CONVENȚIE din 24 noiembrie 2016multilaterală pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor
EMITENT
  • ACT INTERNAȚIONAL
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 bis din 10 ianuarie 2022    Notă
    Ratificată prin LEGEA nr. 5 din 4 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 28 din 10 ianuarie 2022.
    Părțile la această Convenție, Recunoscând că guvernele înregistrează pierderi semnificative de venituri reprezentând impozit pe profit din cauza unei planificări fiscale internaționale agresive care are efectul transferului artificial de profituri spre destinații unde acestea nu sunt impozitate sau sunt supuse unei impozitări reduse; Conștiente că erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor (denumite, în continuare, "BEPS") reprezintă o problemă stringentă nu numai pentru țările industrializate, ci și pentru economiile emergente și pentru țările în curs de dezvoltare; Recunoscând că este important să se asigure că profiturile sunt impozitate acolo unde sunt desfășurate efectiv activitățile economice generatoare de profituri și unde este creată valoarea; Salutând pachetul de măsuri dezvoltate în cadrul proiectului BEPS al OCDE/G20 (denumit, în continuare, "pachetul BEPS al OCDE/G20"); Notând că pachetul BEPS al OCDE/G20 a inclus măsuri referitoare la tratatele fiscale vizând abordarea anumitor tratamente neuniforme ale elementelor hibride, prevenirea utilizării abuzive a tratatelor, abordarea evitării artificiale a statutului de sediu permanent și îmbunătățirea soluționării litigiilor; Conștiente de nevoia de a asigura implementarea rapidă, coordonată și consistentă a măsurilor BEPS referitoare la tratatele fiscale într-un context multilateral; Notând nevoia de a se asigura că acordurile existente pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor sunt interpretate pentru a elimina dubla impunere cu privire la impozitele acoperite de acele acorduri fără a crea oportunități de neimpozitare sau de impozitare redusă prin evaziune fiscală sau prin evitarea plății impozitelor (inclusiv prin aranjamente de utilizare abuzivă a tratatelor fiscale în scopul obținerii înlesnirilor prevăzute de acele acorduri în beneficiul indirect al rezidenților unor jurisdicții terțe); Recunoscând necesitatea unui mecanism eficace pentru implementarea modificărilor convenite într-un mod sincronizat și eficient în cadrul rețelei de acorduri existente pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor fără a fi necesară renegocierea bilaterală a fiecărui astfel de acord; Au convenit după cum urmează:  +  Partea I SFERA DE APLICARE ȘI INTERPRETAREA TERMENILOR  +  Articolul 1Sfera de aplicare a Convenției Această Convenție modifică toate Acordurile Fiscale Vizate așa cum sunt definite în subparagraful a) al paragrafului 1 din Articolul 2 (Interpretarea termenilor).  +  Articolul 2Interpretarea termenilor1. În scopul acestei Convenții, se aplică următoarele definiții:a) Expresia "Acord Fiscal Vizat" înseamnă un acord pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit (indiferent dacă mai sunt acoperite și alte impozite):i. care este în vigoare între două sau mai multe:A. Părți; și/sauB. jurisdicții sau teritorii care sunt părți ale unui acord descris mai sus și pentru ale căror relații internaționale este responsabilă o Parte; șiii. în legătură cu care fiecare dintre aceste Părți a făcut o notificare Depozitarului cu menționarea acordului, precum și a oricăror instrumente de modificare sau de însoțire a acestuia (identificate prin titlu, numele părților, data semnării și, dacă este cazul la momentul notificării, data intrării în vigoare) ca un acord care dorește să fie acoperit de această Convenție.b) Termenul "Parte" înseamnă:i. un Stat pentru care această Convenție este în vigoare conform articolului 34 (Intrarea în vigoare); sauii. o jurisdicție care a semnat această Convenție conform subparagrafului b) sau c) de la paragraful 1 al articolului 27 (Semnarea și ratificarea, acceptarea sau aprobarea) și pentru care această Convenție este în vigoare conform articolului 34 (Intrarea în vigoare).c) Expresia "Jurisdicție Contractantă" înseamnă o parte a unui Acord Fiscal Vizat.d) Termenul "Semnatar" înseamnă un Stat sau o jurisdicție care a semnat această Convenție, dar pentru care Convenția nu este încă în vigoare.2. În ceea ce privește aplicarea acestei Convenții în orice moment de către o Parte, orice termen care nu este definit în aceasta va avea, dacă contextul nu cere o interpretare diferită, înțelesul pe care îl are la acel moment în baza Acordului Fiscal Vizat relevant.  +  Partea II TRATAMENTUL NEUNIFORM AL ELEMENTELOR HIBRIDE  +  Articolul 3Entități transparente1. În scopul unui Acord Fiscal Vizat, venitul obținut de sau printr-o entitate sau aranjament care este tratat în totalitate sau parțial ca fiind transparent din punct de vedere fiscal conform legislației fiscale a oricăreia dintre Jurisdicțiile Contractante va fi considerat ca fiind venitul unui rezident al unei Jurisdicții Contractante, dar numai în măsura în care venitul este tratat în scopul impozitării de acea Jurisdicție Contractantă ca fiind venitul unui rezident al acelei Jurisdicții Contractante.2. Prevederile unui Acord Fiscal Vizat care impun unei Jurisdicții Contractante să scutească de impozit pe venit sau să prevadă o deducere ori un credit egal cu valoarea impozitului pe venit plătit în legătură cu venitul obținut de un rezident al acelei Jurisdicții Contractante care ar putea fi impozitat în cealaltă Jurisdicție Contractantă conform prevederilor Acordului Fiscal Vizat nu se vor aplica în măsura în care astfel de prevederi permit impozitarea de către cealaltă Jurisdicție Contractantă numai pentru faptul că venitul este de asemenea un venit obținut de un rezident al celeilalte Jurisdicții Contractante.3. Cu privire la Acordurile Fiscale Vizate pentru care una sau mai multe Părți au făcut rezerva prevăzută în subparagraful a) de la paragraful 3 al Articolului 11 (Aplicarea acordurilor fiscale pentru a restricționa dreptul unei Părți de a-și impozita proprii rezidenți), următoarea propoziție va fi adăugată la sfârșitul paragrafului 1: "În niciun caz prevederile acestui paragraf nu vor fi interpretate ca afectând dreptul unei Jurisdicții Contractante de a impozita rezidenții acelei Jurisdicții Contractante."4. Paragraful 1 (așa cum poate fi acesta modificat de paragraful 3) se va aplica în locul sau în lipsa prevederilor unui Acord Fiscal Vizat în măsura în care acestea tratează venitul obținut de sau prin entități sau aranjamente care sunt tratate ca fiind transparente din punct de vedere fiscal conform legislației fiscale a oricăreia dintre Jurisdicțiile Contractante (fie printr-o regulă generală, fie prin identificarea în detaliu a tratamentului aplicabil situațiilor de fapt specifice și tipurilor de entități sau aranjamente) ca fiind venitul unui rezident al unei Jurisdicții Contractante.5. O Parte își poate rezerva dreptul:a) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate;b) să nu aplice paragraful 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja o prevedere descrisă în paragraful 4;c) să nu aplice paragraful 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja o prevedere descrisă în paragraful 4 prin care nu sunt acordate beneficiile prevăzute de acord în cazul venitului obținut de sau printr-o entitate sau aranjament stabilit într-o jurisdicție terță;d) să nu aplice paragraful 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja o prevedere descrisă în paragraful 4 prin care este identificat în detaliu tratamentul aplicabil situațiilor de fapt specifice și tipurilor de entități sau aranjamente;e) să nu aplice paragraful 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja o prevedere descrisă în paragraful 4 prin care este identificat în detaliu tratamentul aplicabil situațiilor de fapt specifice și tipurilor de entități sau aranjamente și prin care nu sunt acordate beneficiile prevăzute de acord în cazul venitului obținut de sau printr-o entitate sau aranjament stabilit într-o jurisdicție terță;f) să nu aplice paragraful 2 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate;g) să aplice paragraful 1 numai pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja o prevedere descrisă în paragraful 4 prin care este identificat în detaliu tratamentul aplicabil situațiilor de fapt specifice și tipurilor de entități sau aranjamente.6. Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în subparagraful a) sau b) al paragrafului 5 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în paragraful 4 care nu este supusă unei rezerve conform subparagrafelor de la c) la e) ale paragrafului 5 și dacă este cazul numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. În cazul unei Părți care a făcut rezerva prevăzută în subparagraful g) al paragrafului 5, notificarea făcută în temeiul propoziției anterioare va fi limitată la Acordurile Fiscale Vizate care se supun acelei rezerve. Dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare cu privire la o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat, acea prevedere va fi înlocuită de prevederile paragrafului 1 (așa cum poate fi acesta modificat de paragraful 3) în condițiile prevăzute la paragraful 4. În alte cazuri, paragraful 1 (așa cum poate fi acesta modificat de paragraful 3) va înlocui prevederile Acordului Fiscal Vizat numai în măsura în care acele prevederi sunt incompatibile cu paragraful 1 (așa cum poate fi acesta modificat de paragraful 3).  +  Articolul 4Entități cu dublă rezidență1. Atunci când, în temeiul prevederilor unui Acord Fiscal Vizat, o persoană alta decât o persoană fizică este rezidentă a mai multor Jurisdicții Contractante, autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante se vor strădui să stabilească de comun acord Jurisdicția Contractantă în care o astfel de persoană va fi considerată ca fiind rezidentă în scopul Acordului Fiscal Vizat, având în vedere locul conducerii sale efective, locul în care este încorporată sau constituită în alt mod și orice alți factori relevanți. În lipsa unui astfel de acord, această persoană nu va avea dreptul la nicio înlesnire sau scutire de impozit prevăzută de Acordul Fiscal Vizat, cu excepția măsurii în care și a modului în care se poate conveni de către autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante.2. Paragraful 1 se va aplica în locul sau în lipsa prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care prevede reguli pentru a stabili dacă o persoană alta decât o persoană fizică va fi tratată ca rezident al uneia dintre Jurisdicțiile Contractante în cazurile în care acea persoană ar fi tratată în alt mod ca fiind un rezident al mai multor Jurisdicții Contractante. Totuși, paragraful 1 nu se va aplica prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care tratează în mod specific rezidența societăților care participă la aranjamente bazate pe dubla listare a societății.3. O Parte își poate rezerva dreptul:a) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate;b) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care tratează deja cazurile în care o persoană alta decât o persoană fizică este rezidentă a mai multor Jurisdicții Contractante solicitând autorităților competente ale Jurisdicțiilor Contractante să se străduiască să ajungă la un acord comun asupra unei singure Jurisdicții Contractante de rezidență;c) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care tratează deja cazurile în care o persoană alta decât o persoană fizică este rezidentă a mai multor Jurisdicții Contractante prin neacordarea beneficiilor prevăzute de acord fără a solicita autorităților competente ale Jurisdicțiilor Contractante să se străduiască să ajungă la un acord comun asupra unei singure Jurisdicții Contractante de rezidență;d) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care tratează deja cazurile în care o persoană alta decât o persoană fizică este rezidentă a mai multor Jurisdicții Contractante solicitând autorităților competente ale Jurisdicțiilor Contractante să se străduiască să ajungă la un acord comun asupra unei singure Jurisdicții Contractante de rezidență și care stabilesc tratamentul aplicabil acelei persoane în baza Acordului Fiscal Vizat atunci când nu se poate ajunge la un astfel de acord;e) ca în legătură cu Acordurile sale Fiscale Vizate să înlocuiască ultima propoziție a paragrafului 1 cu următorul text: "În lipsa unui astfel de acord, o astfel de persoană nu va avea dreptul la nicio înlesnire sau scutire de impozit prevăzută de Acordul Fiscal Vizat.";f) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate cu Părțile care au făcut rezerva prevăzută în subparagraful e).4. Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în subparagraful a) al paragrafului 3 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în paragraful 2 care nu este supusă unei rezerve conform subparagrafelor de la b) la d) ale paragrafului 3 și dacă este cazul numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. Dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare cu privire la o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat, acea prevedere va fi înlocuită de prevederile paragrafului 1. În alte cazuri, paragraful 1 va înlocui prevederile Acordului Fiscal Vizat numai în măsura în care acele prevederi sunt incompatibile cu paragraful 1.  +  Articolul 5Aplicarea metodelor de eliminare a dublei impuneri1. O Parte poate alege să aplice fie paragrafele 2 și 3 (Opțiunea A), paragrafele 4 și 5 (Opțiunea B) sau paragrafele 6 și 7 (Opțiunea C) sau poate alege să nu aplice niciuna dintre Opțiuni. Atunci când fiecare Jurisdicție Contractantă la un Acord Fiscal Vizat alege o Opțiune diferită (sau atunci când o Jurisdicție Contractantă alege să aplice o Opțiune, iar cealaltă alege să nu aplice niciuna dintre Opțiuni), Opțiunea aleasă de fiecare Jurisdicție Contractantă se va aplica cu privire la proprii rezidenți.  +  Opțiunea A2. Prevederile unui Acord Fiscal Vizat care altfel ar scuti venitul obținut sau capitalul deținut de un rezident al unei Jurisdicții Contractante de impozit în acea Jurisdicție Contractantă în scopul eliminării dubei impuneri nu se vor aplica atunci când cealaltă Jurisdicție Contractantă aplică prevederile Acordului Fiscal Vizat pentru a scuti de impozit un astfel de venit sau capital sau pentru a limita cota la care ar putea fi impozitat un astfel de venit sau capital. În ultimul caz, prima Jurisdicție Contractantă va acorda ca o deducere din impozitul pe venit sau capital al acelui rezident o sumă egală cu impozitul plătit în cealaltă Jurisdicție Contractantă. Totuși, o astfel de deducere nu va putea depăși acea parte din impozit, așa cum este calculată înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuibilă unor astfel de elemente de venit sau capital care ar putea fi impozitate în cealaltă Jurisdicție Contractantă.3. Paragraful 2 se va aplica unui Acord Fiscal Vizat care altfel ar solicita unei Jurisdicții Contractante să scutească venitul sau capitalul descris în acel paragraf.  +  Opțiunea B4. Prevederile unui Acord Fiscal Vizat care altfel ar scuti venitul obținut de un rezident al unei Jurisdicții Contractante de impozit în acea Jurisdicție Contractantă în scopul eliminării dublei impuneri întrucât un astfel de venit este tratat ca dividend de acea Jurisdicție Contractantă nu se vor aplica atunci când un astfel de venit dă naștere unei deduceri în scopul determinării profiturilor impozabile ale unui rezident al celeilalte Jurisdicții Contractante conform legislației celeilalte Jurisdicții Contractante. În această situație, prima Jurisdicție Contractantă va acorda ca o deducere din impozitul pe venit al acelui rezident o sumă egală cu impozitul pe venit plătit în cealaltă Jurisdicție Contractantă. Totuși, o astfel de deducere nu va putea depăși acea parte din impozitul pe venit, așa cum este calculată înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuibilă unui astfel de venit care ar putea fi impozitat în cealaltă Jurisdicție Contractantă.5. Paragraful 4 se va aplica unui Acord Fiscal Vizat care altfel ar solicita unei Jurisdicții Contractante să scutească venitul descris în acel paragraf.  +  Opțiunea C6. a) Atunci când un rezident al unei Jurisdicții Contractante obține venit sau deține capital care ar putea fi impozitate în cealaltă Jurisdicție Contractantă conform prevederilor unui Acord Fiscal Vizat (cu excepția măsurii în care aceste prevederi permit impozitarea de către cealaltă Jurisdicție Contractantă numai pentru faptul că venitul este de asemenea un venit obținut de un rezident al celeilalte Jurisdicții Contractante), prima Jurisdicție Contractantă menționată va acorda:i. ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident, o sumă egală cu impozitul pe venit plătit în cealaltă Jurisdicție Contractantă;ii. ca o deducere din impozitul pe capitalul acelui rezident, o sumă egală cu impozitul pe capital plătit în cealaltă Jurisdicție Contractantă. Totuși, o astfel de deducere nu va putea depăși acea parte a impozitului pe venit sau a impozitului pe capital, astfel cum este calculată înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuibilă venitului sau capitalului care poate fi impozitat în cealaltă Jurisdicție Contractantă.b) Atunci când, în conformitate cu orice prevedere a Acordului Fiscal Vizat, venitul obținut sau capitalul deținut de un rezident al unei Jurisdicții Contractante este scutit de impozit în acea Jurisdicție Contractantă, o astfel de Jurisdicție Contractantă poate totuși să țină cont de venitul sau de capitalul scutit la calculul sumei impozitului pe venitul sau pe capitalul rămas al unui astfel de rezident.7. Paragraful 6 se va aplica în locul prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care, în scopul eliminării dublei impuneri, solicită unei Jurisdicții Contractante să scutească de impozit în acea Jurisdicție Contractată venitul obținut sau capitalul deținut de un rezident al acelei Jurisdicții Contractante care, conform prevederilor Acordului Fiscal Vizat, poate fi impozitat în cealaltă Jurisdicție Contractantă.8. O Parte care alege să nu aplice o Opțiune conform paragrafului 1 își poate rezerva dreptul să nu aplice în întregime acest articol în legătură cu unul sau mai multe Acorduri Fiscale Vizate identificate (sau în legătură cu toate Acordurile sale Fiscale Vizate).9. O Parte care alege să nu aplice Opțiunea C își poate rezerva dreptul în legătură cu unul sau mai multe Acorduri Fiscale Vizate identificate (sau în legătură cu toate Acordurile sale Fiscale Vizate) de a nu permite celeilalte sau celorlalte Jurisdicții Contractante să aplice Opțiunea C.10. Fiecare Parte care alege să aplice o Opțiune conform paragrafului 1 va notifica Depozitarul cu privire la Opțiunea aleasă de ea. Această notificare va include și:a) în cazul unei Părți care alege să aplice Opțiunea A, lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care conțin o prevedere descrisă în paragraful 3, precum și numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi;b) în cazul unei Părți care alege să aplice Opțiunea B, lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care conțin o prevedere descrisă în paragraful 5, precum și numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi;c) în cazul unei Părți care alege să aplice opțiunea C, lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care conțin o prevedere descrisă în paragraful 7, precum și numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. O Opțiune se va aplica cu privire la o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat numai atunci când Partea care a ales să aplice acea Opțiune a făcut o astfel de notificare în legătură cu acea prevedere.  +  Partea III UTILIZAREA ABUZIVĂ A TRATATELOR  +  Articolul 6Scopul unui Acord Fiscal Vizat1. Un Acord Fiscal Vizat va fi modificat pentru a include următorul text de preambul:Intenționând să elimine dubla impunere cu privire la impozitele acoperite de acest acord fără a crea oportunități de neimpozitare sau impozitare redusă prin evaziune fiscală sau evitarea plății impozitelor (inclusiv prin aranjamente de utilizare abuzivă a tratatelor fiscale în scopul obținerii înlesnirilor prevăzute de acest acord în beneficiul indirect al rezidenților unor jurisdicții terțe),2. Textul descris la paragraful 1 va fi inclus într-un Acord Fiscal Vizat în locul sau în lipsa unui limbaj al preambulului al Acordului Fiscal Vizat care se referă la intenția de a elimina dubla impunere, indiferent dacă acel limbaj se referă și la intenția de a nu crea oportunități de neimpozitare sau impozitare redusă.3. O Parte poate alege să includă și următorul text de preambul cu privire la Acordurile sale Fiscale Vizate care nu conțin un limbaj al preambulului referitor la intenția de a dezvolta relațiile economice sau de a extinde cooperarea în domeniul fiscal:Dorind să dezvolte în continuare relațiile lor economice și să extindă cooperarea lor în domeniul fiscal,4. O Parte își poate rezerva dreptul să nu aplice paragraful 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja un limbaj al preambulului care descrie intenția Jurisdicțiilor Contractante de a elimina dubla impunere fără a crea oportunități de neimpozitare sau impozitare redusă, indiferent dacă acel limbaj se limitează la cazurile de evaziune fiscală sau de evitare a plății impozitelor (inclusiv prin aranjamente de utilizare abuzivă a tratatelor fiscale în scopul obținerii înlesnirilor prevăzute de Acordul Fiscal Vizat în beneficiul indirect al rezidenților unor jurisdicții terțe) sau se aplică mai larg.5. Fiecare Parte va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate, altele decât cele care intră sub incidența unei rezerve de la paragraful 4, conține un limbaj al preambulului descris în paragraful 2 și dacă este cazul textul paragrafului de preambul relevant. Atunci când toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare cu privire la acel limbaj al preambulului, un astfel de limbaj al preambulului va fi înlocuit de textul descris în paragraful 1. În alte cazuri, textul descris în paragraful 1 va fi inclus în limbajul preambulului existent.6. Fiecare Parte care alege să aplice paragraful 3 va notifica Depozitarul cu privire la alegerea sa. Această notificare va include și lista Acordurilor Fiscale Vizate care nu conțin deja un limbaj al preambulului referitor la dorința de a dezvolta relațiile economice sau de a extinde cooperarea în domeniul fiscal. Textul descris la paragraful 3 va fi inclus într-un Acord Fiscal Vizat numai atunci când toate Jurisdicțiile Contractante au ales să aplice acel paragraf și au făcut o astfel de notificare cu privire la Acordul Fiscal Vizat.  +  Articolul 7Prevenirea utilizării abuzive a tratatelor1. Prin derogare de la prevederile unui Acord Fiscal Vizat, un beneficiu prevăzut de Acordul Fiscal Vizat nu va fi acordat cu privire la un element de venit sau de capital atunci când este rezonabil să se concluzioneze, având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, că obținerea acelui beneficiu a fost unul dintre scopurile principale ale oricărui aranjament sau ale oricărei tranzacții care a condus în mod direct sau indirect la acordarea acelui beneficiu, cu excepția cazului în care se stabilește că acordarea acelui beneficiu în aceste circumstanțe este conformă cu obiectul și scopul prevederilor relevante din Acordul Fiscal Vizat.2. Paragraful 1 se va aplica în locul sau în lipsa prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care nu acordă în întregime sau în parte beneficiile care ar fi fost altfel prevăzute de Acordul Fiscal Vizat atunci când scopul principal sau unul dintre scopurile principale al oricărui aranjament sau tranzacții sau al oricărei persoane care are legătură cu un aranjament sau tranzacție a fost de a obține acele beneficii.3. O Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în subparagraful a) al paragrafului 15 poate să aleagă să aplice și paragraful 4 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate.4. Atunci când un beneficiu prevăzut de un Acord Fiscal Vizat nu este acordat unei persoane conform prevederilor unui Acord Fiscal Vizat (așa cum poate fi acesta modificat de această Convenție) care nu acordă în întregime sau în parte beneficiile care ar fi fost altfel prevăzute de Acordul Fiscal Vizat atunci când scopul principal sau unul dintre scopurile principale al oricărui aranjament sau tranzacții sau al oricărei persoane care are legătură cu un aranjament sau tranzacție a fost de a obține acele beneficii, autoritatea competentă a Jurisdicției Contractante care altfel ar fi acordat acest beneficiu va trata totuși acea persoană ca având dreptul la acest beneficiu sau la alte beneficii cu privire la un element de venit sau de capital specific, dacă această autoritate competentă, la cererea acelei persoane și după luarea în considerație a faptelor și a circumstanțelor relevante, constată că aceste beneficii ar fi fost acordate acelei persoane în lipsa tranzacției sau aranjamentului. Autoritatea competentă a Jurisdicției Contractante către care s-a făcut o solicitare în baza acestui paragraf de către un rezident al celeilalte Jurisdicții Contractante se va consulta cu autoritatea competentă a celeilalte Jurisdicții Contractante înainte de a respinge solicitarea.5. Paragraful 4 se va aplica prevederilor unui Acord Fiscal Vizat (așa cum poate fi acesta modificat de această Convenție) care nu acordă în întregime sau în parte beneficiile care ar fi fost altfel prevăzute de Acordul Fiscal Vizat atunci când scopul principal sau unul dintre scopurile principale al oricărui aranjament sau tranzacții sau al oricărei persoane care are legătură cu un aranjament sau tranzacție a fost de a obține acele beneficii.6. O Parte poate alege să aplice și prevederile cuprinse în paragrafele de la 8 la 13 (denumite, în continuare, "Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor") pentru Acordurile sale Fiscale Vizate făcând notificarea prevăzută în subparagraful c) de la paragraful 17. Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor se vor aplica cu privire la un Acord Fiscal Vizat numai atunci când toate Jurisdicțiile Contractante au ales să o aplice.7. În cazul în care unele, dar nu toate Jurisdicțiile Contractante ale unui Acord Fiscal Vizat aleg să aplice Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor conform paragrafului 6, atunci prin derogare de la prevederile acelui paragraf Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor se vor aplica cu privire la acordarea de beneficii în baza Acordului Fiscal Vizat:a) de către toate Jurisdicțiile Contractante, dacă toate Jurisdicțiile Contractante care nu aleg conform paragrafului 6 să aplice Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor convin asupra unei astfel de aplicări alegând să aplice acest subparagraf și notificând în mod corespunzător Depozitarul; saub) numai de către Jurisdicțiile Contractante care au ales să aplice Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor, dacă toate Jurisdicțiile Contractante care nu aleg conform paragrafului 6 să aplice Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor convin asupra unei astfel de aplicări alegând să aplice acest subparagraf și notificând în mod corespunzător Depozitarul.  +  Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor8. Dacă Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor nu prevăd altceva, un rezident al unei Jurisdicții Contractante la un Acord Fiscal Vizat nu va avea dreptul la un beneficiu care ar fi altfel acordat de Acordul Fiscal Vizat, altul decât un beneficiu acordat conform prevederilor Acordului Fiscal Vizat:a) care determină rezidența unei persoane alta decât o persoană fizică care este rezidentă a mai multor Jurisdicții Contractante conform prevederilor Acordului Fiscal Vizat care definesc un rezident al unei Jurisdicții Contractante;b) care prevede că o Jurisdicție Contractantă va acorda unei întreprinderi a acelei Jurisdicții Contractante o ajustare corespunzătoare care urmează unei ajustări inițiale efectuate de cealaltă Jurisdicție Contractantă conform Acordului Fiscal Vizat, pentru suma impozitului perceput în prima Jurisdicție Contractantă asupra profiturilor unei întreprinderi asociate; sauc) care permite rezidenților unei Jurisdicții Contractante să solicite ca autoritatea competentă a scelei Jurisdicții Contractante să analizeze cazurile de impozitare care nu sunt conforme cu Acordul Fiscal Vizat, cu excepția situației în care un astfel de rezident este o "persoană calificată" așa cum este definită la paragraful 9 la momentul când ar fi acordat beneficiul.9. Un rezident al unei Jurisdicții Contractante la un Acord Fiscal Vizat va fi o persoană calificată la un moment când un beneficiu ar fi altfel acordat de Acordul Fiscal Vizat dacă, la acel moment, rezidentul este:a) o persoană fizică;b) acea Jurisdicție Contractantă sau o subdiviziune politică sau o autoritatea locală a acesteia sau o agenție sau o instituție a oricărei astfel de Jurisdicții Contractante, subdiviziuni politice sau autorități locale;c) o societate sau altă entitate, dacă clasa principală a acțiunilor sale este în mod obișnuit tranzacționată la una sau mai multe burse de valori recunoscute;d) o persoană, alta decât o persoană fizică, care:i. este o organizație non-profit de un tip care este agreat de către Jurisdicțiile Contractante printr-un schimb de note diplomatice; sauii. este o entitate sau un aranjament stabilit în acea Jurisdicția Contractantă care este tratată ca fiind o persoană separată conform legislației fiscale a acelei Jurisdicții Contractante și:A. care este stabilită și operată exclusiv sau aproape exclusiv pentru a administra sau pentru a acorda prestații în legătură cu pensionarea și beneficii auxiliare sau ocazionale către persoane fizice și care este reglementată ca atare de acea Jurisdicție Contractantă sau de una dintre subdiviziunile sale politice sau autoritățile sale locale; sauB. care este stabilită și operată exclusiv sau aproape exclusiv pentru a investi fonduri în beneficiul entităților sau aranjamentelor la care se face referire în subdiviziunea A);e) o persoană, alta decât o persoană fizică, dacă, pentru cel puțin jumătate din numărul zilelor dintr-o perioadă de douăsprezece luni care include data la care beneficiul ar fi fost altfel acordat, persoanele care sunt rezidente ale acelei Jurisdicții Contractante și care au dreptul la beneficiile Acordului Fiscal Vizat conform subparagrafelor de la a) la d), dețin direct sau indirect cel puțin 50 la sută din acțiunile persoanei.10. a) Un rezident al unei Jurisdicții Contractante la un Acord Fiscal Vizat va avea dreptul la beneficiile Acordului Fiscal Vizat cu privire la un element de venit obținut din cealaltă Jurisdicție Contractantă, indiferent dacă rezidentul este o persoană calificată, dacă rezidentul este implicat în desfășurarea