REGLEMENTĂRILE CONTABILE din 12 decembrie 2016conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (Anexa nr. 1)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 bis din 19 decembrie 2016  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.844 din 12 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.020 din 19 decembrie 2016.
   +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Secţiunea 1.1. Dispoziții generale1. (1) Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară și publicare a situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare anuale consolidate ale entităților prevăzute de prezentul ordin, reguli de înregistrare în contabilitatea acestora a operațiunilor economico-financiare efectuate, precum și planul de conturi aplicabil.(2) Recunoașterea în contabilitate a elementelor cuprinse în structurile situațiilor financiare se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS.2. (1) Răspunderea pentru organizarea și ținerea contabilității, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării entității.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure, potrivit legii, condițiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operațiunile economice; organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității; organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii, inclusiv a elementelor înregistrate în afara bilanțului, precum și valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare anuale și publicarea în termen a acestora; păstrarea documentelor justificative, a registrelor și situațiilor financiare și organizarea contabilității de gestiune adaptată la specificul entității.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund inclusiv pentru estimările efectuate, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, și pentru stabilirea naturii operațiunilor economico-financiare, în funcție de realitatea economică a acestora. (la 01-01-2018, Punctul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 1001 din 18 decembrie 2017. ) Notă
  A se vedea prevederile anexei nr. 2 și anexei nr. 3 din ORDINUL nr. 85 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 1 februarie 2022.
  3. - Documentele oficiale de prezentare a activității economico-financiare a entității sunt situațiile financiare anuale.4. (1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.(2) Prin valută se înțelege altă monedă decât leul.5. - Entitățile care au subunități organizează și conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informațiile necesare privind activitatea desfășurată de aceste subunități.6. (1) Entitățile care au subunități fără personalitate juridică organizează și conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informațiile necesare privind activitatea desfășurată de aceste subunități.(2) Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul în România, organizează și conduc evidență contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.(3) Activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul în România, se include în situațiile financiare ale persoanei juridice române și se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor prezentelor reglementari.(4) În înțelesul prezentelor reglementări, prin subunități fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul în România, se înțelege sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, înființate potrivit legii.7. - În situația entităților administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" și "consiliu de administrație" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" și, respectiv, "directorat".
   +  Secţiunea 1.2. Publicările cu caracter general8. - Documentul care conține situațiile financiare anuale trebuie să precizeze denumirea entității raportoare, precum și informații referitoare la:a) registrul comerțului la care este păstrat dosarul entității, împreună cu numărul de înmatriculare al entității în registrul în cauză;b) forma juridică a entității, adresa sediului social și, după caz, faptul că entitatea este în lichidare.
   +  Capitolul 2 Prevederi referitoare la situațiile financiare anuale  +  Secţiunea 2.1. Elaborarea situațiilor financiare anuale9. (1) Fiecare entitate are obligația să întocmească situații financiare anuale.(2) Întocmirea de către entități a situațiilor financiare anuale se face în conformitate cu cerințele IFRS.9^1. (1) Entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende întocmesc situații financiare interimare formate din situația poziției financiare și situația rezultatului global. Aceste componente au aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.(2) Situațiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situațiile financiare interimare sunt însoțite de politicile contabile semnificative. (la 17-09-2018, Sectiunea 2.1. din Capitolul 2 a fost completata de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 3.067 din 10 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018 ) 10. - Raportările contabile anuale, precum și cele depuse în cursul anului la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice se întocmesc în formatul stabilit de Ministerul Finanțelor Publice. Prezentarea în aceste raportări a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor și cheltuielilor, poate fi diferită de cea din situațiile financiare anuale întocmite conform Standardelor internaționale de raportare financiară, fiind determinată de cerințele de informații ale instituțiilor statului.11. - Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informațiilor comparative, raportările menționate la pct. 10 conțin informații comparative retratate. În acest caz, informațiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor și cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile.12. - Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.13. - Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite și taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii situației veniturilor și cheltuielilor, la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menționate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite și taxe.  +  Secţiunea 2.2. Conținutul notelor explicative la situațiile financiare anuale14. - Notele explicative la situațiile financiare anuale trebuie să furnizeze cel puțin următoarele informații, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:a) denumirea și sediul social ale entității care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entități din care entitatea raportoare face parte în calitate de filială;b) denumirea și sediul social ale entității care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entități din care entitatea raportoare face parte în calitate de filială și care este, de asemenea, inclus în grupul de entități menționat la lit. a);c) locul de unde pot fi obținute copii ale situațiilor financiare anuale consolidate menționate la lit. a) și b), cu condiția ca acestea să fie disponibile;d) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii sau, acolo unde este cazul, distribuirea profitului sau acoperirea pierderii;e) denumirea și sediul social ale fiecăreia dintre entitățile în care entitatea raportoare deține fie direct, fie printr-o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul entității, un interes de participare, prezentând proporția de capital deținută, valoarea capitalului și rezervelor, precum și profitul sau pierderea entității respective pentru ultimul exercițiu financiar pentru care au fost aprobate situațiile financiare. Informațiile respective pot să fie omise dacă sunt de natură a cauza un prejudiciu grav oricăreia dintre entitățile la care se referă. Orice astfel de omisiune este prezentată în notele explicative la situațiile financiare;f) denumirea, sediul principal sau sediul social și forma juridică ale fiecăreia dintre entitățile la care entitatea raportoare este asociată cu răspundere nelimitată;g) valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanții sau active și datorii contingente neincluse în situația poziției financiare, indicând natura și forma oricărei garanții reale care a fost acordată; orice angajamente privind pensiile și entitățile afiliate sau asociate sunt prezentate separat;h) valoarea indemnizațiilor acordate în exercițiul financiar membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere pentru funcțiile deținute de aceștia, precum și orice angajamente care au luat naștere sau sunt încheiate cu privire la pensiile acordate foștilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie de organe. Aceste informații pot fi omise dacă prezentarea lor ar face posibilă identificarea situației financiare a unui anumit membru al organelor respective;i) suma avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții și a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunțat, precum și a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;j) cuantumul și natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o mărime sau o incidență excepțională;k) sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum și valoarea totală a datoriilor entității acoperite cu garanții reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii și formei garanțiilor;l) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar, defalcat pe categorii și, dacă acestea nu sunt prezentate separat în situația rezultatului global, cheltuielile cu personalul aferente exercițiului financiar, defalcate pe salarii și indemnizații, cheltuieli cu asigurările sociale și cheltuieli cu pensiile;m) numărul și valoarea nominală sau, în absența unei valori nominale, echivalentul contabil al acțiunilor subscrise în cursul exercițiului financiar în limitele capitalului autorizat. Dacă societatea nu are capital autorizat, potrivit legii, se prezintă cuantumul capitalului subscris. Dacă societatea are capital autorizat, potrivit legii, se prezintă cuantumul acestuia, precum și cuantumul capitalului subscris la înființarea societății sau la autorizarea societății pentru începerea activității și în momentul oricărei modificări a capitalului autorizat;n) dacă există mai multe categorii de acțiuni, numărul și valoarea nominală sau, în absența unei valori nominale, echivalentul contabil al acțiunilor din fiecare categorie;o) existența oricăror certificate de participare, obligațiuni convertibile, warante, opțiuni sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numărului acestora și a drepturilor pe care le conferă.  +  Capitolul 3 Raportul administratorilor15. (1) Consiliul de administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conține o prezentare fidelă a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care aceasta se confruntă.(2) Această prezentare este o analiză echilibrată și cuprinzătoare a dezvoltării și performanței activităților entității și a poziției sale, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților.16. - Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administrație și se semnează în numele acestuia de președintele consiliului.17. (1) În măsura în care este necesar pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, analiza cuprinde indicatori-cheie de performanță financiari și, atunci când este cazul, nefinanciari relevanți pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal. În prezentarea analizei, raportul administratorilor conține, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.(2) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informații despre:a) dezvoltarea previzibilă a entității;b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;c) achizițiile propriilor acțiuni, și anume:– motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar;– numărul și valoarea nominală sau în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;– în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;– numărul și valoarea nominală sau în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;d) existența de sucursale ale entității;e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:– obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar; și– expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar.18. (1) Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată includ în raportul administratorilor o declarație referitoare la guvernanța corporativă. Această declarație se include ca o secțiune distinctă a raportului administratorilor și conține cel puțin următoarele informații:a) o trimitere la elementele următoare, după caz:i) codul de guvernanță corporativă care se aplică entității;ii) codul de guvernanță corporativă pe care entitatea a decis să-l aplice voluntar;iii) toate informațiile relevante cu privire la practicile de guvernanță corporativă aplicate în plus față de cerințele legislației naționale: Atunci când se face trimitere la unul dintre codurile de guvernanță corporativă menționate la pct. (i) sau pct. (ii), entitatea indică, totodată, locul unde sunt disponibile public textele relevante. Atunci când se face trimitere la informațiile de la pct. (iii), entitatea face publice detaliile practicilor sale de guvernanță corporativă;b) în măsura în care, potrivit legislației naționale, entitatea se abate de la unul dintre codurile de guvernanță corporativă menționate la lit. a) pct. (i) sau pct. (ii), o explicație a acesteia privind părțile din cod pe care nu le aplică și motivele neaplicării; dacă entitatea a decis să nu facă trimitere la niciuna din dispozițiile unui cod de guvernanță corporativă menționat la lit. a) pct. (i) sau pct. (ii), motivele acestei decizii;c) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern și de gestionare a riscurilor, în relație cu procesul de raportare financiară;d) o descriere a modului de desfășurare și a principalelor competențe ale adunării generale a acționarilor, precum și o descriere a drepturilor acționarilor și a modalităților de exercitare a acestora, cu excepția cazului în care informațiile sunt prevăzute în totalitate în legislația națională;e) structura și modul de funcționare ale organelor de administrație, de conducere și de supraveghere și ale comitetelor acestora; șif) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce privește organele administrative, de conducere și de supraveghere ale entității referitoare la aspecte cum ar fi, de exemplu, vârsta, genul sau educația și experiența profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare și rezultatele în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declarația conține o explicație în acest sens.(2) Entitățile care intră sub incidența Directivei 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare*1) prezintă în aceeași secțiune a raportului administratorilor referitoare la guvernanța corporativă următoarele informații: Notă
  *1) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 142 din data de 30 aprilie 2004, p. 12.
  – participațiile semnificative la capital, directe sau indirecte (inclusiv participațiile indirecte prin intermediul unor structuri piramidale sau de acționariat încrucișat), în sensul legislației privind piața de capital;– deținătorii oricărei valori mobiliare care conferă drepturi speciale de control și o descriere a acestor drepturi;– orice restricție a dreptului de vot, cum ar fi limitarea dreptului de vot pentru deținătorii unui anumit procentaj sau ai unui anumit număr de voturi, termenele impuse pentru exercitarea dreptului de vot sau sistemele în care, cu cooperarea societății, drepturile financiare atașate valorilor mobiliare sunt separate de deținerea acestora din urmă;– regulile aplicabile numirii și înlocuirii membrilor organului administrativ sau de conducere, precum și modificării statutului societății;– competențele membrilor organului administrativ sau de conducere, în special competența de a emite sau de a răscumpăra valori mobiliare.
  (3) Informațiile cerute conform alin. (1) și alin. (2) pot să figureze:a) într-un raport separat publicat împreună cu raportul administratorilor în conformitate cu prevederile pct. 30; saub) într-un document publicat pe site-ul entității și care să fie menționat în raportul administratorilor. Respectivul raport separat sau document menționat la lit. a) și, respectiv, lit. b) poate să facă trimitere la raportul administratorilor în cazul în care informațiile cerute conform alin. (2) sunt incluse în acel raport al administratorilor.(4) În scopul de a îmbunătăți și mai mult transparența pentru acționari, investitori și alte părți interesate și în plus față de informațiile cu privire la elementele menționate la alin. (1) și (2), entitățile trebuie să descrie modul în care au aplicat recomandările codului de guvernanță corporativă relevant cu privire la subiectele de maximă importanță pentru acționari.(5) Informațiile menționate la prezentul punct trebuie să fie suficient de clare, precise și exhaustive pentru a permite acționarilor, investitorilor și altor părți interesate să dobândească o bună înțelegere a modului în care este administrată entitatea. În plus, trebuie să se facă referire la caracteristicile și situația specifică a societății, cum ar fi mărimea, structura entității sau structura acționariatului sau orice alte caracteristici relevante.(6) În scopul de a facilita accesul pentru acționari, investitori și alte părți interesate, entitățile trebuie să pună la dispoziție periodic, pe site-urile lor, informațiile menționate la prezentul punct și să includă o trimitere către site în raportul administratorilor, chiar dacă acestea oferă deja informații prin alte mijloace precizate în prezentele reglementări.
  19. (1) În caz de abatere de la recomandările codului de guvernanță corporativă sub incidența căruia se află sau pe care au decis să îl aplice în mod voluntar, societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să indice în mod clar de la ce recomandări specifice s-au abătut și, pentru fiecare abatere în parte de la o recomandare individuală:a) să explice în ce mod s-a abătut societatea de la o recomandare;b) să descrie motivele abaterii;c) să descrie modul în care a fost luată decizia de a se abate de la recomandare în cadrul societății;d) dacă abaterea este limitată în timp, să explice când preconizează societatea că se va conforma cu o anumită recomandare;e) să descrie, dacă este cazul, măsura luată în locul conformării și să explice în ce fel măsura respectivă atinge obiectivul care stă la baza recomandării specifice sau a codului în ansamblu ori să clarifice modul în care contribuie la o bună guvernanță corporativă a societății.(2) Informațiile menționate la alin. (1) trebuie să fie suficient de clare, exacte și complete astfel încât să permită acționarilor, investitorilor și altor părți interesate să evalueze consecințele care decurg din abaterea de la o anumită recomandare. Acestea trebuie să se refere și la caracteristicile și situația specifică a societății, cum ar fi mărimea, structura societății sau structura acționariatului sau orice alte caracteristici relevante.(3) Explicațiile pentru abateri trebuie să fie clar prezentate în declarația de guvernanță corporativă, astfel încât să fie ușor de găsit de către acționari, investitori și alte părți interesate. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, urmând aceeași ordine a recomandărilor ca și în codul relevant sau prin gruparea tuturor explicațiilor privind abaterea din aceeași secțiune din declarația de guvernanță corporativă, atât timp cât metoda utilizată este explicată clar.20. Auditorul statutar sau firma de audit își exprimă, în conformitate cu pct. 34 alin. (2), opinia referitoare la informațiile pregătite în temeiul pct. 18 alin. (1) lit. c) și alin. (2) și verifică dacă au fost prezentate informațiile menționate la pct. 18 alin. (1) lit. a), b), d), e) și f).
