LEGE nr. 16 din 13 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 14 ianuarie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 14 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) cel puțin un reprezentant al confederațiilor patronale reprezentative la nivel național și cel puțin un reprezentant al confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național;2. La articolul 14 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) un reprezentant al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.3. La articolul 14, partea introductivă a alineatului (3) și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Membrii Consiliului prevăzuți la alin. (1) lit. b)-p) sunt propuși, la solicitarea I.N.S., de respectivele organisme și instituții, din cadrul structurilor de conducere ale acestora și sunt numiți astfel:a) membrii Consiliului prevăzuți la alin. (1) lit. c)-p) sunt numiți prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;4. La articolul 14 alineatul (3), litera c) se abrogă.5. La articolul 48, alineatele (3) și (3^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile art. 79 alin. (1) și ale art. 94 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care ocupă funcții publice, inclusiv persoanele care intră în componența comisiilor de recensământ județene, a municipiului București, municipale, orășenești, ale sectoarelor municipiului București și comunale, cu excepția funcționarilor publici cu statut special - polițiști, pot face parte din personalul de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), fără ca în acest fel să se afle în situație de incompatibilitate și conflict de interese.(3^1) Prin derogare de la regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților privind personalul contractual, astfel după cum acesta rezultă din dispozițiile art. 551 alin. (3) coroborat cu art. 445 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, personalul contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice, inclusiv persoanele care intră în componența comisiilor de recensământ județene, a municipiului București, municipale, orășenești, ale sectoarelor municipiului București și comunale, poate face parte din personalul de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), fără ca în acest fel să se afle în situație de incompatibilitate și conflict de interese.6. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ANA-MARIA CĂTĂUȚĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 13 ianuarie 2022.Nr. 16.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020)
  LISTA
  variabilelor de recensământ al populației și locuințelor 2021
  1. Variabile la nivel de clădire:– rezultatul recenzării– codul statistic de adresă - CSA– tipul clădirii– anul construirii clădirii– numărul de etaje ale clădirii– materialul de construcție al pereților exteriori ai clădirii– coordonatele GPS2. Variabile la nivel de locuință:– rezultatul recenzării– titlul sub care gospodăria ocupă locuința– numărul gospodăriilor din locuință– numărul persoanelor din locuință– tipul locuinței– statutul locuinței– situația ocupării locuinței– poziția locuinței în clădire– forma de proprietate– numărul camerelor de locuit și suprafața locuibilă– existența bucătăriei– existența băii– existența closetului cu apă– sistemul de alimentare cu apă rece și caldă; instalație de alimentare cu apă caldă– existența instalației de canalizare– existența instalației electrice, a unui sistem de energie regenerabilă– dotarea cu instalație de aer condiționat– combustibilul folosit pentru gătit– modul de încălzire a locuinței, tipul de echipament și combustibilul folosit– termoizolare și reabilitare termică3. Variabile la nivel de spațiu colectiv de locuit:– tipul spațiului colectiv de locuit– amplasarea spațiului colectiv de locuit– numărul de clădiri ale spațiului colectiv de locuit– forma de proprietate a spațiului colectiv de locuit– numărul încăperilor din spațiul colectiv de locuit– capacitatea în număr de locuri– număr de persoane înregistrate– număr de persoane prezente– număr de persoane temporar absente– număr de persoane temporar prezente4. Variabile la nivel de gospodărie:– rezultatul recenzării– numărul persoanelor din gospodărie– componența gospodăriei– persoana desemnată drept cap al gospodăriei– gradul de rudenie al fiecărui membru al gospodăriei față de capul gospodăriei– codul soțului, soției, mamei, tatălui fiecărei persoane care este membru al gospodăriei5. Variabile la nivel de persoană:– rezultatul recenzării– numărul de ordine al persoanei– CNP– caracteristici demografice: sex, data nașterii, starea civilă legală, anul căsătoriei, numărul copiilor născuți vii - doar pentru persoanele de sex feminin -, starea civilă de fapt, anul constituirii uniunii consensuale– situația persoanei la momentul de referință al recensământului– informații privind migrația internă și internațională a persoanei: situația persoanei la recensământ, localitatea unde locuiește persoana în prezent, pentru câte luni a plecat persoana din localitatea de recenzare, motivul absenței din localitatea de recenzare, locul nașterii, domiciliul, reședința anterioară, data stabilirii ultimei reședințe în România, data stabilirii în localitatea de recenzare, motivul stabilirii în localitatea de recenzare, cetățenia– caracteristici etnoculturale: cărei etnii îi aparține persoana, care este limba maternă a persoanei, cărei religii îi aparține persoana– caracteristici educaționale: cel mai înalt nivel de educație absolvit, perioada, localitatea și instituția de învățământ terțiar absolvită, tipul de liceu absolvit, cel mai înalt nivel de educație urmat la momentul de referință al recensământului– caracteristici economice, doar pentru persoanele de 15 ani și peste ocupate sau care au mai lucrat vreodată: caracteristicile activității curente, timpul de lucru, activitatea economică, ocupația, statutul profesional, localizarea geografică a locului de muncă.
  -----