LEGEA nr. 297 din 3 decembrie 2018 (*republicată*)privind publicitatea mobiliară
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1184 din 7 decembrie 2020  *) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 8 septembrie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 297/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1040 din 7 decembrie 2018.  +  Articolul 1(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) regulament - Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară;b) operator - persoana fizică sau juridică autorizată să înregistreze avizele de înscriere și să efectueze căutări certificate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară;c) agent - persoana fizică sau juridică împuternicită de operatori să efectueze direct activitatea de operare în Registru;d) Registru sau RNPM - Registrul Național de Publicitate Mobiliară, registru public în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită, de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege;e) aviz de înscriere, după caz - avizul de ipotecă, avizul de fiducie, avizul specific, avizul de ipotecă - creanțe securitizate**), avizul ipotecă - obligațiuni ipotecare;**) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 1 alin. (5).f) condiții de autorizare - condiții care califică solicitantul în vederea autorizării, nesupuse aprecierii pe baza unui punctaj;g) operare în Registru - activitatea de înregistrare a avizelor de înscriere și certificare a rezultatelor căutărilor în Registru;h) birou teritorial - sediul operatorului, precum și, după caz, sediile secundare, sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau punctele de lucru ale operatorului ori ale agenților împuterniciți de acesta, unde se desfășoară activitatea de operare în Registru, înființate și înregistrate potrivit dispozițiilor legale specifice.(2) Avizul de ipotecă reprezintă avizul de înscriere a ipotecii și a celorlalte operațiuni juridice prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și poate fi:1. avizul de constituire a ipotecii și de înscriere a celorlalte operațiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în ceea ce privește ordinea de prioritate, publicitatea și executarea, denumit în continuare aviz de ipotecă inițial;2. avizul modificator al avizului de ipotecă inițial, vizând descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, constituitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite și alte modificări reglementate de lege;3. avizul de cesiune a creanței ipotecare;4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă inițial;5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;6. avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial;7. avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial datorită executării obligației garantate ori renunțării creditorului la întreaga ipotecă;8. avizul de nulitate pentru motivul anulării sau constatării nulității contractului de ipotecă;9. avizul de înscriere a intenției de constituire a unei ipoteci;10. avizul de transformare a avizului de înscriere a intenției de constituire a ipotecii în aviz de ipotecă inițial;11. avizul de menținere a ipotecii;12. avizul de actualizare a datelor;13. avizul de executare a bunului ipotecat;14. avizul de preluare în contul creanței;15. avizul de cesiune a ipotecii;16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;17. avizul de reactivare a avizului de ipotecă inițial;18. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conținută în avizul de ipotecă și de înscriere a celorlalte operațiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.(3) Avizul de fiducie reprezintă avizul de menționare în Registru a fiduciei și poate fi:1. avizul de fiducie inițial;2. avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;3. avizul modificator al avizului de fiducie inițial;4. avizul de stingere a avizului de fiducie inițial;5. avizul de nulitate a avizului de fiducie inițial;6. avizul de reactivare a avizului de fiducie inițial;7. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conținută în avizul de fiducie.(4) Avizul specific este avizul prin care se realizează publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege și poate fi:1. avizul specific inițial;2. avizul modificator al avizului specific inițial;3. avizul de prelungire a avizului specific inițial;4. avizul de stingere a avizului specific inițial;5. avizul de nulitate a avizului specific inițial;6. avizul de reactivare a avizului specific inițial;7. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conținută în avizul specific.(5) Avizul de ipotecă - creanțe securitizate reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006* privind securitizarea creanțelor și poate fi:* Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 13 martie 2006, a fost abrogată prin art. XXIX din Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 29 iulie 2020.1. avizul de ipotecă inițial - creanțe securitizate;2. avizul modificator al avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate;3. avizul de reducere a ipotecii - creanțe securitizate;4. avizul de extindere a ipotecii - creanțe securitizate;5. avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate;6. avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate;7. avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate;8. avizul de reactivare a avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate;9. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conținută în avizul de ipotecă - creanțe securitizate.(6) Avizul de ipotecă - obligațiuni ipotecare reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare și poate fi:1. avizul de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare;2. avizul modificator al avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare;3. avizul de reducere a ipotecii - obligațiuni ipotecare;4. avizul de extindere a ipotecii - obligațiuni ipotecare;5. avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare;6. avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare;7. avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare;8. avizul de reactivare a avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare;9. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conținută în avizul de ipotecă - obligațiuni ipotecare.(7) Pentru toate categoriile de avize prevăzute la alin. (2)-(6), avizele de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului se pot folosi, în temeiul procedurii prevăzute la art. 41 alin. (1), și la reactivarea stingerilor efectuate eronat din culpa operatorului/agentului.  +  Articolul 2(1) Nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în Registru operatorul/agentul autorizat care este parte în contractul/operațiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează:a) operatorul și/sau agentul acestuia;b) societatea la care operatorul și/sau agentul acestuia dețin(e) participații ori care este controlată, indirect, de operatorul și/sau agentul acestuia;c) asociația sau fundația constituită de operatorul/agentul acestuia.(2) Înțelegerile dintre operatori sau agenți privind înregistrarea exclusivă și reciprocă în Registru sunt considerate practici anticoncurențiale și sunt interzise.(3) Nu pot dobândi calitatea de operator sau agent împuternicit instituțiile de credit, societățile din domeniul asigurărilor și formele de exercitare a profesiei de executor judecătoresc.(4) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) se sancționează cu retragerea autorizării operatorului/acordului la împuternicire a agentului respectiv.  +  Articolul 3(1) Dreptul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor de tip „Autovehicul“ nu se stinge ca urmare a actelor de dispoziție efectuate cu privire la aceste bunuri și va greva în continuare bunurile respective, chiar dacă actele de dispoziție sunt realizate în cursul obișnuit al activității unei întreprinderi care înstrăinează bunuri de același fel.(2) În cazul în care obiectul ipotecii îl reprezintă mai multe bunuri prevăzute la alin. (1) sau la o universalitate de bunuri de acest tip, înscrierea în Registru a ipotecii mobiliare se realizează prin identificarea distinctă a fiecărui bun, respectând rubricile prevăzute în formularul de aviz de ipotecă.(3) În cazul vânzării bunurilor prevăzute la alin. (1), cel ce vinde asemenea bunuri trebuie să îi remită cumpărătorului și o copie certificată a avizului de înscriere a ipotecii la Registru, obținută de la un operator/agent autorizat, cuprinzând informații cu privire la bunurile înstrăinate. Neîndeplinirea acestei obligații îndreptățește cumpărătorul bunului ipotecat să solicite daune-interese de la vânzător.  +  Articolul 4(1) Înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii în condițiile legii, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege se efectuează în Registru, care constituie un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate, structurat pe persoane și bunuri.(2) Ipotecile mobiliare, gajul, precum și orice alte operațiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, precum și privilegiile, în condițiile legii, în vederea efectuării publicității se înscriu în Registru prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de înscriere.(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru*). Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 748 din 4 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 16 februarie 2022, s-a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiileart. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 16 februarie 2022, dispozițiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 297/2018 se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 2 aprilie 2022, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  (4) Controlul asupra contului satisface cerința publicității ipotecii mobiliare numai prin înscrierea ipotecii mobiliare în Registru.(5) În cazul ipotecilor mobiliare pentru care publicitatea se realizează prin control în condițiile art. 2.410 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, prioritatea menționată la art. 2.426 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, este conferită numai acelei ipoteci mobiliare care a îndeplinit și formalitățile de publicitate la Registru.(6) Înregistrarea în Registru a avizelor de înscriere se efectuează de operatori și de agenții acestora, precum și de Corpul Operatorilor, în condițiile prevăzute în prezenta lege.(7) Accesarea Registrului este permisă numai prin intermediul aplicațiilor software puse la dispoziție de Corpul Operatorilor și avizate de Autoritatea de Supraveghere. Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 7/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 397 din 26 aprilie 2022.
   +  Articolul 5(1) Autoritatea de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară, numită în continuare Autoritatea de Supraveghere, este Ministerul Justiției.(2) Atribuțiile Ministerului Justiției, în calitate de Autoritate de Supraveghere, se exercită printr-un compartiment distinct cu atribuții privind exclusiv Registrul Național de Publicitate Mobiliară, aflat în coordonarea directă a ministrului justiției.(3) Autoritatea de Supraveghere exercită următoarele atribuții:a) analizează solicitările operatorilor în vederea autorizării pentru efectuarea înscrierilor în Registru;b) supraveghează activitatea de operare în Registru desfășurată de către operatori și agenții împuterniciți ai acestora;c) administrează și întreține sistemul computerizat al Registrului compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite și conectate între ele;d) controlează activitatea operatorilor și a agenților împuterniciți ai acestora, precum și funcționarea Registrului, în vederea asigurării respectării dispozițiilor legale în vigoare;e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de Registru sau de agenții împuterniciți ai operatorilor a dispozițiilor legale și dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea situației, potrivit dispozițiilor prezentei legi și ale regulamentului;f) supraveghează desfășurarea activității operatorilor și agenților împuterniciți ai acestora în conformitate cu regulile de concurență și sesizează Consiliul Concurenței cu privire la încălcarea acestora;g) în cazul constatării încălcării condițiilor prevăzute de prezenta lege, pe bază de probe și pentru motive temeinice, dispune, după caz, suspendarea sau revocarea autorizării unui operator sau a unui agent împuternicit;h) cooperează cu Corpul Operatorilor, precum și, nemijlocit, cu operatorii și agenții împuterniciți ai acestora, în scopul îmbunătățirii calităților și performanțelor tehnice, a administrării și funcționării Registrului, precum și a relației dintre Registru și terminalele care îl deservesc;i) asigură, în condițiile legii, accesul publicului la informațiile înscrise în Registru, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal;j) ia, cu caracter temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalitățile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de Corpul Operatorilor, de operatori sau agenții împuterniciți ai acestora, ar conduce la perturbarea funcționării Registrului și la îngreunarea substanțială a realizării scopului pentru care acesta a fost creat.  +  Articolul 6(1) Pentru exercitarea atribuțiilor Autorității de Supraveghere se emit ordine ale ministrului justiției.(2) În condițiile prezentei legi, ordinele ministrului justiției sunt acte administrative și pot fi atacate de partea interesată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, procedura prealabilă nefiind obligatorie.  +  Articolul 7Calitatea de operator autorizat se dobândește în condițiile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 8(1) Pot să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere și să certifice căutările în Registru doar operatorii de drept, operatorii autorizați, agenții împuterniciți ai acestora și Corpul Operatorilor, în condițiile prevăzute în prezenta lege.(2) Sunt operatori de drept autoritățile desemnate în acest sens prin acte normative cu putere de lege, exclusiv pentru creanțele fiscale și alte creanțe ale statului.(3) Corpul Operatorilor efectuează certificarea căutărilor în Registru și înregistrarea avizelor de înscriere prevăzute la art. 16. Operațiunile efectuate de către Corpul Operatorilor, la solicitarea autorităților publice, se realizează în mod exclusiv, obligatoriu și gratuit.  +  Articolul 9(1) Persoanele juridice autorizate să opereze în Registru vor desemna unul sau mai mulți directori de Registru care vor exercita drepturile și vor îndeplini obligațiile încredințate de persoana juridică în legătură cu activitatea Registrului.(2) Directorul/Directorii de Registru reprezintă persoana juridică în raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere și cu terții.(3) Raporturile dintre persoana juridică și directorul/directorii săi de Registru sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului, dacă nu s-a precizat altfel în actele constitutive sau în convenția părților.(4) Persoanele fizice autorizate să opereze în Registru, române sau străine, vor putea desemna o altă persoană în calitate de director de Registru, în cazul în care această atribuție nu va fi îndeplinită de ele însele.(5) Directorul de Registru trebuie să aibă pe perioada îndeplinirii atribuțiilor sale domiciliul sau reședința în România.  +  Articolul 10(1) Actele juridice efectuate de directorul de Registru, în limitele puterilor ce i-au fost conferite, sunt actele operatorului însuși.(2) Faptele licite sau ilicite săvârșite de director obligă operatorul însuși, dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării atribuțiilor acestuia.(3) Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii terților, săvârșite de directorul de Registru în exercitarea atribuțiilor care i-au fost conferite, atrag răspunderea solidară a directorului și a operatorului față de terți.  +  Articolul 11Operatorul poate ratifica actele încheiate în numele și pe seama sa de director în absența sau cu depășirea limitelor împuternicirii.  +  Articolul 12Nu poate fi director de Registru persoana care, potrivit legii, este incapabilă sau a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție și de serviciu, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002* pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.* Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 65 lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Resortisanții Uniunii Europene pot să solicite autorizarea ca operator în temeiul dreptului de stabilire sau al dreptului la libera prestare a serviciilor, conform legislației Uniunii Europene și pe bază de reciprocitate.(2) Persoanele juridice străine vor desemna un director de Registru pentru reprezentanțele acestora din România.  +  Articolul 14(1) Operatorii sunt constituiți într-o asociație profesională denumită Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară, persoană privată de utilitate publică, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere și cu terțele persoane.(2) Toți operatorii autorizați de Autoritatea de Supraveghere, precum și operatorii de drept fac parte din Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară de la data autorizării, respectiv de la data intrării în vigoare a actului normativ care le conferă această calitate, după caz.(3) Corpul Operatorilor își desfășoară activitatea potrivit următoarelor reguli:a) Adunarea generală a Corpului Operatorilor se constituie din câte un reprezentant al fiecărui operator autorizat;b) Adunarea generală este legal constituită în prezența majorității membrilor Corpului Operatorilor; dacă la prima convocare condiția de prezență nu este îndeplinită, se face o nouă convocare pentru un termen de cel mult două zile lucrătoare de la prima convocare; la a doua convocare, Adunarea generală este legal constituită în prezența a cel puțin doi membri;c) fiecare operator are un vot în adoptarea hotărârilor Adunării generale; hotărârile Adunării generale se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege;d) Corpul Operatorilor este condus de un președinte ales de Adunarea generală dintre directorii de Registru, pentru un mandat de un an, ce poate fi reînnoit;e) președintele Corpului Operatorilor asigură administrarea activității curente și reprezintă Corpul Operatorilor în relațiile cu terții;f) hotărârile Adunării generale se publică, în termen de 3 zile de la adoptare, pe pagina de internet a Corpului Operatorilor.(4) Corpul Operatorilor se organizează și funcționează potrivit propriului statut, care include dispozițiile prevăzute la alin. (3).(5) Corpul Operatorilor propune Autorității de Supraveghere reguli pentru organizarea activității de publicitate mobiliară, precum și pentru administrarea și organizarea Registrului.(6) Pentru asigurarea funcționării, Corpul Operatorilor își constituie venituri provenite din contribuțiile membrilor stabilite prin hotărâre a Adunării generale, adoptată cu unanimitatea membrilor săi. Neplata contribuției în condițiile stabilite atrage suspendarea calității de membru și a drepturilor aferente în cadrul Corpului Operatorilor.(7) Corpul Operatorilor suportă cheltuielile prilejuite de înregistrarea în Registru a actelor și operațiunilor stabilite potrivit legii și de îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuții.  +  Articolul 15(1) Formarea profesională a personalului salariat al operatorilor/agenților împuterniciți se realizează în condițiile art. 192 și următoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmărindu-se dobândirea de către acesta a competențelor de operare a programului informatic al Registrului de Publicitate Mobiliară și a noțiunilor juridice de bază.