HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 29 decembrie 2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 30 decembrie 2014  Notă
  Potrivit art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 965 din 30 decembrie 2014, perioada de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 se prelungește până la data de 31 decembrie 2023.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C (2013) 3.187 din 5 iunie 2013, al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și al art. 8 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se instituie schema de ajutor de stat în baza prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) și b) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității și a prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) coroborate cu art. 44 din Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, denumit în continuare Regulament.(2) În sensul prezentei hotărâri, schema de ajutor de stat, astfel cum e definită la art. 2. pct. 15 din Regulament este exceptată de la obligația notificării prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratat, conform criteriilor prevăzute de art. 44 din Regulament.  +  Articolul 2(1) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, iar perioada de aplicare este de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai devreme de data publicării numărului de exceptare pe site-ul Comisiei Europene, până la data de 31 decembrie 2020. Notă
  Potrivit art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.084 din 11 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 965 din 30 decembrie 2014, perioada de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 se prelungește până la data de 31 decembrie 2023.
  (2) Rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare este prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. a) și b) și tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, respectiv de 21 euro/1.000 litri. (la 26-10-2015, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015. ) (2^1) Pentru anul 2021, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare este de 102,354 lei/1.000 litri și reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri, calculată la rata de schimb a monedei euro din data de 1 octombrie 2020. (la 08-04-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 409 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 08 aprilie 2021 ) (2^2) Pentru anul 2022, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare este de 103,887 lei/1.000 litri și reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri calculată la rata de schimb a monedei euro din data de 1 octombrie 2021. (la 02-02-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 146 din 2 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 02 februarie 2022 ) (3) În anul 2015, diferența dintre rata accizei standard prevăzută în anexa nr. 1 la titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. (la 26-10-2015, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015. ) (3^1) În anul 2016, diferența dintre rata accizei standard prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1 la titlul VIII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare, și rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. (la 26-10-2015, Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015. ) (3^2) În perioada 2017-2020, diferența dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2)-(4) din același act normativ, și rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. (la 26-10-2015, Alin. (3^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015. ) (3^3) Pentru anul 2021, diferența dintre nivelul de 1.674,55 lei/ 1.000 litri al accizei prevăzut la nr. crt. 12 din anexa nr. 1 la titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, actualizat conform art. 342 alin. (1), (3) și (4) din același act normativ, și rata accizei reduse prevăzută la alin. (2^1) este în cuantum unitar de 1,572 lei/litru și se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. (la 08-04-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 409 din 7 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 08 aprilie 2021 ) (3^4) Pentru anul 2022, diferența dintre nivelul de 1.734,66 lei/1.000 litri al accizei prevăzut la nr. crt. 12 din anexa nr. 1 la titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, actualizat conform art. 342 alin. (1), (3) și (4) din același act normativ și rata accizei reduse prevăzute la alin. (2^2) este în cuantum unitar de 1,630 lei/litru și se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. (la 02-02-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 146 din 2 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 02 februarie 2022 ) (4) Ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă în limita cantităților maxime anuale, defalcate pentru sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(5) În cazul în care cantitățile de motorină pentru care se solicită plăți în cadrul schemei de ajutor de stat depășesc cantitățile prevăzute în anexă, cuantumul plăților se reduce proporțional pentru toate sectoarele prevăzute în anexă.
   +  Articolul 3(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) întreprindere - în baza art. 1 din anexa I la Regulament se consideră orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică. Sunt considerate, de asemenea, întreprinderi persoane fizice autorizate și asociațiile familiale implicate în activități de artizanat sau alte activități, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară în mod regulat o activitate economică;b) IMM-uri sau microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii - înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulament.(2) Întreprindere aflată în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:a) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (24), iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;b) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani, și atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a scăzut/este diminuat ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când în ultimii doi ani raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și/sau capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0.
