ORDIN nr. 887 din 11 ianuarie 2022privind modificarea și completarea anexei la Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022    Având în vedere:– prevederile art. 2^1 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2021 pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative,în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Integritate emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 8 ianuarie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Până la data de 31 decembrie 2022, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, completează și transmit declarațiile de avere și de interese exclusiv prin intermediul platformei online existente pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, www.integritate.eu, denumită e-DAI, în format electronic, fie certificate cu semnătură electronică calificată, fie semnate olograf, scanate și încărcate în e-DAI.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, declarațiile de avere și declarațiile de interese prevăzute la art. 2 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, se completează și se transmit exclusiv prin intermediul e-DAI, în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, cu excepția celor depuse de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru transmiterea declarației de avere și de interese persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, utilizează e-DAI.(3) Persoanele responsabile, desemnate în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege, cu respectarea prezentei proceduri, publicată pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. Persoanele responsabile au obligația arhivării declarațiilor de avere și de interese semnate olograf, potrivit legii.(4) Completarea declarațiilor de avere și de interese se efectuează prin introducerea de către deponenți a tuturor informațiilor în e-DAI, care generează formularele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 ale Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, și le transmite automat către Agenția Națională de Integritate, după parcurgerea etapelor prevăzute în Manualul de instrucțiuni, publicat pe site-ul Agenției Naționale de Integritate.3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În vederea completării și depunerii declarațiilor de avere și de interese, certificate cu semnătură electronică calificată sau olografă, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare deponenți, trebuie să fie înrolate în cadrul e-DAI.4. Articolul 11 se abrogă.5. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13Începând cu anul 2022 declarațiile de avere și de interese transmise de către persoanele prevăzute de art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, într-o altă formă decât cea prevăzută de prezentul ordin, fără utilizarea e-DAI, sunt restituite, considerându-se a fi nedepuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.6. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „modulul e-DAI“ se modifică și se înlocuiește cu termenul „e-DAI“.  +  Articolul IICompartimentele de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Integritate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Integritate,
    Florin-Ionel Moise
    București, 11 ianuarie 2022.Nr. 887.----