(2) Serviciile de formare profesională pentru personalul salariat al operatorilor/agenților împuterniciți se efectuează de furnizori de servicii de formare profesională autorizați de Autoritatea Națională pentru Calificări, în baza unor programe de formare profesională, întemeiate pe standardele ocupaționale aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări, potrivit legii.(3) Formarea profesională se realizează prin intermediul furnizorilor de servicii de formare profesională specifici respectivelor profesii.(4) Formarea profesională a personalului operatorilor persoane de drept public și ai birourilor teritoriale ale acestora este reglementată de legea specifică.  +  Articolul 16(1) Înregistrarea formularelor de aviz de înscriere care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii se va efectua, în mod exclusiv și gratuit, de către Corpul Operatorilor.(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Corpul Operatorilor va înregistra în Registru următoarele categorii de formulare:a) formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere;b) formularul de aviz de executare privind încetarea executării pe baza hotărârii instanței judecătorești;c) formularul de aviz de preluare privind anularea preluării bunului ipotecat în contul creanței pe baza hotărârii judecătorești;d) formularele de aviz de înscriere transmise de organele judiciare penale.(3) Formularele care necesită efectuarea verificărilor potrivit alin. (2) se înregistrează după următoarea procedură:a) după primirea solicitării de înscriere și verificarea documentelor se completează formularul corespunzător și se va transmite solicitantului pentru a fi semnat;b) solicitantul returnează formularul semnat, în două exemplare, pentru a fi înregistrat în Registru;c) după efectuarea înregistrării în Registru, un exemplar al formularului se restituie solicitantului, pe suport hârtie, vizat de Corpul Operatorilor, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătură electronică calificată, cu menționarea numărului și datei înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a înscrierii.  +  Articolul 17(1) Pentru obținerea autorizației de operator, persoanele interesate înaintează Autorității de Supraveghere:a) cerere prin care își manifestă intenția de a deveni operator al Registrului, care se semnează de solicitanți sau de persoanele care au calitatea de a le reprezenta legal, potrivit actelor constitutive; cererea cuprinde atributele de identificare ale directorilor de Registru și ale persoanei solicitante, precum: numele/denumirea, domiciliul/sediul, cetățenia/naționalitatea, contul bancar, numărul de ordine în registrul comerțului/numărul de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor/alt atribut de identificare echivalent, după caz, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, adresa de e-mail;b) copia actului administrativ care a autorizat constituirea și funcționarea pe teritoriul României a persoanei solicitante, copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului constitutiv întocmit potrivit dispozițiilor legale specifice, precum și documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor de autorizare.(2) În vederea soluționării cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere verifică îndeplinirea condițiilor de autorizare.(3) Condițiile de autorizare, care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitantul autorizării, sunt următoarele:a) să subscrie o poliță de asigurare pentru răspundere profesională, conform prevederilor art. 22 și 23, valabilă cu începere de la data autorizării și a cărei plată se va face anticipat și integral;b) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție și de serviciu, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare; condiția trebuie îndeplinită și de persoana fizică împuternicită să reprezinte legal persoana juridică*;* A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 12.c) să nu fi fost sancționat definitiv pentru fapte prevăzute de legislația privind disciplina fiscală, contabilă și financiară;d) să nu fie în stare de insolvență, făcând dovada acestui fapt printr-o declarație pe propria răspundere;e) să nu înregistreze, la data solicitării, debite față de bugetul de stat care sunt stabilite prin titluri executorii, potrivit legii;f) să facă dovada acoperirii teritoriale prin birouri teritoriale în cel puțin 15 județe și în municipiul București.  +  Articolul 18(1) Autoritatea de Supraveghere soluționează cererea de acordare a autorizației în termen de 30 de zile.(2) În situația în care documentația depusă nu este completă, Autoritatea de Supraveghere comunică solicitantului completările sau clarificările necesare. Solicitantul trebuie să transmită completările/clarificările solicitate de Autoritatea de Supraveghere în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea adresei; în caz contrar, cererea de autorizare se respinge.(3) În termen de 30 de zile de la data înregistrării completărilor/clarificărilor, Autoritatea de Supraveghere soluționează cererea prin acordarea autorizației sau refuzul acordării autorizației.(4) În situația în care se respinge cererea de autorizare, pentru obținerea autorizației este necesară o nouă solicitare cu îndeplinirea procedurii de autorizare.(5) Autorizarea se realizează prin ordin al ministrului justiției și se acordă pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reautorizării.(6) Condițiile de autorizare trebuie îndeplinite de solicitanți la momentul solicitării autorizației de operator, pe toată durata funcționării și pentru orice birou teritorial înființat ulterior momentului autorizării.(7) Agenții împuterniciți după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească condițiile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora.(8) Reautorizarea unui operator se face pe baza declarației pe propria răspundere, dată de operatorii autorizați și agenții împuterniciți, că sunt îndeplinite condițiile de autorizare care au stat la baza autorizării. În vederea reautorizării, operatorul va depune declarațiile sale și ale agenților împuterniciți la Autoritatea de Supraveghere, cu cel puțin două luni înainte de expirarea autorizării anterioare, aceasta din urmă fiind obligată să emită ordinul de autorizare cu cel puțin o lună înainte de expirarea autorizației curente.  +  Articolul 19(1) Operatorii sunt abilitați să împuternicească agenți, care vor acționa în numele și pe seama acestora, să opereze direct în Registru.(2) Operatorul este răspunzător solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia în exercitarea atribuțiilor încredințate.(3) Agentul împuternicit este obligat să menționeze pe toate documentele emise de el calitatea de agent împuternicit, precum și numele/denumirea operatorului care l-a împuternicit.(4) Raporturile dintre operatori și agenții acestora se stabilesc pe baze contractuale.  +  Articolul 20(1) Împuternicirea de către un operator a unui agent îi conferă acestuia dreptul de a desfășura activitatea de înregistrare în Registru de la data împuternicirii.(2) Prin grija operatorului, documentația care dovedește îndeplinirea de către agentul împuternicit a condițiilor de autorizare este înaintată Autorității de Supraveghere, care, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, este obligată să își exprime acordul sau dezacordul la împuternicire.(3) Activitatea de înregistrare în Registru desfășurată de agentul împuternicit între momentul împuternicirii și momentul exprimării acordului/dezacordului la împuternicire de către Autoritatea de Supraveghere este asumată de operator.(4) Fiecare sediu secundar al agenților împuterniciți poate reprezenta un birou teritorial al operatorului.(5) Operatorul va comunica Autorității de Supraveghere, în termen de 15 zile de la producerea modificării, orice modificări ale elementelor prevăzute la alin. (2) sub sancțiunea reparării prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații și a aplicării sancțiunilor prevăzute de prezenta lege.(6) Corespondența Autorității de Supraveghere cu operatorii și agenții împuterniciți se face la adresa acestora, astfel cum figurează în registrele Autorității de Supraveghere.(7) În termen de 30 de zile de la încetarea activității agentului împuternicit, operatorul este obligat să transmită Autorității de Supraveghere un raport al activității agentului.  +  Articolul 21(1) Ordinul ministrului justiției de revocare a autorizației de funcționare se publică la data emiterii pe pagina de internet a Ministerului Justiției și produce efecte începând cu această dată.(2) Ordinul ministrului justiției de suspendare a autorizației de funcționare se publică la data emiterii pe pagina de internet a Ministerului Justiției și produce efecte începând cu această dată.  +  Articolul 22(1) Operatorii sunt obligați să răspundă civil profesional, garantând pentru eventualele prejudicii rezultând din activitatea de operare în Registru.(2) Garantarea profesională se realizează prin subscrierea unei polițe de asigurare la o societate de asigurare sau printr-o garanție bancară emisă de o instituție de credit.(3) În cazul în care operatorul, persoană fizică, soțul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv dețin calitatea de membru în consiliul de administrație, comitetul de direcție sau comisia de cenzori ori calitatea de asociat/acționar la o societate de asigurare sau instituție de credit, polița de asigurare sau, după caz, garanția bancară va fi subscrisă, respectiv emisă de o altă societate de asigurare și, respectiv, instituție de credit.(4) Asigurarea sau garanția bancară va acoperi fiecare eveniment asigurat pe perioada în care operatorului îi poate fi angajată răspunderea civilă.(5) Operatorii de drept ai Registrului sunt exceptați de la obligația garantării răspunderii civile profesionale.  +  Articolul 23(1) Limita minimă a răspunderii profesionale pe perioada asigurată este de 1.000.000 euro, fiecare operator având posibilitatea de a opta pentru un plafon mai ridicat, în funcție de activitatea proprie și riscul calculat.(2) Polița de asigurare sau garanția bancară trebuie încheiată pe o perioadă de un an, cu reînnoiri succesive anuale pe toată durata autorizării operatorului.(3) Operatorul are obligația de a depune instrumentul de garantare la Autoritatea de Supraveghere cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea instrumentului de garantare anterior, accesul operatorului urmând a fi blocat dacă nu se va face dovada constituirii unei noi garanții. Operatorul va putea accesa Registrul de îndată ce va înștiința Autoritatea de Supraveghere despre constituirea unei noi garanții, făcând dovada corespunzătoare în acest sens.(4) Autoritatea de Supraveghere va revoca autorizația dacă în termen de o lună de la data blocării accesului operatorului în Registru acesta nu face dovada corespunzătoare că a constituit garanția suplimentară.  +  Articolul 24(1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de operare desfășurată de operator potrivit dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, prezentei legi și regulamentului sunt acoperite cu prioritate prin sistemul de garantare profesională.(2) În cazul neacoperirii întregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la răspunderea civilă.(3) Diligența operatorilor/agenților vizând exercitarea atribuțiilor care privesc operarea în Registru, în modul prevăzut în prezenta lege și în regulament, se apreciază in abstracto, în condițiile prevăzute la art. 1.480 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 25Termenul de prescripție extinctivă pentru introducerea acțiunii în răspundere civilă împotriva operatorului și/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de înscriere în raport cu formularele de aviz de înscriere predate de solicitantul înscrierii, este de un an și începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, însă nu mai târziu de la împlinirea a două luni de la data efectuării înregistrării avizului de înscriere în Registru.  +  Articolul 26(1) Pentru obținerea autorizației și pentru fiecare reautorizare, operatorii achită o taxă în cuantum de 2.000 lei.(2) De asemenea, operatorii achită, la autorizare și la fiecare reautorizare, o taxă în cuantum de 100 lei pentru fiecare birou teritorial înființat de către operator sau deservit de un agent împuternicit de către acesta pentru a opera direct în Registru.  +  Articolul 27(1) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial.(2) Pentru celelalte avize de ipotecă se achită următoarele taxe:a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial;b) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă inițial;c) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial;d) 30 lei pentru avizul de cesiune a creanței ipotecare;e) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă inițial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;f) 30 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial;g) 30 lei pentru avizul de menținere a ipotecii;h) 30 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;i) 30 lei pentru avizul de preluare în contul creanței;j) 60 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;k) 60 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;l) 40 lei pentru avizul de transformare.