HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998*) pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 21 noiembrie 2000  Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999 şi a mai fost modificată prin: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/1998, Ordonanţa Guvernului nr. 37/2000, Ordonanţa Guvernului nr. 113/2000 şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituţia României şi ale art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2000 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Bunurile de consum alimentar, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 113/1999, şi materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, vor fi supuse valorificării fără a fi necesare buletine de analiza, dacă se încadrează în interiorul termenului de valabilitate menţionat pe ambalaj. În situaţia în care pentru aceste bunuri se depăşeşte termenul de valabilitate menţionat pe ambalaj este interzisă valorificarea lor pentru consumul uman. Aceeaşi procedura de valorificare se aplică şi în cazul animalelor şi al pasarilor vii. Valorificarea acestora se face en detail sau angro, cu plata integrală sau eşalonat, pe măsura vânzării."2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului comisia de evaluare va proceda la evaluarea acestora în maximum 10 zile."3. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(5) Comisia de evaluare se va întruni ori de câte ori va fi necesar."4. Alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(6) Directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, stabileşte prin decizie componenta comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanţi, în scopul înlocuirii operative a membrilor comisiei în cazul absentei acestora. Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie."5. Alineatul (3) al articolului 7 se abroga.6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Bunurile de consum alimentar, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 113/1999, şi materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate sau din valoare, inclusiv animalele şi păsările vii, precum şi bunurile al căror termen de garanţie expira înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunţa în litigiul al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare vor fi valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri către populaţie, la preţurile stadiului corespunzător de comercializare din zona în care are loc aceasta."7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Bunurile care au intrat în proprietatea privată a statului se valorifica prin: a) magazine proprii care aparţin organului de valorificare, acolo unde volumul bunurilor care urmează să fie vândute asigura continuitate în funcţionarea acestora.Vânzarea bunurilor în magazine proprii se poate face în sistem comercial en detail şi angro, la valoarea stabilită de comisia de evaluare.Vânzarea bunurilor în sistem angro se poate face cu plata integrală sau eşalonat pe o perioadă de maximum 12 luni şi pentru bunuri în valoare totală de peste 10 milioane lei; b) licitaţie publică, pentru bunurile imobile care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari. Licitaţia publică se poate organiza şi pentru bunurile individuale sau pentru loturile de bunuri a căror valoare este mai mare de 10 milioane lei.În aceasta situaţie alegerea metodei de valorificare se face de către comisia de evaluare.Valoarea de pornire a licitaţiei este valoarea stabilită de comisia de evaluare.În vederea organizării licitaţiei se vor publică în presa anunţuri de vânzare, care trebuie să cuprindă informaţiile privind organizarea licitaţiei.Lista cuprinzând bunurile care fac obiectul licitaţiei va fi afişată la sediul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar informaţiile necesare vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi de către birourile de valorificare din cadrul acestora.Publicarea anunţului de vânzare se va face în timp util, după evaluarea bunurilor. Anunţul de vânzare poate avea caracter general sau caracter concret, în funcţie de volumul de bunuri ce urmează să fie valorificate prin licitaţie publică.Data licitaţiei se va stabili în termen de cel puţin 5 zile de la publicarea anunţului de vânzare.Licitaţia se va desfăşura în prezenta unei comisii formate din 3 membri desemnaţi prin decizie a directorului general al organului de valorificare.Comisia de licitaţie va verifica garanţia depusa de participanţii la licitaţie, care nu poate fi mai mica de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, şi va întocmi lista cuprinzând persoanele acceptate la licitaţie.Garanţia stabilită se depune de către participanţii la licitaţie în contul 50.05 «Disponibil din sume de mandat şi sume în depozit ale ministerelor şi instituţiilor subordonate», deschis la unităţile trezoreriei statului pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.Licitaţia se va desfăşura în locul şi la ora indicate în anunţul de vânzare, dacă sunt cel puţin 2 ofertanţi.În situaţia în care nu se prezintă 2 ofertanţi, licitaţia nu va mai avea loc, încheindu-se un proces-verbal de constatare.În situaţia în care nu se obţine valoarea de pornire a licitaţiei, va avea loc o noua licitaţie.Reluarea licitaţiei se va stabili de către biroul de valorificari din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 30 de zile de la data primei licitaţii, cu respectarea procedurii stabilite iniţial.Dacă la a doua licitaţie se prezintă un singur ofertant şi acesta îndeplineşte condiţiile de participare, el este admis şi va avea loc negocierea valorii de achiziţie a bunurilor, care nu poate fi sub valoarea de pornire a licitaţiei.