ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2022privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2022  Având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, precum și instituirea stării de alertă, începând cu data de 18 mai 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, care a fost prelungită succesiv până în prezent prin hotărâri ale Guvernului adoptate lunar,luând în considerare hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, în contextul evoluției defavorabile a situației epidemiologice determinate de creșterea incidenței coronavirusului SARS-CoV-2,având în vedere că măsurile adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, au contribuit la menținerea locurilor de muncă,ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și angajatorilor, precum și asupra altor categorii de profesioniști care realizează venituri din activități independente sau alte activități care se supun altor reguli decât cele prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,întrucât actualul context socioeconomic influențează semnificativ piața forței de muncă, impunându-se acordarea unor măsuri de sprijin pentru consolidarea pieței muncii, concomitent cu prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național, precum și asigurarea unei surse de venit salariaților, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea contribui la scăderea veniturilor din economie concomitent cu creșterea șomajului la nivel național și a riscului de excluziune socială, precum și la amplificarea decalajului socioeconomic dintre persoanele a căror activitate a fost afectată direct de pandemia de COVID-19 și restul populației,având în vedere că prelungirea stării de alertă produce efecte negative asupra raporturilor de muncă, impunându-se necesitatea reglementării unor măsuri atât pentru protejarea și sprijinirea angajatorilor, cât și pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvată angajaților,având în vedere faptul că Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială nu are specialiști în realizarea unor atribuții reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, ceea ce conduce la imposibilitatea verificării documentelor de plată transmise de furnizori și, implicit, la imposibilitatea decontării schemei de compensare aplicată consumatorilor casnici de energie electrică și/sau gaze naturale, ceea ce ar afecta economic furnizorii de energie electrică și de gaze naturale și, mai ales, populația căreia îi este adresată schema de compensare,luând în considerare că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru siguranța socială și economică a populației, precum și reglementarea unor măsuri de protecție socială pe perioada stării de alertă declarate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor pe durata întreruperii sau reducerii temporare a activității, ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. (3) De acordarea indemnizației prevăzute la alin. (1) beneficiază și salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, cu excepția salariaților aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.(4) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă și se calculează corespunzător numărului de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 martie 2022.(5) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(6) În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(7) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (6) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(8) Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute conform alin. (6) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.(9) Pentru indemnizația prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(10) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un contract este activ pe perioada prevăzută la alin. (1), din care obține venituri la nivelul indemnizației prevăzute la alin. (1), acesta nu beneficiază de indemnizația respectivă.(11) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a situațiilor prevăzute la alin. (2), acesta beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.(12) În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator. (13) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).(14) În situația în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (13) este corespunzător unei fracțiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.  +  Articolul 2(1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1), angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).(3) Plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) se va face către conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.  +  Articolul 3(1) Documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1).(3) Plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condițiile alin. (2).  +  Articolul 4(1) Într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita pentru aceeași perioadă din lună, pentru salariați diferiți, acordarea indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) și decontarea indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, în condițiile legii.(2) În cursul aceleași luni calendaristice, angajatorii pot beneficia pentru același salariat, pentru perioade diferite din lună, de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (1) și de decontarea indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, în condițiile legii.  +  Articolul 5Nu beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (1) salariații următorilor angajatori:a) instituții și autorități publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.  +  Articolul 6(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la 31 martie 2022, în situația întreruperii activității ori a limitării capacității de funcționare pentru sectorul/domeniul de activitate ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României ori suspendării activității în baza deciziei direcției de sănătate publică ori a hotărârilor consiliului județean pentru situații de urgență, respectiv Consiliului pentru Situații de Urgență al Municipiului București, beneficiază de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 318/2021 următoarele categorii de persoane:a) profesioniști prevăzuți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;b) persoanele fizice care obțin venituri din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca acestea să nu realizeze în această perioadă venituri din alte surse ori activități;c) persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, aflate în situațiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 318/2021, dacă contractul de activitate sportivă a fost suspendat din inițiativa structurii sportive. Suplimentar, structura sportivă și persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, au posibilitatea de a negocia și stabili de comun acord plata de alte indemnizații compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestației financiare.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) care nu se află în situațiile prevăzute de alineatele menționate beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Pentru indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) și (2) se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniștilor asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale.(2) Pentru indemnizațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2), plătite din bugetul de stat, nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Calculul obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (1) pentru indemnizația brută încasată de la agenția teritorială se efectuează:a) de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) și, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) de către cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori ai indemnizației.(4) Obligațiile fiscale menționate la alin. (3) lit. a) se declară prin „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“ și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul în care au fost obținute indemnizațiile.(5) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (3) lit. b) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de plătitorul de venit prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata indemnizației.(6) Indemnizațiile acordate potrivit art. 6 alin. (1) și (2) nu constituie venituri din desfășurarea activității, iar pentru acestea se aplică următoarele reguli, după caz:a) calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează separat față de veniturile realizate din desfășurarea activității;b) nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 69 alin. (9), art. 148 alin. (2) și art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;c) prin derogare de la prevederile art. 121, 151 și 174 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indemnizațiile nu fac obiectul acordării bonificației stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.  +  Articolul 8Perioada în care se acordă indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) se consideră perioadă asimilată în sensul art. 2 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) și (2) se acordă proporțional cu numărul de zile în care activitatea este interzisă ori suspendată sau capacitatea de funcționare limitată.(2) Indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) și (2) se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțită de copia documentului de identitate în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b).(3) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) se depun electronic la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, astfel:a) de către persoană îndreptățită în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) și b);b) de către cooperație, respectiv de către structura sportivă în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) și alin. (2).(4) Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor prevăzute la alin. (2) se poate utiliza Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare și funcționare sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, platforma aici.gov.ro sau orice alt mijloc electronic de transmitere pus la dispoziție de Agenția Națională Pentru Plăți și Inspecție Socială.(5) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) se depun lunar, până în ultima zi a lunii următoarele celei pentru care se solicită indemnizația. În situația în care se depășește acest termen, indemnizația aferentă lunii respective nu se mai acordă.(6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), cererea este întocmită, semnată, datată de reprezentantul legal și este însoțită de lista cu persoanele beneficiare.  +  Articolul 10(1) Plata indemnizației prevăzute la art. 6 se realizează de către agențiile teritoriale, după cum urmează:a) direct beneficiarului pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b);b) prin cooperație pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c);c) prin structura sportivă pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2).(2) Plata se efectuează de către agențiile teritoriale exclusiv în conturile bancare deschise la unitățile bancare de beneficiarii indemnizației, în termen de 30 de zile de la ultima zi prevăzută pentru depunerea cererilor. În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), contul bancar poate fi atât cel deschis pe numele persoanei, cât și cel deschis în calitate de profesionist.  +  Articolul 11Modelele cererii și documentelor prevăzute la art. 9 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12(1) Prevederile art. 6 alin. (1) nu se aplică societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(2) Persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de drepturile prevăzute la art. 1 alin. (1) sau art. 6 alin. (1).(3) Dacă o persoană întrunește condițiile pentru a beneficia atât de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (1), cât și de cea prevăzută la art. 6 alin. (1) și (2), atunci aceasta va beneficia de o singură indemnizație, în cuantumul prevăzut la art. 6 alin. (1).(4) Pentru situația prevăzută la alin. (3), lunar, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care se depun documentele, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile teritoriale ale acesteia, verifică încadrarea persoanei și comunică Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială lista persoanelor pentru care indemnizația se plătește din bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Modalitatea de comunicare a listei persoanelor pentru care indemnizația se plătește din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilește prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, care se publică pe paginile de internet ale instituțiilor respective. (5) În situația prevăzută la alin. (3), documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) se depun la agențiile teritoriale, cu respectarea dispozițiilor art. 9 alin. (3)-(6).  +  Articolul 13(1) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) și art. 123^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizații pentru susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.(2) Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nu se acordă facilități fiscale.  +  Articolul 14(1) Persoanele care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1), după încetarea întreruperii ori suspendării activității, pot beneficia de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență a Guvernului, în situațiile și condițiile prevăzute la același alineat.(2) Într-o lună calendaristică, persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pot beneficia atât de indemnizația reglementată la art. 6 alin. (1), cât și de indemnizația prevăzută de art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, în situațiile și condițiile prevăzute la același alineat, proporțional cu numărul de zile din lună în care persoana beneficiară s-a aflat în fiecare dintre situațiile prevăzute.  +  Articolul 15La articolul 2 alineatul (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, litera y) se modifică și va avea următorul cuprins:y) au beneficiat de indemnizația lunară prevăzută la art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările și completările ulterioare, de indemnizația prevăzută de art. 1 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și/sau de prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16La articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor realizate, determinată de situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilită potrivit aceluiași alineat, beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 15 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 318/2021 persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută de art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.  +  Articolul 17Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, se raportează la nivelul câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.  +  Articolul 18Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 octombrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituții și unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, creșe și instituții publice de cultură și așezăminte culturale aflate în subordinea autorităților administrației publice centrale și locale;.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Decontarea către furnizori a sumelor rezultate din aplicarea măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se realizează astfel:a) de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pentru clienții casnici prevăzuți la lit. a);b) de către Ministerul Energiei pentru clienții prevăzuți la lit. b).(2) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează pe baza solicitării lunare a furnizorilor, depusă, după caz, la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sau la Ministerul Energiei. În cazul măsurilor de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2), solicitarea transmisă de furnizori are în vedere sumele aferente perioadei cuprinse între data de 1 a lunii pentru care se aplică compensarea și ultima zi a respectivei luni.(3) Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin, documentele justificative în baza cărora se realizează decontarea, precum și alte măsuri necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către furnizori într-un eșantion de minimum 2% și transmite Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.(5) Sumele necesare aplicării măsurilor schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare, după cum urmează:a) prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru schema de sprijin prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a);b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b).(6) Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii de către furnizori a solicitării prevăzute la alin. (2), prin plăți directe, în conturile de tip escrow sau în conturile bancare indicate de către aceștia.(7) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, și Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori.3. La articolul 7, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)-(3) către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 15 zile de la data primirii documentelor.4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8Debranșarea de la rețea sau sistarea prestării serviciilor în domeniile energie electrică și/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data încetării aplicării schemei de sprijin.  +  Articolul 19Abrogat. (la 01-02-2022, Articolul 19 a fost abrogat de Alineatul (3), Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 )  +  Articolul 20În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se modifică Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului energiei și al ministrului finanțelor nr. 1.155/1.240/1.480/2021 pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum și a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  București, 19 ianuarie 2022.Nr. 2.----