PROCEDURĂ din 7 ianuarie 2021privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 12 ianuarie 2021    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 15 din 7 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 34 din 12 ianuarie 2021.
     +  Capitolul I Dispoziții generale1. (1) Potrivit dispozițiilor art. 123^1 și 130 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.(2) Opțiunea poate fi exercitată pentru una sau mai multe entități, în limita plafonului de până la 3,5% din impozitul pe venit.2. În funcție de natura venitului, opțiunea se exercită prin completarea și depunerea, la organul fiscal central competent a următoarelor formulare, după caz:a) „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“;b) 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“.3. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.4. Prin organ fiscal central competent se înțelege:a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.5. În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarea semnificație:a) cerere reprezintă Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (formularul 230), Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212) sau opțiunile transmise prin Situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230, după caz; (la 31-01-2022, Litera a) din Punctul 5. , Capitolul I a fost modificată de Litera a), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) b) impozitul anual datorat reprezintă impozitul anual, impozitul datorat pe venitul/câștigul net anual impozabil, impozitul datorat pe venitul anual, după caz.6. Compartimentul de specialitate va desfășura următoarele operațiuni în vederea calculării și virării sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii:a) primește și înregistrează cererile;b) organizează evidența cererilor;c) procesează cererile;d) notifică contribuabilii ale căror cereri conțin erori de completare;e) notifică contribuabilii care au optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei; (la 31-01-2022, Litera e) din Punctul 6. , Capitolul I a fost modificată de Litera b), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) f) transmite borderoul către unitatea de trezorerie în vederea virării sumelor pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.  +  Capitolul II Organizarea evidenței cererilor și procesarea acestora  +  Secţiunea 1 Organizarea evidenței cererilor7. Compartimentul de specialitate organizează o evidență, în format electronic, a cererilor primite.8. Evidența cererilor conține, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:a) numele și prenumele contribuabilului;b) domiciliul fiscal al contribuabilului;c) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;d) numărul de înregistrare a cererii la organul fiscal;e) perioada de valabilitate a opțiunii;f) modul de transmitere a opțiunii privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat; (la 31-01-2022, Litera f) din Punctul 8. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) g) numărul de înregistrare la organul fiscal a «Situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», transmisă de entitatea nonprofit/unitatea de cult, dacă este cazul; (la 31-01-2022, Litera g) din Punctul 8. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) h) datele de identificare ale reprezentantului legal sau ale împuternicitului entității nonprofit/unității de cult, beneficiară a sumei, care a transmis «Situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», dacă este cazul; (la 31-01-2022, Litera h) din Punctul 8. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) i) datele de identificare ale entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult, înscrise în cerere sau în «Situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», după caz; (la 31-01-2022, Litera i) din Punctul 8. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) j) procentul din impozitul pe venit direcționat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult;k) numărul și data notificării privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, dacă este cazul;l) motivul notificării contribuabilului, dacă este cazul;m) data comunicării notificării privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, dacă este cazul;n) numărul și data adresei de răspuns a contribuabilului, dacă este cazul;o) răspunsul contribuabilului care a optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei, ca urmare a primirii notificării privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult; (la 31-01-2022, Litera o) din Punctul 8. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) p) suma stabilită de organul fiscal reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entității nonprofit/unității de cult;r) numărul și data borderoului care se transmite unității de trezorerie.9. (1) Compartimentul de specialitate înregistrează în evidență datele prevăzute la pct. 8 lit. a)-j), în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererilor.(2) În cazul contribuabililor care au solicitat, în anul anterior, distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru aceiași beneficiari pentru o perioadă de 2 ani, compartimentul de specialitate preia în evidență informațiile cuprinse în cererile înregistrate în anul anterior.