NORME METODOLOGICE din 4 martie 2005 privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 10 martie 2005  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 246 din 4 martie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 10 martie 2005.
  Notă
  Conform art. III din ORDINUL nr. 1.819 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 3 aprilie 2020, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de operatorii economici și alte entități decât instituții publice, începând cu data de 21 aprilie 2020.
  (la 05-10-2017, Titlul normelor metodologice a fost modificat de Punctul 3, Articolul I ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 )  +  Articolul 1Ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăți către și de la Trezoreria Statului, iar ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăți de la Trezoreria Statului, care se supun prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2016 privind operațiunile de transfer credit și debitare directă. (la 05-10-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 )  +  Articolul 2Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizează de către plătitori astfel:a) persoane juridice și persoane fizice (agenți economici și alți plătitori), pentru:– achitarea impozitelor, taxelor și a altor obligații, inclusiv restituiri din finanțarea anilor precedenți datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor de venituri proprii ale instituțiilor publice, inclusiv a sumelor datorate Ministerului Finanțelor Publice;– achitarea în contul instituțiilor publice a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, bunurilor livrate și a lucrărilor executate de către acestea;– transferul în conturile proprii deschise la instituțiile de credit sau, după caz, la Banca Națională a României al sumelor încasate în conturi deschise la Trezoreria Statului și alte plăți efectuate din aceste conturi, conform reglementărilor legale în vigoare;b) ordonatori de credite, pentru:– achitarea impozitelor, taxelor și a altor obligații datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale;– achitarea obligațiilor către furnizori și creditori, virări de sume reprezentând transferuri și subvenții, restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit;c) Ministerul Finanțelor Publice și unitățile descentralizate, pentru:– restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit, compensări și regularizări din bugetul de stat și din celelalte bugete; virări de sume din fonduri publice gestionate de Ministerul Finanțelor Publice în numele statului, inclusiv plăți pentru datoria publică internă și externă, rambursări de credite, precum și alte plăți.  +  Articolul 2^1(1) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se depun de către plătitori la unitățile Trezoreriei Statului în timpul programului de funcționare al acestor unități.(2) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse de către plătitori până la ora-limită, stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care se publică pe site-ul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și se afișează la sediile unităților Trezoreriei Statului, se procesează și se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului în aceeași zi lucrătoare în care au fost depuse.(3) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse de către plătitori după ora-limită prevăzută la alin. (2), se procesează și se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului cu data următoarei zile lucrătoare a depunerii acestora.(4) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse potrivit alin. (3), vor fi însoțite obligatoriu de un borderou centralizator întocmit în două exemplare, care va conține cel puțin următoarele informații: denumire plătitor, CIF plătitor, număr ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), denumire beneficiar, CIF beneficiar, suma. Borderoul centralizator poate fi generat și cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Ambele exemplare ale borderoului centralizator, care se prezintă la unitățile trezoreriei statului, se semnează de persoana delegată să depună/ridice astfel de documente.(5) Plătitorii pot opta pentru depunerea pe bază de borderou centralizator întocmit potrivit alin. (4) și în cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse în cadrul termenului prevăzut la alin. (2), cu condiția ca acesta să fie întocmit distinct față de borderoul centralizator întocmit pentru ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse potrivit alin. (3).(6) Unitățile trezoreriei statului completează, pe ambele exemplare ale borderoului prevăzut la alin. (4) și (5), ziua/luna/anul și ora primirii ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de plătitori și restituie deponentului un exemplar semnat și ștampilat. (la 05-10-2017, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 )  +  Articolul 3(1) Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se completează de către plătitori distinct pentru fiecare tip de obligație bugetară.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele aferente obligațiilor bugetare prevăzute la art. 163 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pot fi achitate prin utilizarea unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru obligațiile datorate bugetului de stat prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, și, respectiv, a unui singur ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru obligațiile de plată prevăzute în anexa nr. 2 la același ordin. (la 05-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 ) (la 23-10-2007, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.648 din 17 octombrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 octombrie 2007. )  +  Articolul 4(1) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pot fi completate de către plătitori pe suport de hârtie (în două exemplare, din care exemplarul nr. 2 rămâne la plătitor, iar exemplarul nr. 1 se depune la instituția inițiatoare, care poate fi instituție de credit sau unitate a Trezoreriei Statului) sau pe suport electronic, în funcție de termenii și condițiile contractuale convenite cu instituția inițiatoare, cu respectarea precizărilor din prezentele norme metodologice.