   +  Capitolul 4 Situații financiare anuale consolidate și rapoarte consolidate  +  Secţiunea 4.1. Elaborarea situațiilor financiare anuale consolidate21. - O entitate, societate-mamă consolidantă (entitate, persoană juridică română, care are una sau mai multe filiale și care consolidează situațiile financiare ale grupului din care face parte), trebuie să întocmească situații financiare anuale consolidate și un raport consolidat al administratorilor în condițiile prevăzute de IFRS.22. - Societatea-mamă și toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale filialelor.23. - Perimetrul de consolidare și regulile de întocmire a situațiilor financiare anuale consolidate se stabilesc potrivit IFRS.24. - Perimetrul de consolidare stabilit potrivit pct. 23 este folosit și pentru aplicarea prevederilor Capitolului 8 "Raportarea plăților efectuate către guverne".  +  Secţiunea 4.2. Notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate25. - Notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate prezintă informațiile cerute conform pct. 14, pe lângă orice alte informații cerute conform altor prevederi ale prezentelor reglementări, într-un mod care să faciliteze evaluarea poziției financiare a entităților incluse în consolidare, luate în ansamblu, ținând cont de ajustările esențiale care decurg din caracteristicile specifice ale situațiilor financiare anuale consolidate, comparativ cu situațiile financiare anuale individuale, inclusiv în următoarele cazuri:a) la prezentarea tranzacțiilor între părți legate, nu se includ tranzacțiile între părți legate incluse în consolidare, care sunt eliminate cu ocazia consolidării; șib) la prezentarea indemnizațiilor și a avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, se prezintă numai sumele acordate membrilor organelor respective ale societății-mamă, de către societatea-mamă și de filialele sale.  +  Secţiunea 4.3. Raportul consolidat al administratorilor26. - Raportul consolidat al administratorilor cuprinde, pe lângă informațiile prevăzute de alte dispoziții ale prezentelor reglementări, cel puțin informațiile cerute conform prevederilor Capitolului 3 "Raportul administratorilor", ținând cont de ajustările esențiale care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport consolidat al administratorilor, comparativ cu un raport al administratorilor, într-un mod care să faciliteze evaluarea poziției entităților incluse în consolidare, luate în ansamblu.27. - La prezentarea de detalii privind acțiunile sau părțile sociale proprii deținute, raportul consolidat al administratorilor indică numărul și valoarea nominală sau, în absența unei valori nominale, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor sau părților sociale ale societății-mamă deținute de ea însăși, de filiale ale acesteia sau de o persoană care acționează în nume propriu, dar în contul oricăreia dintre acele entități. Aceste informații pot fi prezentate în notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate.28. - Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport. În acest caz, auditorul trebuie să verifice atât situațiile financiare anuale individuale, cât și situațiile financiare anuale consolidate, prin raportare la acel unic raport consolidat al administratorilor.  +  Capitolul 5 Întocmirea și publicarea situațiilor financiare anuale29. (1) Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit legii, în limba română și în moneda națională.(2) Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:– numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;– calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România);– numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.  +  Secţiunea 5.1. Obligația generală de publicare30. - Situațiile financiare anuale aprobate corespunzător și raportul administratorilor, împreună cu opinia auditorului statutar sau a firmei de audit menționată la Secțiunea 6.1. "Cerințe generale privind auditul" din prezentele reglementări, se publică în conformitate cu legislația în vigoare.31. - Trebuie să fie posibilă obținerea, la cerere, a unor copii ale situațiilor financiare. Prețul unei astfel de copii nu poate depăși costul său administrativ.  +  Secţiunea 5.2. Alte cerințe în materie de publicare32. (1) Dacă se publică în întregime, situațiile financiare anuale și raportul administratorilor sunt reproduse cu forma și conținutul pe baza cărora auditorul statutar sau firma de audit și-a întocmit opinia. Acestea sunt însoțite de textul complet al raportului de audit.(2) Dacă situațiile financiare anuale nu se publică în întregime, versiunea prescurtată a acestora, care nu este însoțită de raportul de audit:a) menționează faptul că versiunea publicată este prescurtată;b) face trimitere la registrul la care au fost depuse, potrivit legii, sau, dacă acestea nu au fost încă depuse, menționează acest lucru;c) menționează dacă auditorul statutar sau firma de audit a emis o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, sau dacă auditorul statutar sau firma de audit nu a fost în măsură să emită o opinie de audit;d) menționează dacă raportul de audit face referire la aspecte asupra cărora auditorul statutar sau firma de audit a atras atenția prin evidențiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.  +  Secţiunea 5.3. Responsabilitatea și răspunderea pentru întocmirea și publicarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorilor33. (1) Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a asigura ca:a) situațiile financiare anuale individuale, raportul administratorilor, declarația de guvernanță corporativă, în cazurile în care este prezentată separat, și raportul menționat la pct. 42; șib) situațiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor, declarația de guvernanță corporativă consolidată, în cazurile în care este prezentată separat, și raportul menționat la pct. 47 să fie întocmite și publicate în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări.(2) Încălcarea responsabilităților menționate la alin. (1) se sancționează potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul 6 Auditul  +  Secţiunea 6.1. Cerințe generale privind auditul34. (1) Situațiile financiare anuale ale entităților sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit.(2) Totodată, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit:a) exprimă o opinie privind:i) consecvența raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar; șiii) întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele legale aplicabile;b) declară dacă, pe baza cunoașterii și a înțelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la entitate și la mediul acesteia, a(au) identificat informații eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informații eronate.35. (1) Prevederile pct. 34 alin. (1) se aplică și situațiilor financiare anuale consolidate.(2) Prevederile pct. 34alin. (2) se aplică și situațiilor financiare anuale consolidate și rapoartelor consolidate ale administratorilor.36. - Prezenta secțiune nu se aplică în cazul declarației nefinanciare menționate la pct. 39 și al declarației nefinanciare consolidate menționate la pct. 44 sau al rapoartelor separate menționate la pct. 42 și la pct. 47.  +  Secţiunea 6.2. Raportul de audit37. (1) Raportul de audit conține:a) o introducere care identifică cel puțin situațiile financiare care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;b) o descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, care identifică cel puțin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară și care prezintă clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la următoarele:i) dacă situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară; șiii) după caz, dacă situațiile financiare anuale sunt conforme cerințelor legale aplicabile. Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul menționează imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii;d) o mențiune privind aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenția prin evidențiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;e) opinia și declarația menționate la pct. 34 alin. (2).(2) Raportul de audit se semnează și se datează de către auditorul statutar. În cazul în care auditul statutar este efectuat de o firmă de audit, raportul de audit poartă semnătura cel puțin a auditorului/auditorilor statutar(i) care a(u) efectuat auditul în numele firmei de audit.(3) Raportul de audit privind situațiile financiare anuale consolidate trebuie să respecte cerințele prevăzute la alin. (1) și (2). În cazul situațiilor financiare anuale consolidate, atunci când raportează asupra consecvenței raportului administratorilor cu situațiile financiare, așa cum se prevede la alin. (1) lit. e), auditorul statutar sau firma de audit are în vedere situațiile financiare anuale consolidate și raportul consolidat al administratorilor. Dacă situațiile financiare anuale ale societății-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situațiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligația de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport.(4) Abrogat. (la 22-03-2021, Alineatul (4) din Punctul 37. , Sectiunea 6.2. , Capitolul 6 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 410 din 17 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 martie 2021 ) 38. (1) În notele explicative la situațiile financiare, entitățile prezintă, pe lângă informațiile cerute de IFRS, totalul onorariilor aferente exercițiului financiar percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru auditul statutar al situațiilor financiare anuale și totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanță fiscală și pentru alte servicii decât cele de audit.(2) Filialele care sunt consolidate în situațiile financiare ale unui grup, întocmite conform prezentelor reglementări, sunt scutite de la obligația prezentării informațiilor menționate la alin. (1), cu condiția ca aceste informații să fie furnizate în notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate.(3) În cazul unui grup, informațiile menționate la alin. (1) se prezintă nu numai în ceea ce privește auditorul grupului, dar și pentru fiecare auditor sau firmă de audit implicat(ă) în auditul grupului. Dacă un auditor sau o firmă de audit a auditat mai multe entități din grup, totalul onorariilor financiare percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit se poate prezenta pe o bază agregată, în notele explicative la situațiile financiare anuale consolidate.  +  Capitolul 7 Informații nefinanciare și informații privind diversitatea  +  Declarația nefinanciară39. (1) Entitățile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entității;b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;c) rezultatele politicilor respective;d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.(2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele menționate la alin. (1), declarația nefinanciară oferă o explicație clară și motivată cu privire la această opțiune.(3) Declarația nefinanciară menționată la alin. (1) conține, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale individuale.(4) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale.(5) La solicitarea prezentării informațiilor menționate la alin. (1), entitățile se pot baza pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale. În acest caz, entitățile specifică cadrele pe care s-au bazat.(6) Declarația nefinanciară trebuie să conțină, în ceea ce privește aspectele legate de mediu, detalii privind impactul actual și previzibil al operațiunilor entității asupra mediului și, după caz, asupra sănătății și a siguranței, utilizarea de energie regenerabilă și neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei și poluarea aerului. În ceea ce privește aspectele sociale și de personal, informațiile furnizate în declarația nefinanciară se pot referi la acțiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convențiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, condițiile de muncă, dialogul social, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informați și consultați, respectarea drepturilor sindicale, sănătatea și siguranța la locul de muncă, dialogul cu comunitățile locale și/sau acțiunile întreprinse pentru a asigura protecția și dezvoltarea acestor comunități. În ceea ce privește drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită, declarația nefinanciară poate include informații privind prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului și/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea corupției și a dării de mită.(7) Declarația nefinanciară include, de asemenea, consecințele asupra schimbării climatice pe care le au activitatea entității și utilizarea bunurilor și serviciilor pe care aceasta le produce, ca și asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării durabile, a luptei împotriva risipei alimentare și în favoarea luptei împotriva discriminării și a promovării diversității.(8) Informațiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.40. - Se consideră că entitățile care îndeplinesc obligația prevăzută la pct. 39 și-au îndeplinit obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare, prevăzută la pct. 17 alin. (1).41. O entitate care este filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 39 dacă entitatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile Secțiunii 4.3. "Raportul consolidat al administratorilor" și cu prezentul capitol.42. (1) Dacă o entitate întocmește un raport separat corespunzător aceluiași exercițiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară, așa cum se prevede la pct. 39, entitatea respectivă este scutită de obligația de a întocmi declarația nefinanciară prevăzută la pct. 39, cu condiția ca acest raport separat:a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu prevederile Secțiunii 5.1. "Obligația generală de publicare"; saub) să fie pus la dispoziția publicului într-un termen rezonabil care să nu depășească șase luni de la data bilanțului, pe site-ul entității, și să fie menționat în raportul administratorilor.(2) Prevederile pct. 40 se aplică similar și entităților care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).43. - Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declarația nefinanciară menționată la pct. 39 sau raportul separat menționat la pct. 42.  +  Declarația nefinanciară consolidată44. (1) Entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup care, la data bilanțului pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;c) rezultatele politicilor respective;d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care grupul gestionează riscurile respective;e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitățile specifice.(2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele menționate la alin. (1), declarația nefinanciară consolidată oferă o explicație clară și motivată în acest sens.(3) Declarația nefinanciară consolidată menționată la alin. (1) conține, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale consolidate.(4) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale.(5) Pentru prezentarea informațiilor menționate la alin. (1), societatea-mamă se poate baza pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, societatea-mamă precizând în acest caz cadrele pe care s-a bazat.(6) Informațiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.45. - Se consideră că o societate-mamă care îndeplinește obligația prevăzută la pct. 44 a respectat obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare prevăzută la pct. 17 alin. (1) și la Secțiunea 4.3. "Raportul consolidat al administratorilor".46. - O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 44 dacă respectiva societate-mamă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile secțiunii 4.3 «Raportul consolidat al administratorilor» și cu prezentul capitol. Scutirea respectivă se aplică dacă acea filială este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă potrivit prezentelor reglementări. (la 22-10-2021, Punctul 46. din Capitolul 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 1.239 din 4 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1012 din 22 octombrie 2021 ) Notă
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 1.239 din 4 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021, prevederile se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021.