activă a unei activități de afaceri în prima Jurisdicție Contractantă menționată, iar venitul obținut din cealaltă Jurisdicție Contractantă provine din sau este legat de acea activitate de afaceri. În scopul prevederilor referitoare la limitarea simplificată a beneficiilor, expresia "desfășurarea activă a unei activități de afaceri" nu va include următoarele activități sau orice combinație a acestora:i. funcționarea ca o societate de tip holding;ii. asigurarea supravegherii sau administrării generale a unui grup de societăți;iii. asigurarea finanțării în cadrul grupului (inclusiv managementul lichidităților (cash pooling)); sauiv. efectuarea sau gestionarea investițiilor, cu condiția ca aceste activități să nu fie desfășurate de o bancă, societate de asigurări sau intermediar de titluri de valoare înregistrat în cadrul activității sale obișnuite de afaceri desfășurată în această calitate.b) Dacă un rezident al unei Jurisdicții Contractante la un Acord Fiscal Vizat obține un element de venit dintr-o activitate de afaceri desfășurată de acel rezident în cealaltă Jurisdicție Contractantă sau obține un element de venit provenind din cealaltă Jurisdicție Contractantă de la o persoană cu care are legături, condițiile descrise în subparagraful a) vor fi considerate a fi îndeplinite cu privire la un astfel de element numai dacă activitatea de afaceri desfășurată de rezident în prima Jurisdicție Contractantă menționată de care este legată elementul este substanțială în raport cu aceeași activitate sau cu o activitate de afaceri complementară desfășurată în cealaltă Jurisdicție Contractantă de rezident sau de o astfel de persoană cu care are legături. Dacă o activitate de afaceri este substanțială în sensul acestui subparagraf se va determina pe baza tuturor faptelor și circumstanțelor.c) În scopul aplicării acestui paragraf, activitățile desfășurate de persoane între care există legături cu privire la un rezident al unei Jurisdicții Contractante la un Acord Fiscal Vizat vor fi considerate ca fiind desfășurate de un astfel de rezident.11. Un rezident al unei Jurisdicții Contractante la un Acord Fiscal Vizat care nu este o persoană calificată va avea de asemenea dreptul la un beneficiu care ar fi altfel acordat de Acordul Fiscal Vizat cu privire la un element de venit dacă, pentru cel puțin jumătate din numărul zilelor dintr-o perioadă de douăsprezece luni care include data la care beneficiul ar fi fost altfel acordat, persoanele care sunt beneficiari echivalenți dețin direct sau indirect cel puțin 75 la sută din drepturile în ceea ce privește beneficiile ale rezidentului.12. Dacă un rezident al unei Jurisdicții Contractante la un Acord Fiscal Vizat nu este nicio persoană calificată conform prevederilor paragrafului 9 și nici nu are dreptul la beneficiile acordate conform paragrafelor 10 sau 11, autoritatea competentă a celeilalte Jurisdicții Contractante poate totuși acorda beneficiile Acordului Fiscal Vizat sau beneficiile cu privire la un element specific de venit, ținând cont de obiectul și de scopul Acordului Fiscal Vizat, dar numai dacă un astfel de rezident dovedește în mod satisfăcător unei astfel de autorități competente faptul că nici stabilirea, achiziția sau menținerea sa, nici efectuarea operațiunilor sale nu au avut ca unul dintre scopurile sale principale obținerea de beneficii conform Acordului Fiscal Vizat. Înainte de a aproba sau de a respinge o cerere făcută în baza acestui paragraf de un rezident al unei Jurisdicții Contractante, autoritatea competentă a celeilalte Jurisdicții Contractante către care s-a făcut cererea se va consulta cu autoritatea competentă a primei Jurisdicții Contractante menționate.13. În scopul prevederilor referitoare la limitarea simplificată a beneficiilor:a) expresia "bursă de valori recunoscută" înseamnă:i. orice bursă de valori constituită și reglementată ca atare conform legislației oricăreia dintre Jurisdicțiile Contractante; șiii. orice altă bursă de valori asupra căreia convin autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante;b) expresia "clasă principală de acțiuni" înseamnă clasa sau clasele de acțiuni ale unei societăți care reprezintă majoritatea drepturilor de vot și a valorii totale a societății sau clasa sau clasele de drepturi în ceea ce privește beneficiile ale unei entități care în total reprezintă o majoritate a drepturilor de vot și a valorii totale a entității;c) expresia "beneficiar echivalent" înseamnă orice persoană care ar avea dreptul la beneficii cu privire la un element de venit acordat de o Jurisdicție Contractantă la un Acord Fiscal Vizat conform legislației interne a acelei Jurisdicții Contractante, Acordului Fiscal Vizat sau oricărui alt instrument internațional care sunt echivalente cu sau mai favorabile decât beneficiile care ar trebui acordate acelui element de venit conform Acordului Fiscal Vizat; pentru a stabili dacă o persoană este un beneficiar echivalent cu privire la dividende, se va considera că persoana deține același capital al societății care plătește dividendele ca și capitalul deținut de societatea care solicită acordarea beneficiului cu privire la dividende;d) cu privire la entitățile care nu sunt societăți, termenul "acțiuni" înseamnă drepturi care sunt comparabile cu acțiunile;e) două persoane vor fi considerate "persoane care au legătură între ele" dacă una dintre ele deține în cealaltă, direct sau indirect, cel puțin 50% din drepturile în ceea ce privește beneficiile (sau, în cazul unei societăți, cel puțin 50% din totalul drepturilor de vot și al valorii acțiunilor societății) sau o altă persoană deține în fiecare persoană, direct sau indirect, cel puțin 50% din drepturile în ceea ce privește beneficiile (sau, în cazul unei societăți, cel puțin 50% din totalul drepturilor de vot și al valorii acțiunilor societății); în orice caz, o persoană se consideră că are legătură cu o altă persoană dacă, pe baza tuturor faptelor și circumstanțelor relevante, una deține controlul asupra celeilalte sau amândouă se află sub controlul aceleiași persoane sau al acelorași persoane.14. Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor se vor aplica în locul sau în lipsa prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care ar limita beneficiile Acordului Fiscal Vizat (sau care ar limita beneficiile altele decât un beneficiu acordat conform prevederilor Acordului Fiscal Vizat cu privire la rezidență, întreprinderi asociate sau nediscriminare sau un beneficiu care nu este limitat doar la rezidenții unei Jurisdicții Contractante) numai pentru un rezident care se califică pentru astfel de beneficii prin îndeplinirea unuia sau a mai multor teste categorice.15. O Parte își poate rezerva dreptul:a) să nu aplice paragraful 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate pe principiul că intenționează să adopte o combinație între prevederile detaliate privind limitarea beneficiilor și fie reguli care reglementează structurile de finanțare de tip conductă, fie un test al scopului principal, îndeplinind astfel standardul minim de prevenire a utilizării abuzive a tratatelor prevăzut de pachetul BEPS al OCDE/G20; în astfel de cazuri, Jurisdicțiile Contractante se vor strădui să ajungă la o soluție reciproc satisfăcătoare care îndeplinește standardul minim;b) să nu aplice paragraful 1 (și paragraful 4, în cazul unei Părți care a ales să aplice acel paragraf) pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja prevederi prin care nu sunt acordate toate beneficiile care ar fi în mod obișnuit acordate în baza Acordului Fiscal Vizat, atunci când scopul principal sau unul dintre scopurile principale al oricărui aranjament sau tranzacții sau al oricărei persoane care are legătură cu un aranjament sau tranzacție a fost de a obține acele beneficii;c) să nu aplice Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja prevederile descrise în paragraful 14.16. Exceptând situațiile în care Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor se aplică în ceea ce privește acordarea beneficiilor în baza Acordului Fiscal Vizat de către una sau mai multe Părți conform paragrafului 7, o Parte care alege conform paragrafului 6 să aplice Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor își poate rezerva dreptul de a nu aplica în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate în legătură cu care una sau mai multe dintre celelalte Jurisdicții Contractante nu au ales să aplice Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor. În astfel de cazuri, Jurisdicțiile Contractante se vor strădui să ajungă la o soluție reciproc satisfăcătoare care îndeplinește standardul minim de prevenire a utilizării abuzive a tratatelor prevăzut de pachetul BEPS al OCDE/G20.17. a) Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în subparagraful a) al paragrafului 15 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în paragraful 2 care nu este supusă unei rezerve conform subparagrafului b) al paragrafului 15 și dacă este cazul numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. Dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare cu privire la o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat, acea prevedere va fi înlocuită de prevederile paragrafului 1 (și, dacă este aplicabil, paragraful 4). În alte cazuri, paragraful 1 (și, dacă este aplicabil, paragraful 4) va înlocui prevederile Acordului Fiscal Vizat numai în măsura în care acele prevederi sunt incompatibile cu paragraful 1 (și, dacă este aplicabil, paragraful 4). O Parte care face o notificare în baza acestui subparagraf poate include și o declarație conform căreia, chiar dacă o astfel de Parte acceptă să aplice numai paragraful 1 ca măsură provizorie, aceasta intenționează, atunci când este posibil, să adopte o prevedere privind limitarea beneficiilor, în plus sau în locul paragrafului 1, în urma unor negocieri bilaterale.b) Fiecare Parte care alege să aplice paragraful 4 va notifica Depozitarul în legătură cu alegerea sa. Paragraful 4 se va aplica pentru un Acord Fiscal Vizat numai dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare.c) Fiecare Parte care alege să aplice Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor potrivit paragrafului 6 va notifica Depozitarul în legătură cu alegerea sa. Exceptând cazul în care acea Parte a făcut rezerva prevăzută în subparagraful c) al paragrafului 15, o astfel de notificare va include și lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care conțin o prevedere descrisă în paragraful 14, precum și numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi.d) Fiecare Parte care alege să nu aplice Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor potrivit paragrafului 6, însă alege să aplice subparagraful a) sau b) al paragrafului 7, va notifica Depozitarul în legătură cu alegerea acelui subparagraf. Exceptând cazul în care acea Parte a făcut rezerva prevăzută în subparagraful c) al paragrafului 15, o astfel de notificare va include și lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care conțin o prevedere descrisă în paragraful 14, precum și numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi.e) În cazul în care toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o notificare în baza subparagrafului c) sau d) cu privire la o prevedere dintr-un Acord Fiscal Vizat, acea prevedere va fi înlocuită de Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor. În alte cazuri, Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor vor înlocui prevederile Acordului Fiscal Vizat numai în măsura în care acele prevederi sunt incompatibile cu Prevederile Simplificate privind Limitarea Beneficiilor.  +  Articolul 8Tranzacții privind transferul de dividende1. Prevederile unui Acord Fiscal Vizat care scutesc de impozit dividendele plătite de o societate care este un rezident al unei Jurisdicții Contractante sau care limitează cota la care pot fi impozitate astfel de dividende, cu condiția ca beneficiarul efectiv sau primitorul să fie o societate care este un rezident al celeilalte Jurisdicții Contractante și care are în proprietate, deține sau controlează mai mult decât o anumită sumă din capitalul, acțiunile, părțile sociale, puterea de vot, drepturile de vot sau drepturile de proprietate similare ale societății care plătește dividendele, se vor aplica numai dacă condițiile de deținere descrise în acele prevederi sunt îndeplinite pentru o perioadă de 365 de zile care include data plății dividendelor (în scopul calculării acelei perioade, nu se vor lua în considerare schimbările de proprietar care ar rezulta în mod direct dintr-o reorganizare corporativă, cum ar fi o fuziune sau o reorganizare prin divizare, a societății care deține acțiunile sau care plătește dividendele).2. Perioada minimă de deținere prevăzută la paragraful 1 se va aplica în locul sau în absența unei perioade minime de deținere din prevederile unui Acord Fiscal Vizat descris în paragraful 1.3. O Parte își poate rezerva dreptul:a) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate;b) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate în măsura în care prevederile descrise în paragraful 1 includ deja:i. o perioadă minimă de deținere;ii. o perioadă minimă de deținere mai mică decât o perioadă de 365 de zile; sauiii. o perioadă minimă de deținere mai mare decât o perioadă de 365 de zile.4. Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în subparagraful a) al paragrafului 3 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în paragraful 1 care nu este supusă unei rezerve conform subparagrafului b) al paragrafului 3 și dacă este cazul numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. Paragraful 1 se va aplica în legătură cu o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat numai atunci când toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare referitoare la acea prevedere.  +  Articolul 9Câștiguri de capital din înstrăinarea acțiunilor sau a drepturilor deținute în entități a căror valoare este reprezentată în principal de proprietăți imobiliare1. Prevederile unui Acord Fiscal Vizat conform cărora câștigurile obținute de un rezident al unei Jurisdicții Contractante din înstrăinarea acțiunilor sau a altor drepturi de participare într-o entitate pot fi impozitate în cealaltă Jurisdicție Contractantă, în condițiile în care mai mult de o anumită parte din valoarea acestor acțiuni sau drepturi provine din proprietăți imobiliare situate în cealaltă Jurisdicție Contractantă (sau în condițiile în care mai mult de o anumită parte din proprietatea entității constă în astfel de proprietăți imobiliare):a) se vor aplica atunci când se atinge pragul de valoare relevant în orice moment pe parcursul celor 365 de zile care preced înstrăinarea; șib) se vor aplica în cazul acțiunilor sau drepturilor comparabile, cum ar fi drepturile deținute într-un parteneriat sau trust (în măsura în care astfel de acțiuni sau drepturi nu sunt deja acoperite), în plus față de orice acțiuni sau drepturi acoperite deja de prevederi.2. Perioada prevăzută în subparagraful a) al paragrafului 1 se va aplica în locul sau în absența unei perioade de timp pentru a se stabili dacă a fost atins pragul de valoare relevant din prevederile unui Acord Fiscal Vizat descris în paragraful 1.3. O Parte poate alege să aplice și paragraful 4 cu privire la Acordurile sale Fiscale Vizate.4. În scopul unui Acord Fiscal Vizat, câștigurile obținute de un rezident al unei Jurisdicții Contractante din înstrăinarea de acțiuni sau drepturi comparabile, cum ar fi drepturile într-un parteneriat sau trust, pot fi impozitate în cealaltă Jurisdicție Contractantă dacă, în orice moment pe durata celor 365 de zile care preced înstrăinarea, mai mult de 50 la sută din valoarea acelor acțiuni sau drepturi comparabile provine în mod direct sau indirect din proprietăți imobiliare situate în cealaltă Jurisdicție Contractantă.5. Paragraful 4 se va aplica în locul sau în absența unor prevederi ale unui Acord Fiscal Vizat care stipulează faptul că câștigurile obținute de un rezident al unei Jurisdicții Contractante din înstrăinarea acțiunilor sau a altor drepturi de participare într-o entitate pot fi impozitate în cealaltă Jurisdicție Contractantă, în condițiile în care mai mult de o anumită parte din valoarea acestor acțiuni sau drepturi provine din proprietăți imobiliare situate în cealaltă Jurisdicție Contractantă sau în condițiile în care mai mult de o anumită parte din proprietatea entității constă în astfel de proprietăți imobiliare.6. O Parte își poate rezerva dreptul:a) să nu aplice paragraful 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate;b) să nu aplice subparagraful a) al paragrafului 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate;c) să nu aplice subparagraful b) al paragrafului 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate;d) să nu aplice subparagraful a) al paragrafului 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja o prevedere de tipul celei descrise în paragraful 1 care include o perioadă pentru a se stabili dacă a fost atins pragul de valoare relevant;e) să nu aplice subparagraful b) al paragrafului 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja o prevedere de tipul celei descrise în paragraful 1 care se aplică în cazul înstrăinării unor drepturi altele decât acțiunile;f) să nu aplice paragraful 4 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja prevederile descrise în paragraful 5.7. Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în subparagraful a) al paragrafului 6 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în paragraful 1 și dacă este cazul numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. Paragraful 1 se va aplica în legătură cu o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat numai atunci când toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare referitoare la acea prevedere.8. Fiecare Parte care alege să aplice paragraful 4 va notifica Depozitarul cu privire la alegerea sa. Paragraful 4 se va aplica unui Acord Fiscal Vizat numai dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare. În acest caz, paragraful 1 nu se va aplica pentru acel Acord Fiscal Vizat. În cazul unei Părți care nu a făcut rezerva prevăzută în subparagraful f) al paragrafului 6 și care a făcut rezerva prevăzută în subparagraful a) al paragrafului 6, o astfel de notificare va include și lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care conțin o prevedere descrisă în paragraful 5, precum și articolul și numărul paragrafului unei astfel de prevederi. Dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o notificare referitoare la o prevedere dintr-un Acord Fiscal Vizat, în baza acestui paragraf sau a paragrafului 7, acea prevedere va fi înlocuită de prevederile paragrafului 4. În alte cazuri, paragraful 4 va înlocui prevederile Acordului Fiscal Vizat numai în măsura în care acele prevederi sunt incompatibile cu paragraful 4.  +  Articolul 10Regula anti-abuz pentru sediile permanente situate în jurisdicții terțe1. Atunci când:a) o întreprindere a unei Jurisdicții Contractante la un Acord Fiscal Vizat obține venituri din cealaltă Jurisdicție Contractantă, iar prima Jurisdicție Contractantă menționată tratează astfel de venituri ca fiind atribuibile unui sediu permanent al întreprinderii situat într-o jurisdicție terță; șib) profiturile atribuibile acelui sediu permanent sunt scutite de impozit în prima Jurisdicție Contractantă menționată, beneficiile Acordului Fiscal Vizat nu se vor aplica niciunui element de venit pentru care impozitul în jurisdicția terță este mai mic cu 60 la sută decât impozitul care ar fi fost perceput în prima Jurisdicție Contractantă menționată asupra acelui element de venit dacă acel sediu permanent ar fi fost situat în prima Jurisdicție Contractantă menționată. În acest caz, orice venit pentru care se aplică prevederile acestui paragraf va rămâne impozabil conform legislației interne a celeilalte Jurisdicții Contractante, prin derogare de la orice alte prevederi ale Acordului Fiscal Vizat.2. Paragraful 1 nu se va aplica dacă venitul obținut din cealaltă Jurisdicție Contractantă descris în paragraful 1 provine din sau este legat de desfășurarea activă a unei activități de afaceri prin intermediul sediului permanent (alta decât activitatea de a face, de a administra sau pur și simplu de a deține investiții în propriul cont al întreprinderii, exceptând situația în care aceste activități sunt activități bancare, de asigurări sau cu titluri de valoare desfășurate de către o bancă, o întreprindere de asigurări sau un intermediar de titluri de valoare înregistrat).3. Dacă beneficiile unui Acord Fiscal Vizat nu sunt acordate conform paragrafului 1 în legătură cu un element de venit obținut de către un rezident al unei Jurisdicții Contractante, autoritatea competentă a celeilalte Jurisdicții Contractante poate acorda totuși aceste beneficii în legătură cu un element de venit dacă, ca răspuns la o solicitare a unui astfel de rezident, o astfel de autoritate competentă stabilește că acordarea unor astfel de beneficii este justificată ținând cont de motivele pentru care rezidentul nu a îndeplinit cerințele paragrafelor 1 și 2. Autoritatea competentă din Jurisdicția Contractantă către care s-a adresat o solicitare în baza propoziției anterioare din partea unui rezident al celeilalte Jurisdicții Contractante se va consulta cu autoritatea competentă a celeilalte Jurisdicții Contractante înainte de a accepta sau de a respinge solicitarea.4. Paragrafele de la 1 la 3 se vor aplica în locul sau în absența prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care nu acordă sau limitează beneficiile care ar fi fost altfel acordate unei întreprinderi a unei Jurisdicții Contractante care obține venituri din cealaltă Jurisdicție Contractantă atribuibile unui sediu permanent al unei întreprinderi situat într-o jurisdicție terță.5. O parte își poate rezerva dreptul:a) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate;b) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja prevederile descrise în paragraful 4;c) să aplice acest articol numai Acordurilor sale Fiscale Vizate care conțin deja prevederile descrise în paragraful 4.6. Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în subparagraful a) sau b) al paragrafului 5 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în paragraful 4 și dacă este cazul numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. Dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare referitoare la o prevedere dintr-un Acord Fiscal Vizat, acea prevedere va fi înlocuită de prevederile paragrafelor de la 1 la 3. În alte cazuri, paragrafele de la 1 la 3 vor înlocui prevederile Acordului Fiscal Vizat numai în măsura în care acele prevederi sunt incompatibile cu acele paragrafe.  +  Articolul 11Aplicarea acordurilor fiscale pentru a restricționa dreptul unei Părți de a-și impozita proprii rezidenți1. Un Acord Fiscal Vizat nu va afecta impozitarea de către o Jurisdicție Contractantă a rezidenților săi, cu excepția beneficiilor acordate în baza prevederilor Acordului Fiscal Vizat:a) care impun Jurisdicției Contractante să acorde unei întreprinderi din acea Jurisdicție Contractantă o ajustare corelativă sau corespunzătoare în urma unei ajustări inițiale efectuate de cealaltă Jurisdicție Contractantă în conformitate cu Acordul Fiscal Vizat până la suma impozitului perceput în prima Jurisdicție Contractantă menționată asupra profiturilor unui sediu permanent al întreprinderii sau profiturilor unei întreprinderi asociate;b) care ar putea afecta modul în care Jurisdicția Contractantă impozitează o persoană fizică care este rezidentă a acelei Jurisdicții Contractante dacă acea persoană fizică obține venituri din serviciile prestate celeilalte Jurisdicții Contractante sau unei subdiviziuni politice sau autorități locale sau altui organism comparabil al acesteia;c) care ar putea afecta modul în care Jurisdicția Contractantă impozitează o persoană fizică care este rezidentă a acelei Jurisdicții Contractante dacă acea persoană fizică este de asemenea un student, practicant sau stagiar sau profesor, profesor universitar, lector, instructor, cercetător sau cercetător științific care îndeplinește condițiile Acordului Fiscal Vizat;d) care impun acelei Jurisdicții Contractante să acorde un credit fiscal sau o scutire fiscală rezidenților din acea Jurisdicție Contractantă în legătură cu veniturile pe care cealaltă Jurisdicție Contractantă le poate impozita în conformitate cu Acordul Fiscal Vizat (inclusiv profiturile atribuibile unui sediu permanent situat în cealaltă Jurisdicție Contractantă în conformitate cu Acordul Fiscal Vizat);e) care protejează rezidenții acelei Jurisdicții Contractante împotriva anumitor practici fiscale discriminatorii ale acelei Jurisdicții Contractante;f) care permit rezidenților acelei Jurisdicții Contractante să solicite ca autoritatea competentă a acelei Jurisdicții Contractante sau a oricărei Jurisdicții Contractante să analizeze cazurile de impozitare care nu sunt conforme cu Acordul Fiscal Vizat;g) care ar putea afecta modul în care acea Jurisdicție Contractantă impozitează o persoană fizică care este un rezident al acelei Jurisdicții Contractante atunci când acea persoană fizică este membru al unei misiuni diplomatice, misiuni guvernamentale sau post consular al celeilalte Jurisdicții Contractante;h) care prevăd faptul că pensiile sau alte plăți efectuate în baza legislației de securitate socială a celeilalte Jurisdicții Contractante sunt impozabile numai în cealaltă Jurisdicție Contractantă;i) care prevăd faptul că pensiile și plățile similare, anuitățile, pensiile de întreținere pentru celălalt soț sau alte plăți de întreținere provenind din cealaltă Jurisdicție Contractantă sunt impozabile numai în cealaltă Jurisdicție Contractantă; sauj) care limitează în mod expres dreptul unei Jurisdicții Contractante de a-și impozita proprii rezidenți sau care prevăd în mod expres faptul că Jurisdicția Contractantă din care provine un element de venit are dreptul exclusiv de a impozita acel element de venit.2. Paragraful 1 se va aplica în locul sau în absența prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care stipulează faptul că Acordul Fiscal Vizat nu va afecta impozitarea de către o Jurisdicție Contractantă a rezidenților săi.3. O parte își poate rezerva dreptul:a) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate;b) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja prevederile descrise în paragraful 2.4. Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în subparagraful a) sau b) al paragrafului 3 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în paragraful 2 și dacă este cazul numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. Dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare referitoare la o prevedere dintr-un Acord Fiscal Vizat, acea prevedere va fi înlocuită de prevederile paragrafului 1. În alte cazuri, paragraful 1 va înlocui prevederile Acordului Fiscal Vizat numai în măsura în care acele prevederi sunt incompatibile cu paragraful 1.  +  Partea IV EVITAREA STATUTULUI DE SEDIU PERMANENT  +  Articolul 12Evitarea artificială a statutului de sediu permanent prin aranjamente pe bază de comision și strategii similare1. Prin derogare de la prevederile unui Acord Fiscal Vizat care definesc expresia "sediu permanent", însă în conformitate cu paragraful 2, atunci când o persoană acționează într-o Jurisdicție Contractantă la un Acord Fiscal Vizat în numele unei întreprinderi și în această calitate încheie în mod obișnuit contracte sau joacă în mod obișnuit rolul principal în încheierea contractelor care sunt încheiate în mod curent fără modificări semnificative din partea întreprinderii, iar aceste contracte sunt:a) în numele întreprinderii; saub) pentru a transfera dreptul de proprietate sau pentru a acorda dreptul de utilizare a unor proprietăți deținute de către acea întreprindere sau pe care acea întreprindere are dreptul de a le utiliza; sauc) pentru prestarea unor servicii de către acea întreprindere, acea întreprindere se va considera că are un sediu permanent în acea Jurisdicție Contractantă în legătură cu orice activități pe care acea persoană le desfășoară pentru întreprindere, cu excepția situației în care aceste activități, dacă ar fi fost desfășurate de către întreprindere printr-un loc fix de afaceri al acelei întreprinderi situat în acea Jurisdicție Contractantă, nu ar determina ca acel loc fix de afaceri să fie considerat ca fiind un sediu permanent în baza definiției sediului permanent inclusă în Acordul Fiscal Vizat (așa cum poate fi acesta modificat de această Convenție).2. Paragraful 1 nu se va aplica dacă persoana care acționează într-o Jurisdicție Contractantă la un Acord Fiscal Vizat în numele unei întreprinderi din cealaltă Jurisdicție Contractantă desfășoară activități de afaceri în prima Jurisdicție Contractantă menționată ca un agent independent și acționează pentru întreprindere în cadrul acelor activități obișnuite de afaceri. Totuși, atunci când o persoană acționează exclusiv sau aproape exclusiv în numele uneia sau a mai multor întreprinderi cu care se află în strânsă legătură, acea persoană nu va fi considerată ca fiind un agent independent în sensul acestui paragraf în legătură cu orice astfel de întreprindere.3. a) Paragraful 1 se va aplica în locul prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care descrie condițiile în baza cărora o întreprindere se consideră că are un sediu permanent într-o Jurisdicție Contractantă (sau o persoană se consideră că este un sediu permanent într-o Jurisdicție Contractantă) în legătură cu orice activitate pe care o persoană, alta decât un agent cu statut independent, o desfășoară pentru întreprindere, însă numai în măsura în care astfel de prevederi se referă la situația în care o astfel de persoană are și exercită în mod obișnuit în acea Jurisdicție Contractantă autoritatea de a încheia contracte în numele întreprinderii.b) Paragraful 2 se va aplica în locul prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care stipulează faptul că o întreprindere nu se consideră că are un sediu permanent într-o Jurisdicție Contractantă în legătură cu o activitate pe care un agent cu statut independent o desfășoară pentru întreprindere.4. O Parte își poate rezerva dreptul să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate.5. Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în paragraful 4 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în subparagraful a) al paragrafului 3, precum și numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. Paragraful 1 se va aplica în legătură cu o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat numai dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o notificare referitoare la acea prevedere.6. Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în paragraful 4 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în subparagraful b) al paragrafului 3, precum și numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. Paragraful 2 se va aplica în legătură cu o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat numai dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o notificare referitoare la acea prevedere.  +  Articolul 13Evitarea artificială a statutului de sediu permanent prin acordarea de scutiri unor activități specifice1. O Parte poate alege să aplice paragraful 2 (Opțiunea A) sau paragraful 3 (Opțiunea B) sau să nu aplice niciuna dintre Opțiuni.  +  Opțiunea A2. Prin derogare de la prevederile unui Acord Fiscal Vizat care definesc expresia "sediu permanent", expresia "sediu permanent" se consideră că nu include:a) activitățile enumerate în mod specific în Acordul Fiscal Vizat (înainte de modificarea adusă de această Convenție) ca activități considerate că nu constituie un sediu permanent, indiferent dacă acea excepție de la statutul de sediu permanent este condiționată de caracterul pregătitor sau auxiliar al activității;b) menținerea unui loc fix de afaceri numai în scopul desfășurării pentru întreprindere a oricărei activități care nu este descrisă în subparagraful a);c) menținerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare a activităților menționate în subparagrafele a) și b), cu condiția ca o astfel de activitate sau în cazul subparagrafului c), întreaga activitate a locului fix de afaceri, să aibă un caracter pregătitor sau auxiliar.  +  Opțiunea B3. Prin derogare de la prevederile unui Acord Fiscal Vizat care definesc expresia "sediu permanent", expresia "sediu permanent" se consideră că nu include:a) activitățile enumerate în mod specific în Acordul Fiscal Vizat (înainte de modificarea adusă de această Convenție) ca activități considerate că nu constituie un sediu permanent, indiferent dacă acea excepție de la statutul de sediu permanent este condiționată de caracterul pregătitor sau auxiliar al activității, exceptând situația în care prevederea relevantă a Acordului Fiscal Vizat stipulează în mod explicit faptul că o activitate specifică va fi considerată că nu constituie un sediu permanent cu condiția ca activitatea să aibă un caracter pregătitor sau auxiliar;b) menținerea unui loc fix de afaceri numai în scopul desfășurării pentru întreprindere a oricărei activități care nu este descrisă în subparagraful a), cu condiția ca această activitate să aibă un caracter pregătitor sau auxiliar;c) menținerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare a activităților menționate în subparagrafele a) și b), cu condiția ca întreaga activitate a locului fix de afaceri care rezultă din această combinare să aibă un caracter pregătitor sau auxiliar.4. O prevedere a unui Acord Fiscal Vizat (așa cum poate fi acesta modificat de paragraful 2 sau 3) care enumeră activitățile specifice considerate că nu constituie un sediu permanent nu se va aplica unui loc fix de afaceri care este utilizat sau menținut de o întreprindere dacă aceeași întreprindere sau o întreprindere aflată în strânsă legătură cu aceasta desfășoară activități de afaceri în același loc sau într- un alt loc din aceeași Jurisdicție Contractantă și:a) acel loc sau alt loc constituie un sediu permanent pentru întreprindere sau pentru întreprinderea aflată în strânsă legătură cu aceasta conform prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care definesc un sediu permanent; saub) întreaga activitate care rezultă din combinarea activităților desfășurate de cele două întreprinderi în același loc sau de aceeași întreprindere sau întreprinderi aflate în strânsă legătură în cele două locuri nu are un caracter pregătitor sau auxiliar, cu condiția ca activitățile de afaceri desfășurate de cele două întreprinderi în același loc sau de aceeași întreprindere sau întreprinderi aflate în strânsă legătură în cele două locuri să reprezinte funcții complementare care sunt parte a unei operațiuni unitare de afaceri.5. a) Paragraful 2 sau 3 se va aplica în locul părților relevante ale prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care enumeră activitățile specifice considerate că nu constituie un sediu permanent, chiar dacă activitatea se desfășoară printr-un loc fix de afaceri (sau ale prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care operează într-o manieră comparabilă).b) Paragraful 4 se va aplica prevederilor unui Acord Fiscal Vizat (așa cum pot fi acestea modificate de paragraful 2 sau 3) care enumeră activitățile specifice considerate că nu constituie un sediu permanent, chiar dacă activitatea se desfășoară printr-un loc fix de afaceri (sau prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care operează într-o manieră comparabilă).6. O parte își poate rezerva dreptul:a) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate;b) să nu aplice paragraful 2 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care prevăd în mod explicit faptul că o listă de activități specifice se consideră că nu constituie un sediu permanent numai dacă fiecare dintre activități are un caracter pregătitor sau auxiliar;c) să nu aplice paragraful 4 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate.7. Fiecare Parte care alege să aplice o Opțiune în baza paragrafului 1 va notifica Depozitarul în legătură cu Opțiunea aleasă. Această notificare va include de asemenea lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care conțin o prevedere descrisă în subparagraful a) al paragrafului 5, precum și numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. O Opțiune se va aplica în legătură cu o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat numai atunci când toate Jurisdicțiile Contractante au ales să aplice aceeași Opțiune și au făcut o astfel de notificare în legătură cu acea prevedere.8. Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în subparagraful a) sau c) al paragrafului 6 și nu alege să aplice o Opțiune conform paragrafului 1 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în subparagraful b) al paragrafului 5, precum și numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. Paragraful 4 se va aplica în legătură cu o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat numai dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o notificare referitoare la acea prevedere în baza acestui paragraf sau a paragrafului 7.  +  Articolul 14Fragmentarea contractelor1. Doar în scopul de a stabili dacă a fost depășită perioada (sau perioadele) la care se face referire într-o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat care stipulează faptul că o perioadă (sau perioade) de timp după care anumite proiecte sau activități constituie un sediu permanent:a) atunci când o întreprindere a unei Jurisdicții Contractante desfășoară activități în cealaltă Jurisdicție Contractantă într-un loc care constituie un șantier de construcții, un proiect de construcții, un proiect de instalații sau un alt proiect specific identificat în prevederea relevantă a Acordului Fiscal Vizat sau desfășoară activități de supraveghere sau de consultanță în legătură cu un astfel de loc, în cazul unei prevederi a unui Acord Fiscal Vizat care face referire la astfel de activități, și aceste activități sunt desfășurate pe durata uneia sau a mai multor perioade de timp care, cumulate, depășesc 30 de zile, fără a depăși perioada sau perioadele stipulate în prevederea relevantă a Acordului Fiscal Vizat; șib) atunci când activitățile care au legătură între ele sunt desfășurate în cealaltă Jurisdicție Contractantă la (sau atunci când prevederea relevantă din Acordul Fiscal Vizat se aplică unor activități de supraveghere sau de consultanță în legătură cu) același șantier de construcții, proiect de construcții sau de instalații sau alt loc identificat în prevederea relevantă a Acordului Fiscal Vizat, pe durata unor perioade de timp diferite, fiecare depășind câte 30 de zile, de către una sau mai multe întreprinderi aflate în strânsă legătură cu prima întreprindere menționată, aceste perioade de timp diferite se vor adăuga la perioada de timp însumată pe durata căreia prima întreprindere menționată a desfășurat activități la acel șantier de construcții, proiect de construcții sau de instalații sau alt loc identificat în prevederea relevantă din Acordul Fiscal Vizat.2. Paragraful 1 se va aplica în locul sau în absența prevederilor unui Acord Fiscal Vizat, cu condiția ca astfel de prevederi să trateze împărțirea contractelor în mai multe părți pentru a evita aplicarea uneia sau a mai multor perioade de timp în legătură cu existența unui sediu permanent pentru anumite proiecte sau activități descrise în paragraful 1.3. O parte își poate rezerva dreptul:a) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate;b) să nu aplice în întregime acest articol în legătură cu prevederile Acordurilor sale Fiscale Vizate referitoare la explorarea sau exploatarea resurselor naturale.4. Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în subparagraful a) al paragrafului 3 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în paragraful 2 care nu este supusă unei rezerve conform subparagrafului b) al paragrafului 3 și dacă este cazul numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. Dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare referitoare la o prevedere dintr-un Acord Fiscal Vizat, acea prevedere va fi înlocuită de prevederile paragrafului 1 în condițiile prevăzute la paragraful 2. În alte cazuri, paragraful 1 va înlocui prevederile Acordului Fiscal Vizat numai în măsura în care acele prevederi sunt incompatibile cu paragraful 1.  +  Articolul 15Definiția unei persoane care este strâns legată de o întreprindere1. În scopurile prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care sunt modificate de paragraful 2 al articolului 12 (Evitarea artificială a statutului de sediu permanent prin aranjamente pe bază de comision și strategii similare), paragraful 4 al articolului 13 (Evitarea artificială a statutului de sediu permanent prin acordarea de scutiri unor activități specifice) sau paragraful 1 al articolului 14 (Fragmentarea contractelor), o persoană se consideră că este strâns legată de o întreprindere dacă, pe baza tuturor faptelor și circumstanțelor relevante, una deține controlul asupra celeilalte sau amândouă se află sub controlul acelorași persoane sau întreprinderi. În orice caz, o persoană se consideră că este strâns legată de o întreprindere dacă una dintre ele deține în cealaltă, direct sau indirect, mai mult de 50 la sută din drepturile în ceea ce privește beneficiile (sau, în cazul unei societăți, mai mult de 50 la sută din totalul drepturilor de vot și al valorii acțiunilor societății sau din drepturile în ceea ce privește beneficiile aferente titlurilor de participare deținute în societate) sau dacă o altă persoană deține în acea persoană și în acea întreprindere, direct sau indirect, mai mult de 50 la sută din drepturile în ceea ce privește beneficiile (sau, în cazul unei societăți, mai mult de 50 la sută din totalul drepturilor de vot și al valorii acțiunilor societății sau din drepturile în ceea ce privește beneficiile aferente titlurilor de participare deținute în societate).2. O Parte care a făcut rezerva prevăzută în paragraful 4 al articolului 12 (Evitarea artificială a statutului de sediu permanent prin aranjamente pe bază de comision și strategii similare), subparagraful a) sau c) al paragrafului 6 al articolului 13 (Evitarea artificială a statutului de sediu permanent prin acordarea de scutiri unor activități specifice) și subparagraful a) al paragrafului 3 al articolului 14 (Fragmentarea contractelor) își poate rezerva dreptul să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile Fiscale Vizate pentru care se aplică acele rezerve.  +  Partea V ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCEDURII DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR  +  Articolul 16Procedura amiabilă1. Atunci când o persoană consideră că datorită măsurilor luate de una sau de ambele Jurisdicții Contractante rezultă sau va rezulta pentru acea persoană o impozitare care nu este conformă cu prevederile Acordului Fiscal Vizat, acea persoană poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislația internă a acelor Jurisdicții Contractante, să supună cazul autorității competente a oricăreia dintre Jurisdicțiile Contractante. Cazul trebuie prezentat în trei ani de la prima notificare a acțiunii din care rezultă o impozitare care nu este în conformitate cu prevederile Acordului Fiscal Vizat.2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamația îi pare întemeiată și dacă ea însăși nu este în măsură să ajungă la o soluționare corespunzătoare, să rezolve cazul pe calea unei înțelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celeilalte Jurisdicții Contractante în vederea evitării unei impozitări care nu este în conformitate cu Acordul Fiscal Vizat. Orice înțelegere realizată va fi aplicată indiferent de perioada de prescripție prevăzută în legislația internă a Jurisdicțiilor Contractante.3. Autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante se vor strădui să rezolve pe calea înțelegerii amiabile orice dificultăți sau dubii rezultate ca urmare a interpretării sau aplicării Acordului Fiscal Vizat. De asemenea, acestea se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri în cazurile neprevăzute în Acordul Fiscal Vizat.4. a) i. Prima propoziție a paragrafului 1 se va aplica în locul sau în absența prevederilor unui Acord Fiscal Vizat (sau a unor părți din acesta) care stipulează faptul că, atunci când o persoană consideră că datorită măsurilor luate de una sau de ambele Jurisdicții Contractante rezultă sau va rezulta pentru acea persoană o impozitare care nu este conformă cu prevederile Acordului Fiscal Vizat, acea persoană poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislația internă a acelor Jurisdicții Contractante, să supună cazul autorității competente a Jurisdicției Contractante în care acea persoană este rezidentă, incluzând prevederi conform cărora, dacă cazul prezentat de acea persoană intră sub incidența prevederilor unui Acord Fiscal Vizat referitoare la nediscriminarea pe bază de naționalitate, cazul poate fi prezentat autorității competente a Jurisdicției Contractante în care acea persoană este un național.ii. A doua propoziție a paragrafului 1 se va aplica în locul prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care stipulează faptul că un caz la care se face referire în prima propoziție a paragrafului 1 trebuie prezentat într-o perioadă de timp specifică care este mai mică de trei ani de la prima notificare a acțiunii din care rezultă o impozitare care nu este în conformitate cu prevederile Acordului Fiscal Vizat sau în absența unei prevederi a unui Acord Fiscal Vizat care descrie perioada de timp în care un astfel de caz trebuie prezentat.b) i. Prima propoziție a paragrafului 2 se va aplica în absența prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care stipulează faptul că autoritatea competentă căreia i se prezintă cazul de către persoana menționată în paragraful 1 se va strădui, dacă reclamația îi pare întemeiată și dacă ea însăși nu este în măsură să ajungă la o soluționare corespunzătoare, să rezolve cazul pe calea unei înțelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celeilalte Jurisdicții Contractante în vederea evitării unei impozitări care nu este în conformitate cu Acordul Fiscal Vizat.ii. A