PROTOCOL din 22 septembrie 2015între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), pe de o parte, și Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), Societatea Comercială Altex România - S.R.L. (ALTEX) și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. (OMV), pe de altă parte
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 octombrie 2015    Notă
    Conținut de DECIZIA nr. 99 din 9 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 octombrie 2015.
    Între:Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în bd. N. Titulescu nr. 88B, sectorul 1, București, reprezentată de director executiv Mihaela Alexandrina Scrioșteanu,Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), cu sediul în str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, București, reprezentată de director general Ștefan Gheorghiu,Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC), cu sediul în Brașov, Calea București nr. 231, reprezentată de președinte, dl Alexandru Vlad,Societatea Comercială Altex România - S.R.L., cu sediul social în Piatra-Neamț, str. G-ral Dăscălescu nr. 15, bl. T1, județul Neamț și sediul administrativ în Bd. Poligrafiei nr. 1, sectorul 1, București, reprezentată de dl Răzvan Popescu, director vânzări,șiSocietatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L., cu sediul în Str. Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, etaj 1, oval B, sectorul 1, reprezentată prin doamna Alina Stoenescu, OMV brand manager, și dl Mădălin Apostol, public affairs.Având în vedere Comisia de negocieri a Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme, constituită prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 65/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 25 iunie 2015, modificată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 76/2015 privind constituirea comisiei de negociere a metodologiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 21 iulie 2015, și procesele-verbale de negociere încheiate în data de 20 iulie 2015, 24 iulie 2015, 30 iulie 2015, respectiv 18 august 2015, precum și faptul că UPFR este organismul de gestiune colectivă reprezentativ pentru categoria producătorilor de fonograme, CREDIDAM este organismul de gestiune colectivă reprezentativ pentru categoria artiștilor interpreți și/sau executanți, FPRC este asociația reprezentativă pentru categoria utilizatorilor care dețin spații comerciale (lanțuri de magazine) în România, iar Societatea Comercială Altex România - S.R.L. și Societatea Comercială OMV Petrom Marketing - S.R.L. sunt utilizatori majori în sensul art. 131 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, cele cinci părți fiind eligibile pentru a participa în cadrul comisiei de negociere a metodologiei sus-menționate, întocmai procedurilor stabilite de lege,în vederea stabilirii unor remunerații echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț și a fonogramelor publicate în scop comercial, precum și a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în incinta spațiilor comerciale,părțile au convenit încheierea prezentului protocol privind textul metodologiei sus-menționate și conținutul formei pct. B, urmând ca prezenta înțelegere a părților să facă parte integrantă fie din Protocolul privind stabilirea metodologiei sus-menționate, în conformitate cu art. 131^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, fie, în cazul inițierii arbitrajului de către una din părțile comisiei de negociere, în baza art. 131^2 alin. (3) și următoarele din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, să facă dovada înțelegerii părților pentru segmentul spațiilor comerciale (în privința pct. B din metodologie), după cum urmează:METODOLOGIAprivind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor defonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate înscop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice dindomeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturilepatrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizualși ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie