ORDIN nr. 3.030/82/2022privind modificarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 3.030 din 14 ianuarie 2022
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 82 din 13 ianuarie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 14 ianuarie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 478 din 13.01.2022 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 94, 95, 114 și 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 3/2022 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de învățământ în contextul pandemiei de COVID-19,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și ministrul sănătății emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 1 octombrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Începând cu data de 17 ianuarie 2022, în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe, cursurile se desfășoară cu prezență fizică în toate județele în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este cel mult 75%.(2) În situația în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este mai mare de 75%, în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe cursurile se desfășoară în sistem online.(3) Reluarea cursurilor cu prezență fizică se face numai după ce rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 scade sub 70%.(4) Direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București comunică pe site-ul propriu rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, în fiecare săptămână, având ca zi de referință ziua de joi. Pentru municipiul București și județul Ilfov se comunică rata cumulată de ocupare a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARSCoV-2. Sursa datelor referitoare la rata de ocupare a paturilor este platforma «Alerte MS».(5) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de desfășurare a cursurilor, în conformitate cu alin. (1)-(4), cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB. Schimbarea modalității de desfășurare a cursurilor se realizează astfel încât săptămâna de școală să nu fie fragmentată cu două scenarii diferite, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 6.(6) Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB, în situația prevăzută la alin. (3).(7) Deciziile prevăzute la alin. (5) și (6) se pun în aplicare începând cu ziua de luni a săptămânii următoare îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1)-(3).(8) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1)-(3), unitățile de învățământ special desfășoară cursurile cu prezență fizică.2. Articolul 3^2 se abrogă.3. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Preșcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale, precum și cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală.(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale, precum și cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) La apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei clase/grupe de studiu, cursurile cu prezență fizică la nivelul clasei/grupei respective se suspendă pentru o perioadă de 10 zile începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz. Măsura suspendării la nivelul grupei/clasei este dispusă prin decizie a consiliului de administrație al unității de învățământ.(2) La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioadă de 10 zile. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărâre a CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.(3) În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi se vor suspenda doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care au fost confirmate cazurile de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.(4) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.(5) Preșcolarii/Elevii cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul acestora au interacționat în mod frecvent, identificați potrivit alin. (6), vor fi carantinați astfel:a) timp de 10 zile, cei care nu sunt vaccinați împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare sau nu au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile;b) timp de 5 zile, în cazul celor vaccinați cu schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau al celor care au fost confirmați pozitiv în ultimele 180 de zile.(6) Personalul medical din cadrul unităților de învățământ/Personalul desemnat din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă va întocmi lista preșcolarilor/elevilor cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul preșcolarilor, elevilor au interacționat în mod frecvent, listă pe care o va comunica DSP/DSPMB. Ulterior, DSP/DSPMB și conducerea unității de învățământ vor decide împreună măsurile care se impun.(7) La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARSCoV2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ/instituției conexe, care va informa DSP/DSPMB. În urma anchetei epidemiologice, DSP/DSPMB va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ, prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2). Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.(8) Preșcolarii/Elevii carantinați și cei din grupele/clasele sau unitățile de învățământ preuniversitar/conexe care au cursurile suspendate cu prezență fizică continuă procesul de învățământ în sistem online.(9) Decizia de suspendare a activității didactice pentru unitățile/instituțiile de învățământ superior care desfășoară activitate didactică ce presupune prezența fizică a studenților se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate.(10) Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ prevăzute în prezentul ordin nu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/ procedurilor aplicabile acestora.(11) Activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile/instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției vor fi gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizate la nivelul direcțiilor medicale din cadrul acestora și stabilite prin decizie a conducătorilor acestora și nu se supun dispozițiilor prezentului ordin.(12) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic, cu excepția situației în care ordinele de carantinare, emise de autoritățile abilitate în perioada stării de alertă, interzic acest lucru.5. La articolul 6^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Preșcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau NAAT/RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezență fizică după 10 zile pentru cei care nu sunt vaccinați cu schemă completă, respectiv 7 zile pentru cei care sunt vaccinați cu schemă completă, de la data rezultatului pozitiv obținut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă.6. În anexă, la capitolul II punctul 1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) organizarea sălilor de clasă:– sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi;– deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este «1 clasă de elevi = 1 sală», cu excepția laboratoarelor și atelierelor, sălilor de sport, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă;– este interzis schimbul de obiecte personale;– va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;– elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență în interior; se recomandă ferm purtarea măștii de uz medical care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul special;7. În anexă, la capitolul III punctul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) purtarea măștii de protecție este obligatorie în incinta unității de învățământ/instituției conexe cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV2 pe durata stării de alertă;8. În anexă, la capitolul VI punctul 2, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) beneficiază de prioritate la cazarea în cămine studenții care sunt vaccinați cu schemă completă de vaccinare și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și cei care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 10 zile de la data testului pozitiv. Dovada vaccinării sau vindecării se face pe baza certificatului digital UE pentru COVID.9. În anexă, la capitolul VI punctul 5, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) unitatea de învățământ raportează DSP/DSPMB cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în vederea asigurării testării lor prin test certificat antigen rapid sau NAAT/RT-PCR;10. În anexă, capitolul VII se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  ----