(3) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 80 lei pentru fiecare aviz de fiducie inițial.(4) Pentru celelalte avize de fiducie se achită următoarele taxe:a) 60 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;b) 60 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie inițial;c) 60 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie inițial;d) 60 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie inițial.(5) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 60 lei pentru fiecare aviz specific inițial.(6) Pentru celelalte avize specifice se achită următoarele taxe:a) 40 lei pentru avizul modificator al avizului specific inițial;b) 30 lei pentru avizul de prelungire a avizului specific inițial;c) 30 lei pentru avizul de stingere a avizului specific inițial;d) 30 lei pentru avizul de nulitate a avizului specific inițial.(7) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial - creanțe securitizate*.* A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 1 alin. (5).(8) Pentru celelalte avize de ipotecă - creanțe securitizate* solicitanții achită următoarele taxe:a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate;b) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - creanțe securitizate;c) 30 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - creanțe securitizate;d) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate;e) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate;f) 20 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial - creanțe securitizate.(9) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare.(10) Pentru celelalte avize de ipotecă - obligațiuni ipotecare se achită următoarele taxe:a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare;b) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - obligațiuni ipotecare;c) 30 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - obligațiuni ipotecare;d) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare;e) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare;f) 20 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial - obligațiuni ipotecare.(11) Pentru orice alte avize necesare înscrierii în Registru a actelor și faptelor juridice prevăzute de lege, solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare înregistrare.(12) Pentru obținerea informațiilor certificate ale înregistrărilor în Registru, solicitanții achită o taxă de 30 lei pentru fiecare înregistrare.(13) Pentru avizele de reactivare a avizului inițial, indiferent de tip, nu se plătește taxă.  +  Articolul 28(1) O cotă de 85% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 și 27 se constituie și se utilizează ca venituri la bugetul de stat.(2) O cotă de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 și 27 se constituie ca fond special la dispoziția Ministerului Justiției și se utilizează de către Autoritatea de Supraveghere exclusiv pentru organizarea și funcționarea RNPM.(3) Modul de utilizare de către Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2), precum și detalierea cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. (4) Disponibilitățile rămase la finele anului în fondul special se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeași destinație.(5) Evidența sumelor prevăzute la alin. (2), precum și verificarea respectării destinației acestora revin Autorității de Supraveghere. (6) Cuantumul taxelor prevăzute la art. 26 și 27 poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata oficială a indicelui de inflație.  +  Articolul 29Modul de încasare și de plată a sumelor prevăzute la art. 26 și 27 se stabilește prin instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 30În cazul neîndeplinirii de către operatori a obligațiilor stabilite în sarcina lor cu privire la încasarea și plata taxelor de înscriere în Registru, la expirarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea acestor obligații, Autoritatea de Supraveghere va putea bloca operatorului accesul la Registru, după înștiințarea acestuia, fără vreo altă formalitate.  +  Articolul 31(1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operațiunilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere, pentru accesul la baza de date și pentru celelalte servicii accesorii se stabilește în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgență, pentru înscrierile prin internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozițiilor legale.(3) Sunt interzise operatorilor, agenților împuterniciți și Corpului Operatorilor publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor și adoptarea oricăror măsuri al căror scop este să limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de operatori și agenții împuterniciți pentru serviciile de înregistrare sau pentru împuternicirea de către operatori a unor noi agenți.(4) În vederea asigurării unui cadru concurențial pe piață, nivelul minim al tarifelor percepute de operatori pentru furnizarea serviciilor de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară este cel stabilit pentru taxele datorate bugetului de stat și Autorității de Supraveghere pentru fiecare tip de aviz de înscriere.  +  Articolul 32(1) Operatorii și agenții acestora sunt supuși prevederilor Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum și a actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea concurenței pe piața serviciilor respective.(2) Operatorii și agenții acestora sunt, de asemenea, supuși prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 33(1) Operatorii și agenții autorizați vor presta contra cost servicii de căutare a informațiilor cuprinse în Registru, în funcție de criteriile și termenii indicați de solicitant, rezultatele căutării fiind certificate de către aceștia.(2) Operatorul sau agentul autorizat va întocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului și de solicitant, în care vor fi consemnate rezultatele căutării, precum și criteriile și termenii propuși de solicitant și cei utilizați de operator din proprie inițiativă, dacă este cazul, în funcție de care s-a realizat căutarea.(3) Copia certificată a unui aviz de înscriere existent în Registru se eliberează de operator/agent, la solicitarea unei persoane interesate numai pe baza indicării numărului de identificare a acestuia.