LEGE nr. 259 din 29 octombrie 2021pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabilește o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru următoarele categorii de clienți finali:a) clienți, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 15 și art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare clienți casnici;b) întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;d) spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe;e) organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;f) furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele măsuri:a) pentru clienții casnici - acordarea unei compensații unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice, și în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale, în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;b) pentru toți operatorii economici, clienți finali, din categoriile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), pentru fiecare loc de consum:(i) exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și accizei;(ii) exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei.(3) Valoarea compensației prevăzute la alin. (2) lit. a) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de perioada de aplicare.(4) Valoarea în lei a compensației pentru un loc de consum se determină ca produs între valoarea unitară a compensației prevăzute la alin. (2) lit. a) și consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensației, dacă acesta este mai mic sau egal cu consumul de referință, și se aplică în fiecare factură emisă clienților casnici de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale pentru consumul din perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022.(5) Consumul de referință pentru un loc de consum se determină ca produs între consumul zilnic de referință și numărul de zile din perioada de facturare. Consumul zilnic de referință pentru fiecare lună din perioada noiembrie 2021 - martie 2022 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(6) Clienții casnici, beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, în situația în care compensarea prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili în baza prevederilor art. 7 și 25 din Legea nr. 226/2021, beneficiază de compensația prevăzută la alin. (2) lit. a) calculată ca diferență dintre compensarea prevăzută în anexă și nivelul ajutorului acordat pentru același client casnic în calitate de consumator vulnerabil. Compensarea consumatorului vulnerabil se realizează cu respectarea limitelor maxime de consum prevăzute la art. 3 și în anexă.(7) Compensația acordată clienților casnici, prevăzută la alin. (2) lit. a), precum și elementele exceptate de la plată prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi evidențiate distinct cu semnul «minus» în facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrică/gaze naturale.(8) Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) se aplică și în cazul condominiilor cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale și care au un singur punct de consum care deservește spațiile locative din condominiu.(9) În cazul prevăzut la alin. (8), schema de sprijin se aplică în facturile emise asociației de proprietari/locatari pentru consumul de gaze naturale al condominiului.(10) Pentru calculul compensației prevăzute la alin. (2) lit. a), în cazul condominiilor, consumul zilnic de referință se determină ca produs între consumul zilnic de referință prevăzut în anexă și numărul de spații locative care fac parte din condominiu.(11) Prețul de referință al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh și include tarifele reglementate pentru servicii de rețea, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciză și TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.(12) Prețul de referință al gazelor naturale este de 125 lei/MWh și nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum și acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.(13) Prin aplicarea compensațiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) prețul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie electrică/gaze naturale nu poate scădea sub prețul de referință stabilit la alin. (11) și (12).(14) Pentru a beneficia de compensare, reprezentantul administrației condominiului sau proprietarii din condominiu va/vor depune lunar la furnizorul de gaze naturale modalitatea de repartizare a consumului total și consumul corespunzător fiecărui client casnic din cadrul condominiului.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Sumele rezultate din aplicarea schemei de sprijin pentru clienții casnici și documentele justificative se comunică de către furnizori Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice, în vederea decontării lunare a acestora.(2) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării de către furnizori a informațiilor prevăzute la alin. (1), prin plăți directe către furnizori.(3) Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin, documentele justificative în baza cărora se realizează decontarea, precum și alte măsuri necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială verifică corectitudinea întocmirii situațiilor centralizate de plată de către furnizori și, după caz, ia măsuri în vederea recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.(5) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către furnizori într-un eșantion de minimum 2% și transmite Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.(6) Sumele necesare asigurării schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare, după cum urmează:a) prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru schema de sprijin prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a);b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).(7) Sumele rezultate din aplicarea schemei de sprijin pentru IMM-uri, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și documentele justificative se comunică de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice, în vederea decontării lunare a acestora.(8) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării de către furnizori a informațiilor prevăzute la alin. (7), prin plăți directe către furnizori.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Limita maximă a consumului pentru perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru clienții prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), este:a) 1.500 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare, conform anexei;b) echivalentul în kWh a 1.000 m^3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per m^3, alocat în tranșe lunare, conform anexei.(2) La limitele prevăzute la alin. (1) se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensației prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) de maximum 10%.(3) Pentru a beneficia de compensația prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), consumul de energie electrică/gaze naturale al clienților casnici din perioada de facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh pe zi energie electrică în perioada de facturare, respectiv 7 kWh pe zi gaze naturale și nu trebuie să depășească consumul de referință determinat conform art. 1 alin. (5).4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuție de energie electrică/ gaze naturale au obligația ca, în perioada aprilie-iunie 2022, suplimentar față de citirile stabilite conform reglementărilor în vigoare, să efectueze citirea indexului contorului la clienții finali care au beneficiat de schema de sprijin și să comunice furnizorilor de energie electrică/gaze naturale datele de măsurare ale acestora.(2) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum și operatorii de distribuție care revând energie electrică clienților finali au obligația să emită clienților finali, până la data de 30 iulie 2022, facturi de regularizare pentru perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022, pe baza datelor de măsurare comunicate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale în conformitate cu prevederile alin. (1). Facturile de regularizare emise clienților finali conțin și recuperarea sumelor decontate necuvenit clienților care au depășit limita de consum în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum și operatorii de distribuție care revând energie electrică clienților finali au obligația să determine, până la data de 30 iulie 2022, pe baza datelor de măsurare comunicate de către operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale, valoarea finală aferentă schemei de sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022 și să comunice această valoare Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.(4) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială determină sumele decontate necuvenit sau nedecontate furnizorilor de energie electrică/gaze naturale pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 și le va comunica furnizorilor, precum și operatorilor de distribuție care revând energie electrică clienților finali.(5) În termen de 30 de zile de la comunicarea sumelor potrivit alin. (4), furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum și operatorii de distribuție care revând energie electrică clienților finali vor returna la/vor primi de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sumele decontate necuvenit sau nedecontate, după caz.5. La articolul 5, alineatele (4) și (5) ale articolului 8 din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“ se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), familiile cu domiciliul în una dintre localitățile situate pe teritoriul Rezervației Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei «Delta Dunării», cu modificările ulterioare, sau în unele localități din Munții Apuseni beneficiază de o reducere cu 50% a prețului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de furnizare încheiat.(5) Valoarea rezultată prin aplicarea reducerii prevăzute la alin. (4) se suportă de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale.6. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 6 și 7, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În perioada aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, prețurile la energie electrică și gaze naturale se plafonează, pentru clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f), după cum urmează:a) prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preț al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;b) prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preț al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) reprezintă prețul final facturat pentru clientul final, având incluse:a) pentru energie electrică - componenta de preț al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport și distribuție, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare de înaltă eficiență energetică, costurile de furnizare și TVA;b) pentru gaze naturale - prețul de vânzare al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuție, costurile de furnizare și TVA.  +  Articolul 7(1) Diferența între prețul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare.(2) Diferența între prețul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 și plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând prețul energiei electrice active, va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare.(3) Documentele justificative ce trebuie prezentate de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea acoperirii diferenței de preț compensate sunt:a) documente justificative privind cantitatea de energie electrică/gaze naturale achiziționată în vederea acoperirii consumului clienților casnici aflați în portofoliu pentru perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și prețul acesteia;b) documente justificative privind procentul cantității de energie electrică/gaze naturale achiziționate pe întreaga perioadă a aplicării prezentei ordonanțe de urgență din total consum clienți aflați în portofoliu în perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022.(4) Calculul privind diferențele de preț prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în termen de 30 de zile de la data depunerii de către furnizori a documentelor justificative.(5) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite calculele prevăzute la alin. (4) și verificările aferente către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către furnizori în termen de 5 zile de la data primirii documentelor.7. Anexa se modifică și va avea următorul cuprins:  +  ANEXĂ
  Consumul zilnic de referință la energie electrică și gaze naturale
  Exemple de calcul la acordarea compensației la energie electrică și gaze  +  Tabel 1. Energie electrică
  Luna și anulNoiembrie 2021 (30 de zile)Decembrie 2021 (31 de zile)Ianuarie 2022 (31 de zile)Februarie 2022 (28 de zile)Martie 2022 (31 de zile)
  Consum zilnic de referință (kWh)9,93 kWh9,93 kWh9,93 kWh9,93 kWh9,93 kWh
  Consum zilnic de referință cu abatere maximă de 10% (kWh)10,92 kWh10,92 kWh10,92 kWh10,92 kWh10,92 kWh
  Consum lunar maxim (kWh) (+ maxim 10%)297,9 kWh (327,69 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)278,04 kWh (305,84 kWh)307,83 kWh (338,61 kWh)
  NOTĂ:Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul maxim acceptat pentru schema de sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 (1.500 kWh + o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului schemei de compensare) și numărul de zile din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 (151 de zile).