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul plăților efectuate pentru achitarea obligațiilor prevăzute la art. 5 lit. j) pct. 5 și 6, instituțiile inițiatoare au obligația de a semna și de a ștampila exemplarul nr. 2 al ordinului de plată pentru Trezoreria Statului, care rămâne la plătitor, în scopul confirmării debitării contului plătitorului cu suma respectivă.(3) În cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite pe suport hârtie, exemplarul nr. 2 reținut de plătitor constituie document justificativ pentru înregistrarea operațiunii în contabilitate, numai împreună cu extrasul de cont eliberat de către instituția bancară sau unitatea Trezoreriei Statului inițiatoare. Răspunderea pentru situațiile în care datele înscrise în cele două exemplare ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite pe suport hârtie sunt diferite revine exclusiv plătitorului. Instituția inițiatoare are răspunderea preluării informațiilor de pe OPT în format electronic în conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de către plătitor.(4) Formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)" se generează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este distribuit contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro/informații contribuabil/sistem fiscal/programe utile. Formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)" poate fi completat fie cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice, fie manual.  +  Articolul 5Elementele din formularul ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se completează astfel: (la 05-10-2017, Partea introductivă a articolului 5 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 ) a) în rubrica "Nr." se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor;b) în rubrica "PLĂTIȚI" se înscrie suma în cifre; cifrele se aliniază de la dreapta la stânga;c) în rubrica "LEI, adică" se înscrie, citeț și, recomandabil, fără pauză între cuvinte, suma în litere;d) în rubrica "PLĂTITOR" se înscrie denumirea plătitorului;e) în rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului (cod de înregistrare fiscală sau cod unic de înregistrare, CNP sau număr de identificare fiscală, după caz);f) în rubrica "Adresa" se înscrie adresa plătitorului;g) în spațiul marcat "Cod IBAN plătitor" se completează codul IBAN al contului care trebuie debitat, deschis de emitent la instituția inițiatoare sau, după caz, de instituția emitentă;h) în rubrica "Codul BIC" se înscrie codul BIC al instituției inițiatoare;i) în rubrica "De la" se înscrie identitatea instituției inițiatoare prin denumire;i^1) rubricile "Cod angajament" și "Indicator angajament" se completează de către entitățile publice înrolate în sistemul "Controlul angajamentelor bugetare", conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu codificările generate de aplicația informatică de control al angajamentelor bugetare; (la 01-01-2014, Lit. i^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.007 din 13 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 16 decembrie 2013. ) i^2) în rubrica «Cod program» se înscrie codul de program pentru care se dispun plățile de către entitățile publice care au cuprinse programe în bugetele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul plăților aferente unor cheltuieli bugetare pentru care nu sunt aprobate programe, rubrica «Cod program» se completează cu «0000000000»; (la 01-01-2015, Lit. i^2) a art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.798 din 29 decembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 30 decembrie 2014. ) j) rubrica "Beneficiar" se completează astfel:1. pentru obligațiile bugetare achitate la bugetul de stat care se declară, inclusiv pentru cele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, cu excepția celor prevăzute la pct. 5-7 de mai jos, se înscrie: «buget de stat», iar pentru obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetele fondurilor speciale care se declară, inclusiv cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, se înscrie «bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale»; (la 05-10-2017, Punctul 1. din Litera j) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 ) 2. pentru obligațiile bugetare achitate la bugetele locale se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în contul căreia se achită suma;3. pentru obligațiile bugetare prevăzute în anexa nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.644/2003 se înscrie denumirea casei de asigurări sau a agenției pentru ocuparea forței de muncă în contul căreia se achită suma;4. pentru obligațiile de plată către instituții publice se înscrie denumirea instituției publice beneficiare;5. pentru taxe și alte obligații achitate în vamă se înscrie denumirea unității vamale;6. pentru acccize la uleiuri minerale plătite anticipat livrării, de către client în numele furnizorului, se înscrie denumirea agentului economic furnizor producător/ procesator;7. pentru impozitul pe venituri din salarii se înscrie denumirea unității pentru care se achită impozitul, fie aceasta persoană juridică sau sucursală/punct de lucru, după caz;8. pentru amenzi achitate, rubrica "Beneficiar" se completează astfel:8.1. pentru amenzile datorate bugetelor locale se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în contul căreia se achită suma;8.2. pentru