ORDIN nr. 5.980 din 29 decembrie 2021privind menținerea acreditării Universității "Transilvania" din Brașov în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2022  În conformitate cu prevederile:– art. 138 alin. (1) și (2) și ale art. 158 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;– art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației nr. 3.651/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare,luând în considerare Adresa Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) nr. 7.277 din 28.12.2021, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 455/DGIU/28.12.2021, prin care se înaintează Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 147 din 28.12.2021 privind rezultatele evaluării externe a studiilor universitare de doctorat din Universitatea „Transilvania“ din Brașov,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea „Transilvania“ din Brașov.  +  Articolul 2Se aprobă menținerea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat care se organizează în școala doctorală din cadrul Universității „Transilvania“ din Brașov, după cum urmează:
  Nr. crt.Școala doctoralăDomeniul de studii universitare de doctorat
  1Școala doctorală interdisciplinarăMatematică
  Informatică*)
  Inginerie electrică
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
  Silvicultură
  Calculatoare și tehnologia informației
  Ingineria sistemelor
  Inginerie mecanică
  Inginerie industrială
  Ingineria materialelor
  Inginerie și management
  Medicină
  Finanțe
  Marketing
  Filologie
  Muzică
  Știința sportului și educației fizice
  Inginerie forestieră
  *) Acreditare condiționată. Universitatea „Transilvania“ din Brașov are obligația de a solicita la ARACIS o nouă evaluare în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
   +  Articolul 3Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației și instituția organizatoare de studii universitare de doctorat - Universitatea „Transilvania“ din Brașov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 29 decembrie 2021.Nr. 5.980.-----