)Rapoartele de monitorizare se transmit Secretariatului Comitetului de monitorizare, anual sau la solicitarea acestuia.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 19 ianuarie 2022.Nr. 104.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile
  -----