amenzile datorate bugetului de stat se înscrie:8.2.1. denumirea unității din care face parte agentul constatator care a aplicat amenda/buget de stat, în situația în care în procesul-verbal de constatare a contravenției s-a consemnat codul fiscal al acestuia;8.2.2. buget de stat, în situația în care în procesul-verbal de constatare a contravenției nu s-a consemnat codul fiscal al unității din care face parte agentul constatator;9. pentru plăți dispuse din conturi deschise la Trezoreria Statului pentru alte destinații (de exemplu: achitarea în conturile operatorilor economici deschise la Trezoreria Statului a sumelor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituțiilor publice; virarea soldurilor conturilor de disponibilități ale operatorilor economici în conturi bancare; transferul sumelor aferente drepturilor salariale în conturile de card deschise la bănci pe numele salariaților instituțiilor publice; plăți privind distribuirea sumelor încasate prin valorificarea bunurilor mobile și imobile din procesul de executare silită; viramente aferente titlurilor de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur etc.) se înscrie denumirea beneficiarului sumei; (la 08-12-2021, Punctul 9. din Litera j) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) 10. pentru celelalte obligații bugetare se înscrie denumirea bugetului căruia i se cuvin sumele respective;k) în rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului, după cum urmează:1. codul de identificare fiscală al contribuabilului, pentru obligațiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 1 sau pentru alte obligații bugetare pentru care prin acte normative în vigoare se prevede astfel; (la 05-10-2017, Punctul 1. din Litera k) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 ) 2. codul de identificare fiscală al primăriei, pentru obligațiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 2;3. codul de identificare fiscală al casei de asigurări sau al agenției pentru ocuparea forței de muncă, pentru obligațiile menționate la lit. j) pct. 3;4. codul de identificare fiscală al instituției publice, pentru obligațiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 4;5. codul de identificare fiscală al unității vamale, pentru taxele și obligațiile achitate în vamă, prevăzute la lit. j) pct. 5;6. codul de identificare fiscală al agentului economic furnizor producător/procesator, pentru accizele la uleiuri minerale, prevăzute la lit. j) pct. 6;7. codul de identificare fiscală al entităților prevăzute la lit. j) pct. 7;8. codul de identificare fiscală al primăriei, pentru obligațiile prevăzute la lit. j) pct. 8.1; codul de identificare fiscală al unității din care face parte agentul constatator, pentru obligațiile prevăzute la lit. j) pct. 8.2.1, sau codul de identificare fiscală al contravenientului, pentru obligațiile prevăzute la lit. j) pct. 8.2.2;9. pentru plățile menționate la lit. j) pct. 9 se înscrie:9.1. codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei, în situația în care beneficiarul sumei este înregistrat fiscal în România; 9.2. codul de identificare fiscală al centralei instituției de credit din România la care beneficiarul sumei își are deschis contul sau codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în situația în care beneficiarul sumei nu este înregistrat fiscal în România; (la 11-07-2017, Punctul 9. din Litera k) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 983 din 7 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 11 iulie 2017 ) 10. codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), pentru obligațiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 10;l) în spațiul marcat "Cod IBAN beneficiar" se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilități, după caz, în care se achită suma. La completarea codurilor IBAN se vor avea în vedere următoarele precizări:– obligațiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 1, 8.2.1, 8.2.2 și 10 se achită la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora își au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii;– obligațiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 2, 3, 4, 5, 6 și 8.1 se achită la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora își au deschise conturile beneficiarii sumelor respective;– plățile prevăzute la lit. j) pct. 9 se efectuează la unitățile Trezoreriei Statului sau la unitățile instituțiilor de credit la care își au deschise conturile beneficiarii sumelor;– obligațiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 7 se achită la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora își au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii și, respectiv, la Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București sau la trezoreriile municipiilor reședință de județ, după caz, pentru marii contribuabili și sediile secundare ale acestora;m) în rubrica "Codul BIC" se înscrie identitatea instituției destinatare prin cod BIC;n) în rubrica "La" se înscrie denumirea unității Trezoreriei Statului sau a unității instituției de credit la care este deschis contul beneficiarului;o) Rubrica «Nr. de evidență a plății» se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii documentului de plată; (la 27-11-2012, Litera o) a art. 5 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 1.525 din 21 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 noiembrie 2012. ) (la 30-12-2006, Nota de la litera o) a art. 5 a fost abrogată de lit. b) a art. II din ORDINUL nr. 2.235 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. Această abrogare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007, conform art. II din ORDINUL nr. 2.235 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. ) p) rubrica "Reprezentând" se completează după cum urmează:– pentru