doua propoziție a paragrafului 2 se va aplica în absența prevederilor unui Acord Fiscal Vizat, cu condiția ca orice înțelegere realizată să fie aplicată indiferent de perioada de prescripție prevăzută în legislația internă a Jurisdicțiilor Contractante.c) i. Prima propoziție a paragrafului 3 se va aplica în absența prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care stipulează faptul că autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante se vor strădui să rezolve pe calea înțelegerii amiabile orice dificultăți sau dubii rezultate ca urmare a interpretării sau aplicării Acordului Fiscal Vizat.ii. A doua propoziție a paragrafului 3 se va aplica în absența prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care stipulează faptul că autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante se pot de asemenea consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri în cazurile neprevăzute în Acordul Fiscal Vizat.5. O Parte își poate rezerva dreptul:a) să nu aplice prima propoziție a paragrafului 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate pe baza faptului că intenționează să îndeplinească standardul minim de îmbunătățire a procedurii de soluționare a litigiilor în baza pachetului BEPS al OCDE/G20 asigurând că, în baza fiecăruia dintre Acordurile sale Fiscale Vizate (altul decât un Acord Fiscal Vizat care permite unei persoane să prezinte un caz autorității competente a oricăreia dintre Jurisdicțiile Contractante), atunci când o persoană consideră că datorită măsurilor luate de una sau de ambele Jurisdicții Contractante rezultă sau va rezulta pentru acea persoană o impozitare care nu este conformă cu prevederile Acordului Fiscal Vizat, indiferent de căile de atac prevăzute de legislația internă a acelor Jurisdicții Contractante, acea persoană poate să supună cazul autorității competente a Jurisdicției Contractante în care acea persoană este rezidentă sau dacă cazul prezentat de acea persoană intră sub incidența prevederilor unui Acord Fiscal Vizat referitoare la nediscriminarea pe bază de naționalitate, aceleia din Jurisdicția Contractantă în care acea persoană este un național; și autoritatea competentă a acelei Jurisdicții Contractante va implementa un proces de notificare sau de consultare bilaterală cu autoritatea competentă a celeilalte Jurisdicții Contractante pentru cazurile în care autoritatea competentă căreia i s-a prezentat procedura amiabilă nu consideră obiecția contribuabilului ca fiind justificată;b) să nu aplice a doua propoziție a paragrafului 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care nu prevăd faptul că cazul la care se face referire în prima propoziție a paragrafului 1 trebuie prezentat într-o anumită perioadă de timp, pe baza faptului că intenționează să îndeplinească standardul minim de îmbunătățire a procedurii de soluționare a litigiilor în baza pachetului BEPS al OCDE/G20 asigurând că, în sensul tuturor astfel de Acorduri Fiscale Vizate, contribuabilului la care se face referire în paragraful 1 i se permite să prezinte cazul într-o perioadă de cel puțin trei ani de la prima notificare a acțiunii din care rezultă o impozitare care nu este în conformitate cu prevederile Acordului Fiscal Vizat;c) să nu aplice a doua propoziție a paragrafului 2 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate pe baza faptului că, în sensul tuturor Acordurilor sale Fiscale Vizate:i. orice înțelegere realizată pe baza procedurii amiabile va fi aplicată indiferent de perioada de prescripție prevăzută în legislația internă a Jurisdicțiilor Contractante; sauii. intenționează să îndeplinească standardul minim de îmbunătățire a procedurii de soluționare a litigiilor în baza pachetului BEPS al OCDE/G20 prin acceptarea, în cadrul negocierilor bilaterale ale acordurilor sale, a unei prevederi din acord care stipulează faptul că:A. Jurisdicțiile Contractante nu vor face nicio ajustare a profiturilor care sunt atribuibile unui sediu permanent al unei întreprinderi a uneia dintre Jurisdicțiile Contractante după o perioadă stabilită de comun acord între ambele Jurisdicții Contractante de la finalul anului fiscal în care profiturile ar fi fost atribuibile sediului permanent (această prevedere nu se va aplica în caz de fraudă, neglijență gravă sau conduită ilicită intenționată); șiB. Jurisdicțiile Contractante nu vor include în profiturile unei întreprinderi și nu vor impozita în mod corespunzător, profiturile care ar fi fost înregistrate de o întreprindere, dar care, datorită condițiilor la care se face referire într-o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat referitoare la întreprinderi asociate, nu s-au înregistrat după o perioadă stabilită de comun acord între ambele Jurisdicții Contractante de la finalul anului fiscal în care profiturile ar fi fost înregistrate de întreprindere (această prevedere nu se va aplica în caz de fraudă, neglijență gravă sau conduită ilicită intenționată).6. a) Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută la subparagraful a) al paragrafului 5 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în clauza i) a subparagrafului a) al paragrafului 4 și dacă este cazul numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. Dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o notificare referitoare la o prevedere dintr-un Acord Fiscal Vizat, acea prevedere va fi înlocuită de prima propoziție a paragrafului 1. În alte cazuri, prima propoziție a paragrafului 1 va înlocui prevederile Acordului Fiscal Vizat numai în măsura în care acele prevederi sunt incompatibile cu acea propoziție.b) Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută la subparagraful b) al paragrafului 5 va notifica Depozitarul în legătură cu:i. lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care conțin o prevedere conform căreia un caz la care se face referire în prima propoziție a paragrafului 1 trebuie prezentat într-o anumită perioadă de timp care să fie mai mică de trei ani de la prima notificare a acțiunii din care rezultă o impozitare care nu este în conformitate cu prevederile Acordului Fiscal Vizat, precum și numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi; o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat va fi înlocuită de a doua propoziție a paragrafului 1 atunci când toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare în legătură cu acea prevedere; în alte cazuri, în baza clauzei ii), a doua propoziție a paragrafului 1 va înlocui prevederile Acordului Fiscal Vizat numai în măsura în care acele prevederi sunt incompatibile cu a doua propoziție a paragrafului 1;ii. lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care conțin o prevedere conform căreia un caz la care se face referire în prima propoziție a paragrafului 1 trebuie prezentat într-o anumită perioadă de timp care să fie de cel puțin trei ani de la prima notificare a acțiunii din care rezultă o impozitare care nu este în conformitate cu prevederile Acordului Fiscal Vizat, precum și numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi; a doua propoziție a paragrafului 1 nu se va aplica în cazul unui Acord Fiscal Vizat dacă o Jurisdicție Contractantă a făcut o astfel de notificare în legătură cu acel Acord Fiscal Vizat.c) Fiecare Parte va notifica Depozitarul în legătură cu:i. lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care nu conțin o prevedere descrisă în clauza i) a subparagrafului b) al paragrafului 4; prima propoziție a paragrafului 2 se va aplica unui Acord Fiscal Vizat numai dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare în legătură cu acel Acord Fiscal Vizat;ii. în cazul unei Părți care nu a făcut rezerva prevăzută în subparagraful c) al paragrafului 5, lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care nu conțin o prevedere descrisă în clauza ii) a subparagrafului b) al paragrafului 4; a doua propoziție a paragrafului 2 se va aplica unui Acord Fiscal Vizat numai dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare în legătură cu acel Acord Fiscal Vizat.d) Fiecare Parte va notifica Depozitarul în legătură cu:i. lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care nu conțin o prevedere descrisă în clauza i) a subparagrafului c) al paragrafului 4; prima propoziție a paragrafului 3 se va aplica unui Acord Fiscal Vizat numai dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare în legătură cu acel Acord Fiscal Vizat;ii. lista Acordurilor sale Fiscale Vizate care nu conțin o prevedere descrisă în clauza ii) a subparagrafului c) al paragrafului 4; a doua propoziție a paragrafului 3 se va aplica unui Acord Fiscal Vizat numai dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare în legătură cu acel Acord Fiscal Vizat.  +  Articolul 17Ajustări corespunzătoare1. Atunci când o Jurisdicție Contractantă include în profiturile unei întreprinderi a acelei Jurisdicții Contractante - și impozitează în consecință - profiturile asupra cărora o întreprindere a celeilalte Jurisdicții Contractante a fost supusă impozitării în cealaltă Jurisdicție Contractantă și profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit întreprinderii primei Jurisdicții Contractante menționate dacă condițiile stabilite între cele două întreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite între întreprinderi independente, atunci cealaltă Jurisdicție Contractantă va proceda la ajustarea corespunzătoare a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri. La efectuarea acestei ajustări se va ține seama de celelalte prevederi ale Acordului Fiscal Vizat și dacă este necesar autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante se vor consulta reciproc.2. Paragraful 1 se va aplica în locul sau în absența unei prevederi care impune unei Jurisdicții Contractante să efectueze o ajustare corespunzătoare a sumei impozitului perceput asupra profiturilor unei întreprinderi din acea Jurisdicție Contractantă, atunci când cealaltă Jurisdicție Contractantă include acele profituri în profiturile unei întreprinderi din cealaltă Jurisdicție Contractantă și impozitează acele profituri în mod corespunzător și profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit întreprinderii din cealaltă Jurisdicție Contractantă dacă condițiile stabilite între cele două întreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite între întreprinderi independente.3. O Parte își poate rezerva dreptul:a) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate care conțin deja o prevedere descrisă în paragraful 2;b) să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate pe baza faptului că, în absența din Acordul său Fiscal Vizat a unei prevederi la care se face referire în paragraful 2:i. aceasta va efectua ajustarea corespunzătoare la care se face referire în paragraful 1; sauii. autoritatea sa competentă se va strădui să soluționeze cazul conform prevederilor unui Acord Fiscal Vizat referitor la procedura amiabilă;c) în cazul în care o Parte a făcut rezerva prevăzută la clauza ii) a subparagraful c) al paragrafului 5 al articolului 16 (Procedura amiabilă), să nu aplice în întregime acest articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate pe baza faptului că, în cadrul negocierilor bilaterale ale acordurilor sale, va accepta o prevedere din acord de tipul celei conținute în paragraful 1, cu condiția ca Jurisdicțiile Contractante să poată ajunge la un acord în legătură cu acea prevedere și prevederile descrise în clauza ii) a subparagrafului c) al paragrafului 5 al articolului 16 (Procedura amiabilă).4. Fiecare Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în paragraful 3 va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate conține o prevedere descrisă în paragraful 2 și dacă este cazul numărul articolului și al paragrafului unei astfel de prevederi. Dacă toate Jurisdicțiile Contractante au făcut o astfel de notificare referitoare la o prevedere dintr-un Acord Fiscal Vizat, acea prevedere va fi înlocuită de prevederile paragrafului 1. În alte cazuri, paragraful 1 va înlocui prevederile Acordului Fiscal Vizat numai în măsura în care acele prevederi sunt incompatibile cu paragraful 1.  +  Partea VI ARBITRAJUL  +  Articolul 18Opțiunea de a aplica Partea VI O Parte poate alege să aplice această Parte cu referire la Acordurile sale Fiscale Vizate și va notifica Depozitarul în mod corespunzător. Această Parte se va aplica în legătură cu cele două Jurisdicții Contractante, în legătură cu un Acord Fiscal Vizat, doar dacă ambele Jurisdicții Contractante au transmis o astfel de notificare.  +  Articolul 19Arbitrajul cu caracter obligatoriu1. Atunci când:a) conform unei prevederi dintr-un Acord Fiscal Vizat (așa cum poate fi aceasta modificată de paragraful 1 al articolului 16 (Procedura amiabilă)) care stipulează că o persoană poate prezenta un caz unei autorități competente dintr-o Jurisdicție Contractantă atunci când acea persoană consideră că acțiunile uneia sau ale ambelor Jurisdicții Contractante rezultă sau vor rezulta pentru acea persoană într-o impozitare care nu este conformă cu prevederile Acordului Fiscal Vizat (așa cum poate fi modificat de Convenție), o persoană a prezentat un caz autorității competente dintr-o Jurisdicție Contractantă pe baza faptului că acțiunile uneia sau ale ambelor Jurisdicții Contractante au atras pentru acea persoană o impozitare care nu este conformă cu prevederile Acordului Fiscal Vizat (așa cum poate fi modificat de Convenție); șib) autoritățile competente nu reușesc să ajungă la un acord pentru a soluționa acel caz în temeiul unei prevederi dintr-un Acord Fiscal Vizat (așa cum poate fi aceasta modificată de paragraful 2 al articolului 16 (Procedura amiabilă)) care precizează că autoritatea competentă se va strădui să soluționeze cazul printr-o înțelegere amiabilă cu autoritatea competentă a celeilalte Jurisdicții Contractante, într-o perioadă de 2 ani care începe de la data de începere la care se face referire în paragraful 8 sau 9, după caz (exceptând cazul în care, înainte de expirarea acelui termen, autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante stabilesc de comun acord o perioadă diferită de timp pentru acel caz și notifică persoana care a prezentat cazul despre un astfel de acord), orice aspecte nesoluționate rezultate din acest caz, la solicitarea scrisă a acelei persoane, vor fi supuse arbitrajului în maniera descrisă în această Parte, în conformitate cu orice reguli și proceduri convenite de către autoritățile competente din Jurisdicțiile Contractante, în temeiul prevederilor paragrafului 10.2. Dacă o autoritate competentă suspendă procedura amiabilă prezentată în paragraful 1 deoarece un caz care se referă la una sau la mai multe situații similare se află pe rolul instanței sau al tribunalului administrativ, perioada precizată în subparagraful b) al paragrafului 1 se va întrerupe fie până la pronunțarea unei decizii finale de către instanța sau tribunalul administrativ, fie până la suspendarea sau retragerea cazului. În plus, dacă o persoană care a prezentat un caz și o autoritate competentă stabilesc de comun acord să suspende procedura amiabilă, perioada prevăzută în subparagraful b) al paragrafului 1 va înceta să curgă până la încetarea suspendării.3. Dacă ambele autorități competente sunt de acord că o persoană direct afectată de caz nu a furnizat în timp util orice informații semnificative suplimentare solicitate de oricare autoritate competentă după începutul perioadei menționate în subparagraful b) al