ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 13 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022  Având în vedere necesitatea obiectivă a îndeplinirii obiectivelor din Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului în ședința din data de 25 noiembrie 2021,luând în considerare cerința funcționării în cele mai bune condiții a instituțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, structură fundamentală în realizarea actului de guvernare,reținându-se rolul foarte important al Cancelariei Prim-Ministrului în arhitectura instituțiilor publice din aparatul guvernamental,este imperios necesară reglementarea la nivel primar a prevederilor privind preluarea pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea „Biroul de Turism Pentru Tineret (B.T.T.)“ - S.A. București de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în caz contrar fiind pusă în pericol realizarea obiectivelor incluse în Programul de guvernare cu privire la tineret.Ținând cont de faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență poate afecta funcționarea instituțională la nivelul Guvernului,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1127 din 25 noiembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Cheltuielile necesare desfășurării activității aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului cu portofoliu se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu excepția indemnizației viceprim-ministrului și a cheltuielilor necesare desfășurării activității cabinetului acestuia, organizat potrivit prevederilor art. 544 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care se asigură în cadrul ministerului pe care îl conduce.2. La articolul 4, după alineatul (11) se introduc patru noi alineate, alineatele (12)-(15), cu următorul cuprins:(12) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse preia de la Ministerul Tineretului și Sportului pachetul de acțiuni deținut de stat la societatea «Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)» - S.A. București, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de stat la societatea «Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)» - S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului.(13) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse va exercita toate drepturile și își va asuma toate obligațiile ce decurg din calitatea de acționar, în numele statului, la societatea «Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)» - S.A. București, în condițiile legii, aceasta funcționând sub autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.(14) Predarea-preluarea pachetului de acțiuni prevăzut la alin. (12) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.(15) Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului asupra acțiunilor prevăzute la alin. (12) se supune dispozițiilor art. 362 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care rămân aplicabile.3. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului; în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, precum și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului; Cancelaria Prim-Ministrului are dreptul de a iniția proiecte de acte normative pe domeniile proprii de competență, fără a aduce atingere domeniilor proprii de competență ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale;4. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Organizarea, funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale structurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-k), inclusiv atribuțiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) Statul de funcții al Secretariatului General al Guvernului, precum și statul de funcții al fiecărei structuri fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri.5. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), după data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 și până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare, finanțarea cheltuielilor de natură salarială și a contribuțiilor pentru personalul aferent Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, inclusiv a instituțiilor publice și a altor structuri subordonate, se efectuează din bugetul Ministerului Sportului și bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în mod corespunzător.  +  Articolul IILa articolul 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Atribuțiile, organizarea și funcționarea, structura organizatorică și numărul maxim de posturi ale Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul III(1) Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției și Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități își schimbă denumirea în Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, respectiv în Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea „Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției“ și „Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități“ se înlocuiesc cu denumirea „Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție“, respectiv „Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități“.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Mircea Abrudean
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 13 ianuarie 2022.Nr. 1.----