obligațiile bugetare se înscrie denumirea completă a obligației bugetare achitate;– pentru celelalte categorii de plăți se înscrie natura economică a plății (de exemplu: «transfer sold»), iar în cazul plăților către beneficiari care nu sunt înregistrați fiscal în România se pot înscrie și alte informații (de exemplu, codul de identificare fiscală al acestora din țara în care sunt înregistrați fiscal); (la 11-07-2017, A doua liniuță a Literei p) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 983 din 7 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 11 iulie 2017 ) – pentru obligațiile bugetare achitate în contul unic, se înscrie «buget de stat», în cazul obligațiilor bugetare din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.294/2007, sau «bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale», în cazul obligațiilor bugetare din anexa nr. 2 la același ordin, după caz. (la 23-10-2007, Ultima liniuță a literei p) a art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.648 din 17 octombrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 octombrie 2007. ) r) în rubrica "Data emiterii" se înscrie clar și vizibil de către plătitor data (ziua, luna, anul) la care este emis ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);s) în rubrica «Data debitării» se înscrie clar și vizibil de către instituția inițiatoare data (ziua, luna, anul) la care este debitat contul plătitorului. În cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse potrivit art. 2^1 alin. (2), contul plătitorului se debitează în ziua depunerii acestora, iar în cazul celor depuse potrivit art. 2^1 alin. (3) contul plătitorului se debitează în următoarea zi lucrătoare a depunerii acestora, în măsura în care prin acte normative în vigoare nu se prevede altfel. (la 05-10-2017, Litera s) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 ) ș) în rubrica «Semnătura plătitorului și ștampila», persoanele autorizate din cadrul instituțiilor publice care dispun plăți din conturile deschise la Trezoreria Statului au obligația de a semna pe documentele de plată care se depun la unitățile Trezoreriei Statului, fără a avea obligația de a aplica amprenta ștampilei pe documentele respective. În situația în care instituțiile publice optează numai pentru semnarea documentelor de plată, acestea vor proceda la depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a fișelor cu specimenele de semnături care conțin numai semnăturile persoanelor autorizate să dispună plăți din conturile proprii. Fișele cu specimenele de semnături depuse la unitățile Trezoreriei Statului rămân valabile până la primirea unor noi fișe cu specimene de semnături. Plătitorii prevăzuți la art. V alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015, cu modificările și completările ulterioare, semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) conform fișelor cu specimenele de semnături depuse la unitățile Trezoreriei Statului, fără a aplica amprenta ștampilei pe documentul de plată prezentat la unitățile Trezoreriei Statului. (la 05-02-2020, Litera ș) din Articolul 5 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 547 din 31 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 05 februarie 2020 )  +  Articolul 6(1) Formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)", aprobat prin prezentele norme metodologice, se utilizează numai pentru decontări în cadrul Sistemului electronic de plăți.(2) Datele privind intrarea în funcțiune a Sistemului electronic de plăți, atât pentru plăți intertrezorerii, cât și pentru plăți interbancare (de mică și mare valoare) vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro) și la sediile unităților Trezoreriei Statului.  +  Articolul 6^1(1) Abrogat. (la 03-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 6^1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 ) (1^1) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de către instituțiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităților publice și de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice, pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie, precum și de către persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru operațiuni aferente titlurilor de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur. (la 08-12-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 6^1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) (1^2) Abrogat. (la 03-04-2020, Alineatul (1^2) din Articolul 6^1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 ) (2) Abrogat. (la 03-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 6^1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 ) (3) Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor (secțiunea Sistemul național de raportare Forexebug - Informații publice - Formulare sau secțiunea Domenii - Datorie Publică - Titluri de stat pentru populație - Tezaur Online) sau de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) (secțiunea Servicii online - Declarații electronice - Descărcare declarații) sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează și se depune on-line prin Sistemul național de raportare Forexebug de către instituțiile publice și, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declarații» de către operatorii economici și de alte entități decât instituțiile publice. Persoanele fizice, pentru operațiuni aferente titlurilor de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur, pot completa și depune formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» prin accesarea:a) www.anaf.ro (SPV), butonul «Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF», sau www.mfinante.ro (secțiunea Tezaur Online - Depunere formulare), în cazul persoanelor fizice înregistrate în nume propriu (ca persoane fizice) în Spațiul