paragrafului 1, perioada menționată în subparagraful b) al paragrafului 1 se va prelungi cu un interval de timp egal cu perioada care începe la data la care informațiile au fost solicitate și se încheie la data când acele informații au fost furnizate.4. a) Hotărârea de arbitraj referitoare la aspectele supuse arbitrajului se va aplica prin înțelegerea amiabilă referitoare la cazul menționat în paragraful 1. Hotărârea de arbitraj este definitivă.b) Hotărârea de arbitraj va avea caracter obligatoriu asupra ambelor Jurisdicții Contractante, cu excepția următoarelor cazuri:i. dacă o persoană direct afectată de caz nu acceptă înțelegerea amiabilă care implementează hotărârea de arbitraj. Într-o astfel de situație, cazul nu va fi eligibil pentru nicio analiză suplimentară de către autoritățile competente. Înțelegerea amiabilă prin care se implementează hotărârea de arbitraj referitoare la caz nu se va considera acceptată de către o persoană direct afectată de caz dacă oricare persoană direct afectată de caz nu retrage, în termen de 60 de zile de la data trimiterii notificării înțelegerii amiabile către persoana în cauză, din atenția oricărei instanțe sau a oricărui tribunal administrativ, toate aspectele soluționate prin înțelegerea amiabilă care implementează hotărârea de arbitraj, sau nu retrage de pe rolul oricărei instanțe orice demersuri juridice sau administrative aflate în derulare legate de aceste aspecte, într-o manieră conformă cu înțelegerea amiabilă.ii. dacă o hotărâre definitivă a unei instanțe aflată în una dintre Jurisdicțiile Contractante prevede că hotărârea de arbitraj este neîntemeiată. Într-o astfel de situație, solicitarea arbitrajului în baza paragrafului 1 se consideră neefectuată, iar procedura arbitrajului se consideră nerealizată (mai puțin în sensul articolelor 21 (Confidențialitatea procedurilor de arbitraj) și 25 (Costurile procedurilor de arbitraj)). Într-o astfel de situație se poate adresa o nouă solicitare de arbitraj, cu excepția situației în care autoritățile competente convin că o astfel de nouă solicitare nu este permisă.iii. dacă o persoană direct afectată de caz continuă procedura de litigiu în orice instanță sau tribunal administrativ pentru aspectele care au fost soluționate prin înțelegerea amiabilă care implementează hotărârea de arbitraj.5. Autoritatea competentă care a primit solicitarea inițială privind procedura amiabilă, descrisă la subparagraful a) al paragrafului 1, în termen de două săptămâni de la primirea solicitării va:a) trimite persoanei care a prezentat cazul o notificare că a primit solicitarea; șib) trimite o notificare de primire a acelei solicitări, împreună cu o copie a solicitării, autorității competente a celeilalte Jurisdicții Contractante.6. În termen de trei luni calendaristice de la primirea de către o autoritate competentă a solicitării privind procedura amiabilă (sau o copie a solicitării din partea autorității competente din cealaltă Jurisdicție Contractantă), aceasta fie:a) va notifica persoana care a prezentat cazul și cealaltă autoritate competentă asupra faptului că a primit informațiile necesare pentru examinarea aprofundată a cazului; saub) va solicita informații suplimentare în acest scop de la acea persoană.7. În cazul în care, în baza subparagrafului b) al paragrafului 6, una sau ambele autorități competente au solicitat persoanei care a prezentat cazul să furnizeze informații suplimentare necesare pentru examinarea aprofundată a cazului, autoritatea competentă care a solicitat informațiile suplimentare, în termen de trei luni calendaristice de la primirea informațiilor suplimentare de la acea persoană, va comunica acelei persoane și celeilalte autorități competente fie:a) faptul că a primit informațiile solicitate; saub) faptul că unele dintre informațiile solicitate lipsesc în continuare.8. În cazul în care nicio autoritate competentă nu a solicitat informații suplimentare potrivit subparagrafului b) al paragrafului 6, data de începere la care se face referire în paragraful 1 va fi prima dintre:a) data la care ambele autorități competente au notificat persoana care a prezentat cazul în conformitate cu subparagraful a) al paragrafului 6; șib) data care marchează trei luni calendaristice de la notificarea autorității competente a celeilalte Jurisdicții Contractante conform subparagrafului b) al paragrafului 5.9. În cazul în care au fost solicitate informații suplimentare potrivit subparagrafului b) al paragrafului 6, data de începere la care se face referire în paragraful 1 va fi prima dintre:a) cea mai târzie dată la care autoritățile competente care au solicitat informații suplimentare au notificat persoana care a prezentat cazul și cealaltă autoritate competentă conform subparagrafului a) al paragrafului 7; șib) data care marchează trei luni calendaristice de la primirea de către ambele autorități competente a tuturor informațiilor solicitate de către oricare dintre autoritățile competente de la persoana care a prezentat cazul. Totuși, dacă una sau ambele autorități competente trimit notificarea menționată în subparagraful b) al paragrafului 7, acea notificare va fi considerată ca fiind o solicitare de informații suplimentare potrivit subparagrafului b) al paragrafului 6.10. Autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante, prin înțelegere amiabilă (conform articolului din Acordul Fiscal Vizat relevant referitor la înțelegerea amiabilă), vor stabili modalitatea de aplicare a prevederilor conținute în această Parte, inclusiv informațiile minime necesare fiecărei autorități competente pentru a examina cazul în mod aprofundat. Un astfel de acord va fi încheiat înainte de data la care aspectele nesoluționate ale unui caz devin pentru prima dată eligibile pentru a fi supuse arbitrajului și pot fi după aceea modificate la anumite intervale de timp.11. În sensul aplicării acestui articol pentru Acordurile sale Fiscale Vizate, o Parte își poate rezerva dreptul de a înlocui perioada de doi ani prevăzută în subparagraful b) al paragrafului 1 cu o perioadă de trei ani.12. O Parte își poate rezerva dreptul de a aplica următoarele reguli în ceea ce privește Acordurile sale Fiscale Vizate, prin derogare de la alte prevederi din prezentul articol:a) orice aspect nesoluționat rezultat în urma unui caz de procedură amiabilă, inclus de altfel în domeniul de aplicare al procesului de arbitraj prevăzut de această Convenție, nu va fi supus arbitrajului dacă o hotărâre pe acest subiect a fost deja pronunțată de către o instanță sau un tribunal administrativ al oricăreia dintre Jurisdicțiile Contractante;b) în cazul în care, oricând după trimiterea unei solicitări de arbitraj și înainte de transmiterea deciziei completului de arbitraj către autoritățile competente din Jurisdicțiile Contractante, o hotărâre pe acest subiect este pronunțată de către o instanță sau un tribunal administrativ al uneia dintre Jurisdicțiile Contractante, procedura de arbitraj se va încheia.  +  Articolul 20Desemnarea arbitrilor1. Cu excepția situației în care autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante stabilesc de comun acord reguli diferite, paragrafele de la 2 la 4 se vor aplica în scopurile acestei Părți.2. Regulile de mai jos vor guverna desemnarea membrilor unui complet de arbitraj:a) Completul de arbitraj va avea în componență trei membri persoane fizice cu experiență sau cunoștințe în materie de aspecte fiscale internaționale.b) Fiecare autoritate competentă va desemna un membru al completului în termen de 60 de zile de la data solicitării procedurii de arbitraj conform paragrafului 1 al articolului 19 (Arbitrajul cu caracter obligatoriu). Cei doi membri ai completului astfel desemnați, în cel mult 60 de zile de la ultima dintre numirile lor în funcție, vor desemna un al treilea membru, cu rol de Președinte al completului de arbitraj. Președintele nu va fi cetățean sau rezident al niciuneia dintre Jurisdicțiile Contractante.c) Fiecare membru desemnat în completul de arbitraj trebuie să fie imparțial și independent față de autoritățile competente, administrațiile fiscale, ministerele de finanțe ale Jurisdicțiilor Contractante și față de toate persoanele direct afectate de caz (precum și față de consilierii acestora) la data acceptării unei desemnări, să își mențină imparțialitatea și independența pe parcursul procedurilor și să evite pe o perioadă rezonabilă de timp ulterioară orice conduită care ar putea periclita impresia de imparțialitate și independență a arbitrilor în legătură cu procedurile.3. În cazul în care autoritatea competentă a unei Jurisdicții Contractante nu reușește să desemneze un membru al completului de arbitraj în maniera și în perioadele de timp specificate în paragraful 2 sau convenite de autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante, va fi desemnat un membru în numele acelei autorități competente de către oficialul de cel mai înalt rang al Centrului pentru Politică Fiscală și Administrație din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică care nu este un național al niciuneia dintre Jurisdicțiile Contractante.4. Dacă cei doi membri inițiali ai completului de arbitraj nu reușesc să desemneze Președintele în maniera și în perioadele de timp specificate în paragraful 2 sau convenite de autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante, Președintele va fi desemnat de către oficialul de cel mai înalt rang al Centrului pentru Politică Fiscală și Administrație din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică care nu este un național al niciuneia dintre Jurisdicțiile Contractante.  +  Articolul 21Confidențialitatea procedurilor de arbitraj1. Numai în scopul aplicării prevederilor din această Parte și a prevederilor Acordului Fiscal Vizat relevant, precum și a legislației naționale a Jurisdicțiilor Contractante referitoare la schimbul de informații, confidențialitatea și asistența administrativă, membrii completului de arbitraj și un număr maxim de trei angajați pe membru (și arbitri potențiali, numai în măsura necesară pentru a verifica abilitățile acestora de îndeplinire a cerințelor de arbitraj) vor fi considerate persoane sau autorități cărora li se pot divulga informații. Informațiile primite de completul de arbitraj sau de arbitrii potențiali și informațiile pe care autoritățile competente le primesc din partea completului de arbitraj vor fi considerate informații cu care se realizează schimburi în baza prevederilor Acordului Fiscal Vizat referitoare la schimbul de informații și asistența administrativă.2. Autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante se vor asigura că membrii completului de arbitraj și personalul acestora își dau acordul în scris, înainte de a acționa în procedurile de arbitraj, privind tratarea oricăror informații legate de procedurile de arbitraj în conformitate cu obligațiile de confidențialitate și nedivulgare descrise în prevederile Acordului Fiscal Vizat referitoare la schimbul de informații și asistența administrativă, precum și în legislația aplicabilă a Jurisdicțiilor Contractante.  +  Articolul 22Soluționarea unui caz înainte de încheierea arbitrajului În sensul prezentei Părți și al prevederilor Acordului Fiscal Vizat relevant care prevăd soluționarea cazurilor printr-o înțelegere amiabilă, procedura amiabilă, precum și procedura de arbitraj referitoare la un caz se vor încheia dacă, oricând după trimiterea unei solicitări de arbitraj și înainte de comunicarea de către completul de arbitraj a deciziei sale către autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante:a) autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante ajung la o înțelegere amiabilă pentru soluționarea cazului; saub) persoana care a prezentat cazul retrage solicitarea de arbitraj sau solicitarea pentru o procedură amiabilă.  +  Articolul 23Tipul procesului de arbitraj1. Exceptând cazurile în care autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante stabilesc de comun acord reguli diferite, regulile de mai jos se vor aplica unei proceduri de arbitraj realizate potrivit acestei Părți:a) După ce un caz este supus procedurii de arbitraj, autoritatea competentă a fiecărei Jurisdicții Contractante va transmite completului de arbitraj, până la o dată convenită, o propunere de hotărâre care abordează toate aspectele nesoluționate ale cazului (ținându-se cont de toate acordurile încheiate în prealabil în cazul respectiv între autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante). Propunerea de hotărâre se va limita la o prezentare a sumelor monetare specifice (de exemplu, pentru venituri sau cheltuieli) sau, dacă se specifică, rata maximă a impozitului perceput în baza Acordului Fiscal Vizat, pentru fiecare ajustare sau aspect similar al cazului. Într-un caz în care autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante nu au reușit să ajungă la un acord într-o problemă legată de condițiile aplicării unei prevederi din Acordul Fiscal Vizat relevant (denumită, în continuare, "întrebare de prag"), cum ar fi dacă o persoană fizică este rezidentă sau dacă există un sediu permanent, autoritățile competente pot trimite propuneri alternative de hotărâri în legătură cu probleme a căror determinare depinde de răspunsurile la astfel de întrebări de prag.b) Autoritatea competentă a fiecărei Jurisdicții Contractante poate trimite de asemenea un document justificativ de poziție cu scopul examinării sale de către completul de arbitraj. Fiecare autoritate competentă care transmite o propunere de hotărâre sau un document justificativ de poziție va oferi celeilalte autorități competente o copie până la data limită de trimitere a propunerii de hotărâre și a documentului justificativ de poziție. De asemenea, fiecare autoritate competentă poate trimite completului de arbitraj, până la o dată convenită, un răspuns cu privire la propunerea de hotărâre și documentul justificativ de poziție trimise de către cealaltă autoritate competentă. O copie a oricărui răspuns trimis va fi furnizată celeilalte autorități competente până la data limită de trimitere a răspunsului.c) Completul de arbitraj va selecta ca proprie decizie una dintre propunerile de hotărâre pentru cazul trimis de către autoritățile competente cu referire la fiecare aspect și orice întrebări de prag, fără a include o justificare sau orice altă explicație a hotărârii. Hotărârea de arbitraj va fi adoptată prin simpla majoritate a membrilor completului. Completul de arbitraj va transmite în scris decizia sa autorităților din Jurisdicțiile Contractante. Hotărârea de arbitraj nu va avea valoare de precedent.2. În sensul aplicării prezentului articol în legătură cu Acordurile sale Fiscale Vizate, o Parte își poate rezerva dreptul de a nu aplica paragraful 1 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate. În acest caz, exceptând cazurile în care autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante stabilesc de comun acord reguli diferite, regulile de mai jos se vor aplica unei proceduri de arbitraj:a) După ce un caz este supus procedurii de arbitraj, autoritatea competentă a fiecărei Jurisdicții Contractante va oferi tuturor membrilor completului orice informații necesare pentru a lua decizia de arbitraj fără întârzieri nejustificate. Cu excepția situației în care autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante stabilesc altceva, orice informații care nu au fost disponibile ambelor autorități competente înainte de primirea solicitării de arbitraj