  47. (1) Dacă o societate-mamă întocmește un raport separat corespunzător aceluiași exercițiu financiar, care se referă la întregul grup, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară consolidată, așa cum se prevede la pct. 44, respectiva societate-mamă este scutită de obligația de a întocmi declarația nefinanciară consolidată prevăzută la pct. 44, cu condiția ca acest raport separat:a) să fie publicat împreună cu raportul consolidat al administratorilor, în conformitate cu prevederile Secțiunii 5.1. "Obligația generală de publicare"; saub) să fie pus la dispoziția publicului într-un termen rezonabil care nu depășește șase luni de la data bilanțului, pe site-ul societății-mamă, și să fie menționat în raportul consolidat al administratorilor.(2) Prevederile pct. 45 se aplică similar și societăților-mamă care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).48. - Auditorul statutar sau firma de audit verifică dacă s-a furnizat declarația nefinanciară consolidată menționată la pct. 44 sau raportul separat menționat la 47.48^1. - La aplicarea prevederilor prezentului capitol este avută în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017. (la 23-01-2018, Capitolul 7 a fost completat de Punctul 1, Articolul 14 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 ) 48^2. - Entitățile prevăzute la pct. 39 alin. (1) și pct. 44 alin. (1) includ, de asemenea, în declarația nefinanciară informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020. (la 22-10-2021, Capitolul 7 a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 1.239 din 4 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1012 din 22 octombrie 2021 ) Notă
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 1.239 din 4 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1012 din 22 octombrie 2021, astfel cum a fost modificat de articolul 16 din ORDINUL nr. 85 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 1 februarie 2022, prevederile se aplică astfel:a) de la 1 ianuarie 2022 pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020; șib) de la 1 ianuarie 2023 pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2022, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. c)-f) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020.
   +  Capitolul 8 Raportarea plăților efectuate către guverne  +  Secţiunea 8.1. Definiții referitoare la raportarea privind plățile către guverne49. (1) În înțelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiții:1. entitate activă în industria extractivă înseamnă o entitate care desfășoară activități ce implică explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea și extracția zăcămintelor de minerale, petrol, gaze naturale sau alte materiale, în cadrul activităților economice enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice*2), la secțiunea B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI EXPLOATAREA ÎN CARIERE, diviziunile 05 Extracția cărbunelui și lignitului, 06 Extracția țițeiului și a gazelor naturale, 07 Extracția minereurilor metalifere și 08 Alte activități din industria extractivă; Notă
  *2) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 393 din data de 30 decembrie 2006, p. 1.
  2. entitate activă în sectorul exploatării pădurilor primare înseamnă o întreprindere care desfășoară, în pădurile primare, activități prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006, respectiv secțiunea A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT, diviziunea 02 Silvicultură și exploatare forestieră, grupa 02.2 Exploatare forestieră, din anexa I la acel Regulament;3. guvern înseamnă orice autoritate națională, regională sau locală a unui stat membru sau a unei țări terțe. Sunt incluse departamentele, agențiile sau întreprinderile controlate de acea autoritate;4. proiect înseamnă activități operaționale care sunt reglementate de un singur contract, licență, locație, concesiune sau alte acorduri juridice similare și care formează baza pentru o obligație de plată cu un guvern. Cu toate acestea, dacă mai multe astfel de acorduri sunt interconectate pe fond și formează baza pentru o obligație de plată cu un guvern, acestea sunt considerate a fi un proiect;5. plată înseamnă o sumă plătită fie în numerar, fie în natură, pentru activitățile menționate la pct. 1 și 2, de următoarele tipuri:a) drepturi de producție;b) impozite percepute asupra venitului, producției sau profiturilor societăților, cu excepția impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul personal sau impozitul pe vânzări;c) redevențe;d) dividende;e) prime de semnare, descoperire și producție;f) taxe de licență, taxe de închiriere, taxe de înregistrare și alte taxe aferente licențelor și/sau concesiunilor; șig) plăți pentru îmbunătățiri aduse infrastructurii.
  (2) Plățile menționate la alin. (1)pct. 5 sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, aplicabilă entității. Plățile respective presupun transfer de beneficii economice incluzând fluxuri de trezorerie, transferuri de bunuri sau prestări de servicii efectuate în cursul exercițiului financiar de raportare, indiferent de perioada în care a fost înregistrată obligația corespunzătoare.(3) În general, nu este necesar ca o entitate activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare să prezinte dividendele plătite unui guvern ca acționar comun sau obișnuit al entității respective dacă aceste dividende sunt plătite guvernului în aceleași condiții ca și celorlalți acționari. Cu toate acestea, entitatea va avea obligația de a prezenta dividendele plătite în locul drepturilor de producție sau al redevențelor.
  50. - În accepțiunea prezentului capitol, plățile către guverne pot lua forma cotizațiilor definite potrivit interpretării IFRIC 21 "Cotizații", atunci când o autoritate impune o cotizație entităților care operează pe o piață specifică sau într-o anumită țară.51. (1) Pentru a determina dacă o entitate este activă sau un grup este activ în industria extractivă ori în sectorul exploatării pădurilor primare, definițiile respective se referă la clasificarea activităților economice pentru scopuri statistice, prezentate în secțiunile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006.(2) Se consideră, de asemenea, că o entitate care este parte a unei asocieri în participație sau a unei entități controlate în comun este activă în industria extractivă ori în sectorul exploatării pădurilor primare dacă acea asociere în participație sau entitate controlată în comun se califică pentru clasificarea NACE.
   +  Secţiunea 8.2. Entități obligate să raporteze plățile către guverne52. (1) Toate entitățile care aplică prezentele reglementări, indiferent de natura acționarilor, active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare au obligația de a întocmi și a publica anual un raport asupra plăților către guverne.(2) Cerințele de raportare prevăzute de prezentul capitol se aplică și în cazul în care entitatea este parte a unei asocieri în participație care își desfășoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare. În acest caz, în scopul întocmirii raportului prevăzut de prezenta secțiune, sunt avute în vedere plățile corespunzătoare participației deținute în acea asociere în participație.  +  Secţiunea 8.3. Conținutul raportului53. (1) Nu este necesar ca o plată, indiferent dacă este plată unică sau o serie de plăți conexe, să fie luată în considerare în raport dacă este mai mică de 443.400 lei (echivalentul a 100.000 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013) în cursul unui exercițiu financiar. Aceasta înseamnă că, în cazul oricărui acord care prevede plăți periodice sau în tranșe (de exemplu, chiriile), entitatea trebuie să ia în considerare suma totală a plăților periodice conexe sau a tranșelor de plăți conexe pentru a stabili dacă a fost atins pragul pentru respectiva serie de plăți și, prin urmare, dacă este necesară publicarea lor.(2) Entitățile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare nu sunt obligate să separe plățile și să le aloce pe baza unor proiecte, în cazul plăților efectuate pentru a respecta obligații impuse entității la nivelul său și nu la nivel de proiect. De exemplu, dacă o entitate are mai mult de un proiect într-o țară gazdă, iar guvernul țării respective percepe impozit pe profitul entității în legătură cu ansamblul veniturilor entității în acea țară și nu în legătură cu un anumit proiect sau cu o anumită operațiune pe teritoriul său, entitatea poate să prezinte plata sau plățile rezultate din perceperea impozitului fără a menționa un proiect anume care să fie asociat acestor plăți.54. (1) Raportul prezintă următoarele informații în legătură cu activitățile descrise la pct. 49 alin. (1) pct. 1 și 2, aferente exercițiului financiar în cauză:a) suma totală a plăților efectuate către fiecare guvern;b) suma totală pe tip de plată, în conformitate cu pct. 49 alin. (1) pct. 5 lit. a) - g) efectuată către fiecare guvern;c) dacă plățile au fost atribuite unui proiect specific, suma totală pe tip de plată, în conformitate cu pct. 49 alin. (1) pct. 5 lit. a) - g), efectuată pentru fiecare astfel de proiect, și suma totală a plăților pentru fiecare astfel de proiect.(2) Plățile efectuate de entitate pentru obligații impuse la nivelul entității pot fi prezentate la nivelul acesteia, și nu la nivel de proiect.55. - Dacă se efectuează plăți în natură către guverne, ele sunt raportate în valoare și, dacă este cazul, în volum. Se prezintă note justificative pentru a explica modul în care a fost determinată această valoare.56. - Informațiile publicate cu privire la plățile menționate în prezenta secțiune reflectă substanța mai curând decât forma plății sau a activității în cauză. Plățile și activitățile nu pot fi separate sau agregate în mod artificial, în vederea evitării aplicării cerințelor prezentelor reglementări.  +  Secţiunea 8.4. Raportul consolidat asupra plăților către guverne57. (1) Entitățile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, care intră sub incidența legislației naționale, au obligația de a întocmi un raport consolidat asupra plăților efectuate către guverne în conformitate cu pct. 52 - 56 dacă, în calitate de societăți-mamă, au obligația de a întocmi situații financiare anuale consolidate.(2) O societate-mamă este considerată, de asemenea, a fi activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare dacă oricare dintre filialele sale este activă în industria sau în sectorul menționat. Filialele avute în vedere în acest scop sunt aceleași cu cele cuprinse în perimetrul de consolidare utilizat la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate.58. (1) Raportul consolidat cuprinde numai plățile către guverne rezultate în urma operațiunilor de extracție și/sau de exploatare forestieră.(2) În cazul în care o entitate controlată în comun, cuprinsă în consolidare, își desfășoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, în scopul întocmirii raportului consolidat prevăzut de prezenta secțiune sunt avute în vedere plățile corespunzătoare participației deținute în acea entitate controlată în comun.  +  Secţiunea 8.5. Publicarea59. - În scopul publicării raportului prevăzut la pct. 52 și a raportului consolidat prevăzut la pct. 57 asupra plăților către guverne, entitățile obligate, potrivit prezentului capitol, să întocmească și să publice anual un raport asupra plăților către guverne, depun acel raport la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, odată cu situațiile financiare anuale individuale, respectiv situațiile financiare anuale consolidate, în condițiile prevăzute la art. 36 din legea contabilității.60. (1) Membrii organelor responsabile ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea de a se asigura, aplicând la nivel maxim cunoștințele și abilitățile de care dispun, că raportul asupra plăților către guverne este întocmit și publicat în conformitate cu cerințele legislației naționale.(2) Entitățile menționate la pct. 52 și 57, care întocmesc și publică un raport în conformitate cu cerințe de raportare ale unei țări terțe evaluate ca fiind echivalente cu cele prevăzute în prezentele reglementări, sunt exceptate de la cerințele prezentului capitol, cu excepția obligației de a publica respectivul raport potrivit legislației naționale în vigoare.
   +  Capitolul 9 Prevederi referitoare la contabilizarea unor operațiuni  +  Secţiunea 9.1.Active imobilizate și contracte de leasing (la 01-01-2019, Denumirea Secțiunii 9.1. a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 61. (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și se recunosc în condițiile prevăzute de IFRS.(2) În înțelesul prezentelor reglementări, în cadrul activelor imobilizate se cuprind: imobilizările necorporale și corporale, imobilizările în curs de aprovizionare, respectiv în curs de execuție, activele biologice productive, drepturile de utilizare a activelor luate în leasing, precum și imobilizările financiare. (la 01-01-2019, Alineatul (2) din Punctul 61. , Sectiunea 9.1. , Capitolul 9 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 61^1. - (1) Activele reprezentând drepturile de utilizare a activelor-suport care fac obiectul contractelor de leasing se recunosc distinct în contabilitatea locatarului (articol contabil 251 «Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing» = 167 «Alte împrumuturi și datorii asimilate»/analitic distinct).(2) Activele-suport care fac obiectul contractelor de leasing se înregistrează de locatar în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct). (la 01-01-2019, Sectiunea 9.1. din Capitolul 9 a fost completata de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 61^2. - Locatorul înregistrează distinct în contabilitate creanța aferentă contractelor de leasing (contul 4642 «Creanțe aferente contractelor de leasing»). (la 01-01-2019, Sectiunea 9.1. din Capitolul 9 a fost completata de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 62. (1) În cadrul activelor imobilizate se urmăresc distinct activele biologice productive (contul 241 "Active biologice productive"*3)). Notă
  *3) În acest cont nu se evidențiază plantele productive.
  (2) Modificarea valorii juste a activelor biologice productive se înregistrează în contul 7571 "Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive", respectiv contul 6571 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive".(3) La contabilizarea operațiunilor privind activele biologice productive sunt avute în vedere prevederile IAS 41.
