ORDIN nr. 352/636/54/2015pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 352 din 10 februarie 2015
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Nr. 636 din 1 aprilie 2015
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Nr. 54 din 19 mai 2015
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. 111.888 din 10 iulie 2014 al Direcției generale politici agricole și strategii din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în ceea ce privește ecocondiționalitatea, ale Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea,având în vedere prevederile Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015,având în vedere comunicarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură către Comisia Europeană nr. 37.002 din 29 octombrie 2014 privind creșterea raportului dintre suprafața terenurilor utilizate ca pajiști permanente și suprafața agricolă totală declarate de fermieri în anul 2014,în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, al art. 6^6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul mediului, apelor și pădurilor și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă normele privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin se aplică definițiile prevăzute la art. 2 și art. 91 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, la art. 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității și la art. 64 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea.  +  Articolul 3(1) Normele privind ecocondiționalitatea sunt obligatorii pentru:a) fermierii care solicită plăți directe și fermierii care solicită ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal; (la 27-10-2016, Litera a), alin. (1) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 25 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016 ) b) beneficiarii primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, plăți de agromediu și climă, sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică, plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, plăți pentru angajamente de silvomediu și măsuri de sprijin în sectorul pomicol;c) fermierii care solicită sprijin prin măsura de restructurare/ reconversie plantații viticole cu soiuri de struguri pentru vin;d) fermierii care solicită plăți prin alte scheme și măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul național pentru care trebuie respectate normele privind ecocondiționalitatea, în conformitate cu reglementările în vigoare.(2) Normele privind ecocondiționalitatea cuprind cerințele legale în materie de gestionare, denumite în continuare SMR, și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, denumite în continuare GAEC, referitoare la următoarele domenii: mediu, schimbări climatice și bunele condiții agricole ale terenurilor; sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor; bunăstarea animalelor.(3) Pentru anii 2015 și 2016 normele privind ecocondiționalitatea cuprind și obligația păstrării raportului dintre suprafața terenurilor utilizate ca pajiști permanente și suprafața agricolă totală, declarate de fermieri în anul 2007, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.  +  Articolul 4(1) Orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin prevăzute la art. 3 alin. (1) trebuie să respecte normele privind ecocondiționalitatea pe întreaga exploatație agricolă și pe tot parcursul anului calendaristic în cauză. (la 27-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 25 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016 ) (2) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, sunt responsabile de implementarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin prevăzute la art. 3 alin. (1), în raport cu domeniul de competență.  +  Articolul 5(1) APIA este autoritatea responsabilă de coordonarea activității de control privind respectarea normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri, precum și de supravegherea modului în care organismele cu atribuții de control și supracontrol pentru cerințele legale în materie de gestionare privind siguranța alimentară (SMR 4 și 5), identificarea și înregistrarea animalelor (SMR 6-8), bolile animalelor (SMR 9), produsele de protecție a plantelor (SMR 10) și bunăstarea animalelor (SMR 11-13) din anexă își îndeplinesc sarcinile prevăzute în acordurile de delegare. (la 15-02-2019, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.527 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 15 februarie 2019 ) (2) Organismele responsabile cu efectuarea controlului privind respectarea de către fermieri a normelor de ecocondiționalitate, în raport cu domeniul de competență, sunt:a) APIA, care efectuează controlul și supracontrolul cerințelor legale în materie de gestionare privind apa și biodiversitatea (SMR 1-3) și bunele condiții agricole și de mediu privind apa, solul, peisajul și nivelul minim de întreținere a terenului agricol (GAEC 1-7) din anexă;b) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, care, prin unitățile din subordine, efectuează controlul și supracontrolul cerințelor legale în materie de gestionare privind siguranța alimentară (SMR 4 și 5), identificarea și înregistrarea animalelor (SMR 6-8), bolile animalelor (SMR 9) și bunăstarea animalelor (SMR 11-13) din anexă;c) Autoritatea Națională Fitosanitară, denumită în continuare ANF, care efectuează controlul și supracontrolul cerințelor legale în materie de gestionare privind introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a plantelor (SMR 10) din anexă. (la 27-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 25 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016 ) (3) Garda Națională de Mediu, denumită în continuare GNM, participă la implementarea normelor de ecocondiționalitate privind mediul și schimbările climatice (SMR 1-3 și GAEC 1 și 3) și informează APIA despre neconformitățile constatate în cadrul acțiunilor proprii de inspecție și control pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu APIA. (la 25-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 338 din 6 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 25 ianuarie 2022 ) (4) ANF elaborează, iar APIA și AFIR