privat virtual (SPV) cu utilizator și parolă; saub) www.e-guvernare.ro, butonul «Depunere declarații ANAF» și prin serviciul «Depunere declarații» din cadrul «Spațiului privat virtual» - SPV, în cazul persoanelor fizice înregistrate în nume propriu (ca persoane fizice) în Spațiul privat virtual (SPV) cu certificat digital calificat. (la 04-02-2022, Alineatul (3) din Articolul 6^1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 2 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 04 februarie 2022 ) (4) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități, precum și persoanele fizice prevăzute la alin. (1^1) pot depune on-line formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» completat, cu respectarea procedurii de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, a Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-12-2021, Alineatul (4) din Articolul 6^1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) (4^1) Validarea și procesarea formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» depus on-line de operatorii economici, de alte entități decât instituții publice, precum și de persoanele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 3 al cap. II din anexa nr. 9 - Procedură de depunere on-line, validare și procesare a «Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)», aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, cu deosebirea că recipisele aferente depunerii și validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin SPV, secțiunea Mesaje. (la 08-12-2021, Alineatul (4^1) din Articolul 6^1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) (5) Elementele din formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează astfel:a) în rubrica «Data Document» se înscrie data (zi/lună/an) emiterii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);a^1) în rubrica «Nr. Document» se înscrie un număr unic atribuit de plătitor documentului electronic, care nu poate fi repetat pe parcursul celor 24 de ore ale zilei completate în rubrica «Data Document (la 23-11-2017, Alineatul (5) din Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.998 din 15 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 23 noiembrie 2017 ) a^2) în rubrica «Tip entitate» se selectează opțiunea «Entitate publică» de către instituțiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităților publice, «Alte entități» de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice sau «Persoana fizică» de către persoanele fizice, după caz; (la 08-12-2021, Litera a^2) din Alineatul (5) , Articolul 6^1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) b) în rubrica «Total Document» se afișează automat totalul sumelor completate în rubrica «Suma»;c) în rubrica «LEI, adică» se afișează automat suma în litere;d) în rubrica «Nr. Înregistrări» se afișează automat numărul total de operațiuni de plată înscrise în ordinul de plată multiplu electronic (OPME);e) în rubrica «Denumire Plătitor» se înscrie denumirea plătitorului;f) în rubrica «CIF Plătitor» se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului (codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal sau număr de identificare fiscală, după caz); (la 08-12-2021, Litera f) din Alineatul (5) , Articolul 6^1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) g) în rubrica «Adresa Plătitor» se înscrie adresa plătitorului;h) în rubrica «NR. OP» se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor;i) în rubrica «Cod IBAN Plătitor» se înscrie codul IBAN al contului care trebuie debitat, deschis la unitatea Trezoreriei Statului; (la 16-01-2020, Litera i) din Alineatul (5) , Articolul 6^1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 56 din 13 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 16 ianuarie 2020 ) j) rubrica «Denumire Trezorerie» se completează automat în funcție de informația înscrisă la lit. i);j^1) în rubrica «Cod program» se înscrie codul de program pentru care se dispun plățile de către entitățile publice care au cuprinse programe în bugetele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare. În cazul plăților aferente unor cheltuieli bugetare pentru care nu sunt aprobate programe, rubrica «Cod program» se completează cu «0000000000»; (la 16-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 56 din 13 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 16 ianuarie 2020 ) j^2) rubricile «Cod angajament» și «Indicator angajament» se completează de către entitățile publice înrolate în sistemul «Controlul angajamentelor bugetare», conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu codificările generate de aplicația informatică de control al angajamentelor bugetare; (la 16-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 56 din 13 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 16 ianuarie 2020 ) k) rubrica «Denumire Beneficiar» se completează potrivit precizărilor art. 5 lit. j); (la 16-01-2020, Litera k) din Alineatul (5) , Articolul 6^1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 56 din 13 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 16 ianuarie 2020 ) l) rubrica «CIF Beneficiar» se completează potrivit precizărilor art. 5 lit. k); în cazul viramentelor aferente titlurilor de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur, codul numeric personal al beneficiarului trebuie să fie identic cu codul numeric personal al plătitorului; (la 08-12-2021, Litera l) din Alineatul (5) , Articolul 6^1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) m) în rubrica «Cod IBAN Beneficiar» se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare, contului de disponibilități, contului de subscriere sau contului deschis la o instituție de credit din România, după caz, în care se achită suma; (la 08-12-2021, Litera m) din Alineatul (5) , Articolul 6^1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) n) rubrica «Denumire Banca/Trezorerie» se completează automat denumirea instituției de credit/unității Trezoreriei Statului în funcție de informația înscrisă la lit. m);o) în rubrica «Suma» se înscrie, suma în cifre;p) în rubrica «Nr. de evidență a plății» se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);q) rubrica «Reprezentând» se completează potrivit precizărilor de la art. 5 lit. p); (la 16-01-2020, Litera q) din Alineatul (5) , Articolul 6^1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 56 din 13 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 16 ianuarie 2020 ) r) în rubrica «Semnătura 1», după validarea și generarea fișierului XML fără erori se aplică semnătura electronică calificată a persoanei care, potrivit legislației în vigoare, are competența de a efectua plăți și este înrolată la funcționalitățile Sistemului național de raportare Forexebug, în cazul instituțiilor publice, sau este înregistrată în Spațiul privat virtual (SPV), în cazul operatorilor economici, altor entități decât instituții publice sau este înregistrată în nume propriu (ca persoană fizică) în Spațiul privat virtual (SPV) cu certificat digital calificat, în cazul persoanelor fizice pentru operațiuni aferente titlurilor de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur; (la 04-02-2022, Litera r) din Alineatul (5) , Articolul 6^1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 2 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 04 februarie 2022 ) s) în rubrica „Semnătura 2“ se aplică, numai de către entitățile publice, semnătura electronică calificată a uneia dintre persoanele înrolate la funcționalitățile sistemului național de raportare Forexebug, alta decât cea de la lit. r), doar după aplicarea Semnăturii 1. Semnăturile se aplică de către persoanele care potrivit legislației în vigoare au competența de a efectua plăți. (la 16-01-2020, Alineatul (5) din Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 56 din 13 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 16 ianuarie 2020 ) t) prin excepție de la lit. r) și s), în rubricile «Semnătura 1» și «Semnătura 2» nu se aplică semnături de către plătitorii persoane fizice înregistrate în SPV pentru operațiuni aferente titlurilor de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur; după ce sistemul validează automat conținutul formularului și regulile specifice aplicabile, generează un document imagine a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) depus, care la rubrica «Semnătura 1» are completate numele de utilizator și adresa de e-mail a persoanei fizice cu care aceasta este înregistrată în SPV. Acest document semnat cu certificat digital calificat al Ministerului Finanțelor este transmis pe SPV persoanei fizice care a efectuat depunerea OPME. (la 08-12-2021, Alineatul (5) din Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) (6) Persoanele din cadrul instituțiilor publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzute la alin. (5) lit. r) și s), trebuie să fie înrolate în Sistemul național de raportare Forexebug și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care își gestionează bugetul propriu. Verificarea corespondenței dintre semnăturile aplicate pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) cu cele aprobate prin fișa specimenelor de semnături va fi asigurată la nivelul unității Trezoreriei Statului la care este depus specimenul de semnături. (la 03-04-2020, Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 ) (7) Persoanele din cadrul operatorilor economici și altor entități decât instituții publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzute la alin. (5) lit. r), trebuie să fie înrolate în Spațiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea. Verificarea corespondenței dintre semnătura electronică aplicată în rubrica «Semnătura 1» pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) și cea aprobată prin specimenul de semnături depus la unitățile Trezoreriei Statului se realizează automat potrivit instrucțiunilor și aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare în funcție de codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al persoanei respective și corespondența acestuia cu codul de identificare fiscală al plătitorului. (la 03-04-2020, Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 ) (7^1) Pentru operațiuni aferente titlurilor de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur, persoanele fizice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME) potrivit prevederilor alin. (5) lit. r) trebuie să fie înrolate în nume propriu (ca persoană fizică) în Spațiul privat virtual (SPV) cu certificat digital calificat. (la 04-02-2022, Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 2 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 04 februarie 2022 ) (8) Operatorii economici și alte entități care au aprobate în fișa specimenelor de semnături persoane distincte care semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) cu semnătura 1 și semnătura 2 pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături și depun la unitatea Trezoreriei Statului o nouă fișă a specimenelor de semnături în aceste condiții. (la 03-04-2020, Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 ) (9) Operatorii economici și alte entități care decid efectuarea de plăți din conturile deschise la Trezoreria Statului atât cu semnătura 1, cât și cu semnătura 2 de către persoanele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului nu pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME), operațiunile de plăți urmând a fi efectuate de către aceștia numai pe baza ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT). (la 03-04-2020, Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 ) (10) Răspunderea pentru efectuarea plăților pe bază de ordine de plată multiple electronice (OPME) întocmite de către operatorii economici și alte entități prevăzute la alin. (8) revine exclusiv persoanei care a semnat documentele respective. (la 03-04-2020, Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 ) (11) Eventualele modificări în ceea ce privește persoanele aprobate în fișa specimenelor de semnături intră în vigoare în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia la unitatea trezoreriei statului. (la 03-04-2020, Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 ) (12) În cazul în care prevederile alin. (6), (7) și (16) nu sunt respectate, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este respins și sistemul generează un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate. (la 08-12-2021, Alineatul (12) din Articolul 6^1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) (13) Răspunderea privind concordanța dintre informațiile afișate în fișierul PDF al ordinului de plată multiplu electronic (OPME) și cele din fișierul XML atașat acestuia revine exclusiv instituțiilor publice, operatorilor economici și altor entități care leau întocmit și depus on-line prin Sistemul național de raportare Forexebug sau prin intermediul serviciului «Depunere declarații», după caz. (la 03-04-2020, Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.819 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 ) (14) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități, precum și persoanele fizice pot utiliza în continuare, pentru efectuarea plăților din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului, ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT). (la 08-12-2021, Alineatul (14) din Articolul 6^1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) (15) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități, precum și persoanele fizice prevăzute la alin. (1^1) au obligația de a verifica zilnic concordanța operațiunilor dispuse prin intermediul formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» cu datele înscrise în extrasul de cont, iar în situația în care sunt constatate erori materiale generate de unitățile Trezoreriei Statului, titularii conturilor au obligația de a informa de îndată unitățile Trezoreriei Statului în scopul efectuării corecțiilor care se impun. (la 08-12-2021, Alineatul (15) din Articolul 6^1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) (16) La depunerea formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» prin intermediul serviciului Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF de pe portalul ANAF, persoanele fizice care întocmesc documentele respective trebuie să respecte prevederile legale în vigoare aferente titlurilor de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur. (la 08-12-2021, Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 ) (17) Răspunderea pentru efectuarea plăților pe bază de ordine de plată multiple electronice (OPME) întocmite de către persoanele fizice aferente titlurilor de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur revine exclusiv persoanei care a depus documentele respective prin oricare dintre modalitățile prevăzute pentru acestea la alin. (3). (la 04-02-2022, Alineatul (17) din Articolul 6^1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 2 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 04 februarie 2022 ) (18) Răspunderea privind concordanța dintre informațiile afișate în fișierul PDF al ordinului de plată multiplu electronic (OPME) și cele din fișierul XML atașat acestuia revine exclusiv persoanelor fizice care le-au completat și depus prin oricare dintre modalitățile prevăzute pentru acestea la alin. (3). (la 04-02-2022, Alineatul (18) din Articolul 6^1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 115 din 2 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 04 februarie 2022 ) (la 05-10-2017, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 )  +  Articolul 6^2(1) Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori până la ora limită, stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și care se publică pe site-ul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și se afișează la sediile unităților Trezoreriei Statului, se procesează și se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului în aceeași zi lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.(2) Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori după ora-limită prevăzută la alin. (1) se procesează și se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului cu data următoarei zile lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori. (la 05-10-2017, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 )  +  Articolul 6^3 Procedura de depunere on-line, de validare și de procesare a «Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)» se stabilește prin procedura de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug. (la 05-10-2017, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 )  +  Articolul 7(1) Modelul formularului «Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)» este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(2) Modelul formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 05-10-2017, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 )  +  Articolul 8Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 05-10-2017, Actul a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 )  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)
  (la 05-10-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  ORDIN DE PLATĂ MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)
  (la 08-12-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1164 din 08 decembrie 2021 )