LEGE nr. 23 din 14 ianuarie 2022pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 14 ianuarie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Federațiile sportive naționale care primesc finanțare de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Sportului, au următoarele obligații în domeniul transparenței publice:a) să dețină o pagină proprie de internet;b) să permită vizualizarea, pe pagina proprie de internet, a statutului federației, precum și a altor acte constitutive, dacă este cazul;c) să publice pe pagina proprie de internet și să actualizeze, atunci când intervin modificări, structura organizatorică, numele și prenumele persoanelor din conducerea federației, bugetul anual al federației, programele și strategiile proprii, regulamentele, lista cluburilor sportive afiliate, numărul sportivilor legitimați pe categorii de vârstă, numărul antrenorilor și instructorilor pe ramură sportivă, calendarul competițional național și internațional, precum și alte materiale de interes public.2. La articolul 88, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (3).3. La articolul 89 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei și/sau pierderea eligibilității pentru finanțare din fondurile Ministerului Sportului, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 88 lit. m).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 14 ianuarie 2022.Nr. 23.----