(3) La pct. 8 lit. e) se înscrie în evidență perioada pentru care contribuabilul a solicitat distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat, respectiv un an sau 2 ani, după caz.(4) La pct. 8 lit. f) compartimentul de specialitate înregistrează în evidență următoarele date privind modul de transmitere a opțiunii privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat, după caz:a) prin poștă, în mod individual;b) direct la registratura organului fiscal, în mod individual;c) prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual, în mod individual;d) prin intermediul Situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230, transmisă de către entitatea beneficiară a sumei, prin mijloace electronice de transmitere la distanță; (la 31-01-2022, Alineatul (4) din Punctul 9. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Litera d), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) (5) La pct. 8 lit. g) compartimentul de specialitate înregistrează în evidență numărul și data «Situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», în cazul în care contribuabilul a optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei; (la 31-01-2022, Alineatul (5) din Punctul 9. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Litera e), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) (6) La pct. 8 lit. i) compartimentul de specialitate înregistrează în evidență următoarele date privind entitatea nonprofit/unitatea de cult înscrisă în cerere:a) denumirea entității beneficiare;b) codul de identificare fiscală;c) contul bancar.(7) La pct. 8 lit. j) compartimentul de specialitate înregistrează în evidență, pentru fiecare entitate beneficiară, procentul din impozitul pe venit înscris în cerere de contribuabil, pentru a fi direcționat entității nonprofit/unității de cult.  +  Secţiunea a 2-a Procesarea cererilor10. (1) Compartimentul de specialitate prelucrează cererile în termen de maximum 10 zile de la primirea acestora.(2) Cererile depuse peste termenul legal prevăzut de lege nu vor fi prelucrate de către compartimentul de specialitate.(3) În cazul în care se constată erori sau documentele depuse nu sunt suficiente, compartimentul de specialitate notifică contribuabilii sau entitatea nonprofit/unitatea de cult, după caz, în vederea clarificării situației. (la 31-01-2022, Alineatul (3) din Punctul 10. , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Litera f), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 )  +  Capitolul III Stabilirea bazei de calcul al sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat11. (1) Compartimentul de specialitate stabilește baza de calcul al sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, pe baza datelor din evidența fiscală, având în vedere următoarele, după caz:a) impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor din formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“ și/sau formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România“;b) impozitul anual pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sau din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă din formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“ sau din „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“;c) impozitul anual pe veniturile din pensii din formularul 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“;d) impozitul datorat pe venitul/câștigul net anual impozabil, realizat din România, din „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“;e) impozitul anual datorat în România pe venitul realizat din străinătate, după deducerea creditului fiscal, din „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“.(2) În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală sau veniturilor din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, realizate din România, compartimentul de specialitate verifică în evidența fiscală, constituită pe baza formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, dacă contribuabilul a optat la angajator/plătitorul de venit pentru calcularea, reținerea și plata de către acesta a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul lunar datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, potrivit legii.(3) În situația în care, în urma verificărilor efectuate, organul fiscal constată că persoana fizică a optat pentru calcularea, reținerea și plata de către angajator/plătitorul de venit a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul lunar datorat, la stabilirea de către organul fiscal a bazei de calcul al sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private nu se ia în calcul impozitul aferent sursei de venit pentru care angajatorul/plătitorul a efectuat calculul, reținerea și plata sumei reprezentând până la 3,5%.  +  Capitolul IV Stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private12. (1) În vederea stabilirii cheltuielilor admise cu bursele private, compartimentul de specialitate verifică datele înscrise de contribuabili în cerere, precum și documentele prezentate (de exemplu: contractul încheiat între părți, documentele de plată) și, în cazul în care se constată erori sau documentele depuse nu sunt suficiente, notifică contribuabilii în vederea clarificării situației.