   +  Tabel 2. Gaze naturale
  Luna și anulNoiembrie 2021Decembrie 2021Ianuarie 2022Februarie 2022Martie 2022
  Consum zilnic de referință (kWh)54,97 kWh77,6 kWh89,11 kWh89,73 kWh75,17 kWh
  NOTĂ:Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul mediu lunar (calculat din consumul maxim de referință al perioadei de 1.000 m^3 transformați în MWh, adică 10,6 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1.100 m^3 transformați în MWh, adică 11,66 MWh) și numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.Ponderea consumului mediu lunar în totalul celor 5 luni din perioada noiembrie 2021-martie 2022 este următoarea:
  Luna și anulNoiembrie 2021Decembrie 2021Ianuarie 2022Februarie 2022Martie 2022Total
  Pondere consum mediu lunar14%21%24%21%20%100%
  Echivalentul în kWh al consumului maxim de gaze naturale decontat de 1.100 mc este 11.660 kWh. Prin urmare, având în vedere ponderea lunară a consumului mediu, cotele de referință ale consumului mediu lunar sunt următoarele:
  Luna și anulNoiembrie 2021Decembrie 2021Ianuarie 2022Februarie 2022Martie 2022Total
  Consum mediu lunar (kWh)1.649,052.405,612.762,512.512,562.330,2711.600
  Exemple de calcul al compensației acordateA. Energie electrică  +  Exemplul 1Emitere factură în data de 25.11.2021Perioada de facturare 25.10-24.11.2021Valoarea unitară a compensației 0,291 lei/kWh  +  Cazul 1Consumul aferent perioadei de facturare 190 kWhPerioada de aplicare a compensației este 1-24.11.2021 (24 de zile).Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 24 de zile = 262,08 kWh/ perioada de facturareConsum minim: 1 kWh/ziConsum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 de zile = 24 kWhConsumul aferent perioadei de aplicare a compensației 6,12 kWh/zi x 24 de zile = 146,88 kWh (unde 6,12 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 190 kWh/ 31 de zile)Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referințăCondiția este îndeplinită: 24 kWh < 146,88 kWh < 262,08 kWhValoarea maximă a compensației acordate 146,88 kWh x 0,291 lei/kWh = 42,74 leiValoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0,68 lei/kWh cu toate taxele incluse.  +  Cazul 2Consumul aferent perioadei de facturare = 350 kWhPerioada de aplicare a compensației este 1-24.11.2021 (24 de zile).Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 24 de zile = 262,08 kWh/ perioada de facturareConsum minim: 1 kWh/ziConsum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 de zile = 24 kWhConsumul aferent perioadei de aplicare a compensației 11,29 kWh/zi x 24 de zile = 270,96 kWh (unde 11,29 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 350 kWh/ 31 de zile)Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referințăCondiția nu este îndeplinită: 24 kWh < 270,96 kWh > 262,08 kWhValoarea compensației acordate = 0 lei  +  Exemplul 2Emitere factură în data de 20.02.2022Perioada de facturare 10.01-19.02.2022Valoarea unitară a compensației 0,291 lei/kWh  +  Cazul 1Consumul aferent perioadei de facturare: 220 kWhPerioada de aplicare a compensației este 10.01-19.02.2022 (41 de zile).Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 41 de zile = 447,72 kWh/ perioada de facturareConsum minim: 1 kWh/ziConsum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 de zile = 41 kWhConsumul aferent perioadei de aplicare a compensației 5,37 kWh/zi x 41 de zile = 220 kWh (unde 5,37 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 220 kWh/41 de zile)Se verifică condiția: Consumul minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referințăCondiția este îndeplinită: 41 kWh < 220 kWh < 447,72 kWhValoarea maximă a compensației acordate 220 kWh x 0,291 lei/kWh = 64,02 leiValoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0,68 lei/kWh cu toate taxele incluse.  +  Cazul 2Consumul aferent perioadei de facturare: 500 kwhPerioada de aplicare a compensației este 10.01-19.02.2022 (41 de zile).Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 41 de zile = 447,72 kWh/ perioada de facturareConsum minim: 1 kWh/ziConsum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 de zile = 41 kWhConsumul aferent perioadei de aplicare a compensației 12,19 kWh/zi x 41 de zile = 500 kWh (unde 12,19 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 500 kWh/41 de zile)Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referințăCondiția nu este îndeplinită: 41 kWh < 500 kWh > 447,72 kWhValoarea compensației acordate = 0 leiB. Gaze naturaleCompensarea se aplică pentru clienții casnici care au contracte de furnizare de gaze naturale cu un preț al gazelor naturale mai mare decât prețul de referință de 125 lei/MWh, luat în calcul în cadrul schemei de compensare.Cota procentuală aferentă compensării se determină prin raportare la prețul gazelor naturale.Compensarea se determină prin calcularea unei cote procentuale din valoarea consumului de gaze naturale, reprezentând 33% din această valoare. Valoarea consumului lunar de referință de gaze naturale se determină prin raportare la limitele de consum lunare de gaze naturale determinate în baza prezentei anexe.În situația în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferența dintre prețul gazelor naturale din contract și suma de compensare este mai mică de 125 lei/MWh, se compensează doar diferența dintre prețul gazelor naturale și prețul de referință.Pentru exemplificare:  +  Exemplul 1Prețul gazelor naturale din contract este 145 lei/MWh.Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh.Valoarea compensației, determinată ca procent de 33%, este 145 lei/MWh x 33% = 47,85 lei/MWh.Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 33% este 145 lei/MWh – 47,85 lei/MWh = 97,15 lei/MWh.Valoarea compensației acordate: Prețul gazelor naturale – Preț de referință este 145 lei/MWh – 125 lei/MWh = 20 lei/MWh.  +  Exemplul 2Prețul gazelor naturale din contract este 225 lei/MWh.Prețul de referință al gazelor naturale este 125 lei/MWh.Valoarea compensației acordate, determinată ca procent de 33%, este 225 lei/MWh x 33% = 74,25 lei/MWh.Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensației în procent de 33% este 225 lei/MWh – 74,25 lei/MWh = 150,75 lei/MWh.Întrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensării în procent de 33% este mai mare de 125 lei/MWh, valoarea compensației este cea determinată procentual.
   +  Articolul II(1) În perioada de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferența dintre prețul mediu lunar de vânzare al energiei electrice și prețul de 450 lei/MWh se impozitează cu 80%. Notă
  Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 februarie 2022 prevede:
  Articolul III(1) Modelul și conținutul declarației privind impozitul pe venitul suplimentar prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, cu completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, realizat de producătorii de energie electrică se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Metodologia de stabilire a prețului lunar de vânzare a energiei electrice, precum și metodologia de stabilire a venitului suplimentar se aprobă prin ordin al ministrului energiei, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) De la prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 259/2021, cu completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, sunt exceptați producătorii de energie electrică pe bază de biomasă, începând cu veniturile suplimentare realizate după data de 1 ianuarie 2022.