În situaţia în care în urma celor două licitaţii nu se obţine valoarea de pornire a licitaţiei, în termen de 60 de zile de la data primei licitaţii comisia de evaluare va proceda la o reducere a acestei valori cu maximum 50%. În termen de 30 de zile de la data reducerii valorii iniţiale se va organiza o noua licitaţie, cu respectarea procedurii iniţiale, care se poate desfăşura şi cu participarea unui singur ofertant.Pasul de licitare nu poate fi mai mic de 5% şi mai mare de maximum 20% din valoarea de pornire a licitaţiei; c) în regim de consignaţie, precum şi prin societăţi comerciale tip consignaţie, pe baza principiului licitarii comisionului în cadrul limitei de maximum 20% din valoarea bunurilor.Licitarea comisionului se poate face la începutul anului sau ori de câte ori este necesar, cu condiţia ca la stabilirea acestuia să se aibă în vedere următoarele criterii, după caz:- volumul de marfa care poate fi preluat pentru valorificare;- vadul comercial al comisionarului;- dotarea materială;- cuantumul garanţiei băneşti care va fi depusa după adjudecarea licitaţiei pentru perioada aferentă vânzării. Cuantumul garanţiei băneşti se stabileşte de comisia de evaluare, în funcţie de volumul de marfa care poate fi preluat pentru valorificare. Garanţia se depune de către consignatari în contul 50.05 «Disponibil din sume de mandat şi sume în depozit ale ministerelor şi instituţiilor subordonate», deschis la unităţile trezoreriei statului pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;- respectarea obligaţiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata în avans.Din valoarea determinata de comisia de evaluare comisionarul va retine comisionul adjudecat, iar diferenţa se face venit la bugetul de stat; d) bursele de mărfuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Societatea comercială care preia spre vânzare bunuri în regim de consignaţie va desface bunurile respective la preţul stabilit de comisia de evaluare, la care se adauga T.V.A. aferentă comisionului. Plata contravalorii bunurilor vândute se va face pe măsura vânzării sau integral. Pentru nevărsarea la timp de către societăţile comerciale a sumelor încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului organele de valorificare vor calcula majorări de întârziere în conformitate cu prevederile legale în vigoare."9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Ministerul Finanţelor poate transmite cu titlu gratuit unele bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel: a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotări aferente, ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora.Repartizarea acestor bunuri se face de către o comisie interministeriala care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Direcţiei Generale a Vamilor şi ai Ministerului Funcţiei Publice.Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodică Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de la Direcţia Generală a Vamilor.Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Direcţia Generală a Vamilor au obligaţia de a comunică lunar Ministerului Finanţelor situaţia nominală privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care au intrat, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-au înregistrat asemenea bunuri, conform anexei nr. 2.Înscrierea în situaţia lunară înaintată Ministerului Finanţelor trebuie să cuprindă numai autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care au o situaţie clara din punct de vedere juridic, în sensul că au intrat definitiv în proprietatea privată a statului. Totodată situaţiile lunare vor cuprinde doar autovehiculele care sunt în stare de funcţionare şi corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice sau care, indiferent de gradul de uzura, pot fi aduse în stare de funcţionare în urma unor reparaţii.Comisia interministeriala analizează cererile de atribuire gratuita a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunilor şi a motoarelor atasabile acestora şi le repartizează în administrarea ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare a acestora.Secretariatul General al Guvernului va comunică Ministerului Finanţelor, după fiecare şedinţa, situaţia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum şi situaţia celor neatribuite gratuit.Predarea autovehiculelor către instituţiile cărora le-au fost atribuite şi valorificarea celor neatribuite de către organul de valorificare se vor efectua pe baza comunicării exprese a Ministerului Finanţelor.Înmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se face conform reglementărilor în vigoare.Pentru autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, neatribuite gratuit, Secretariatul General al Guvernului va comunică Ministerului Finanţelor dacă bunurile respective rămân la dispoziţia sa sau dacă acestea pot fi valorificate de Ministerul Finanţelor în condiţiile prezentelor norme metodologice.Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finanţelor pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotări aferente, ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora sunt prezentate în anexa nr. 2. Autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, sau cele care nu sunt repartizate de comisia interministeriala pot fi valorificate de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel:- prin licitaţie publică;- ca piese componente;- prin atribuire cu titlu gratuit;- prin unităţile de colectare şi valorificare a deşeurilor;- prin distrugere.Expertizarea tehnica şi evaluarea mijloacelor de transport intrate în proprietatea privată a statului se vor efectua de Ministerul Transporturilor prin Registrul Auto Roman, pentru autovehicule, şi de Inspectoratul Navigaţiei Civile pentru ambarcatiuni şi motoare atasabile acestora.Expertizarea tehnica şi evaluarea mijloacelor de transport intrate în proprietatea privată a statului se fac cu experţi tehnici din cadrul structurilor tehnice de specialitate ale Ministerului Transporturilor.Decontarea contravalorii lucrărilor de expertizare şi de evaluare se face pe bază de tarife aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului finanţelor.Condiţiile concrete în care se va realiza activitatea de expertizare şi de evaluare se vor stabili printr-un protocol care se va încheia între Ministerul Finanţelor şi Ministerul Transporturilor prin Registrul Auto Roman şi Inspectoratul Navigaţiei Civile; b) creselor, gradinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, azilurilor, spitalelor, şcolilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale. În vederea atribuirii cu titlu gratuit, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, consulta organele administraţiei publice locale sau judeţene ori serviciile ministeriale descentralizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.În situaţia acceptării bunurilor direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui gratuit bunuri în valoare de până la 10 milioane lei/beneficiar.Se pot atribui bunuri cu titlu gratuit categoriilor de beneficiari menţionaţi la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 şi în situaţia în care comisia de evaluare constata ca valorificarea acestora nu poate fi facuta în cadrul termenului de valabilitate.În aceasta situaţie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se va face cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.Pentru bunurile care vor fi atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste 10 milioane lei/beneficiar, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor inainta Ministerului Finanţelor propuneri concrete şi motivate, care vor cuprinde: beneficiarul bunurilor, lista cuprinzând bunurile, atât cantitativ, cat şi valoric.În situaţia producerii unor calamitati naturale se pot atribui bunuri cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora, la solicitarea autorităţii publice locale sau a instituţiilor de cult, fără ca bunurile respective sa mai urmeze procedura de valorificare. Atribuirea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin intermediul instituţiilor de cult sau al consiliilor locale; c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informaţional, educativ, ştiinţific etc., la solicitarea acestora.Persoanele fizice sau juridice menţionate mai sus vor inainta în acest sens Ministerului Finanţelor o solicitare însoţită de un act doveditor din care să rezulte caracterul bunurilor şi calitatea de destinatar iniţial al acestora; d) persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de destinatar, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu pot fi valorificate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului initiata de Ministerul Finanţelor.Pentru iniţierea hotărârii Guvernului persoana fizica sau juridică va prezenta Ministerului Finanţelor o documentaţie din care să rezulte ca acesta este utilizator unic al bunurilor respective; e) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale - echipamente de comunicaţie, tehnica de calcul şi birotica, cu respectarea procedurilor de declarare şi de evaluare.Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor menţionate mai sus ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi serviciilor publice descentralizate ale ministerelor, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, se face ca urmare a unei solicitări adresate Ministerului Finanţelor.Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor transmite trimestrial Ministerului Finanţelor lista detaliată cuprinzând echipamentele de comunicaţii, tehnica de calcul şi birotica intrate în proprietatea privată a statului, stadiul evaluării, valorificării, precum şi soldul final al acestora, împreună cu anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice; f) persoanelor juridice care nu îndeplinesc condiţia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar iniţial, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului şi care nu pot fi valorificate în urma unui număr de 3 licitaţii.În vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, persoanele juridice vor inainta Ministerului Finanţelor o solicitare în acest sens, însoţită de acte doveditoare din care să rezulte calitatea de destinatar iniţial al acestor bunuri.În situaţia în care s-a aprobat atribuirea cu titlu gratuit, predarea bunurilor se face numai după plata taxelor datorate.În cazul în care nu se aproba atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunică persoanei juridice în termen de 15 zile. (2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la lit. b), c) e) şi f) se face cu aprobarea ministrului finanţelor, pentru cele care intră în competenţa Ministerului Finanţelor, sau prin decizie a directorului general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru cele care intră în competenţa direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, în condiţiile prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare. (3) Dacă bunurile nu sunt preluate în termen de 3 luni de la data aprobării atribuirii cu titlu gratuit, acestea vor primi alte destinaţii, conform legii."10. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Organele de valorificare au următoarele competente şi obligaţii:- propun Ministerului Finanţelor transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, pentru valori mai mari de 10 milioane lei/beneficiar;- restituie sumele în lei, încasate greşit sau fără baza legală, precum şi bunurile intrate în proprietatea privată a statului, greşit sau fără baza legală, la nivelul valorii recuperate în urma valorificării bunurilor sau la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în cazul bunurilor care au fost transmise cu titlu gratuit, în baza procesului-verbal de predare-preluare. Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, greşit sau fără baza legală, care nu au fost valorificate sau atribuite cu titlu gratuit, se vor restitui persoanei juridice sau fizice de la care au fost preluate;- restituie sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, în cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă se dispune aceasta, la nivelul actualizat al preţurilor, în funcţie de preţul de evaluare iniţial;- verifica dacă sumele realizate din valorificarea bunurilor se vărsa în termen la bugetul de stat; în caz contrar se iau măsuri de virare a sumelor respective;- controlează dacă persoanele juridice şi fizice care au preluat spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului le păstrează în bune condiţii;- asigura la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor şi motoarelor atasabile acestora sigilarea acestor bunuri;- raportează lunar Ministerului Finanţelor situaţia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile şi motoarele atasabile acestora, intrate în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 2;- raportează trimestrial Ministerului Finanţelor situaţia generală privind valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 3, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului;- ţin evidenta bunurilor intrate în proprietatea privată a statului şi a sumelor obţinute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale în vigoare;- organizează evidenta stricta a proceselor-verbale de predare-preluare, prin înregistrarea în evidenta lucrărilor curente şi indosarierea acestora pe deţinătorii de la care s-au primit bunurile, persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea."11. Alineatul (7) al articolului 18 se abroga.12. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se colectează în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare», deschis pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la trezoreria statului. În cazul încasării contravalorii bunurilor respective în numerar, sumele se depun la casieria trezoreriei statului în prima zi lucrătoare de la încasare. (2) Din sumele colectate direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acoperă pe bază de documente legale cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor respective, având obligaţia ca în termen de 3 zile lucrătoare de la încasare sa vireze disponibilităţile rămase în contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate». (3) În cazul în care pentru anumite cheltuieli efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se prezintă documentele justificative după virarea disponibilităţilor rezultate din valorificare în contul de venituri al bugetului de stat menţionat mai sus, se va proceda astfel:- direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor întocmi un referat în care vor fi consemnate, pe bază de documente justificative, sumele care urmează să fie restituite din contul bugetului de stat în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare». Referatul va fi semnat de directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi va purta viza de control financiar preventiv propriu;- unităţile trezoreriei statului vor restitui suma totală aprobată în referat din contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate» în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare»;- după alimentarea contului 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998, cu modificările şi completările ulterioare» direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor dispune plăţile legale către beneficiari. (4) În situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenţa va fi acoperită de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor."13. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Diferenţa de cheltuieli neacoperita din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se acoperă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor, respectiv de la capitolul 72.01 «Alte acţiuni», subcapitolul 72.01.50 «Alte cheltuieli», alineatul 30.07 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţiile legale». (2) Cheltuielile de delegare (transport, cazare şi indemnizaţia de delegare) pentru membrii comisiei de distrugere vor fi plătite de instituţia care i-a desemnat."14. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 19 şi 20 se cuprind cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuita sau distrugerea acestora, respectiv cheltuieli privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, expertizarea, licitaţiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, restituirea sumelor încasate greşit sau fără baza legală, a contravalorii bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, greşit sau fără baza legală, precum şi alte cheltuieli legate de preluarea, evaluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii (cheltuieli cu pregătirea magazinului conform cerinţelor direcţiilor de sănătate publică, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casa de marcat, obiecte de inventar, precum şi cheltuieli cu întreţinerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei)."15. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Metalele preţioase, pietrele preţioase şi semipretioase, bijuteriile din aceste materiale şi mijloacele de plată în valută liber convertibilă, ridicate în vederea confiscării, şi cele intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către deţinătorii acestora, în termen de 48 de ore, la Banca Naţionala a României. (2) Mijloacele de plată în valută neconvertibila se schimba de către deţinători în lei, în termen de 48 de ore de la confiscare, la casele de schimb valutar ale unităţilor Băncii Comerciale Române - S.A. Mijloacele de plată în lei obţinute se depun la trezoreriile statului sau, acolo unde nu exista trezorerii, la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A., în contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate»."16. Anexa nr. 1 se abroga.17. Anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre înlocuiesc anexele nr. 2 şi 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999.18. După articolul 32 se introduce articolul 33 cu următorul cuprins:"Art. 33. - Nivelul sumelor prevăzute la art. 11 lit. a) şi b) şi la art. 14 lit. b) va fi actualizat periodic prin ordin al ministrului finanţelor, în funcţie de indicele inflaţiei."  +  Articolul 2Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate, dându-se articolelor şi anexelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistru de stat,preşedintele Consiliuluide CoordonareEconomico-Financiară,Mircea CiumaraMinistrul industrieişi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul transporturilor,Adrian Gheorghe Marinescu,secretar de statp. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statSecretarul generalal Guvernului,Radu Stroe  +  Anexa 1 - 2AUTOVEHICULE, AMBULANŢE SANITARE CU DOTĂRILE AFERENTE
                         
    Nr. crt.Locul unde se află autovehiculul, ambulanţele sanitare cu dotările aferente, tipulMarcaCapacitatea cilindrică a motorului (cm3)Anul de fabricaţieNumărul de kilometri înregistraţi la bordCarburantul folositGradul de uzurăValoarea stabilită de comisia de evaluareAlte elemente specifice autovehiculului, ambulanţelor sanitare cu dotările aferente, (SS - seria şasiului, SM - seria motorului, SC - seria caroseriei, culoarea etc.)Observaţii
    1234567891011
                         
                         
  MOTOARE ATAŞABILE AMBARCAŢIUNILOR
    Nr. crt.Locul unde se află motoarele ataşabile ambarcaţiunilorDenumirea motoruluiCPSeria motoruluiGradul de uzurăStarea tehnică conform fişei tehniceValoarea stabilită de comisia de evaluareObservaţii
    123456789
                     
  AMBARCAŢIUNI
                       
    Nr. crt.Locul unde se află ambarcaţiunea şi tipul acesteiaNumărul de bucăţiLungimea (m)Lăţimea (m)Înălţimea (m)Crevace (bucăţi)Gradul de uzurăValoarea stabilită de comisia de evaluareObservaţii
    12345678910
                       
      ANEXA 2
                                   
    Judeţul ...................
    Trimestrul ................
    Bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statuluiSoldul la începutul trimes- truluiIntrări în cursul trimes- truluiValorificăriSoldul la sfârşitul trimes- trului
    Totaldin care:
    prin magazine propriiprin licitaţie publicăîn regim de consignaţieprin burse de mărfuriatribuiri gratuiterestituirireduceri de preţprin distru- gere
    DenumireaCodul
    01234=5+..115678910111213=2+3-4
    a)Produse alimentare (inclusiv băuturi alcoolice şi ţigări)1                        
    b)Aparatură electronică (casetofoane, video, faxuri, televizoare etc.)2                        
    c)Bunuri de uz casnic (frigidere, congelatoare, aspiratoare, cuptoare cu microunde, maşini de spălat etc.)3                        
    d)Confecţii şi încălţăminte4                        
    e)Autovehicule, ambarcaţiuni şi motoare ataşabile acestora5                        
    f)Bunuri mobile şi imobile care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari6                        
    g)Echipamente de comunicaţie, tehnică de calcul şi birotică7                        
    h)Alte bunuri*)8                        
    TOTAL: 9
  ---------- Notă *) Se vor nominaliza bunurile cu pondere semnificativă.NOTĂ:O dată cu anexa se va prezenta şi o informare privind următoarele aspecte: modul de funcţionare a comisiilor de evaluare a bunurilor; vărsarea în termen la bugetul de stat a sumelor datorate; penalizări de întârziere calculate pentru nevărsarea în termen a sumelor la bugetul de stat; nivelul comisioanelor negociate cu societăţile tip consignaţie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliată cuprinzând bunurile menţionate la lit. g), alte aspecte semnificative privind acţiunea de valorificare etc. Bunurile prevăzute la lit. f) nu vor fi cuprinse la celelalte litere. -------