  63. (1) În cadrul grupei 21 "Imobilizări corporale și investiții imobiliare" se înregistrează distinct investițiile imobiliare (contul 215 "Investiții imobiliare"). Investițiile imobiliare evaluate la valoarea justă se urmăresc distinct de cele evaluate la cost.(2) Contabilizarea investițiilor imobiliare se efectuează cu respectarea prevederilor IAS 40.(3) Diferențele generate de modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare înregistrate potrivit modelului bazat pe valoarea justă sunt înregistrate în contul 7561 "Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare", respectiv contul 6561 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare". În aceleași conturi se înregistrează și diferențele generate de modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare în curs de execuție, evaluate la valoarea justă.(4) Prevederile pct. 66 din prezentele reglementări se aplică și în cazul scoaterii din evidență a unei investiții imobiliare. În acest caz, pentru evidențierea în contabilitate se folosesc conturile 7562 "Venituri din cedarea investițiilor imobiliare" și 6562 "Cheltuieli cu cedarea investițiilor imobiliare".64. (1) Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză.(2) Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate, cu respectarea prevederilor IFRS.65. (1) Valoarea amortizării aferente imobilizărilor necorporale și corporale, corespunzătoare fiecărei perioade, se înregistrează pe cheltuieli (contul 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice productive evaluate la cost").(2) În conturile 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice productive evaluate la cost", respectiv 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice productive evaluate la cost", se evidențiază numai deprecierile aferente imobilizărilor necorporale și corporale a căror evidență este efectuată la cost și nu la valoare reevaluată.66. (1) În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări necorporale sau corporale sunt evidențiate distinct veniturile generate de această operațiune (contul 7583 «Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale și corporale și alte operațiuni de capital»), cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării (contul 6583 «Cheltuieli cu cedarea altor active și alte operațiuni de capital») și alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. În această situație, eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior se reiau corespunzător la venituri (contul 7813 «Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investițiilor imobiliare și a activelor biologice productive evaluate la cost»). (la 10-01-2022, Alineatul (1) din Punctul 66. , Sectiunea 9.1. , Capitolul 9 a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 1.592 din 29 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2022 ) (2) În scopul prezentării în situația rezultatului global, câștigul sau pierderea care apare odată cu încetarea utilizării sau ieșirea unei imobilizări necorporale sau corporale se determină ca diferență între veniturile generate de ieșirea activului și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de scoaterea acestuia din evidență, și trebuie prezentat(ă) ca valoare netă în situația rezultatului global, potrivit IAS 38, respectiv IAS 16.(3) Prevederile prezentului punct se aplică și în cazul cedării activelor biologice productive. În acest caz, pentru evidențierea în contabilitate se folosesc conturile 7573 "Venituri din cedarea activelor biologice productive" și 6573 "Cheltuieli cu cedarea activelor biologice productive".  +  Reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale67. (1) Pentru efectuarea reevaluării imobilizărilor necorporale și corporale sunt avute în vedere prevederile IAS 38 și IAS 16.(2) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale, plusul sau minusul rezultat din reevaluare trebuie reflectat în debitul sau creditul conturilor 1051 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale" și 1052 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale", după caz.(3) Pentru înregistrarea în contabilitate, potrivit IAS 38 și IAS 16, a diferențelor rezultate cu ocazia reevaluării ulterioare a imobilizărilor necorporale și corporale se utilizează contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor", respectiv contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor", după caz. (la 01-01-2019, sintagma: Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) (la 01-01-2019, sintagma: Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) (4) Evidențierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte și pe fiecare operațiune de reevaluare care a avut loc.(5) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizării respective.(6) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul în rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), la scoaterea din evidență a activului sau pe măsura folosirii acestuia, potrivit prevederilor IFRS.  +  Imobilizări necorporale68. - În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind fondul comercial și alte elemente care îndeplinesc condițiile pentru recunoaștere ca imobilizări necorporale.69. (1) Pentru înregistrarea constituirii, respectiv a reluării deprecierii imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată, se utilizează conturi distincte, potrivit Planului de conturi prevăzut la pct. 196.(2) Cheltuiala reprezentând pierderea din deprecierea fondului comercial, determinată potrivit prevederilor IFRS, se înregistrează în contul 6817 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial".70. În situația în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepția cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire și a profitului reportat este cel puțin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.  +  Imobilizări corporale71. (1) Imobilizările corporale cuprind: terenuri și amenajări de terenuri; construcții; instalații tehnice, mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale.(2) În cadrul conturilor de imobilizări corporale sunt evidențiate distinct investițiile imobiliare.(3) Terenurile și clădirile sunt active separabile și sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achiziționate împreună. O creștere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii amortizabile a clădirii.72. (1) Contabilitatea terenurilor se ține pe două categorii: terenuri și amenajări de terenuri.(2) În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidențiate pe diferite categorii specifice: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fără construcții, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcții și altele.73. Abrogat. (la 01-01-2019, Punctul 73. din Sectiunea 9.1. , Capitolul 9 a fost abrogat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 74. - Costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea imobilizării la scoaterea din funcțiune, precum și cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea corporală se înregistrează în debitul contului de imobilizări corporale în corespondență cu contul de provizioane 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea".  +  Operațiunile de leasing75. Abrogat. (la 01-01-2019, Punctul 75. din Sectiunea 9.1. , Capitolul 9 a fost abrogat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 76. Abrogat. (la 01-01-2019, Punctul 76. din Sectiunea 9.1. , Capitolul 9 a fost abrogat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 77. Abrogat. (la 01-01-2019, Punctul 77. din Sectiunea 9.1. , Capitolul 9 a fost abrogat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 78. Abrogat. (la 01-01-2019, Punctul 78. din Sectiunea 9.1. , Capitolul 9 a fost abrogat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 )  +  Imobilizări financiare79. (1) Această categorie de active cuprinde acțiunile deținute la filiale, entități asociate și entități controlate în comun, împrumuturile acordate acestor entități, alte investiții deținute ca imobilizări, precum și alte împrumuturi.(2) Contabilizarea elementelor menționate la alin. (1) se efectuează în funcție de natura acestora și tipul entității în care sunt deținute participațiile.(3) La alte creanțe imobilizate se cuprind garanțiile, depozitele și cauțiunile depuse de entitate la terți.(4) În conturile de creanțe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terților în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.
   +  Secţiunea 9.2. Activele curente  +  Recunoașterea activelor curente80. - Un activ se clasifică ca activ curent în condițiile prevăzute de IFRS.  +  Stocuri și active imobilizate deținute în vederea vânzării81. - Recunoașterea, evaluarea și scoaterea din evidență a stocurilor se efectuează potrivit prevederilor IFRS.82. - Stocurile se evidențiază în contabilitate în funcție de natura acestora, cu respectarea prevederilor IFRS.83. - Tratamentul contabil aplicabil în cazul modificării destinației unui activ se stabilește în baza prevederilor IFRS.84. - Activele imobilizate și activele incluse în grupuri destinate cedării clasificate ca fiind deținute în vederea vânzării, potrivit IFRS 5, se înregistrează în contul 311 "Active imobilizate deținute în vederea vânzării".85. (1) Cu respectarea prevederilor IAS 41, sunt evidențiate distinct în contabilitate activele biologice de natura stocurilor (contul 361 "Active biologice de natura stocurilor").(2) Diferențele generate de modificarea valorii juste a activelor biologice de natura stocurilor sunt înregistrate în contul 7572 "Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice de natura stocurilor", respectiv contul 6572 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice de natura stocurilor".86. - În cadrul stocurilor se includ și bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignație la terți, mașinile folosite numai ca material de demonstrație pentru negociere în domeniul automobilelor, cu durată de utilizare de sub un an. Acestea se înregistrează distinct în contabilitate, pe categorii de stocuri. Dacă materialele de demonstrație au durată de utilizare mai mare de un an, ele reprezintă imobilizări.87. - Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate, acele stocuri cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" din Planul de conturi).88. (1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data îndeplinirii condițiilor de recunoaștere prevăzute de IFRS.(2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietății și de livrare coincid. Totuși, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:– bunuri vândute în consignație sau stocurile la dispoziția clientului;– stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidența debitorului până la vânzarea lor;– bunuri recepționate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului;– bunuri livrate și nefacturate, care trebuie scoase din evidență, transferul de proprietate având loc;– bunuri vândute și nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietății etc.89. (1) Deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum și efectuarea de operațiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.(2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure:a) recepționarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate și înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignație se recepționează și înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanțului;b) în situația unor decalaje între aprovizionarea și recepția bunurilor care îndeplinesc criteriile de recunoaștere în activul entității, prevăzute de IAS 2, se procedează astfel:– bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât și în contabilitate, pe baza recepției și a documentelor însoțitoare;– bunurile sosite și nerecepționate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune.90. - Bunurile de natura stocurilor și a activelor asimilate, aflate în custodie, în prelucrare sau consignație la terți se înregistrează în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.91. - Constituirea și reluarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor se efectuează pe seama contului de profit și pierdere.  +  Trezorerie92. - Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării investițiilor pe termen scurt, a disponibilităților în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt și a altor valori de trezorerie.  +  Investiții pe termen scurt93. - Alte investiții pe termen scurt reprezintă obligațiunile emise și răscumpărate, obligațiunile achiziționate și alte valori mobiliare achiziționate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.94. (1) La intrarea în entitate, investițiile pe termen scurt se evaluează potrivit cerințelor IFRS.(2) Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de constituire.(3) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de lichidare.(4) Diferențele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate și cursul Băncii Naționale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.95. - Pentru utilizarea cursului de schimb valutar se aplică prevederile pct. 117 din prezentele reglementări.  +  Casa și conturi la bănci96. (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile și efectele comerciale depuse la bănci, disponibilitățile în lei și valută, cecurile entității, precum și dobânzile aferente disponibilităților și creditelor acordate de bănci în conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse în numerar și echivalente de numerar doar în măsura în care acestea sunt deținute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, și nu în scop investițional.(2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poștal, pe bază de documente prezentate entității și neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 5125 "Sume în curs de decontare").(3) Sumele acordate personalului prin sistemul de carduri se evidențiază în contul 542 "Avansuri de trezorerie"/analitic distinct.(4) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.(5) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităților aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, față de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum și cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.(6) Dobânzile de plătit și cele de încasat, aferente exercițiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.97. - Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.98. - Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii.99. - La finele fiecărei perioade de raportare, disponibilitățile în valută și alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive și depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.100. (1) În vederea achitării unor obligații față de furnizori, entitățile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.(2) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de lichidare.(3) Diferențele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate și cursul Băncii Naționale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.101. (1) Sumele în numerar, puse la dispoziția personalului sau a terților, în vederea efectuării unor plăți în favoarea entității, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie").(2) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la finalul perioadei de raportare, se evidențiază în contul de debitori diverși (contul 461 "Debitori diverși") sau creanțe în legătură cu personalul (contul 4282 "Alte creanțe în legătură cu personalul"), în funcție de natura creanței.102. - În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilități bănești între conturile la bănci, precum și între conturile la bănci și casieria entității.103. (1) Operațiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Națională a României și a reglementărilor emise în acest scop.(2) Pentru utilizarea cursului de schimb valutar se aplică prevederile pct. 117 din prezentele reglementări.  +  Secţiunea 9.3. Terții104. - Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, filialele, respectiv societatea-mamă, precum și în relațiile cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, acționarii, debitorii și creditorii diverși.105. (1) Contabilitatea clienților și furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică. În acest sens, în evidența analitică, debitorii și creditorii se grupează astfel: interni și externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare.(2) În cadrul conturilor de furnizori și clienți se grupează distinct datoriile și creanțele rezultate din tranzacțiile cu clauze de rezervă de proprietate.106. - În contabilitatea furnizorilor și clienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri și produse, serviciile prestate, precum și alte operațiuni similare efectuate.106^1. (1) Atunci când la evaluarea prețului tranzacției se estimează că suma cuvenită nu va fi încasată în totalitate, venitul aferent contractului se recunoaște la suma brută și, concomitent, se recunoaște o pierdere la nivelul sumei estimate a nu se recupera (articol contabil 6815 «Cheltuieli de exploatare privind ajustările aferente creanțelor estimate a nu se recupera integral» = 4915 «Ajustări aferente creanțelor estimate a nu se recupera integral»).(2) Cu ocazia întocmirii situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, cheltuiala prevăzută la alin. (1) corectează valoarea venitului aferent. (la 01-01-2018, Sectiunea 9.3. din Capitolul 9 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 106^2. (1) Cheltuielile reprezentând costuri marginale ale obținerii unui contract, respectiv costuri de îndeplinire a unui contract, și care, potrivit IFRS 15, îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active, se înregistrează după natura lor, cu reflectarea concomitentă a activului aferent (articol contabil 474 «Sume amânate aferente obținerii și îndeplinirii unui contract» = 713 «Venituri aferente costului obținerii și îndeplinirii unui contract»).(2) Sumele prevăzute la alin. (1) urmează a se eșalona, potrivit prevederilor contractuale, fiind recunoscute drept cheltuieli ale perioadei (contul 6588 „Alte cheltuieli de exploatare“/analitic distinct). (la 01-01-2018, Sectiunea 9.3. din Capitolul 9 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 106^3. (1) În cazul vânzărilor cu drept de retur entitatea înregistrează veniturile la valoarea brută a acestora, cu înregistrarea concomitentă a sumei estimate reprezentând datoria de rambursare, pentru veniturile aferente produselor care se preconizează că vor fi returnate (articol contabil 70x Cifra de afaceri netă^1 = 4761 «Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur») și a activului corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienți, la valoarea aferentă costului estimat al activului care va fi recuperat de la aceștia (articol contabil 4762 «Creanțe aferente dreptului de a recupera produse de la clienți» = 711 «Venituri aferente costurilor stocurilor de produse» sau 60x Cheltuieli privind stocurile, după caz).