(4) Operatorii de drept sunt exceptați de la aplicarea dispozițiilor alin. (1)-(3).  +  Articolul 34(1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă.(2) Debitorul obligației garantate sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenție, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă inițial și a avizului de menținere, precum și a altor tipuri de avize, în condițiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz de înscriere și a instrucțiunilor de completare a acestora.(3) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenție, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă inițial, a avizului de menținere și a avizului de extindere, precum și a altor tipuri de avize, în condițiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiției de aprobare a formularelor de avize de înscriere și a instrucțiunilor de completare a acestora.(4) Avizul de cesiune a creanței ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuiește creditorul menționat în avizul de ipotecă inițial cu un alt creditor poate fi introdus în Registru, după caz, la solicitarea cedentului, a fostului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat.(5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi introdus în Registru la solicitarea cedentului ipotecii ori a reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat.(6) Înscrierea în Registru a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către constituitor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către reprezentanții acestora, împuterniciți prin procură autentică sau prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condițiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz de înscriere.(7) Orice persoană interesată, inclusiv debitorul/constituitorul, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare - privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanței - privind anularea preluării, în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită să subscrie acel aviz, precum și a altor tipuri de avize, în condițiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz de înscriere și a instrucțiunilor de completare a acestora.(8) Reprezentantul organelor care au competența, potrivit legii, de a solicita o înscriere în Registru pot completa formularele de aviz, conform tipului de înscriere solicitat și potrivit instrucțiunilor de completare aprobate prin ordin al ministrului justiției, sau pot solicita asistența Corpului Operatorilor, conform procedurii prevăzute la art. 16. (9) Operatorul va păstra documentele de reprezentare aferente fiecărui aviz înscris și le va prezenta la cererea Autorității de Supraveghere.(10) În cazul în care persoana interesată este persoană juridică, subscrierea avizelor de înscriere poate fi făcută și de către consilierul juridic al acesteia, prezentând împuternicirea dată de persoana juridică.(11) Înscrierea în Registru a avizelor specifice poate fi solicitată de oricare din părțile avizului ori de către reprezentanții acestora, împuterniciți prin procură autentică sau prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condițiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz de înscriere.(12) Înscrierea în Registru a avizelor de ipotecă, conform Legii nr. 31/2006* și Legii nr. 304/2015, poate fi solicitată de reprezentantul creditorului.(13) La sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, operatorul/agentul solicită Autorității de Supraveghere reactivarea avizului stins din eroare, pe baza formularului de aviz de reactivare, explicând împrejurările în care s-a produs stingerea din eroare. Autoritatea de Supraveghere este obligată să își exprime acordul la reactivare în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. Contestațiile cu privire la actele administrative emise de Autoritatea de Supraveghere în aplicarea prezentului articol se soluționează de tribunal, prin încheiere dată în Camera de Consiliu, de urgență și cu precădere, încheierea fiind definitivă.  +  Articolul 35(1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de către persoana interesată, potrivit legii, ori de către reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, ori va fi transmis, în condițiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.(2) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar și va fi semnat de către solicitant. Solicitantul va certifica prin semnătură orice modificare a datelor din formularul de aviz de înscriere.(3) Operatorul sau agentul acestuia va înscrie datele din formularul de aviz de înscriere în sistemul de administrare a informațiilor, prin redarea fidelă a conținutului formularului primit.(4) Operatorii sau agenții au obligația de a verifica dacă formularul a fost completat cu respectarea dispozițiilor legale, a indicațiilor instituite în cuprinsul acestuia și în formatul acceptat de Registru, fără a verifica corectitudinea informațiilor din formularul de înscriere, concordanța dintre avizul de înscriere și faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.(5) Operatorul sau agentul va refuza înscrierea unui formular de aviz de înscriere atunci când constată că acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerințelor legale ori în alt format decât cel acceptat de Registru. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură și motivele care au stat la baza adoptării ei.(6) Înscrierile introduse în Registru vor respecta formularul avizului de înscriere, completat pe suport hârtie sau electronic, în limba română, în condițiile prevăzute în ordinul ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz de înscriere și a instrucțiunilor de completare a acestora.(7) O înscriere introdusă nu va putea fi modificată decât în condițiile prezentei legi. Orice modificări ale unei înscrieri inițiale vor fi introduse prin înscrieri ulterioare, separate, care vor face referire la numărul de înregistrare al înscrierii pe care o modifică.* A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 1 alin. (5).(8) Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în Registru, pe suport hârtie, vizat de operator sau agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată a operatorului sau agentului, cu menționarea numărului și datei înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a înregistrării.  +  Articolul 36(1) Situația financiară a Corpului Operatorilor privind cheltuielile efectuate în legătură cu operarea bazei de date, administrarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului Registrului Național de Publicitate Mobiliară va fi verificată financiar-contabil de persoane care au calitatea de auditor financiar, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Autoritatea de Supraveghere va hotărî dacă fondurile prevăzute pentru funcționarea bazei de date sunt suficiente și are dreptul să dispună măsurile corespunzătoare pentru lărgirea concurenței.  +  Articolul 37Corpul Operatorilor are obligația de a furniza Autorității de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, informațiile sau rapoartele cerute de aceasta.  +  Articolul 38Operatorii, birourile teritoriale proprii, precum și agenții împuterniciți ai acestora răspund în desfășurarea activității lor disciplinar, civil sau penal, după caz.  +  Articolul 39(1) Constituie abateri disciplinare ale operatorilor/agenților autorizați:a) nerespectarea obligațiilor stabilite prin actele emise de Autoritatea de Supraveghere;b) înregistrarea în Registru a avizelor de înscriere cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi și a actelor emise de Autoritatea de Supraveghere;c) încălcarea regulilor privind concurența stabilite prin acte normative și administrative specifice;d) perturbarea funcționării Registrului și a accesării legale a acestuia de către persoanele îndreptățite;e) neachitarea taxelor aferente înregistrărilor efectuate în Registru la termenele stabilite pentru îndeplinirea acestor obligații;f) refuzul sau întârzierea în furnizarea către Autoritatea de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, a informațiilor și documentelor privind activitatea de operator/agent autorizat, solicitate de aceasta;g) construirea unei pagini de internet proprii de prezentare a activității astfel încât să inducă în eroare publicul utilizator ori să creeze confuzie cu pagina de internet a Registrului, prin aspectul general al paginii, prezentare, însemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante;h) nerespectarea obligațiilor privind verificarea calității de persoană interesată a persoanei fizice solicitante care completează și semnează formularul de aviz de înscriere și care solicită înregistrarea acestuia în Registru;i) omisiunea menționării, de către agentul împuternicit, pe toate documentele emise, a calității de agent împuternicit, precum și a numelui/denumirii operatorului care l-a împuternicit;j) nerespectarea obligațiilor privind păstrarea formularului de aviz de înscriere, a tuturor documentelor care însoțesc acest formular, a registrului general ținut corespunzător prevederilor din regulament, precum și a corespondenței aferente desfășurării activității de operare în Registru, în condițiile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.(2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agenților împuterniciți ai acestora, în raport cu gravitatea abaterii săvârșite, următoarele sancțiuni:a) avertisment scris;b) suspendarea autorizării și a dreptului de a efectua înscrieri în Registru pe o durată de la 10 zile la șase luni;c) revocarea autorizării.(3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectuează de către Autoritatea de Supraveghere, în urma unei cercetări prealabile, la care participă și directorul de Registru al operatorului autorizat. În cazul în care este necesar, cercetarea se poate desfășura și la sediul operatorului/agentului cercetat.(4) Sancțiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) se aplică prin ordin al ministrului justiției.(5) Împotriva sancțiunii disciplinare aplicate se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluționează de Autoritatea de Supraveghere în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Sancțiunile disciplinare aplicate pot fi atacate și direct la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.  +  Articolul 40Activitatea de înregistrare a formularelor de aviz de înscriere se îndeplinește, de regulă, în timpul programului de serviciu cu publicul, afișat în mod corespunzător.  +  Articolul 41(1) În termen de 30 de zile de la înregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adoptă procedura îndreptării erorilor materiale și procedura reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în Registrul Național Public Mobiliar, întemeiate pe principiul dreptului la îndreptarea gratuită a erorilor cauzate neintenționat în furnizarea serviciului de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, cu respectarea drepturilor înscrise de terții de bună-credință.(2) În termen de 30 de zile de la înregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adoptă procedura eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori și agenții împuterniciți ai operatorilor.(3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adoptă procedura eliberării copiilor și/sau copierii informațiilor conținute în înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeței publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile în interfața publică.  +  Articolul 42În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va emite ordinul ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz și instrucțiunilor de completare a acestora, iar în termen de 6 luni se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară. Până la data emiterii sau, după caz, adoptării acestora rămân aplicabile, în măsura compatibilității cu prezenta lege, prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare*) și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.*) Ordinul ministrului justiției nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 11 iunie 2014, a fost abrogat prin Ordinul ministrului justiției nr. 3.431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019.  +  Articolul 43(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.(2) Polițele de asigurare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile până la data efectuării ultimei înscrieri asigurate prin polițele respective sau, după caz, până la data expirării valabilității polițelor.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 196/2020 care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 297/2018 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica, în mod corespunzător, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei legi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară, prin ordin al ministrului justiției, va adopta procedura pentru reactivarea avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registru a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare.-----