   +  Capitolul II Beneficiarii, criterii de eligibilitate, forma ajutorului, intensitatea ajutorului, durata ajutorului și bugetul ajutorului  +  Articolul 4Beneficiarii schemei sunt întreprinderile, așa cum sunt definite la art. 3 alin. (1), respectiv:a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantațiilor viticole, alte evidențe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole;b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul național al exploatațiilor și care dețin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole;c) organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare și Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, așa cum sunt definite în Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) organismele/organizațiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, testarea noilor soiuri pentru introducerea în cultură, precum și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. (la 03-10-2019, Litera d) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 713 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 03 octombrie 2019 )  +  Articolul 5Autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei temporare de ajutor de stat reglementată de prezenta hotărâre este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele județene/al municipiului București/centrele locale.  +  Articolul 6(1) Beneficiază de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme orice solicitant care depune la autoritatea competentă o cerere de acord prealabil pentru finanțare, iar aceasta confirmă în scris, sub rezerva verificărilor ulterioare, acordul prealabil pentru solicitarea finanțării.(2) Cererea privind acordul prealabil se depune anual și va conține cel puțin următoarele:a) informații cu privire la suprafețele de teren, inclusiv pe structura de culturi și/sau efectivele de animale/păsări/ albine/viermi de mătase, pe care le exploatează solicitantul, și/sau lucrările de îmbunătățiri funciare, pe care acesta le execută până la sfârșitul fiecărui an calendaristic aferent solicitării;b) în cazul solicitanților persoane fizice, un angajament care va preciza că în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanțare, aceștia vor prezenta certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului care atestă calitatea de persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare; în caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanțare.(2^1) Cererea va fi însoțită de originalul sau copia adeverinței prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, emise de primărie conform înscrisurilor din Registrul agricol, sau va cuprinde informații privind suprafețele și culturile prevăzute în cererea de plată unică pe suprafață depusă la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și pe care solicitantul le exploatează până la sfârșitul fiecărui an calendaristic aferent solicitării, în cadrul schemelor de plăți pe suprafață, în cursul anului de cerere. (la 26-10-2015, Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015. ) (2^2) În situația în care solicitantul a depus adeverința emisă de primărie odată cu cererea de plată unică pe suprafață și aceasta cuprinde datele prevăzute la alin. (2^1), adeverința își păstrează valabilitatea. (la 26-10-2015, Alin. (2^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015. ) (2^3) În situația exploatării în cursul anului de cerere și a altor suprafețe și culturi, altele decât cele prevăzute la alin. (2^1), solicitantul are obligația să depună o adeverință emisă de primărie, în original sau în copie, conform înscrisurilor din Registrul agricol, care cuprinde informații privind suprafețele și culturile în cauză. (la 26-10-2015, Alin. (2^3) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015. ) (3) Cererea se depune, după cum urmează:a) la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau al municipiului București pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață; saub) la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau al municipiului București la care au fost depuse cererile de acord prealabil pentru finanțare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu completările ulterioare.(4) Acordul prealabil pentru finanțare prin rambursare se emite de către centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanțare prin rambursare.(5) Ajutorul de stat prevăzut prin prezenta schemă nu poate fi cumulat cu alte forme de sprijin pentru aceleași costuri eligibile.  +  Articolul 7În vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare, beneficiarii achiziționează cantitățile necesare de motorină și solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.  +  Articolul 8Plata ajutorului de stat se solicită pe baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele județene/locale, după caz, care se depun până la finele lunii următoare perioadei pentru care se solicită rambursarea, însoțite de o situație centralizatoare a cantităților de motorină utilizate în perioada respectivă, precum și de copii ale documentelor fiscale de vânzare a motorinei, emise de furnizori pe numele beneficiarilor. (la 26-10-2015, Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015. )  +  Articolul 9(1) Centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau al municipiului București analizează solicitările beneficiarilor și documentele justificative anexate, în limita cantităților totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru finanțare prin rambursare, determină cantitățile de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat, precum și valoarea acestuia și întocmesc situații centralizatoare pe care le transmit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. (la 26-10-2015, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015. ) (2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură întocmește și transmite trimestrial la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația centralizatoare cu beneficiarii și sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, aferente cantităților de motorină determinate la plată. (la 10-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 727 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 octombrie 2016 ) (3) După primirea situației centralizatoare cu beneficiarii și sumele aferente cantităților de motorină achiziționate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește, prin ordin al ministrului, cantitățile de motorină ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (la 01-04-2016, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 215 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016. ) (4) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deschide și repartizează credite bugetare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, care, la rândul său, repartizează credite bugetare centrelor județene, respectiv al municipiului București, cu sumele cuvenite. (la 