(2) Cu ocazia întocmirii situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, entitățile prezintă datoria de rambursare distinct de creanța reprezentând activul corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienți.(3) În cazul vânzărilor cu drept de retur nu se aplică prevederile pct. 122. (la 01-01-2018, Sectiunea 9.3. din Capitolul 9 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 106^4. - Pentru activele financiare evaluate la costul amortizat, atunci când entitatea nu are estimări rezonabile de recuperare a activului financiar parțial sau integral, recunoaște suma care nu mai poate fi recuperată ca o ajustare pentru deprecierea sau pierderea de valoare a acestora, și nu prin reducerea directă a valorii contabile brute a activului. (la 01-01-2018, Sectiunea 9.3. din Capitolul 9 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 106^5. (1) La derecunoașterea unui activ financiar, urmată de primirea în schimb a oricărui alt activ, entitatea înregistrează distinct, pe seama cheltuielilor, derecunoașterea activului scos din evidență și primirea activului obținut în schimb.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) operațiunile de vânzare de investiții pe termen scurt, caz în care se înregistrează doar câștigul sau pierderea din cedare. (la 01-01-2018, Sectiunea 9.3. din Capitolul 9 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 107. (1) Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele perioadei de raportare, nu s-au primit facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.(2) Creanțele față de clienții pentru care, până la finele perioadei de raportare, nu au fost întocmite facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă vânzarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.108. (1) În baza contabilității de angajamente, entitățile trebuie să evidențieze în contabilitate toate veniturile și cheltuielile, respectiv creanțele și datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.(2) În conturile de furnizori și clienți se evidențiază distinct datoriile, respectiv creanțele din penalități stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen și alte elemente de natură similară.109. (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum și cele primite de la clienți se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.(2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori.110. (1) Operațiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri și prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de efecte de primit sau de plătit, după caz.(2) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condițiile de formă și fond prevăzute de legislația în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.(3) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență se înregistrează într-un cont în afara bilanțului (contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadență") și se menționează în notele explicative.111. (1) Creanțele și datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacțiilor entității, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât și în valută, cu respectarea prevederilor pct. 113 - 115 din prezentele reglementări, precum și ale IAS 21.(2) Prevederile pct. 113 - 115 se aplică și pentru activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, și care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, inclusă în situațiile financiare ale persoanei juridice române.112. (1) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din legea contabilității, orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.(2) Din punct de vedere contabil, efectuarea operațiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta.(3) Recunoașterea veniturilor se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS. (la 18-07-2018, Alineatul (3) din Punctul 112. , Sectiunea 9.3. , Capitolul 9 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.531 din 11 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 18 iulie 2018 ) 113. (1) Tranzacțiile în valută se recunosc cu respectarea prevederilor IFRS.(2) În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operațiunilor în valută, creanțele și datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută.114. - O tranzacție în valută trebuie înregistrată inițial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii. În acest scop se utilizează cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii, disponibil ca informație la momentul efectuării operațiunii (încasare, plată, emitere de documente).115. (1) Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul perioadei de raportare sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar. Atunci când creanța sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiași perioade de raportare în care a survenit, întreaga diferență de curs valutar este recunoscută în acea perioadă. Atunci când creanța sau datoria în valută este decontată într-o perioadă ulterioară de raportare, diferența de curs valutar recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ținând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărei perioade.(2) Diferențele de valoare care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor exprimate în lei, în funcție de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate inițial pe parcursul perioadei de raportare sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanța sau datoria este decontată în decursul aceleiași perioade în care a survenit, întreaga diferență rezultată este recunoscută în acea perioadă de raportare. Atunci când creanța sau datoria este decontată într-o perioadă ulterioară, diferența recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ținând seama de modificarea cursurilor de schimb, survenită în cursul fiecărei perioade de raportare.116. - În cazul plăților în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operațiunilor sau la cursul din data decontării avansului.117. (1) La finele fiecărei perioade de raportare, creanțele și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a perioadei în cauză. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.(2) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacțiilor în valută, cât și evaluarea lunară la cursul Băncii Naționale a României, utilizându-se:a) pentru contabilizarea tranzacțiilor efectuate în ultima zi a perioadei, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii;b) cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a perioadei în cauză, pentru evaluarea creanțelor și datoriilor în valută, a disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele și depozitele în valută, existente în sold la sfârșitul perioadei.118. - În contextul datelor informative raportate potrivit legii, creanțele și datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, sunt asimilate creanțelor și datoriilor în lei.119. - Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate și se prezintă în situația rezultatului global potrivit prevederilor IAS 21.120. - Elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate în valută, se evaluează la finele fiecărei perioade de raportare conform prevederilor IFRS.121. - Prevederile de la pct. 117 referitoare la utilizarea cursului de schimb al pieței valutare se aplică și creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute. În acest caz, diferențele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare (contul 7688 "Alte venituri financiare") sau alte cheltuieli financiare (contul 6688 "Alte cheltuieli financiare"), după caz.122. (1) În cazul mărfurilor returnate de clienți în același exercițiu financiar în care a avut loc operațiunea de vânzare, se corectează conturile 411 "Clienți", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 607 "Cheltuieli privind mărfurile" și 371 "Mărfuri". În cazul în care mărfurile returnate se referă la o vânzare efectuată în exercițiul financiar precedent, corecția se înregistrează la finalul perioadei de raportare în contul 418 "Clienți - facturi de întocmit", respectiv contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" și se reflectă în situațiile financiare ale exercițiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la finalul perioadei de raportare. Tratamentul TVA în aceste situații este cel prevăzut de legislația în domeniu.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul returului de produse finite vândute, corectându-se conturile corespunzătoare, respectiv 7015 "Venituri din vânzarea produselor finite", 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" și 345 "Produse finite".123. - Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 "Clienți incerți sau în litigiu" sau în conturi analitice ale conturilor de creanțe, pentru alte creanțe decât clienții).124. - Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizațiile pentru concediile de odihnă, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, și alte drepturi în bani și/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.125. - La contabilizarea beneficiilor angajaților sunt avute în vedere prevederile IAS 19.126. (1) Primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, și care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca datorii, se recunosc ca provizion în condițiile prevăzute de IAS 37.(2) În situațiile financiare ale exercițiului pentru care se propun primele prevăzute la alin. (1), contravaloarea acestora se reflectă sub formă de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul prestat de angajat. Provizionul urmează a fi reluat în exercițiul financiar în care se acordă aceste prime.127. - Reținerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligații ale salariaților, datorate terților (popriri, pensii alimentare și altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relații contractuale.128. (1) Sumele datorate și neachitate personalului (concediile de odihnă și alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmează a fi încasate de la acesta, aferente exercițiului în curs, se înregistrează, ca alte datorii și creanțe în legătură cu personalul (contul 428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul").(2) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme și echipament de lucru, precum și debitele provenite din pagube materiale, amenzile și penalitățile pretinse, stabilite în baza unor hotărâri ale instanțelor judecătorești definitive, și alte creanțe față de angajații entității se înregistrează ca alte creanțe în legătură cu angajații (contul 4282 "Alte creanțe în legătură cu personalul"). Creanțele față de alte persoane fizice sau juridice se înregistrează în contul de debitori diverși (contul 461 "Debitori diverși").129. (1) Beneficiile sub forma acțiunilor proprii ale entității (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaților în cadrul tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni cu decontare în acțiuni, sunt înregistrate în contul 643 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii", în contra-partida contului 1031 "Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii", la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii, de la data acordării acelor beneficii. Recunoașterea cheltuielilor aferente serviciului prestat de angajați are loc în momentul prestării acestuia.(2) Pentru contabilizarea tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni se aplică prevederile IFRS 2.130. (1) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi și avantaje care, potrivit legislației în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), precum și alte drepturi acordate potrivit legii.(2) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct (contul 426 "Drepturi de personal neridicate"), dezvoltat în analitic pe persoane.131. (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuțiile sociale cuprinde obligațiile reprezentând contribuția la asigurările sociale, contribuția pentru asigurările sociale de sănătate și contribuția la fondul de șomaj.(2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exercițiului în curs, se înregistrează ca alte datorii și creanțe sociale (contul 438 "Alte datorii și creanțe sociale"). Aici se cuprinde și contribuția unității la schemele de pensii facultative și la primele de asigurare voluntară de sănătate.132. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului și fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvențiile guvernamentale de primit, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, precum și contribuții la fondurile speciale.133. (1) Calculul și înregistrarea impozitului pe profit se efectuează distinct pentru impozitul curent și cel amânat.(2) Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite.(3) Dacă suma plătită depășește suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanță.(4) Plățile anticipate în contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflectă distinct în contabilitate (contul 4411 "Impozitul pe profit curent").134. - Taxa pe valoarea adăugată pentru achizițiile din România și pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate în România se determină și se înregistrează în contabilitate potrivit legii.135. - Impozitul pe veniturile de natura salariilor cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.136. - La alte impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului statului sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, vărsămintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat și alte impozite și taxe. Acestea se evidențiază în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.137. (1) Subvențiile primite sau de primit (contul 445 "Subvenții") de către entitate se înregistrează în contabilitate în conturi distincte, în funcție de destinația acestora, respectiv subvenții privind activele sau subvenții privind veniturile.(2) În conturile de subvenții guvernamentale se înregistrează și împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții (contul 4452 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții").(3) La contabilizarea subvențiilor se aplică prevederile IFRS.138. - Contabilitatea decontărilor între entitățile din cadrul grupului și cu acționarii, cuprinde operațiunile care se înregistrează reciproc și în aceeași perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entității debitoare, cât și a celei creditoare, precum și decontările între acționari și entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acționarii și, de asemenea, operațiunile efectuate în cazul asocierilor în participație.139. (1) Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după perioada de raportare, precum și celelalte repartizări similare efectuate din profitul determinat în baza IFRS și cuprins în situațiile financiare anuale, nu trebuie recunoscute ca datorie la finalul perioadei de raportare. În acest sens, sumele reprezentând dividende sunt reflectate în conformitate cu prevederile pct. 140.(2) Cota-parte din profit ce se plătește, potrivit legii, fiecărui acționar constituie dividend.140. (1) Sumele reprezentând dividende datorate sunt evidențiate în rezultatul reportat urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a acestei destinații, să fie reflectate în contul 457 "Dividende de plătit".(2) La contabilizarea dividendelor sunt avute în vedere prevederile IAS 10.141. - Sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.142. (1) Evidența decontărilor din operațiuni în asocieri în participație, respectiv a decontării cheltuielilor și veniturilor realizate din operațiuni în asocieri în participație, precum și a sumelor virate între coparticipanți, se realizează cu ajutorul contului 458 "Decontări din operațiuni în participație".(2) La contabilizarea operațiunilor prevăzute de prezentul punct se aplică prevederile IFRS.143. - Creanțele/datoriile entității față de alți terți, alții decât personalul propriu, clienții și furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverși.144. (1) Cheltuielile efectuate și veniturile realizate în perioada curentă, dar care privesc perioadele sau exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz.(2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli și venituri: chirii, abonamente, polițe de asigurare, comisioane și alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente, comisioane și alte venituri aferente perioadelor sau exercițiilor următoare.145. - Operațiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare". Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.  +  Secţiunea 9.3^1 Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienți și a operațiunilor privind conectarea utilizatorilor la rețelele de utilități Notă
  ^1 Contul corespunzător în care a fost înregistrat venitul.
  (la 01-01-2018, Capitolul 9 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 145^1. (1) Entitățile care primesc active de la clienții lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinație achiziția sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o rețea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evidențiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective ca venit amânat în contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți».(2) Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor respective. (la 01-01-2018, Sectiunea 9.3^1 din Capitolul 9 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 145^2. (1) În cazul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare și se evidențiază în contul 205 «Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare»/analitic distinct.(2) Amortizarea imobilizărilor necorporale prevăzute la alin. (1) se înregistrează pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza rețelele respective, dacă această durată este specificată în contractele încheiate sau, dacă nu este stabilită o asemenea durată, pe durata de viață a instalațiilor de utilizare de la locul de consum. (la 01-01-2018, Sectiunea 9.3^1 din Capitolul 9 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 145^3. (1) Tratamentul contabil prevăzut la pct. 145^2 se aplică și în cazul cheltuielilor efectuate de entități pentru racordarea la rețeaua de apă, gaze sau alte utilități, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la rețelele respective. (la 01-01-2019, Alineatul (1) din Punctul 145^3. , Sectiunea 9.3^1 , Capitolul 9 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) Notă
  Alineatul (1) al art. IV din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 942 din 7 noiembrie 2018, prevede:
  „(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția art. I pct. 1, 2 și 6 și art. II pct. 4, 6 și 7, ale căror prevederi se aplică începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2018”.
