PROCEDURĂ din 12 ianuarie 2022privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2022    Notă
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 70 din 12 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48 din 17 ianuarie 2022.
     +  Articolul 1(1) Prezenta procedură reglementează, în aplicarea prevederilor art. 307 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, modul de plată și încasare a redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă. (2) Prezenta procedură reglementează, în aplicarea prevederilor art. 45^1 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, modul de plată și încasare a redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase și a următoarelor resurse la suprafață ale statului:a) minereuri feroase, neferoase, de aluminiu și roci aluminifere, radioactive, pământuri rare și disperse, pietre prețioase și semiprețioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale și gazele care le însoțesc, gaze necombustibile, nămoluri și turbe terapeutice;b) cărbuni;c) metale nobile;d) substanțe nemetalifere;e) roci magmatice, roci metamorfice, calcare industriale și de construcții, dolomită, gresie și tufuri industriale;f) argile, marne, loess, nisip și pietriș, nisip și roci caolinoase;g) alabastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie și diatomită;h) bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental și granodiorit ornamental;i) alabastru ornamental, aragonit ornamental și siliconite ornamentale;j) marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin și tufuri ornamentale.  +  Articolul 2(1) Redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1) se constituie venit după cum urmează:a) 40% la bugetul local al județului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;b) 40% la bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;c) 20% la bugetul de stat.(2) Redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) se constituie venit după cum urmează:a) 35% la bugetul local al județului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;b) 45% la bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;c) 20% la bugetul de stat.(3) În cazul în care exploatarea resurselor la suprafață ale statului se realizează pe raza administrativ-teritorială a mai multor unități administrativ-teritoriale, redevența cuvenită acestora se calculează de către concedent ținând seama de suprafața afectată de exploatare, aparținând fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte.  +  Articolul 3Concesionarul are obligația să declare, în termenul prevăzut de lege, la organul fiscal central competent, sumele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. c). Sumele înscrise se colectează la bugetul de stat, respectiv se execută silit în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și b) și, după caz, ale alin. (2) lit. a) și b), concesionarul are obligația să depună, în termenul prevăzut de legislația în vigoare, o declarație fiscală la fiecare dintre organele fiscale locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase. (2) Odată cu declarația fiscală prevăzută la alin. (1), concesionarul depune un borderou privind distribuirea către bugetele locale a sumelor reprezentând cotele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), respectiv la alin. (2) lit. a) și b), după caz.(3) Declarația fiscală și borderoul, prevăzute la alin. (1) și (2), reprezintă titlu de creanță fiscală, iar sumele înscrise se colectează la bugetul local al județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, după caz, respectiv se execută silit în condițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Plata redevenței se face de către concesionar lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, în funcție de clauzele contractului de concesiune, pentru fiecare din cotele prevăzute la art. 2, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor cărora li se cuvin potrivit legii. (2) Autoritățile executive ale administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, după caz, au obligația ca, până în data de 20 a lunii în curs, să notifice autoritățile publice care au calitatea de concedent cu privire la încasarea cotelor din redevență aferente lunii anterioare. Notificarea va include denumirea concesionarului, numărul și data ordinului de plată și suma virată.  +  Articolul 6(1) Autoritățile publice care au calitatea de concedent au obligația să comunice fiecărei unități administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare, a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase:a) lista concesionarilor și datele de contact ale acestora;b) creanța datorată;c) numerele de contracte aferente.(2) Autoritățile executive ale administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, după caz, au obligația:a) de a transmite concesionarilor și concedenților conturile deschise în trezorerie în care se plătesc cotele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) și, după caz, alin. (2) lit. a) și b);b) de a publica conturile prevăzute la lit. a) pe web site-ul unității administrativ-teritoriale. (3) Orice modificare apărută referitor la informațiile prevăzute la alin. (1) și la alin. (2) lit. a) se comunică de către concedenți, respectiv de către autoritățile executive ale administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției acesteia.  +  Articolul 7(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile publice care au calitatea de concedent au obligația să comunice fiecărei unități administrativ-teritoriale care beneficiază de plata cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, după caz, informațiile prevăzute la art. 6 alin. (1).(2) În termen de 15 zile de la data îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile art. 6 alin. (2).(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, declarația fiscală aferentă obligației prevăzute la art. 3.(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, cu avizul Ministerului Finanțelor, se aprobă declarația fiscală și borderoul, prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2), precum și instrucțiunile de completare aferente.  +  Articolul 8(1) Sumele de bani reprezentând cotele prevăzute de lege aplicate redevențelor aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) declarate și datorate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și stinse atât anterior, cât și ulterior acestei date se distribuie bugetelor locale, începând cu data de 1 septembrie 2022, prin ordin al ministrului finanțelor, după cum urmează: a) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru redevențele aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1), declarate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri;b) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru redevențele aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-j), declarate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și până la data intrării în vigoare a art. 45^1 din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;c) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (2), pentru redevențele aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-j), declarate începând cu data intrării în vigoare a art. 45^1 din Legea nr. 85/2003 și până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri;d) conform cotelor prevăzute la art. 2 alin. (2), pentru redevențele aferente apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, declarate începând cu data intrării în vigoare a art. 45^1 din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.(2) Pentru distribuirea sumelor potrivit prevederilor alin. (1), în cotele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), respectiv alin. (2) lit. a) și b), după caz, concesionarul depune un borderou la organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor datorate de acesta.(3) Procedura de distribuire a sumelor reprezentând redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, precum și modelul borderoului privind distribuirea către bugetele locale a acestor sume, prevăzut la alin. (2), se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, prin ordin al ministrului finanțelor.----