avizează procedurile de control pentru cerințele privind utilizarea produselor de protecție a plantelor (SMR 10), asigură instruirea inspectorilor fitosanitari în vederea efectuării controlului pe teren și informează APIA în legătură cu neconformitățile constatate în cadrul acțiunilor de inspecție și control cu privire la depozitarea, manipularea și utilizarea produselor de protecție a plantelor. În acest scop, APIA încheie un acord de delegare cu ANF, cu avizul Autorității de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM PNDR) și AFIR, în care stabilește planificarea acțiunilor de control pe teren, tipul controalelor ce trebuie efectuate, lista de verificare a cerințelor obligatorii, completarea și transmiterea rapoartelor de control, precum și alte condiții privind realizarea controlului, conform reglementărilor în vigoare. (la 27-10-2016, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 25 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016 ) (5) În scopul efectuării controlului privind respectarea cerințelor referitoare la siguranța alimentară, identificarea și înregistrarea animalelor, bolile animalelor și bunăstarea animalelor, conform prevederilor alin. (2) lit. b), APIA încheie un acord de delegare cu ANSVSA, în care stabilește planificarea acțiunilor de control pe teren, tipul controalelor ce trebuie efectuate, lista de verificare a cerințelor obligatorii, completarea și transmiterea rapoartelor de control, precum și alte condiții privind realizarea controlului, conform legislației în vigoare.(6) Controlul respectării normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin prevăzute la art. 3 se realizează pe eșantioanele de control și supracontrol pentru ecocondiționalitate stabilite de APIA și se finalizează prin completarea rapoartelor de control și supracontrol. ANSVSA și ANF asigură transmiterea rapoartelor de control și supracontrol către APIA, în condițiile stabilite în acordul de delegare. (la 27-10-2016, Alineatul (6) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 25 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016 ) (7) ANSVSA și ANF au obligația de a raporta către APIA toate neconformitățile în materie de ecocondiționalitate constatate în timpul acțiunilor de inspecție și control, atât în cadrul eșantionului de control și supracontrol pentru ecocondiționalitate, cât și în afara acestuia, în structura de date agreată în acordul de delegare. (la 27-10-2016, Alineatul (7) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 25 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016 ) (8) APIA se asigură de îndeplinirea condițiilor actului delegat, conform prevederilor pct. 1 lit. (C) din anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro.  +  Articolul 6(1) Nerespectarea normelor privind ecocondiționalitatea, ca urmare a unei acțiuni sau a unei omisiuni direct imputabile fermierului care a solicitat plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin menționate la art. 3 alin. (1) în anul calendaristic în cauză, conduce la aplicarea sancțiunilor administrative, conform prevederilor art. 91 și 97 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale prevăzute de regulamentul menționat.(2) Aplicarea sancțiunilor administrative de reducere a plăților sau de excludere de la plată în cazul nerespectării cerințelor prevăzute în anexă se realizează astfel:a) APIA elaborează, în colaborare cu organismele implicate în activitatea de control, sistemul de sancțiuni pentru ecocondiționalitate aplicabil schemelor și măsurilor de sprijin prevăzute la art. 3 alin. (1), care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și aplică sancțiunile în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pe care le gestionează;b) AFIR avizează proiectul de ordin pentru aprobarea sistemului de sancțiuni pentru ecocondiționalitate, aplică sancțiunile în cadrul măsurilor de sprijin pe care le gestionează în mod direct și se asigură de aplicarea corespunzătoare a sancțiunilor în cadrul măsurilor de sprijin delegate către APIA, prin acțiuni de supracontrol. (la 27-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 25 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016 ) (3) În ceea ce privește cerințele legale în materie de gestionare privind bunăstarea animalelor (SMR 11-13), conform prevederilor art. 98 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, sancțiunile administrative pentru nerespectarea acestora de către fermieri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(3), sancțiunile administrative pentru nerespectarea normelor privind ecocondiționalitatea nu se aplică fermierilor care participă la schema de plată pentru micii fermieri, în conformitate cu prevederile art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.  +  Articolul 7Informarea fermierilor cu privire la normele de ecocondiționalitate intră în responsabilitatea următoarelor instituții: APIA, AFIR, ANF, ANSVSA, direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, precum și alte structuri de specialitate care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 15-02-2019, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.527 din 20 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 15 februarie 2019 )  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiții agricole și de mediu în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 18 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru agricultori în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 28 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  George Octavian Turtoi,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului,
  apelor și pădurilor,
  Mihail Fâcă,
  secretar de stat
  Președintele
  Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Dumitru Băiculescu
   +  AnexăNORMAprivind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieriîn România [în temeiul art. 93 și 94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea,gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor(CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94,(CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005și(CE) nr. 485/2008 ale Consiliului]*)