  (2) În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părți. (la 01-01-2018, Sectiunea 9.3^1 din Capitolul 9 a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 )
  145^4. (1) Prevederile prezentei secțiuni, referitoare la tratamentul contabil aplicabil operațiunilor determinate de racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică, sunt aplicabile până la data de 31 decembrie 2020. Pentru instalațiile de racordare la rețeaua electrică realizate începând cu data de 1 ianuarie 2021, tratamentul contabil este cel prevăzut la alin. (2)-(4).(2) Operatorul de rețea, respectiv utilizatorul acesteia, recunoaște o imobilizare corporală atunci când instalația realizată este în proprietatea acestuia.(3) Dreptul de utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către operatorii de rețea se înregistrează de către operatorii de rețea în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct).(4) Pentru investițiile efectuate de către operatorul de rețea la instalațiile prevăzute la alin. (3) și suportate de către operatorul de rețea se aplică tratamentul aplicabil costurilor ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală, prevăzut de reglementări. (la 22-03-2021, Sectiunea 9.3^1 din Capitolul 9 a fost completată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 410 din 17 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 martie 2021 )
   +  Secţiunea 9.4. Angajamente și alte elemente extrabilanțiere146. (1) Drepturile și obligațiile, precum și unele bunuri care nu pot fi recunoscute ca active și datorii ale entității se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanțului, denumite și conturi de ordine și evidență.(2) În categoria elementelor menționate la alin. (1) se cuprind: angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoși din activ, urmăriți în continuare; stocuri de natura altor materiale date în folosință; redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadență; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți; bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active; active-suport preluate în leasing; dobânzi aferente contractelor de leasing, neajunse la scadență, precum și alte valori. (la 01-01-2019, Alineatul (2) din Punctul 146. , Sectiunea 9.4. , Capitolul 9 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) (3) Bunurile proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie, precum și bunurile din domeniul privat al statului care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active se evidențiază în conturi în afara bilanțului (contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare»). (la 23-01-2018, Alineatul (3) din Punctul 146. , Sectiunea 9.4. , Capitolul 9 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 14 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 ) (3^1) Activele financiare ce urmează a fi primite, pentru care se aplică contabilitatea la data decontării, prevăzută de IFRS 9, se înregistrează în contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct.------Punctul 146., Sectiunea 9.4., Capitolul 9 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 1001 din 18 decembrie 2017.(4) În notele explicative la situațiile financiare anuale trebuie prezentate informații referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanțului.147. - În ceea ce privește informațiile prezentate în notele explicative la situațiile financiare anuale, o importanță deosebită trebuie acordată informațiilor referitoare la instrumentele financiare și părțile legate, așa cum acestea sunt definite în IFRS.  +  Secţiunea 9.5. Capitaluri proprii148. - Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar, precum și alte elemente de capitaluri proprii.149. - La elaborarea situațiilor financiare anuale, entitățile adoptă conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entității.  +  Capital150. - Forma capitalului entității este determinată de forma juridică a acesteia.151. (1) Capitalul social subscris și capitalul social vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital, efectuate cu ocazia constituirii și majorării de capital.(2) Contabilitatea analitică a capitalului social se ține pe acționari sau asociați, cuprinzând numărul și valoarea nominală a acțiunilor sau a părților sociale subscrise și vărsate.152. - Valoarea capitalului social, respectiv a patrimoniului regiei, se prezintă distinct în situația poziției financiare și situația modificărilor capitalurilor proprii.153. (1) Principalele operațiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului social sunt: subscrierea și emisiunea de noi acțiuni, încorporarea rezervelor și alte operațiuni, potrivit legii.(2) Operațiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micșorarea capitalului sunt, în principal, următoarele: reducerea numărului de acțiuni sau părți sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acționari, răscumpărarea acțiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți sau alte operațiuni, potrivit legii.154. - Scoaterea din evidență a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifică capitalul social, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare. În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.155. - Acțiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în situația poziției financiare ca o deducere din capitalurile proprii.156. (1) Câștigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entității nu se recunosc în contul de profit și pierdere. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operațiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii și se prezintă distinct în situația poziției financiare, respectiv situația modificărilor capitalului propriu, astfel:– câștigurile sunt reflectate în contul 141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii";– pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".(2) Nu reprezintă câștiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entității, diferențele de curs valutar dintre momentul subscrierii acțiunilor și momentul vărsării contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.(3) Câștigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferență între prețul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii și valoarea lor de răscumpărare, respectiv între valoarea nominală a instrumentelor anulate și valoarea lor de răscumpărare.(4) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferență între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii și prețul lor de vânzare, respectiv între valoarea de răscumpărare a instrumentelor anulate și valoarea lor nominală.(5) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii").(6) În notele explicative trebuie cuprinse informații referitoare la operațiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entității.157. (1) Soldul creditor al contului 141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", poate majora, respectiv diminua, suma altor rezerve (contul 1068 "Alte rezerve").(2) Soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat și alte elemente ale capitalurilor proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților.158. - În cazul fuziunii prin absorbție, valoarea acțiunilor deținute de societatea absorbită în capitalul societății absorbante se evidențiază de societatea absorbantă, cu ocazia preluării elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale societății absorbite, în contul 1095 "Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă".159. (1) Valoarea ajustărilor aferente capitalului social se înregistrează distinct, în contul 1028 "Ajustări ale capitalului social/patrimoniului regiei", și se referă, în principal, la:a) diferențe din ajustarea la inflație, aferente capitalului social/patrimoniului regiei;b) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferențe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social și care trebuie să fie înregistrate ca diferențe din reevaluare (cu excepția surplusului din evaluare care este realizat).(2) Capitalul social prezentat în situațiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului. În cazul efectuării unor ajustări ale capitalului social, urmare aplicării IFRS, acestea nu afectează capitalul social vărsat al entității.160. - Diferențele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29 se reflectă în contul 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu evidențierea distinctă pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.  +  Rezerve161. - Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale, precum și alte rezerve.162. (1) Rezervele legale se constituie anual din profitul entității, în cotele și limitele prevăzute de lege, și din alte surse prevăzute de lege.(2) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.(3) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net) al entității, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.163. (1) Rezervele din reevaluare se constituie din diferențe rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale. Evidențierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte și pe fiecare operațiune de reevaluare care a avut loc.(2) Tratamentul contabil al rezervei din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale este cel prevăzut de IAS 38, respectiv IAS 16.164. - Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.  +  Alte elemente de capitaluri proprii165. - În capitalurile proprii se evidențiază distinct elemente precum: beneficiile acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (contul 1031 "Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii"), componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse"), precum și alte elemente de capitaluri proprii.166. (1) Potrivit IAS 32, o entitate recunoaște separat componentele unui instrument financiar care creează o datorie financiară a entității și conferă o opțiune deținătorului instrumentului să-l convertească într-un instrument de capitaluri proprii al entității. Din perspectiva entității, un astfel de instrument cuprinde două componente: o datorie financiară (un angajament contractual de a livra numerar sau alt activ financiar) și un instrument de capitaluri proprii. Clasificarea componentelor de datorii și capitaluri proprii ale unui instrument convertibil nu este revizuită ca urmare a modificării probabilității de exercitare a opțiunii de conversie.(2) Nu există câștig sau pierdere pentru conversia la scadență.167. - Diferența dintre valoarea justă a activelor achiziționate în cazul unei tranzacții cu plata pe baza de acțiuni cu decontare în acțiuni, contabilizată potrivit IFRS 2, și valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii se înregistrează în contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii"/analitic distinct.168. - În capitalurile proprii se evidențiază distinct alte elemente de capitaluri proprii, respectiv:– diferențele rezultate din modificarea valorii juste, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»);– diferențele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [contul 1036 «Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»];– modificările de valoare justă ale instrumentelor de acoperire, aferente părții eficiente a operațiunii de acoperire, reprezentând diferențele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie [contul 1037 «Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)»];– alte elemente de capitaluri proprii. (la 01-01-2018, Punctul 168. din Sectiunea 9.5. , Capitolul 9 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 169. (1) Diferențele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global se înregistrează în contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global».(2) Veniturile din dividende și asimilate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt înregistrate în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct.(3) La scoaterea din evidență a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, câștigurile sau pierderile reprezentând diferențe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidențiate anterior în contul 1035 «Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global», se înregistrează în contul 7623 «Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct, respectiv 6613 «Cheltuieli aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global»/analitic distinct.(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică valorilor prezentate în alte elemente ale rezultatului global în cazul în care entitatea, la recunoașterea inițială, face o alegere irevocabilă pentru a prezenta în alte elemente ale rezultatului global modificările ulterioare în valoarea justă a unei investiții într-un instrument de capitaluri proprii. (la 01-01-2019, Punctul 169. din Sectiunea 9.5. , Capitolul 9 a fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) Notă
  Alineatul (1) al art. IV din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 942 din 7 noiembrie 2018, prevede:
  „(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția art. I pct. 1, 2 și 6 și art. II pct. 4, 6 și 7, ale căror prevederi se aplică începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2018”.
  (la 01-01-2018, Punctul 169. din Sectiunea 9.5. , Capitolul 9 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 )
  170. (1) Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaște în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se evidențiază în contul 1034 "Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii", analitic pe fiecare asemenea elemente, urmărindu-se distinct impozitul pe profit curent și impozitul pe profit amânat. În acest cont se evidențiază și impozitul pe profit amânat corespunzător rezervelor legale și altor rezerve prevăzute de Codul fiscal.(2) În contul 1034 "Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii" nu se evidențiază impozitul pe profit corespunzător rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscându-se direct în elementul respectiv de capitaluri proprii.
   +  Secţiunea 9.6. Provizioane171. (1) Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 "Provizioane" și se constituie pe seama cheltuielilor, cu excepția celor aferente dezafectării imobilizărilor corporale și altor acțiuni similare legate de acestea, pentru care se vor avea în vedere prevederile IFRIC 1.(2) Recunoașterea, evaluarea și actualizarea provizioanelor se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS.(3) Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii și se constituie pentru:a) litigii;b) garanții acordate clienților;c) dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea;d) restructurare;e) beneficiile angajaților;f) alte provizioane.(4) Înregistrarea în contabilitate a reluării provizioanelor, precum și prezentarea lor în situația rezultatului global se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS.  +  Secţiunea 9.7. Rezultatul exercițiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului și acoperirea pierderii contabile172. (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar.(2) Rezultatul exercițiului se determină ca diferență între veniturile și cheltuielile exercițiului.(3) Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.173. (1) Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează după ce adunarea generală a acționarilor sau asociaților a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit legii.(3) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" și 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în situația poziției financiare întocmită pentru exercițiul financiar la care se referă situațiile financiare anuale.173^1. - Entitățile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exercițiului financiar evidențiază acea repartizare în contul 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» (articol contabil 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» = 456 «Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul»). (la 17-09-2018, Sectiunea 9.7. din Capitolul 9 a fost completata de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 3.067 din 10 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018 ) 173^2. - Dividendele repartizate conform pct. 173^1 se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situațiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plătit» = 463 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar»). (la 17-09-2018, Sectiunea 9.7. din Capitolul 9 a fost completata de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 3.067 din 10 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018 ) 174. - În contul 117 "Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29" se evidențiază distinct: rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercițiului financiar curent a rezultatului din contul de profit și pierdere al exercițiului financiar precedent, rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29, precum și rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus.175. - Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus și reflectat în creditul contului 1178 "Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus" se consideră câștig realizat la scoaterea din evidență a activului corespunzător sau pe măsura folosirii acestuia.176. (1) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.(2) În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este de competența adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație.177. - Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, precum și cea rezultată din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus se acoperă din capitalurile proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.178. - În aplicarea prezentelor reglementări, capitalurile proprii care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate includ și sumele reflectate în creditul contului 1028 "Ajustări ale capitalului social/patrimoniului regiei".  +  Contabilizarea cheltuielilor și a pierderilor179. (1) Cheltuielile și pierderile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 6 "Conturi de cheltuieli și pierderi".(2) Elementele de natura pierderilor care se înregistrează în contabilitate sunt cele prevăzute de IFRS, cu respectarea art. 6 din legea contabilității.180. (1) Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor.(2) În contabilitate se evidențiază distinct:– cheltuielile privind stocurile;– cheltuielile cu serviciile executate de terți;– cheltuielile cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (altele decât impozitul pe profit);– cheltuielile cu personalul;– cheltuielile privind asigurările și protecția socială;– cheltuielile financiare;– cheltuielile cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare;– cheltuielile cu impozitul pe profit (cheltuieli cu impozitul pe profit curent, cheltuieli cu impozitul pe profit amânat);– alte cheltuieli.181. (1) În conturile de cheltuieli se evidențiază distinct cheltuielile rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (contul 662 «Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate și pierderi privind contabilitatea de acoperire»), respectiv:– cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării;– pierderi privind contabilitatea de acoperire;– cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.(2) În cazul operațiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie, pierderile reprezentând diferențele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părții ineficiente a operațiunii de acoperire sunt înregistrate în contul 6622 «Pierderi privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă) (la 01-01-2018, Punctul 181. din Sectiunea 9.7. , Capitolul 9 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 182. (1) Cheltuielile reprezentând consumuri de stocuri, amortizare imobilizări, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli cu personalul etc. și care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse în valoarea unor active se recunosc în cursul perioadei în funcție de natura acestora. În mod corespunzător, în contabilitate se înregistrează valoarea activelor în curs de execuție, pe seama conturilor aferente de venituri (711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", 721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale", 722 "Venituri din producția de imobilizări corporale" sau 725 "Venituri din producția de investiții imobiliare", după caz).(2) Cu ocazia întocmirii raportărilor contabile anuale, precum și a celor depuse în cursul anului la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, care se întocmesc în formatul stabilit de Ministerului Finanțelor Publice, entitățile care, potrivit IAS 1, au ales să prezinte analiza cheltuielilor utilizând o clasificare bazată pe natura acestora, nu prezintă nici valoarea acestor cheltuieli și nici valoarea veniturilor corespunzătoare, reflectate în conturile 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", 721 "Venituri din producția de imobilizări necorporale", 722 "Venituri din producția de imobilizări corporale" și 725 "Venituri din producția de investiții imobiliare".(3) Prevederile alin. (2) se aplică, de asemenea, și în cazul costurilor marginale ale obținerii unui contract, respectiv al costurilor de îndeplinire a unui contract, prevăzute la pct. 106^2 alin. (1).--------------Punctul 182., Sectiunea 9.7., Capitolul 9 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 1001 din 18 decembrie 2017.  +  Contabilizarea veniturilor și a câștigurilor183. (1) Veniturile și câștigurile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 7 "Conturi de venituri și câștiguri".(2) Elementele de natura câștigurilor care se înregistrează în contabilitate sunt cele prevăzute de IFRS, cu respectarea art. 6 din legea contabilității.184. (1) Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor.(2) În contabilitate se evidențiază distinct:– veniturile aferente cifrei de afaceri;– veniturile aferente costului producției în curs de execuție;– veniturile din producția de imobilizări;– veniturile din subvenții de exploatare;– veniturile financiare;– veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;– venituri din impozitul pe profit amânat;– alte venituri.185. (1) În conturile de venituri se evidențiază distinct veniturile rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (contul 763 «Venituri din operațiunile cu instrumente derivate și câștiguri privind contabilitatea de acoperire»), respectiv:– veniturile provenind din operațiunile cu instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării;– câștigurile privind contabilitatea de acoperire;– venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.(2) În cazul operațiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie, câștigurile reprezentând diferențele de valoare justă ale instrumentului de acoperire aferente părții ineficiente a operațiunii de acoperire sunt înregistrate în contul 7632 «Câștiguri privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă) (la 01-01-2018, Punctul 185. din Sectiunea 9.7. , Capitolul 9 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 186. - Veniturile rezultate din prestări de servicii, recunoscute în funcție de stadiul de finalizare a tranzacției la finalul perioadei de raportare, precum și veniturile contractuale asociate contractului de construcție, recunoscute în funcție de stadiul de execuție a contractului la finalul perioadei de raportare și care nu au fost facturate încă, se evidențiază în contabilitate în contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"/analitic distinct.  +  Secţiunea 9.8. Corectarea erorilor187. - La înregistrarea operațiunilor referitoare la corectarea de erori contabile se aplică prevederile IAS 8.188. - Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină publicarea unor situații financiare anuale revizuite pentru acele exerciții financiare.189. - Înregistrarea stornării unei operațiuni contabile aferente exercițiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operațiunii inițiale (stornare în roșu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în funcție de politica contabilă și programele informatice utilizate.
