LEGE nr. 202 din 13 noiembrie 2000privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vamuire
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 21 noiembrie 2000    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În aplicarea prezentei legi, termenii folosiţi se definesc astfel:1. drept de proprietate intelectuală - dreptul de autor, drepturi conexe, dreptul asupra marcilor de produs sau de serviciu înregistrate, dreptul asupra desenelor şi modelelor industriale, dreptul asupra indicaţiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de invenţie;2. drept de autor - dreptul de proprietate intelectuală recunoscut persoanei fizice sau persoanelor fizice care au creat o opera originala de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, ori altor titulari legali, persoane juridice sau fizice;3. drepturi conexe - drepturile de proprietate intelectuală, altele decât drepturile de autor, de care beneficiază artiştii interpreţi sau executanţi pentru propriile interpretări sau executii, producătorii de înregistrări sonore pentru propriile înregistrări, organismele de radiodifuziune şi televiziune pentru propriile emisiuni;4. marca de produs sau de serviciu - un semn susceptibil de reprezentare grafica, care serveşte la deosebirea produselor ori serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot sa constituie mărci semnele distinctive cum ar fi: cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, formele tridimensionale, respectiv forma produsului sau ambalajului sau, combinatiile de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne;5. desen sau model industrial - aspectul nou al unui produs având o funcţie utilitara;6. indicaţie geografică - denumirea care serveşte la identificarea unui produs originar dintr-o ţara, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, reputaţie sau alte caracteristici determinante pot fi, în mod esenţial, atribuite acestei origini geografice;7. brevet de invenţie - titlu de protecţie care poate fi obţinut pentru orice invenţie, ce are ca obiect un produs, un procedeu sau o metoda, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca inventia să fie noua, sa implice o activitate inventiva şi să fie susceptibilă de o aplicare industriala;8. certificat complementar de protecţie - titlu de protecţie care poate fi acordat pentru orice produs protejat pe teritoriul României prin brevet, ca medicament sau produs fitofarmaceutic, în condiţiile legii;9. titularul dreptului - deţinătorul unui drept de proprietate intelectuală, precum şi orice altă persoană autorizata sa utilizeze acest drept sau reprezentantul sau legal;10. marca înregistrată - orice marca înregistrată în Registrul Naţional al Marcilor;11. persoana autorizata - persoana căreia titularul dreptului i-a permis sa utilizeze dreptul de proprietate intelectuală;12. reprezentant legal - persoana imputernicita de titularul dreptului de proprietate intelectuală sa acţioneze, în numele acestuia, pe teritoriul României;13. mărfuri contrafăcute: a) orice marfa, inclusiv ambalajul sau, care poarta, fără autorizare, o marca de produs sau de serviciu identică cu o marfa de produs sau de serviciu legal înregistrată pentru respectiva marfa ori care nu poate fi deosebită, în aspectele sale esenţiale, de o marca de produs sau de serviciu legal înregistrată şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărci; b) orice marca de produs sau de serviciu încredinţată fără autorizare pentru a fi fixată pe mărfuri, chiar dacă este prezentată separat, şi care se afla în aceeaşi situaţie ca şi mărfurile menţionate la lit. a); c) orice marfa care poarta o marca identică cu o marca de produs sau de serviciu protejata ori care nu se deosebeşte de aceasta în mod substanţial şi care este susceptibilă de a constitui o încălcare, prin utilizarea în raport cu mărfuri sau servicii diferite de cele pentru care o marca de produs sau de serviciu a fost înregistrată, producand o confuzie cu privire la sursa sau origine; d) orice ambalaj care poarta mărci de produse contrafăcute, prezentat separat, în aceleaşi condiţii ca şi mărfurile definite la lit. a);14. mărfuri pirat - toate copiile fabricate fără consimţământul titularului dreptului sau al persoanei legal autorizate de acesta în ţara de producere şi care sunt executate, direct sau indirect, după un produs purtător al dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui drept asupra modelelor şi desenelor industriale, dacă realizarea de astfel de copii ar constitui o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală respectiv, în baza legislaţiei tarii de import;15. mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală: a) mărfuri contrafăcute; b) mărfuri pirat; c) mărfuri care aduc atingere unui brevet de invenţie sau unui certificat complementar de protecţie; d) mărfuri care aduc atingere dreptului asupra unei indicaţii geografice;16. reţinerea mărfurilor - indisponibilizarea mărfurilor de către autorităţile vamale în depozit necesar, sub supraveghere vamală, la comisionarii în vama sau la titularul unui regim vamal suspensiv, în condiţiile prevăzute de legislaţia vamală, pe durata stabilită de autoritatea vamală;17. declarant vamal - persoana care întocmeşte şi depune declaraţia vamală în nume propriu sau persoana în numele căreia este întocmită declaraţia vamală de către mandatar sau comisionar. (2) Se asimilează mărfurilor vizate la pct. 15, după caz, orice tipar sau matrita destinată ori adaptată fabricării unei mărci contrafăcute, unor mărfuri care poarta o astfel de marca, fabricării unor mărfuri pirat sau fabricării unor mărfuri care aduc atingere unui brevet de invenţie, unui certificat complementar de protecţie ori unei indicaţii geografice, cu condiţia ca folosirea acestor tipare sau matrite sa aducă atingere titularului dreptului.  +  Articolul 2Dispoziţiile prezentei legi se aplică pe tot teritoriul vamal: a) mărfurilor destinate să fie plasate sub regimurile vamale definitive de import sau export; b) mărfurilor plasate sub un regim vamal suspensiv sau în zone libere, cu excepţia mărfurilor aflate în tranzit vamal extern.  +  Articolul 3 (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi mărfurile care poarta o marca de produs sau de serviciu cu consimţământul titularului acestei mărci ori indicaţii geografice, care sunt protejate printr-un brevet de invenţie sau certificat complementar de protecţie, printr-un drept de autor sau drept conex, printr-un drept relativ la un desen sau model industrial şi care au fost fabricate cu consimţământul titularului de drept, dar comercializate fără consimţământul acestuia. (2) Sunt exceptate, de asemenea, de la prevederile prezentei legi şi următoarele cazuri: a) mărfurile care au fost fabricate sau care poarta o marca ori o indicaţie geografică în alte condiţii decât cele convenite cu titularul dreptului; b) bunurile aflate în bagajele călătorilor sau în colete, în cadrul regimului aplicabil călătorilor şi altor persoane fizice.  +  Capitolul 2 Condiţii privind prezentarea cererii de intervenţie a autorităţilor vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală  +  Articolul 4 (1) Pentru intervenţia autorităţilor vamale titularul dreptului adresează o cerere Direcţiei Generale a Vamilor, menţionând calitatea sa referitoare la dreptul de proprietate intelectuală, solicitând suspendarea vamuirii şi reţinerea mărfurilor suspectate a aduce atingere dreptului protejat. (2) La încetarea protecţiei acestui drept de proprietate intelectuală pe teritoriul României titularul dreptului este obligat sa înştiinţeze Direcţia Generală a Vamilor.  +  Articolul 5Pentru fiecare fel de marfa reclamata ce aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală se depune câte o cerere.  +  Articolul 6Cererea de intervenţie a autorităţilor vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală se prezintă în scris şi va cuprinde următoarele elemente de identificare a mărfurilor autentice, purtătoare ale dreptului de proprietate intelectuală, şi elemente de identificare a mărfurilor reclamate:1. Informaţii referitoare la solicitant: a) denumirea şi sediul persoanei juridice; b) în cazul persoanelor fizice, numele, prenumele şi adresa; c) în caz de solicitare prin procura, menţionarea acesteia; d) indicarea numărului şi datei documentului eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau de orice alta instituţie abilitata, care atesta calitatea de titular al dreptului protejat pe teritoriul României; e) desemnarea persoanelor delegate ce vor fi contactate în cazul reţinerii mărfurilor, indicandu-se numărul de telefon sau de fax; f) semnatura şi, după caz, ştampila solicitantului.2. Informaţii referitoare la identificarea mărfurilor autentice, purtătoare ale dreptului de proprietate intelectuală: a) descrierea detaliată a mărfurilor autentice; b) fotografii ale produsului şi/sau orice alta reprezentare grafica a siglei respective, dacă este cazul; c) o mostra a produsului, dacă este cazul; d) indicarea locurilor de fabricaţie a mărfurilor, menţionându-se denumirea fabricantilor şi sediul; e) denumirea şi sediul persoanelor juridice autorizate sa importe sau sa exporte aceste mărfuri, după caz; f) orice alte elemente de identificare a mărfurilor autentice.3. Informaţii referitoare la identificarea mărfurilor reclamate: a) descrierea suficient de precisa a mărfurilor reclamate, care să permită autorităţilor vamale să le recunoască; b) prezentarea de fotografii sau orice alte reprezentari grafice, dacă este posibil; c) prezentarea de mostre ale produsului, dacă este posibil; d) indicarea ţărilor de origine şi/sau de provenienţă, dacă este posibil; e) indicarea denumirii şi sediului principal al firmei şi/sau al persoanelor implicate în importul sau exportul mărfurilor reclamate, dacă este posibil; f) modul de transport utilizat şi indicarea firmei de transport implicate, menţionându-se denumirea şi adresa, dacă este posibil; g) punctele vamale în care este posibil sa sosească mărfurile reclamate; h) intervalul de timp în care este posibil sa sosească mărfurile reclamate.4. Durata pentru care se solicita intervenţia autorităţii vamale, pentru respectarea dreptului de proprietate intelectuală, poate fi de maximum un an de la data la care cererea devine efectivă.  +  Capitolul 3 Măsuri în competenţa autorităţilor vamale  +  Articolul 7 (1) În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii Direcţia Generală a Vamilor comunică solicitantului în scris aprobarea sau, dacă este cazul, necesitatea prezentării de documente şi informaţii suplimentare. (2) Soluţia de respingere a unei cereri de intervenţie a autorităţilor vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală va fi comunicată solicitantului în scris, indicandu-se şi motivele acesteia. (3) Împotriva soluţiei de respingere a cererii solicitantul poate formula plângere la instanţa de judecată competenţa.  +  Articolul 8În cazul în care cererea este acceptată, ea devine efectivă începând cu data depunerii de către solicitant la Direcţia Generală a Vamilor a dovezii privind achitarea în contul acesteia a echivalentului în lei al tarifului de 500 euro, la cursul de schimb stabilit conform prevederilor Codului vamal al României.  +  Articolul 9Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 constituie venituri ale autorităţii vamale, care se gestionează şi se utilizează în regim extrabugetar, potrivit legislaţiei privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale.  +  Articolul 10Pe baza cererii efective autorităţile vamale suspenda operaţiunea de vamuire şi reţin mărfurile suspectate a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi comunică în scris această măsură solicitantului şi declarantului.  +  Articolul 11 (1) Dacă, în termen de 10 zile de la data comunicării către solicitant a măsurii de suspendare a operaţiunii de vamuire şi reţinere a mărfurilor, acesta nu face dovada formulării unei plângeri în justiţie şi a constituirii unei garanţii în favoarea Direcţiei Generale a Vamilor, echivalenta cu valoarea în vama a mărfurilor reţinute, autorităţile vamale nu dau curs cererii de intervenţie, procedând la efectuarea vamuirii. (2) Garanţia instituită conform alin. (1) reprezintă o măsura asiguratorie în vederea acoperirii eventualelor prejudicii stabilite prin sentinta judecătorească definitivă, aduse importatorului sau, după caz, proprietarului ori destinatarului mărfurilor, şi asigurării plăţii cheltuielilor angajate prin menţinerea mărfurilor sub control vamal. (3) Aceasta garanţie poate fi constituită în lei, printr-un depozit banesc sau printr-o scrisoare de garanţie bancară agreată de autoritatea vamală. (4) În cazuri întemeiate, la cererea solicitantului Direcţia Generală a Vamilor poate prelungi termenul cu maximum 10 zile.  +  Articolul 12În cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 11 autorităţile vamale sunt abilitate sa prelungească reţinerea mărfurilor până la definitivarea cauzei în instanţa.  +  Articolul 13Fără a aduce atingere confidenţialităţii datelor şi informaţiilor autorităţile vamale pot permite părţilor aflate în litigiu sa examineze mărfurile reţinute, precum şi sa preleveze probe pentru a se stabili, prin analiza sau încercări, dacă mărfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.  +  Articolul 14În cazul în care s-a stabilit, prin expertul autorizat de instanţa, ca mărfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, autorităţile vamale pot furniza titularului dreptului copii de pe documentele care au însoţit mărfurile.  +  Articolul 15În cazul în care autorităţile vamale au întreprins toate măsurile prevăzute de reglementările vamale, dar nu au identificat mărfurile reclamate, Direcţia Generală a Vamilor nu poarta răspunderea pentru cererile aprobate şi devenite efective.  +  Capitolul 4 Acţiuni din oficiu ale autorităţilor vamale  +  Articolul 16Direcţia Generală a Vamilor, în baza evidentelor Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi ale organismelor de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, transmise autorităţilor vamale, poate iniţia din oficiu acţiuni de suspendare a operaţiunii de vamuire şi de reţinere a mărfurilor, dacă acestea sunt suspectate a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală.  +  Articolul 17 (1) Direcţia Generală a Vamilor anunta imediat, în scris, pe titularul dreptului şi pe declarant, informandu-i asupra măsurii de suspendare a operaţiunii de vamuire şi de reţinere, asupra datei şi biroului vamal unde se afla mărfurile respective. (2) Titularul dreptului poate expertiza cu mijloace proprii mărfurile suspectate a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală.  +  Articolul 18Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării de reţinere a mărfurilor titularul dreptului nu depune la Direcţia Generală a Vamilor cererea de intervenţie a autorităţilor vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală, inclusiv dovada achitării sumei prevăzute la art. 8, autorităţile vamale procedează la ridicarea măsurii de suspendare a operaţiunii de vamuire şi de reţinere a mărfurilor.  +  Capitolul 5 Destinaţia mărfurilor contrafăcute sau pirat  +  Articolul 19 (1) Dacă prin hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti se respinge acţiunea titularului dreptului, autorităţile vamale efectuează vamuirea mărfurilor. (2) Importatorul, proprietarul sau destinatarul mărfurilor se poate adresa instanţei împotriva titularului dreptului, solicitând acoperirea eventualului prejudiciu din garanţia constituită potrivit prevederilor art. 11 alin. (1). În baza hotărârii judecătoreşti definitive Direcţia Generală a Vamilor executa aceasta garanţie conform sentinţei.  +  Articolul 20 (1) Dacă prin hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti se admite acţiunea titularului dreptului deţinut de solicitant, autorităţile vamale procedează conform art. 25 lit. a). (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autorităţile vamale restituie integral garanţia constituită de solicitant; autoritatea vamală nu datorează dobânda.  +  Articolul 21Mărfurile confiscate potrivit art. 25 lit. a) pot avea următoarele destinaţii: a) distrugerea, conform normelor legale în vigoare; b) dacă exista acordul scris al solicitantului, conform prevederilor art. 4 sau 18, şi dacă sunt mărfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, mărfurile confiscate pot fi predate, cu titlu gratuit, în funcţie de natura bunurilor, către instituţii din domeniul ocrotirii sociale, organizaţii sau asociaţii nonprofit cu caracter umanitar, asociaţii ori cluburi sportive sau instituţii de învăţământ. În acest caz instituţia care preia spre consum sau folosire mărfurile se obliga sa nu le comercializeze sau sa nu le înstrăineze.  +  Articolul 22Autorităţile vamale nu vor permite reexportul mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi nici nu le vor supune unui alt regim vamal până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată.  +  Capitolul 6 Cooperare internationala  +  Articolul 23În aplicarea prezentei legi autorităţile vamale ţin seama de convenţiile internaţionale în domeniu la care România este parte.  +  Articolul 24Direcţia Generală a Vamilor este autorizata sa procedeze la schimbul de informaţii şi la cooperarea cu alte autorităţi vamale în problema încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.  +  Capitolul 7 Sancţiuni  +  Articolul 25Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei fapta importatorului, proprietarului sau, după caz, a destinatarului mărfurilor de a introduce sau de a scoate din ţara mărfurile stabilite a fi mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, prin hotărâre judecătorească definitivă; în acest caz mărfurile se confisca. În cazul în care mărfurile au fost vândute, se vor confisca sumele rezultate din aceasta vânzare; b) cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei neîndeplinirea de către titularul dreptului a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2), în termen de 15 zile de la data încetării protecţiei dreptului de proprietate intelectuală invocat în cerere; c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei neîndeplinirea obligaţiei de a nu comercializa sau de a nu instraina mărfurile preluate în condiţiile art. 21 lit. b).  +  Articolul 26 (1) Contravenţiilor stabilite în prezentul capitol le sunt aplicabile normele şi dispoziţiile generale privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor privitoare la reducerea amenzii în cazul plăţii ei pe loc sau într-un anumit termen. (2) Contravenţiile vamale se constata prin procese-verbale de contravenţie încheiate potrivit prevederilor art. 185 din Codul vamal al României. Sancţiunile se aplică de personalul vamal care, potrivit atribuţiilor de serviciu, încheie procese-verbale de contravenţie.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 27Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului vamal al României şi ale Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României.  +  Articolul 28Cererea şi orice corespondenta sau documente privind intervenţia autorităţilor vamale se depun la Direcţia Generală a Vamilor.  +  Articolul 29 (1) Toate măsurile pentru evitarea oricăror daune pe perioada suspendării operaţiunii de vamuire şi de reţinere a mărfurilor privesc pe titularul operaţiunii de import, export sau al regimului vamal suspensiv şi nu pot fi puse în sarcina autorităţilor vamale dacă nu exista dovezi ale unor daune imputabile acestor autorităţi. (2) Toate cheltuielile ocazionate de reţinerea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală sunt în sarcina solicitantului cererii.  +  Articolul 30 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe vor pune la dispoziţie Direcţiei Generale a Vamilor lista cuprinzând titularii de drepturi de proprietate intelectuală înregistraţi şi informaţiile necesare pentru identificarea elementelor protejate, precum şi actualizarea acestora. (2) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor şi alte instituţii abilitate pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală vor face schimb de informaţii cu Direcţia Generală a Vamilor în vederea punerii în aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 31Guvernul va actualiza cuantumul amenzilor în funcţie de rata inflaţiei.  +  Articolul 32 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În acelaşi termen Direcţia Generală a Vamilor va elabora normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CONSTANTIN DAN VASILIU-------