10-10-2016, Alineatul (4) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 727 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 octombrie 2016 ) (4^1) Centrele județene, respectiv al municipiului București, ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislației în vigoare. (la 10-10-2016, Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 727 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 octombrie 2016 ) (5) Sumele reprezentând ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru cantitățile de motorină determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin situația centralizatoare prevăzută la alin. (2), consumate de beneficiari și nedecontate în anul de cerere, se decontează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anul următor anului de cerere, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (la 01-04-2016, Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 215 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 1 aprilie 2016. )  +  Articolul 10(1) Valoarea maximă totală a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 3.612.688,25 mii lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 15-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.085 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1234 din 15 decembrie 2020 ) (1^1) Pentru anul 2021, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 757.002,234 mii lei, care se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 15-12-2021, Alineatul (1^1) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.253 din 15 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1189 din 15 decembrie 2021 ) (1^2) Pentru anul 2022, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 309.000,00 mii lei, care se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 02-02-2022, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 146 din 2 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 02 februarie 2022 ) (2) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2015 este de 377.472,250 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015. (la 17-12-2015, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 967 din 16 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 decembrie 2015. ) (3) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2016 este de 765.328,803 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016. (la 29-12-2016, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.012 din 29 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1065 din 29 decembrie 2016 ) (4) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2017 este de 553.893,907 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017. (la 11-12-2017, Alineatul (4) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 875 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 11 decembrie 2017 ) (5) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2018 este de 487.593,579 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2018. (la 10-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 942 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 10 decembrie 2018 ) (6) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2019 este de 595.606,000 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2019. (la 03-10-2019, Alineatul (6) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 713 din 2 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 03 octombrie 2019 ) (7) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2020 este de 806.651,00 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020. (la 15-12-2020, Alineatul (7) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.085 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1234 din 15 decembrie 2020 ) (8) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2021 este de 757.002,234 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021. (la 15-12-2021, Alineatul (8) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.253 din 15 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1189 din 15 decembrie 2021 ) (9) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2022 este de 309.000,00 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022. (la 02-02-2022, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 146 din 2 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 02 februarie 2022 ) (la 26-10-2015, Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 880 din 20 octombrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 octombrie 2015. )  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 11Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură elaborează procedurile specifice de implementare și control, precum și formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de prezenta hotărâre, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri și utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 13Nerespectarea de către solicitanți a condițiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum și a oricăror obligații asumate în vederea obținerii finanțării determină aplicarea de către instituțiile în drept a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat necuvenite, potrivit legii.  +  Articolul 14Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe adresa www.madr.ro
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul finanțelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 29 decembrie 2014.Nr. 1.174.  +  ANEXĂ
  Cantitățile maxime anuale de motorină pentru care se acordă
  ajutor de stat sub formă de rambursare
  Nr. crt. Specificare Cantități maxime de motorină (litri)
  ISectorul vegetal 367.000.000
  II Sectorul zootehnic 40.000.000
  III Sectorul îmbunătățiri funciare 3.000.000
  TOTAL410.000.000
  Specificare Consum specific (UM)
  Sector vegetal
  Cereale 78 litri/ha
  Orez 96 litri/ha
  Leguminoase boabe 78 litri/ha
  Oleaginoase 78 litri/ha
  Cartof 150 litri/ha
  Sfeclă de zahăr 139 litri/ha
  Tutun și hamei 140 litri/ha
  Plante medicinale și aromatice 100 litri/ha
  Legume cultivate în câmp 148 litri/ha
  Legume cultivate în spații protejate 75 litri/ha
  Pepeni verzi și galbeni 150 litri/ha
  Flori și plante ornamentale 100 litri/ha
  Ciuperci 80 litri/tonă
  Pășuni naturale, fânețe naturale, pajiști temporare 30 litri/ha
  Plante de nutreț + însilozare 130 litri/ha
  Livezi 130 litri/ha
  Căpșun, alți arbuști fructiferi 65 litri/ha
  Vița-de-vie 125 litri/ha
  Teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru alte culturi permanente 150 litri/ha
  Pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantații portaltoi, altele 40 litri/ha
  Plante energetice nonalimentare 100 litri/ha
  Sector zootehnic
  Păsări 39 litri/UVM
  Porc 6 litri/UVM
  Bovine 56 litri/UVM
  Ovine, caprine 6,75 litri/UVM
  Albine și viermi de mătase 18 litri/familie/cutie
  Îmbunătățiri funciare
  Instalații de irigat acționate cu motoare termice 50 litri/1.000 mc apă
  ------