   +  Capitolul 10 Planul de conturi190. - Planul de conturi aplicabil entităților conține conturile necesare înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare, precum și conținutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse în IFRS și prevederile IFRS privind informațiile prezentate în situațiile financiare anuale individuale, respectiv situațiile financiare anuale consolidate.191. - Planul de conturi nu constituie temei legal pentru efectuarea operațiunilor economico-financiare, ci servește numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operațiunilor efectuate. Operațiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanță strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează și documentele justificative care atestă efectuarea lor.192. (1) Planul de conturi conține clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre și conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre. Conturile din clasele 1 - 7 se utilizează de către toate entitățile la înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare și servesc la elaborarea de către entități a situațiilor financiare anuale și a altor raportări solicitate, potrivit legii.(2) Funcțiunea contabilă a conturilor corespunde naturii elementelor prezentate. Astfel, conturile au funcțiune contabilă de activ (A), în cazul activelor și cheltuielilor, de pasiv (P), în cazul datoriilor, capitalurilor proprii, ajustărilor de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare) și veniturilor sau sunt conturi bifuncționale (A/P).(3) În conturile cu trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operațiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.(4) Prin convenție, conturile în afara bilanțului sunt conturi de activ sau de pasiv, care se debitează și se creditează în funcție de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanț a operațiunii, la scadență sau la data realizării acesteia.(5) Pentru organizarea contabilității de gestiune nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune".193. - În scopul efectuării de raportări solicitate, potrivit legii, precum și pentru necesități proprii, entitățile au obligația de a dezvolta sisteme de evidență (conturi analitice), astfel încât să poată răspunde necesităților impuse de anumite reglementări și/sau raportări.194. - Conturile prevăzute în planul de conturi sunt ordonate în funcție de lichiditatea activelor, exigibilitatea datoriilor și natura capitalurilor proprii, în corelare cu regulile care stau la baza întocmirii situațiilor financiare anuale.194^1. - Pentru conturile aferente instrumentelor financiare entitățile dezvoltă analitice corespunzătoare naturii acestora, care să permită inclusiv identificarea modalității lor de evaluare.------------Capitolul 10 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 1001 din 18 decembrie 2017.195. - La elaborarea și adaptarea programelor informatice trebuie avută în vedere și asigurarea, prin procedurile de prelucrare a datelor, a respectării prevederilor reglementărilor în vigoare, precum și posibilitatea actualizării acestora în funcție de modificările intervenite în legislație, iar sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie să răspundă la o serie de criterii considerate minimale, printre care se numără și cel referitor la asigurarea concordanței stricte a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează.196. - Planul de conturi aplicabil entităților este următorul:  +  CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE10. CAPITAL ȘI REZERVE101. Capital1011. Capital subscris nevărsat (P)1012. Capital subscris vărsat (P)1015. Patrimoniul regiei (P)102. Elemente asimilate capitalului1023. Patrimoniul privat*4) (P)Notă*4) Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniul privat și pentru care sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere ca active. (la 23-01-2018, Nota de subsol nr. 4 de la Punctul 196., Capitolul 10 a fost modificată de Punctul 3, Articolul 14 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 ) 1026. Patrimoniul public*5) (P) Notă
  *5) Acest cont mai apare doar la entitățile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.
  1027. Capital subscris reprezentând datorii financiare*6) (P)1028. Ajustări ale capitalului social/patrimoniului regiei (A/P) Notă
  *6) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
  103. Alte elemente de capitaluri proprii1031. Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)1032. Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (P)1033. Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o operațiune din străinătate*7) (A/P) Notă
  *7) Acest cont reflectă diferențele de curs valutar recunoscute inițial în alte elemente ale rezultatului global și reclasificate din capitaluri proprii, în rezultatul perioadei, la cedarea investiției nete, potrivit IAS 21.
  1034. Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii (A/P)1035. Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P) (la 01-01-2018, Contul 1035 de la punctul 196, Capitolul 10 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 1036. Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A/P) (la 01-01-2018, Contul 1036 de la punctul 196, Capitolul 10 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 1037. Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (A/P)1038. Alte elemente de capitaluri proprii (A/P)104. Prime de capital1041. Prime de emisiune (P)1042. Prime de fuziune/divizare (P)1043. Prime de aport (P)1044. Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni (P)1048. Alte prime de capital (P)105. Rezerve din reevaluare1051. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale (P)1052. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale (P)1055. Rezerve din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (P) (la 01-01-2019, Contul 1055 a fost introdus de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 106. Rezerve1061. Rezerve legale (P)1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)1068. Alte rezerve (P)107. Diferențe de curs valutar din conversie1071. Diferențe de curs valutar din conversia unei operațiuni din străinătate cuprinse în consolidare*8) (A/P) Notă
  *8) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.
  1072. Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (A/P)108. Interese care nu controlează*9) Notă
  *9) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.
  1081. Interese care nu controlează - rezultatul exercițiului financiar (A/P)1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)109. Acțiuni proprii1091. Acțiuni proprii deținute pe termen scurt*10) (A) Notă
  *10) În acest cont se evidențiază și valoarea instrumentelor de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS 2.
  1092. Acțiuni proprii deținute pe termen lung (A)1095. Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)11. REZULTATUL REPORTAT117. Rezultatul reportat, cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 291171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29*11) (A/P) Notă
  *11) Acest cont apare numai la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 și până la închiderea soldului acestui cont.
  1173. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (A/P)1177. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29 (A/P)1178. Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus (A/P)118. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 (A/P)12. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR121. Profit sau pierdere (A/P)129. Repartizarea profitului (A)14. CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII141. Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii1411. Câștiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)1412. Câștiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deținute (A)1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)15. PROVIZIOANE151. Provizioane1511. Provizioane pentru litigii (P)1512. Provizioane pentru garanții acordate clienților (P)1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea (P)1514. Provizioane pentru restructurare (P)1517. Provizioane pentru beneficiile angajaților (P)1518. Alte provizioane (P)16. ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE161. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci (P)1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (P)162. Credite bancare pe termen lung1621. Credite bancare pe termen lung (P)1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență (P)1623. Credite externe guvernamentale (P)1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)1626. Credite de la trezoreria statului (P)1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)166. Datorii care privesc imobilizările financiare1661. Datorii față de entitățile din grup (P)1663. Datorii față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)167. Alte împrumuturi și datorii asimilate (P)168. Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni (P)1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)1685. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile din grup (P)1686. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate (P)169. Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii1691. Prime privind rambursarea obligațiunilor (A)1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)
   +  CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIȚII IMOBILIARE ȘI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE203. Cheltuieli de dezvoltare (A)205. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (A)206. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (A)207. Fond comercial2071. Fond comercial pozitiv*12) (A) Notă
  *12) Acest cont apare, de regulă, în situațiile financiare anuale consolidate.
  208. Alte imobilizări necorporale (A)21. IMOBILIZĂRI CORPORALE ȘI INVESTIȚII IMOBILIARE211. Terenuri și amenajări de terenuri2111. Terenuri (A)2112. Amenajări de terenuri (A)212. Construcții (A)213. Instalații tehnice și mijloace de transport2131. Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) (A)2132. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (A)2133. Mijloace de transport (A)214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (A)215. Investiții imobiliare2151. Investiții imobiliare evaluate la valoarea justă (A)2152. Investiții imobiliare evaluate la cost (A)216. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (A)218. Plante productive22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ȘI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE ÎN CURS DE APROVIZIONARE223. Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare (A)227. Active biologice productive în curs de aprovizionare (A)23. IMOBILIZĂRI CORPORALE ȘI INVESTIȚII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUȚIE231. Imobilizări corporale în curs de execuție (A)235. Investiții imobiliare în curs de execuție2351. Investiții imobiliare în curs de execuție evaluate la valoarea justă (A)2352. Investiții imobiliare în curs de execuție evaluate la cost (A)24. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE241. Active biologice productive*13) Notă
  *13) În acest cont nu se evidențiază plantele productive.
  2411. Active biologice productive evaluate la valoarea justă (A)2412. Active biologice productive evaluate la cost (A)25. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing (la 01-01-2019, Grupa 25 a fost introdusă de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 251. Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (A) (la 01-01-2019, Contul 251 a fost introdus de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE261. Acțiuni deținute la filiale2611. Titluri contabilizate la cost (A)2612. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)2613. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A) (la 01-01-2018, Contul 2613 de la punctul 196, Capitolul 10 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 262. Acțiuni deținute la entități asociate2621. Titluri contabilizate la cost (A)2622. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)2623. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A) (la 01-01-2018, Contul 2623 de la punctul 196, Capitolul 10 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 263. Acțiuni deținute la entități controlate în comun2631. Titluri contabilizate la cost (A)2632. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)2633. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (A) (la 01-01-2018, Contul 2633 de la punctul 196, Capitolul 10 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 264. Titluri puse în echivalență (A)265. Alte titluri imobilizate (A)266. Certificate verzi amânate (A)267. Creanțe imobilizate2671. Sume de încasat de la entitățile din grup (A)2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entitățile din grup (A)2673. Creanțe față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)2674. Dobânda aferentă creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)2677. Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți (A)2678. Alte creanțe imobilizate (A)2679. Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare2691. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la filiale (P)2692. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate (P)2693. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități controlate în comun (P)2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIȚIILE IMOBILIARE ȘI ACTIVELE BIOLOGICE PRODUCTIVE EVALUATE LA COST280. Amortizări privind imobilizările necorporale2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (P)2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)281. Amortizări privind imobilizările corporale și investițiile imobiliare evaluate la cost285. Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (P) (la 01-01-2019, Contul 285 a fost introdus de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)2812. Amortizarea construcțiilor (P)2813. Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)2815. Amortizarea investițiilor imobiliare evaluate la cost (P)2816. Amortizarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (P)2818. Amortizarea plantelor productive (P)284. Amortizarea activelor biologice productive evaluate la cost (P)29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIȚIILOR IMOBILIARE ȘI A ACTIVELOR BIOLOGICE PRODUCTIVE EVALUATE LA COST290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)2906. Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost (P)2907. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată (P)2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale și a investițiilor imobiliare evaluate la cost2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri (P)2912. Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (P)2913. Ajustări pentru deprecierea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)2915. Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare evaluate la cost (P)2916. Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale evaluate la cost (P)2918. Ajustări pentru deprecierea plantelor productive (P)293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție (P)2935. Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare în curs de execuție evaluate la cost (P)294. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive evaluate la cost (P)295. Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (P) (la 01-01-2019, Contul 295 a fost introdus de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiareNOTĂÎn cazul acțiunilor deținute în capitalul social al altor societăți, conturile de ajustări se utilizează dacă acele titluri imobilizate sunt contabilizate la cost. (la 01-01-2019, Nota de la Contul 296, Punctul 196. din Capitolul 10 a fost introdusă de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) Notă
  Alineatul (1) al art. IV din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 942 din 7 noiembrie 2018, prevede:
  „(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția art. I pct. 1, 2 și 6 și art. II pct. 4, 6 și 7, ale căror prevederi se aplică începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2018”.
  2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la filiale (P)2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entități asociate și entități controlate în comun (P)2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entitățile din grup (P)2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate (P)
   +  CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE ȘI ACTIVE IMOBILIZATE DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII30. STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE301. Materii prime (A)302. Materiale consumabile3021. Materiale auxiliare (A)3022. Combustibili (A)3023. Materiale pentru ambalat (A)3024. Piese de schimb (A)3025. Semințe și materiale de plantat (A)3026. Furaje (A)3028. Alte materiale consumabile (A)303. Alte materiale (A)308. Diferențe de preț la materii prime și materiale (A/P)31. ACTIVE IMOBILIZATE DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII311. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (A)32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)323. Alte materiale în curs de aprovizionare (A)326. Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare (A)327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)33. PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE331. Produse în curs de execuție (A)332. Servicii în curs de execuție (A) (la 01-01-2018, Contul 332 de la pct. 196 a fost introdus de Punctul 10, Articolul I ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 34. PRODUSE341. Semifabricate (A)345. Produse finite (A)346. Produse reziduale (A)347. Produse agricole (A)348. Diferențe de preț la produse (A/P)35. STOCURI AFLATE LA TERȚI351. Materii și materiale aflate la terți (A)354. Produse aflate la terți (A)356. Active biologice de natura stocurilor aflate la terți (A)357. Mărfuri aflate la terți (A)358. Ambalaje aflate la terți (A)36. ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR361. Active biologice de natura stocurilor3611. Active biologice de natura stocurilor evaluate la valoarea justă (A)3612. Active biologice de natura stocurilor evaluate la cost (A)368. Diferențe de preț la active biologice de natura stocurilor (A/P)37. MĂRFURI371. Mărfuri (A)378. Diferențe de preț la mărfuri (A/P)38. AMBALAJE381. Ambalaje (A)388. Diferențe de preț la ambalaje (A/P)39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)392. Ajustări pentru deprecierea materialelor3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)3922. Ajustări pentru deprecierea altor materiale (P)393. Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție (P)394. Ajustări pentru deprecierea produselor3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)3947. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole (P)395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți (P)3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți (P)3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți (P)3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți3955. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terți (P)3956. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terți (P)3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți (P)3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți (P)396. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P)397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)  +  CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI40. FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE401. Furnizori (P)403. Efecte de plătit (P)404. Furnizori de imobilizări (P)405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)406. Eliminat. (la 21-01-2021, Contul 406, Punctul 196, Capitolul 10 a fost eliminat de Punctul 1, Articolul 14 din ORDINUL nr. 58 din 14 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 21 ianuarie 2021 ) 408. Furnizori - facturi nesosite (P)409. Furnizori - debitori4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)41. CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE411. Clienți4111. Clienți (A)4118. Clienți incerți sau în litigiu (A)413. Efecte de primit de la clienți (A)418. Clienți - facturi de întocmit (A)419. Clienți - creditori (P)42. PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE421. Personal - salarii datorate (P)422. Alte beneficii datorate angajaților, cu excepția beneficiilor pe termen scurt4221. Beneficii postangajare (P)4222. Alte beneficii pe termen lung (P)4223. Beneficii pentru terminarea contractului de muncă (P)423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)424. Prime reprezentând participarea personalului la profit*14) (P) Notă
  *14) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.