  (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptați producătorii de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare.(2^1) Impozitul prevăzut la alin. (1) se declară și se plătește de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de energie prevăzuți la alin. (2), lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest impozit. Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat, într-un cont de venituri bugetare distinct. (la 18-12-2021, Articolul II a fost completat de Articolul XXXVI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) (2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2^1), impozitul prevăzut la alin. (1), datorat pentru perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2021, se declară și se plătește până la 25 ianuarie 2022. (la 18-12-2021, Articolul II a fost completat de Articolul XXXVI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) (3) Abrogat. (la 17-02-2022, Alineatul (3) din Articolul II a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 februarie 2022 )
   +  Articolul III(1) Pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021 și 31 martie 2022, Guvernul va aloca bugetelor unităților administrativ-teritoriale o subvenție pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei în cuantum de 50% din diferența rezultată între prețul de achiziție al gazelor naturale și prețul plafonat al gazelor naturale de 0,250 lei/kWh, prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în limita prevederilor bugetare cuprinse în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu această destinație, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației se poate aproba, pe bază de cerere temeinic justificată, alocarea unor sume bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale care pentru producerea energiei termice în sistem centralizat utilizează păcura drept combustibil, cu titlu de subvenție de 50% din diferența rezultată între prețurile de achiziție a combustibilului, după cum urmează: a) prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna noiembrie 2021 față de prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna noiembrie 2020 înmulțit cu cantitatea achiziționată în noiembrie 2021; b) prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna decembrie 2021 față de prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna decembrie 2020 înmulțit cu cantitatea achiziționată în decembrie 2021; c) prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna ianuarie 2022 față de prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna ianuarie 2021 înmulțit cu cantitatea achiziționată în ianuarie 2022; d) prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna februarie 2022 față de prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna februarie 2021 înmulțit cu cantitatea achiziționată în februarie 2022; e) prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna martie 2022 față de prețul de achiziție a combustibilului, inclusiv TVA, în luna martie 2021 înmulțit cu cantitatea achiziționată în martie 2022. (la 17-02-2022, Articolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 februarie 2022 ) (2) Procedura privind acordarea subvenției prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor, al ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(3) Sumele prevăzute la alin. (1) cu titlu de subvenție se virează bugetelor locale în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor justificative.(4) Pe lângă subvenția prevăzută la alin. (1), (1^1), (2) și (3), în situații deosebite și pentru motive temeinic justificate, ce pot conduce la sistarea furnizării energiei termice pentru încălzirea populației, generate de imposibilitatea achiziționării gazelor naturale din subvenția prevăzută la alin. (1) și în limita prevederilor bugetare cuprinse în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu această destinație, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației se poate aproba, pe bază de cerere temeinic justificată, alocarea unor sume bugetelor locale ale unor unități administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației. (la 17-02-2022, Articolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 februarie 2022 ) (5) Pot beneficia de sume acordate potrivit prevederilor alin. (4) unitățile administrativ-teritoriale care au beneficiat de subvenția alocată în condițiile alin. (1) din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (4) nu pot depăși dublul subvenției alocate potrivit prevederilor alin. (1). (la 17-02-2022, Articolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 februarie 2022 ) (6) Sumele acordate potrivit prevederilor alin. (4) și (5) se raportează la subvenția alocată potrivit prevederilor alin. (1) pentru consumul de gaze naturale din lunile ianuarie 2022, respectiv februarie 2022. (la 17-02-2022, Articolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 februarie 2022 ) (7) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației realizează lunar analiza sumelor alocate potrivit prevederilor alin. (1), respectiv potrivit prevederilor alin. (4)-(6) și estimează necesarul de sume pentru asigurarea finanțării cu prioritate a sumelor ce fac obiectul cererilor unităților administrativ-teritoriale ce pot fi depuse potrivit prevederilor alin. (1). (la 17-02-2022, Articolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 februarie 2022 ) (8) În baza analizelor și estimărilor realizate conform prevederilor alin. (7) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației identifică criterii de departajare a beneficiarilor sau de limitare a alocărilor potrivit prevederilor alin. (4)-(6), astfel încât să fie asigurată finanțarea solicitărilor primite potrivit prevederilor alin. (1). (la 17-02-2022, Articolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 februarie 2022 ) (9) Criteriile de departajare sau de limitare prevăzute la alin. (8) se stabilesc prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prevăzut la alin. (4). (la 17-02-2022, Articolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 februarie 2022 ) Notă
  Conform articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 februarie 2022, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice în sezonul rece 2021-2022, autoritățile administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local.
   +  Articolul IV(1) Pentru a beneficia de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, depun o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere la furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale.(2) În situația în care clientul final se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, acesta optează, pe toată durata aplicării compensării, pentru o singură categorie.  +  Articolul VPe perioada de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, la cererea debitorului, client final din categoria consumatorilor vulnerabili, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, se suspendă obligația de plată a facturilor la energie electrică și gaze naturale, pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum șase luni, fără costuri suplimentare pentru acesta.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 29 octombrie 2021.Nr. 259.----