(2) Compartimentul de specialitate verifică dacă suma plătită pentru bursa privată se încadrează în plafonul admis de lege și stabilește cheltuielile admise cu bursa privată astfel:a) în situația în care suma plătită este mai mare decât plafonul admis de lege, cheltuielile admise cu bursele private se stabilesc la nivelul acestui plafon;b) în situația în care suma plătită este mai mică decât plafonul admis de lege, cheltuielile admise cu bursele private se stabilesc la nivelul sumei plătite.(3) În situația contribuabililor care dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și pentru acordarea de burse private, în vederea stabilirii cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii, compartimentul de specialitate verifică dacă suma rezultată prin aplicarea procentului din impozit înscris în cerere pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depășește plafonul admis de lege reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat. În situația în care plafonul admis de lege este depășit, suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.(4) Compartimentul de specialitate stabilește cheltuielile admise cu bursele private, acordate potrivit legii, pe baza documentelor prezentate de contribuabil, precum și a datelor existente în evidența fiscală, și emite decizia privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private (formular 255), prevăzută în anexa nr. 6 la ordin.(5) Comunicarea deciziilor de impunere privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private se efectuează de către compartimentul de specialitate, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(6) În termen de 24 de ore de la primirea informației privind data comunicării deciziilor privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private, compartimentul de specialitate înregistrează în evidența fiscală data comunicării acestora, urmând ca ulterior să fie transmise automat, prin sistemul informatic, către aplicațiile informatice utilizate de compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori persoane fizice.  +  Capitolul V Stabilirea sumelor de virat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult13. În situația contribuabililor care au solicitat virarea unei sume din impozit către o singură entitate nonprofit/unitate de cult, la stabilirea sumei de virat se vor avea în vedere următoarele:a) în situația în care contribuabilii nu au completat în cerere rubrica „Procentul din impozit“ pentru susținerea unei entități nonprofit/unități de cult, suma de virat se stabilește la nivelul plafonului admis de lege;b) în situația contribuabililor care au completat în cerere rubrica „Procentul din impozit“ pentru susținerea unei entități nonprofit/unități de cult, compartimentul de specialitate stabilește suma de virat entității beneficiare astfel:– în situația în care procentul înscris în cerere este mai mare decât plafonul admis de lege, suma de virat se stabilește la nivelul acestui plafon;– în situația în care procentul înscris în cerere este mai mic decât plafonul admis de lege, suma de virat se stabilește la nivelul procentului înscris în cerere.14. (1) În situația în care contribuabilii au solicitat virarea unei sume din impozit către mai multe entități nonprofit/unități de cult, solicitările vor fi analizate în ordinea cronologică a înregistrării la organul fiscal a cererilor/exercitării opțiunii, având prioritate cererile depuse în anul precedent prin care contribuabilul a optat pentru susținerea entităților beneficiare pentru o perioadă de 2 ani, după caz, cu mențiunea că suma totală de virat nu poate depăși plafonul prevăzut de lege.(2) La stabilirea sumelor de virat, în situația de la alin. (1), se vor avea în vedere următoarele:a) în situația în care în cereri nu a fost completată rubrica „Procentul din impozit“, suma totală de virat se stabilește la nivelul plafonului prevăzut de lege;b) în situația în care în cereri a fost completată rubrica „Procentul din impozit“, organul fiscal verifică dacă suma totală a procentelor înscrise în cereri depășește plafonul prevăzut de lege.(3) În situația în care suma totală a procentelor înscrise în cereri este mai mică decât plafonul admis de lege, sumele de virat fiecărei entități nonprofit/unități de cult se stabilesc la nivelul fiecărei sume rezultate prin aplicarea procentelor înscrise în cerere.(4) În situația în care suma totală a procentelor înscrise în cereri este mai mare decât plafonul admis de lege, suma totală de virat se stabilește la nivelul plafonului prevăzut de lege. Se vor avea în vedere, în ordine cronologică, numai cererile a căror procente, însumate, nu depășesc plafonul prevăzut de lege.15. În cazul contribuabililor care au solicitat prin cererea depusă în anul 2020 distribuirea sumei către entitatea beneficiară pentru o perioadă de 2 ani, compartimentul de specialitate va stabili suma de virat la nivelul plafonului admis de lege.16. Compartimentul de specialitate întocmește, pe baza datelor din evidență, pentru fiecare contribuabil, lista entităților nonprofit/unităților de cult, ordonate în funcție de data înregistrării opțiunii la organul fiscal. Lista cuprinde două secțiuni:– secțiunea 1 cuprinde entitățile nonprofit/unitățile de cult pentru care suma totală a procentelor înscrise în cereri se încadrează în plafonul prevăzut de lege;– secțiunea 2 cuprinde entitățile nonprofit/unitățile de cult pentru care contribuabilul a solicitat virarea, dar care nu pot beneficia de aceste sume întrucât a fost depășit plafonul de 3,5% prevăzut de lege.  +  Capitolul VINotificarea contribuabililor care au optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei (la 31-01-2022, Denumirea Capitolului VI a fost modificată de Litera g), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) 17. Pe baza datelor din evidența constituită conform pct. 8, compartimentul de specialitate identifică contribuabilii care au optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei. (la 31-01-2022, Punctul 17. din Capitolul VI a fost modificat de Litera h), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) 18. (1) În cazul entităților cuprinse în secțiunea 1 din lista de la pct. 16, pentru care opțiunea contribuabilului privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat a fost transmisă organului fiscal prin intermediul formularului «Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», compartimentul de specialitate emite și transmite contribuabililor «Notificarea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult», conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, completată în mod corespunzător. (la 31-01-2022, Alineatul (1) din Punctul 18. , Capitolul VI a fost modificat de Litera i), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) (2) Nu se emite notificarea prevăzută la alin. (1) în cazul în care contribuabilul a depus, individual, un formular 230, prin poștă, direct la registratura organului fiscal sau prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual.(3) Notificarea de la alin. (1) nu se emite în cazul entităților nonprofit/unităților de cult cuprinse în secțiunea 2 din lista prevăzută la pct. 16.19. (1) Notificarea prevăzută în anexa nr. 3 la ordin se emite și se transmite contribuabilului în termen de 5 zile de la procesarea cererii.(2) După emiterea notificării prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, compartimentul de specialitate înregistrează în evidență datele prevăzute la pct. 8 lit. k) și l).(3) La pct. 8 lit. l) compartimentul de specialitate înregistrează în evidență motivul notificării contribuabilului, respectiv faptul că opțiunea contribuabilului privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat a fost transmisă organului fiscal de către entitatea beneficiară a sumei. (la 31-01-2022, Alineatul (3) din Punctul 19. , Capitolul VI a fost modificat de Litera j), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) 20. Notificarea se comunică potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.21. (1) După comunicarea notificărilor, compartimentul de specialitate înregistrează în evidență la pct. 8 lit. m) data comunicării acestora.(2) Data comunicării notificării se înscrie în evidență:a) în ziua următoare termenului de 15 zile de la data punerii la dispoziția persoanei fizice a documentului comunicat prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual (SPV); b) în termen de 24 de ore de la primirea informației privind data comunicării notificării.22. Pentru notificările comunicate, compartimentul de specialitate așteaptă răspunsul contribuabilului 30 de zile de la data comunicării notificării, dar nu mai mult de 45 de zile. 23. (1) În termen de o zi lucrătoare de la primirea răspunsului de la contribuabil, compartimentul de specialitate înregistrează în evidență datele prevăzute la pct. 8 lit. n) și o).(2) La pct. 8 lit. o) compartimentul de specialitate înregistrează în evidență răspunsul contribuabilului ca urmare a primirii notificării privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, respectiv:a) da - recunoaște opțiunea;b) nu - comunică faptul că nu a făcut opțiunea.24. (1) Zilnic, compartimentul de specialitate întocmește lista contribuabililor pentru care opțiunea privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat a fost transmisă organului fiscal de către entitatea beneficiară a sumei, în cazul cărora s-a împlinit termenul de 45 de zile de la data comunicării notificării prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, precum și a contribuabililor care au depus cererea în mod individual. (la 31-01-2022, Alineatul (1) din Punctul 24. , Capitolul VI a fost modificat de Litera k), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) (2) Din listă sunt eliminate acele entități pentru care contribuabilii au comunicat, în scris, organului fiscal faptul că nu și-au exercitat opțiunea.(3) La pct. 8 lit. e) compartimentul de specialitate actualizează în evidență perioada de valabilitate a opțiunii, conform răspunsului primit de la contribuabil. (4) În situația în care contribuabilul comunică, ca urmare a notificării, că opțiunea înscrisă în cerere nu îi aparține, compartimentul de specialitate recalculează sumele de virat conform cap. V, actualizează lista de la pct. 16 și aplică procedura de notificare, dacă este cazul.  +  Capitolul VII Virarea sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult25. Virarea sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult se realizează în 90 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data expirării termenului legal de exercitare a opțiunii, potrivit legii.26. (1) Înainte de transmiterea borderoului către unitatea de trezorerie în vederea virării sumelor pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate are obligația să verifice dacă entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit legii. În situația în care entitatea beneficiară nu îndeplinește această condiție, compartimentul de specialitate informează contribuabilul că organul fiscal nu poate efectua transferul sumei în contul entității nonprofit/unității de cult, precum și motivul pentru care nu poate efectua transferul sumei.(2) În vederea virării sumelor pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, compartimentul de specialitate editează, cu ajutorul aplicației informatice, un borderou, care se transmite unității de trezorerie, cu următoarele informații:– numărul/data borderoului;– denumirea entității nonprofit/unității de cult;– codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult;– simbol cont bancar (IBAN);– suma.(3) Borderoul se aprobă de către conducătorul unității fiscale cu mențiunea „Bun de plată“ și se transmite unității de trezorerie cel târziu în termen de 80 de zile de la data expirării termenului legal de exercitare a opțiunii, potrivit legii.27. Compartimentul de specialitate înregistrează în evidență datele prevăzute la pct. 8 lit. p) și r).  +  Capitolul VIII Recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult28. În situația în care contribuabilii aduc la cunoștința organului fiscal competent, în scris, faptul că nu și-au exercitat opțiunea pentru virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe venit în contul entității nonprofit/unității de cult menționate în notificarea primită, iar viramentul sumelor în contul entităților beneficiare a fost realizat, organele fiscale vor efectua demersurile necesare în vederea recuperării sumelor virate în mod necuvenit.29. Compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent pentru primirea și procesarea formularului 230 întocmește „Referatul de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumit în continuare referat.30. Referatul se întocmește atât pe baza informațiilor din situațiile centralizatoare ale datelor cuprinse în formularul 230, cât și pe baza informațiilor existente în evidența fiscală și cuprinde următoarele date:– datele de identificare a entității nonprofit/unității de cult;– numărul, data «Situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230», transmisă de entitatea nonprofit/unitatea de cult, și poziția din situația centralizatoare;– suma virată entității nonprofit/unității de cult în mod necuvenit;– contul bancar - IBAN în care a fost virată suma în mod necuvenit;– data virării sumei. (la 31-01-2022, Punctul 30. din Capitolul VIII a fost modificat de Litera l), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 80 din 25 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 31 ianuarie 2022 ) 31. Referatul se avizează de șeful compartimentului cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale persoane fizice și se aprobă de către conducătorul unității fiscale.32. Compartimentul prevăzut la pct. 29 transmite, lunar, referatele către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili, declarații fiscale, bilanțuri persoane juridice din cadrul organului fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei virate în mod necuvenit. 33. Pe baza referatelor primite, compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili, declarații fiscale, bilanțuri persoane juridice din cadrul organului fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei emite și comunică formularul 258 „Decizie privind recuperarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult“, prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.34. Decizia se emite până la data de 10 a lunii următoare celei în care au fost primite referatele prevăzute la pct. 29.35. Decizia se comunică entității nonprofit/unității de cult prin modalitățile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.36. În termen de 24 de ore de la primirea informației privind data comunicării deciziilor, compartimentul prevăzut la pct. 33 înregistrează în evidența fiscală data comunicării acestora.37. (1) După înregistrarea în evidența fiscală a datei comunicării deciziilor, în termen de 24 de ore, compartimentul prevăzut la pct. 33 transmite automat, prin sistemul informatic, datele privind sumele stabilite prin decizii și data comunicării acestora către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori persoane juridice din cadrul organului fiscal care administrează entitatea nonprofit/unitatea de cult.(2) Sumele de recuperat care au fost transferate în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult se stabilesc în termenul de prescripție prevăzut la art. 110 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(3) Dispozițiile art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător.38. Decizia împreună cu referatul se arhivează la dosarul fiscal al entității nonprofit/unității de cult.-----