  425. Avansuri acordate personalului (A)426. Drepturi de personal neridicate (P)427. Rețineri din salarii datorate terților (P)428. Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)4282. Alte creanțe în legătură cu personalul (A)43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE431. Asigurări sociale4311. Contribuția unității la asigurările sociale (P)4312. Contribuția personalului la asigurările sociale (P)4313. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)4314. Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate (P)4315. Contribuția de asigurări sociale (P) (la 07-02-2018, Contul 4315 din Punctul 196 a fost introdus de Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.243 din 5 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 07 februarie 2018 ) 4316. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P) (la 07-02-2018, Contul 4316 din Punctul 196 a fost introdus de Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.243 din 5 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 07 februarie 2018 ) 4318. Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate*15) (P) Notă
  *15) În acest cont se înregistrează contribuția datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații, pentru asigurările sociale de sănătate.
  436. Contribuția asiguratorie pentru muncă (P) (la 07-02-2018, Contul 436 din Punctul 196 a fost introdus de Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.243 din 5 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 07 februarie 2018 ) 437. Ajutor de șomaj4371. Contribuția unității la fondul de șomaj (P)4372. Contribuția personalului la fondul de șomaj (P)438. Alte datorii și creanțe sociale4381. Alte datorii sociale (P)4382. Alte creanțe sociale (A)44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE441. Impozitul pe profit și alte impozite (la 18-07-2018, Denumirea contului 441 a fost modificată de Punctul 2, Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.531 din 11 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 18 iulie 2018 ) 4411. Impozitul pe profit curent (P)În acest cont se înregistrează impozitul pe profit curent, determinat potrivit legislației fiscale în vigoare. (la 30-07-2020, Contul 4411 din Punctul 196, Capitolul 10 a fost completat de Punctul 2, Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 ) 4412. Impozitul pe profit amânat (A/P)4413. Diferențe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale (A/P) (la 30-07-2020, Contul 4413 din Punctul 196, Capitolul 10 a fost introdus de Punctul 1, Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 ) 4415. Impozitul specific unor activități (P) (la 18-07-2018, Contul 4415 din Punctul 196 a fost introdus de Punctul 3, Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.531 din 11 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 18 iulie 2018 ) 442. Taxa pe valoarea adăugată4423. TVA de plată (P)4424. TVA de recuperat (A)4426. TVA deductibilă (A)4427. TVA colectată (P)4428. TVA neexigibilă (A/P)444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)445. Subvenții4451. Subvenții guvernamentale (A)4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții (A)4458. Alte sume de primit cu caracter de subvenții (A)446. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)447. Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (P)448. Alte datorii și creanțe cu bugetul statului4481. Alte datorii față de bugetul statului (P)4482. Alte creanțe privind bugetul statului (A)45. GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI451. Decontări între entitățile din grup4511. Decontări între entitățile din grup (A/P)4518. Dobânzi aferente decontărilor între entitățile din grup (A/P)453. Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun4531. Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A/P)4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A/P)455. Sume datorate acționarilor/asociaților4551. Acționari/Asociați - conturi curente (P)4558. Acționari/Asociați - dobânzi la conturi curente (P)456. Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)457. Dividende de plătit (P)458. Decontări din operațiuni în participație4581. Decontări din operațiuni în participație - pasiv (P)4582. Decontări din operațiuni în participație - activ (A)46. DEBITORI DIVERȘI, CREDITORI DIVERȘI ȘI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE461. Debitori diverși (A)462. Creditori diverși (P)463. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (A). (la 17-09-2018, Contul 463 de la pct. 196 a fost introdus de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 3.067 din 10 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018 ) 464. Decontări aferente contractelor de leasing (la 01-01-2019, Contul 464 din punctul 196 a fost introdus de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 4641. Datorii aferente contractelor de leasing^1 (P)Eliminat. (la 21-01-2021, Contul 406 a fost eliminat de Punctul 1, Articolul 14 din ORDINUL nr. 58 din 14 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 21 ianuarie 2021 ) (la 01-01-2019, Contul 4641 a fost introdus de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 4642. Creanțe aferente contractelor de leasing“ (A) (la 01-01-2019, Contul 4642 a fost introdus de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 465. Operațiuni cu instrumente derivate4651. Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (P)4652. Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (A)466. Decontări din operațiuni de fiducie4661. Datorii din operațiuni de fiducie (P)4662. Creanțe din operațiuni de fiducie (A)47. CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)472. Venituri înregistrate în avans (P)473. Decontări din operațiuni în curs de clarificare (A/P)474. Sume amânate aferente obținerii și îndeplinirii unui contract (A) (la 01-01-2018, Contul 474 de la pct. 196 a fost introdus de Punctul 10, Articolul I ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 475. Subvenții pentru investiții4751. Subvenții guvernamentale pentru investiții (P)4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții (P)4753. Donații pentru investiții (P)4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)4758. Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P)476. Decontări aferente vânzărilor cu drept de retur (la 01-01-2018, Contul 476 de la pct. 196 a fost introdus de Punctul 10, Articolul I ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 4761. Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur (P) (la 01-01-2018, Contul 4761 de la pct. 196 a fost introdus de Punctul 10, Articolul I ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 4762. Creanțe aferente dreptului de a recupera produse de la clienți (A) (la 01-01-2018, Contul 4762 de la pct. 196 a fost introdus de Punctul 10, Articolul I ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 478. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P)48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII481. Decontări între unitate și subunități (A/P)482. Decontări între subunități (A/P)49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR490. Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor (la 19-07-2019, Contul 490 din Punctul 196 a fost introdus de Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.493 din 8 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 19 iulie 2019 ) Notă
  Potrivit art. 13 din ORDINUL nr. 2.493 din 8 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 596 din 19 iulie 2019, prevederile se aplică începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2019.
  4901. Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor (P) (la 19-07-2019, Contul 4901 din Punctul 196 a fost introdus de Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.493 din 8 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 19 iulie 2019 ) Notă
  Potrivit art. 13 din ORDINUL nr. 2.493 din 8 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 596 din 19 iulie 2019, prevederile se aplică începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2019.
  4902. Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii (P) (la 19-07-2019, Contul 4902 din Punctul 196 a fost introdus de Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.493 din 8 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 19 iulie 2019 ) Notă
  Potrivit art. 13 din ORDINUL nr. 2.493 din 8 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 596 din 19 iulie 2019, prevederile se aplică începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2019.
  4903. Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale (P) (la 19-07-2019, Contul 4903 din Punctul 196 a fost introdus de Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.493 din 8 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 19 iulie 2019 ) Notă
  Potrivit art. 13 din ORDINUL nr. 2.493 din 8 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 596 din 19 iulie 2019, prevederile se aplică începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2019.
  4904. Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale (P) (la 19-07-2019, Contul 4904 din Punctul 196 a fost introdus de Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.493 din 8 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 19 iulie 2019 ) Notă
  Potrivit art. 13 din ORDINUL nr. 2.493 din 8 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 596 din 19 iulie 2019, prevederile se aplică începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2019.
  491. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți (P)4911. Ajustări pentru deprecierea creanțelor față de clienți (P)^2 Notă
  ^2 Ajustările se constituie cu ocazia inventarierii creanțelor.
  (la 01-01-2018, Contul 4911 de la pct. 196 a fost introdus de Punctul 10, Articolul I ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 )
  4915. Ajustări aferente creanțelor estimate a nu se recupera integral (P)^3 Notă
  ^3 Ajustările se determină și se înregistrează atunci când la evaluarea prețului tranzacției se estimează că suma cuvenită nu va fi încasată în totalitate.
  (la 01-01-2018, Contul 4915 de la pct. 196 a fost introdus de Punctul 10, Articolul I ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 )
  494. Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente contractelor de leasing (P) (la 01-01-2019, Contul 494 a fost introdus de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 495. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații (P)496. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși (P)
   +  CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE50. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT505. Obligațiuni emise și răscumpărate (A)506. Obligațiuni (A)507. Certificate verzi primite (A)508. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate5081. Alte titluri de plasament (A)5088. Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament (A)509. Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P)51. CONTURI LA BĂNCI511. Valori de încasat5112. Cecuri de încasat (A)5113. Efecte de încasat (A)5114. Efecte remise spre scontare (A)512. Conturi curente la bănci5121. Conturi la bănci în lei (A)5124. Conturi la bănci în valută (A)5125. Sume în curs de decontare (A)5126. Eliminat. (la 21-01-2021, Contul 5126, Punctul 196 a fost eliminat de Punctul 2, Articolul 14 din ORDINUL nr. 58 din 14 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 21 ianuarie 2021 ) 5127. Eliminat. (la 21-01-2021, Contul 5127, Punctul 196 a fost eliminat de Punctul 2, Articolul 14 din ORDINUL nr. 58 din 14 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 21 ianuarie 2021 ) 518. Dobânzi5186. Dobânzi de plătit (P)5187. Dobânzi de încasat (A)519. Credite bancare pe termen scurt5191. Credite bancare pe termen scurt (P)5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență (P)5193. Credite externe guvernamentale (P)5194. Credite externe garantate de stat (P)5195. Credite externe garantate de bănci (P)5196. Credite de la trezoreria statului (P)5197. Credite interne garantate de stat (P)5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)53. CASA531. Casa5311. Casa în lei (A)5314. Casa în valută (A)532. Alte valori5321. Timbre fiscale și poștale (A)5322. Bilete de tratament și odihnă (A)5323. Tichete și bilete de călătorie (A)5328. Alte valori (A)54. ACREDITIVE541. Acreditive5411. Acreditive în lei (A)5414. Acreditive în valută (A)542. Avansuri de trezorerie*16) (A) Notă
  *16) În acest cont se înregistrează și sumele acordate prin sistemul de carduri.
  58. VIRAMENTE INTERNE581. Viramente interne (A/P)59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate (P)596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor (P)598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate (P)
   +  CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI ȘI PIERDERI60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE601. Cheltuieli cu materiile prime602. Cheltuieli cu materialele consumabile6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare6022. Cheltuieli privind combustibilii6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat6024. Cheltuieli privind piesele de schimb6025. Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat6026. Cheltuieli privind furajele6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile603. Cheltuieli privind alte materiale604. Cheltuieli privind materialele nestocate605. Cheltuieli privind energia și apa6051. Cheltuieli privind consumul de energie (la 01-02-2022, Contul 6051 a fost introdus de Articolul 14 din ORDINUL nr. 85 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 01 februarie 2022 ) 6052. Cheltuieli privind consumul de apă (la 01-02-2022, Contul 6052 a fost introdus de Articolul 14 din ORDINUL nr. 85 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 01 februarie 2022 ) 606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor607. Cheltuieli privind mărfurile608. Cheltuieli privind ambalajele609. Reduceri comerciale primite61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI611. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile612. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile613. Cheltuieli cu primele de asigurare614. Cheltuieli cu studiile și cercetările615. Cheltuieli cu pregătirea personalului62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI621. Cheltuieli cu colaboratorii622. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile623. Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate6231. Cheltuieli de protocol (la 18-07-2018, Contul 6231 din Punctul 196 a fost introdus de Punctul 3, Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.531 din 11 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 18 iulie 2018 ) 6232. Cheltuieli de reclamă și publicitate (la 18-07-2018, Contul 6232 din Punctul 196 a fost introdus de Punctul 3, Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.531 din 11 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 18 iulie 2018 ) 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal625. Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări626. Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații627. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate64. CHELTUIELI CU PERSONALUL641. Cheltuieli cu salariile personalului642. Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaților6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților643. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit645. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială646. Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă (la 07-02-2018, Contul 646 din Punctul 196 a fost introdus de Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.243 din 5 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 07 februarie 2018 ) 6451. Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale6452. Cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj6453. Cheltuieli privind contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate6455. Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările de viață (A)6456. Cheltuieli privind contribuția unității la fondurile de pensii facultative6457. Cheltuieli privind contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate6458. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială6461. Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaților (la 01-02-2022, Contul 6461. a fost introdus de Articolul 14 din ORDINUL nr. 85 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 01 februarie 2022 ) 6462. Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariații (la 01-02-2022, Contul 6462. a fost introdus de Articolul 14 din ORDINUL nr. 85 din 26 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 01 februarie 2022 ) 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE651. Cheltuieli din operațiuni de fiducie6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei6512. Cheltuieli din derularea operațiunilor de fiducie6513. Cheltuieli din lichidarea operațiunilor de fiducie652. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător653. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării6531. Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării6532. Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării654. Pierderi din creanțe și debitori diverși655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (la 01-01-2019, Denumirea Contului 655 a fost modificată de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 6551. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale6552. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale6555. Cheltuieli din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (la 01-01-2019, Contul 6555 a fost introdus de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 656. Cheltuieli privind investițiile imobiliare6561. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare6562. Cheltuieli cu cedarea investițiilor imobiliare6565. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare (la 30-07-2020, Contul 6565 din Punctul 196 , Capitolul 10 a fost introdus de Punctul 1, Articolul 9 din ORDINUL nr. 2.206 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020 ) 657. Cheltuieli privind activele biologice6571. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive6572. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice de natura stocurilor6573. Cheltuieli cu cedarea activelor biologice productive658. Alte cheltuieli de exploatare6581. Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități6582. Cheltuieli cu donațiile acordate6583. Cheltuieli cu cedarea altor active și alte operațiuni de capital (la 01-01-2019, Denumirea contului 6583 a fost modificată de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 07 noiembrie 2018 ) 6584. Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări (la 23-01-2018, Contul 6584 din Punctul 196. , Capitolul 10 a fost introdus de Punctul 5, Articolul 14 din ORDINUL nr. 470 din 11 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 23 ianuarie 2018 ) 6585. Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacții cu plată pe bază de acțiuni cu decontare în numerar6586. Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale*17) Notă
  *17) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.
  6587. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare6588. Alte cheltuieli de exploatare66. CHELTUIELI FINANCIARE661. Cheltuieli și pierderi privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (la 01-01-2018, Punctul 661. din Punctul 196. , Capitolul 10 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 ) 6611. Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării6612. Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere6613. Cheltuieli aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (la 01-01-2018, Contul 6613 de la punctul 196, Capitolul 10 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.189 din 8 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 )