de către ambele, nu vor fi luate în considerare în scopurile hotărârii.b) Completul de arbitraj va decide asupra aspectelor supuse arbitrajului în conformitate cu prevederile aplicabile din Acordul Fiscal Vizat și, sub rezerva acestor prevederi, cele ale legislației naționale a Jurisdicțiilor Contractante. Membrii completului vor lua, de asemenea, în calcul orice alte surse pe care le pot identifica în mod expres, prin înțelegere amiabilă, autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante.c) Hotărârea de arbitraj va fi transmisă în scris autorităților competente din Jurisdicțiile Contractante și va indica temeiul legal utilizat, precum și justificarea rezultatului obținut. Hotărârea de arbitraj va fi adoptată prin majoritate simplă a membrilor completului. Hotărârea de arbitraj nu va avea valoare de precedent.3. O Parte care nu a făcut rezerva prevăzută în paragraful 2 își poate rezerva dreptul de a nu aplica paragrafele anterioare ale acestui articol în legătură cu Acordurile sale Fiscale Vizate încheiate cu Părți care au făcut o astfel de rezervă. Într-o astfel de situație, autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante ale fiecărui astfel de Acord Fiscal Vizat se vor strădui să ajungă la un acord cu privire la tipul de proces de arbitraj care se va aplica cu privire la acel Acord Fiscal Vizat. Până se ajunge la un astfel de acord, articolul 19 (Arbitrajul cu caracter obligatoriu) nu se va aplica în cazul unui astfel de Acord Fiscal Vizat.4. De asemenea, o Parte poate alege să aplice paragraful 5 în legătură cu Acordurile sale Fiscale Vizate și va notifica Depozitarul în mod corespunzător. Paragraful 5 se va aplica pentru două Jurisdicții Contractante în legătură cu un Acord Fiscal Vizat, în cazul în care oricare dintre Jurisdicțiile Contractante a transmis o astfel de notificare.5. Înainte de demararea procedurilor de arbitraj, autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante la un Acord Fiscal Vizat se vor asigura că fiecare persoană care a prezentat cazul, precum și consilierii acesteia, își exprimă acordul scris privind nedivulgarea către orice alte persoane a oricăror informații primite pe durata procedurilor de arbitraj din partea oricărei autorități competente sau a completului de arbitraj. Procedura amiabilă conform Acordului Fiscal Vizat, precum și procedura de arbitraj prevăzută de această Parte, referitoare la caz, se vor încheia dacă, în orice moment după trimiterea unei solicitări de arbitraj și înainte de prezentarea deciziei de către completul de arbitraj autorităților competente din Jurisdicțiile Contractante, o persoană care a prezentat cazul sau unul dintre consilierii acelei persoane încalcă în mod semnificativ acel acord.6. Prin derogare de la prevederile paragrafului 4, o Parte care nu alege să aplice paragraful 5 își poate rezerva dreptul de a nu aplica paragraful 5 unuia sau mai multor Acorduri Fiscale Vizate identificate sau în legătură cu toate Acordurile sale Fiscale Vizate.7. O Parte care alege să aplice paragraful 5 își poate rezerva dreptul de a nu aplica această Parte în legătură cu toate Acordurile Fiscale Vizate pentru care cealaltă Jurisdicție Contractantă face o rezervă conform paragrafului 6.  +  Articolul 24Acordul asupra unei hotărâri diferite1. În scopul aplicării acestei Părți în legătură cu Acordurile sale Fiscale Vizate, o Parte poate alege să aplice paragraful 2 și va notifica Depozitarul în mod corespunzător. Paragraful 2 se va aplica pentru două Jurisdicții Contractante în legătură cu un Acord Fiscal Vizat numai dacă ambele Jurisdicții Contractante au transmis o astfel de notificare.2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 4 al articolului 19 (Arbitrajul cu caracter obligatoriu), o hotărâre de arbitraj pronunțată în conformitate cu această Parte nu va avea caracter obligatoriu asupra Jurisdicțiilor Contractante la un Acord Fiscal Vizat și nu va fi aplicată dacă autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante convin asupra unei soluționări diferite a tuturor aspectelor nesoluționate, în termen de trei luni calendaristice de la data când hotărârea de arbitraj le este transmisă.3. O Parte care alege să aplice paragraful 2 își poate rezerva dreptul de a aplica paragraful 2 numai în legătură cu Acordurile sale Fiscale Vizate pentru care se aplică paragraful 2 al articolului 23 (Tipul procesului de arbitraj).  +  Articolul 25Costurile procedurilor de arbitraj În cadrul unei proceduri de arbitraj efectuate conform acestei Părți, tarifele și cheltuielile membrilor completului de arbitraj, precum și orice costuri efectuate în legătură cu procedurile de arbitraj de către Jurisdicțiile Contractante, vor fi suportate de către Jurisdicțiile Contractante într-o manieră care se va stabili prin înțelegere amiabilă între autoritățile competente ale Jurisdicțiilor Contractante. În absența unui astfel de acord, fiecare Jurisdicție Contractantă va suporta propriile cheltuieli și pe cele ale membrului său desemnat din complet. Costurile aferente Președintelui completului de arbitraj și alte cheltuieli aferente procedurilor de arbitraj vor fi suportate de către Jurisdicțiile Contractante în proporții egale.  +  Articolul 26Compatibilitatea1. Potrivit articolului 18 (Opțiunea de a aplica Partea VI), prevederile acestei Părți se vor aplica în locul sau în absența prevederilor unui Acord Fiscal Vizat care prevede arbitrajul aspectelor nesoluționate apărute în cazul unei proceduri amiabile. Fiecare Parte care alege să aplice această Parte va notifica Depozitarul dacă fiecare dintre Acordurile sale Fiscale Vizate, altele decât cele care fac obiectul unei rezerve conform paragrafului 4, conțin o astfel de prevedere și, dacă este cazul, numărul articolului și al paragrafului pentru fiecare astfel de prevedere. Dacă două Jurisdicții Contractante au făcut o notificare legată de o prevedere a unui Acord Fiscal Vizat, acea prevedere va fi înlocuită de prevederile acestei Părți care vizează cele două Jurisdicții Contractante.2. Orice aspect nesoluționat rezultat în urma unui caz de procedură amiabilă, inclus de altfel în domeniul de aplicare al procesului de arbitraj prevăzut de această Parte, nu va fi supus arbitrajului dacă acel aspect întră în domeniul de aplicare al unui caz în legătură cu care un complet de arbitraj sau un organism similar a fost creat anterior în conformitate cu o convenție bilaterală sau multilaterală care prevede arbitrajul cu caracter obligatoriu pentru aspecte nesoluționate rezultate în urma unui caz de procedură amiabilă.3. Sub rezerva paragrafului 1, nicio prevedere din această Parte nu va afecta îndeplinirea unor obligații mai cuprinzătoare în ceea ce privește arbitrajul unor aspecte nesoluționate rezultate în contextul unei proceduri amiabile ca urmare a unor prevederi din alte convenții la care Jurisdicțiile Contractante sunt sau vor deveni părți.4. O Parte își poate rezerva dreptul de a nu aplica prezenta Parte în cazul unuia sau a mai multor Acorduri Fiscale Vizate identificate (sau al tuturor Acordurilor sale Fiscale Vizate) care prevăd deja arbitrajul cu caracter obligatoriu pentru aspecte nesoluționate rezultate în urma unui caz de procedură amiabilă.  +  Partea VII PREVEDERI FINALE  +  Articolul 27Semnarea și ratificarea, acceptarea sau aprobarea1. Începând cu 31 decembrie 2016 această Convenție va fi deschisă spre semnare de către:a) toate Statele;b) Guernsey (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord); Insula Man (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord); Jersey (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord); șic) orice altă jurisdicție autorizată să devină o Parte în baza unei decizii prin consens a Părților și a Semnatarilor.2. Această Convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării.  +  Articolul 28Rezerve1. Sub rezerva paragrafului 2, nu se vor putea formula rezerve față de prezenta Convenție, cu excepția celor permise în mod expres de:a) paragraful 5 al articolului 3 (Entități transparente);b) paragraful 3 al articolului 4 (Entități cu dublă rezidență);c) paragrafele 8 și 9 ale articolului 5 (Aplicarea metodelor de eliminare a dublei impuneri);d) paragraful 4 al articolului 6 (Scopul unui Acord Fiscal Vizat);e) paragrafele 15 și 16 ale articolului 7 (Prevenirea utilizării abuzive a tratatelor);f) paragraful 3 al articolului 8 (Tranzacții privind transferul de dividende);g) paragraful 6 al articolului 9 (Câștiguri de capital din înstrăinarea acțiunilor sau a drepturilor deținute în entități a căror valoare este reprezentată în principal de proprietăți imobiliare);h) paragraful 5 al articolului 10 (Regula anti-abuz pentru sediile permanente situate în jurisdicții terțe);i) paragraful 3 al articolului 11 (Aplicarea acordurilor fiscale pentru a restricționa dreptul unei Părți de a-și impozita proprii rezidenți);j) paragraful 4 al articolului 12 (Evitarea artificială a statutului de sediu permanent prin aranjamente pe bază de comision și strategii similare);k) paragraful 6 al articolului 13 (Evitarea artificială a statutului de sediu permanent prin acordarea de scutiri unor activități specifice);l) paragraful 3 al articolului 14 (Fragmentarea contractelor);m) paragraful 2 al articolului 15 (Definiția unei persoane care este strâns legată de o întreprindere);n) paragraful 5 al articolului 16 (Procedura amiabilă);o) paragraful 3 al articolului 17 (Ajustări corespunzătoare);p) paragrafele 11 și12 ale articolului 19 (Arbitrajul cu caracter obligatoriu);q) paragrafele 2, 3, 6 și 7 ale articolului 23 (Tipul procesului de arbitraj);r) paragraful 3 al articolului 24 (Acordul asupra unei hotărâri diferite);s) paragraful 4 al articolului 26 (Compatibilitatea);t) paragrafele 6 și 7 ale articolului 35 (Producerea de efecte); șiu) paragraful 2 al articolului 36 (Producerea de efecte de către Partea VI).2. a) Prin derogare de la paragraful 1, o Parte care alege, conform articolului 18 (Opțiunea de a aplica Partea VI), să aplice Partea VI (Arbitrajul) poate formula una sau mai multe rezerve privind tipul de cazuri care vor fi eligibile pentru arbitraj conform prevederilor Părții VI (Arbitrajul). O Parte care alege, conform articolului 18 (Opțiunea de a aplica Partea VI), să aplice Partea VI (Arbitrajul) după ce a devenit o Parte la prezenta Convenție, va formula rezerve în baza acestui subparagraf la același moment la care acea Parte trimite notificarea către Depozitar conform articolului 18 (Opțiunea de a aplica Partea VI).b) Rezervele formulate în baza subparagrafului a) fac obiectul acceptării. O rezervă formulată conform subparagrafului a) va fi considerată acceptată de către o Parte dacă aceasta nu a comunicat Depozitarului o obiecție la rezervă până la finalul unei perioade de doisprezece luni calendaristice care începe la data ultimei dintre data notificării rezervei de către Depozitar sau data la care aceasta depune instrumentul său de ratificare, acceptare sau aprobare. O Parte care alege, conform articolului 18 (Opțiunea de a aplica Partea VI), să aplice Partea VI (Arbitrajul) după ce a devenit o Parte la prezenta Convenție, poate formula obiecții față de rezervele anterioare exprimate de alte Părți conform subparagrafului a) la data notificării trimise de prima Parte menționată Depozitarului conform articolului 18 (Opțiunea de a aplica Partea VI). Dacă o Parte ridică o obiecție față de o rezervă exprimată în baza subparagrafului a), întreaga Parte VI (Arbitrajul) nu se va aplica în relația dintre Partea care ridică obiecția și Partea care exprimă rezerva.3. Dacă nu se stipulează altceva în mod expres în prevederile relevante ale prezentei Convenții, o rezervă formulată în conformitate cu paragraful 1 sau 2 va:a) modifica, pentru Partea care exprimă rezerva, în relațiile sale cu o altă Parte, prevederile din prezenta Convenție de care este legată rezerva, în măsura prevăzută de rezervă; șib) modifica acele prevederi, în aceeași măsură, pentru cealaltă Parte, în relațiile sale cu Partea care exprimă rezerva.4. Rezervele aplicabile Acordurilor Fiscale Vizate la care se aderă de către sau în numele unei jurisdicții sau teritoriu de ale cărui relații internaționale o Parte este responsabilă, dacă acea jurisdicție sau teritoriu nu este o Parte la Convenție potrivit subparagrafului b) sau c) al paragrafului 1 al articolului 27 (Semnarea și ratificarea, acceptarea sau aprobarea), vor fi exprimate de către Partea responsabilă și pot fi diferite de rezervele făcute de acea Parte în legătură cu propriile sale Acorduri Fiscale Vizate.5. Rezervele vor fi făcute la data semnării sau a depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare, potrivit prevederilor paragrafelor 2, 6 și 9 din prezentul articol și paragrafului 5 al articolului 29 (Notificări). Cu toate acestea, în cazul unei Părți care alege, conform articolului 18 (Opțiunea de a aplica Partea VI), să aplice Partea VI (Arbitrajul) după ce a devenit o Parte la prezenta Convenție, rezervele descrise în subparagrafele p), q), r) și s) ale paragrafului 1 al prezentului articol vor fi formulate concomitent cu trimiterea de către acea Parte a notificării către Depozitar în conformitate cu articolul 18 (Opțiunea de a aplica Partea VI).6. Dacă rezervele sunt exprimate la data semnării, acestea vor fi confirmate în momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare, exceptând cazul în care documentul care conține rezervele menționează explicit faptul că acesta va fi considerat definitiv, potrivit prevederilor paragrafelor 2, 5 și 9 ale acestui articol și paragrafului 5 al articolului 29 (Notificări).7. Dacă nu sunt formulate rezerve la data semnării, o listă provizorie cu rezervele preconizate se va furniza Depozitarului la acea dată.8. În ceea ce privește rezervele exprimate în baza fiecăreia dintre prevederile de mai jos, o listă cu acordurile notificate potrivit clauzei ii) a subparagrafului a) al paragrafului 1 al articolului 2 (Interpretarea termenilor), care intră în domeniul de aplicare al rezervei, după cum precizează prevederea relevantă (și, în cazul unei rezerve făcute în baza oricăreia dintre prevederile de mai jos, altele decât cele enumerate în subparagrafele c), d) și n), numărul articolului și al paragrafului al fiecărei prevederi relevante) trebuie prezentată atunci când sunt făcute astfel de rezerve:a) subparagrafele b), c), d), e) și g) ale paragrafului 5 al articolului 3 (Entități transparente);b) subparagrafele b), c) și d) ale paragrafului 3 al articolului 4 (Entități cu dublă rezidență);c) paragrafele 8 și 9 ale articolului 5 (Aplicarea metodelor de eliminare a dublei impuneri);d) paragraful 4 al articolului 6 (Scopul unui Acord Fiscal Vizat);e) subparagrafele b) și c) ale paragrafului 15 al articolului 7 (Prevenirea utilizării abuzive a tratatelor);f) clauzele i), ii) și iii) ale subparagrafului b) al paragrafului 3 al articolului 8 (Tranzacții privind transferul de dividende);g) subparagrafele d), e) și f) ale paragrafului 6 al articolului 9 (Câștiguri de capital din înstrăinarea acțiunilor sau a drepturilor deținute în entități a căror valoare este reprezentată în principal de proprietăți imobiliare);h) subparagrafele b) și c) ale paragrafului 5 al articolului 10 (Regula anti-abuz pentru sediile permanente situate în jurisdicții terțe);i) subparagraful b) al paragrafului 3 al articolului 11 (Aplicarea acordurilor fiscale pentru a restricționa dreptul unei Părți de a-și impozita proprii rezidenți);j) subparagraful b) al paragrafului 6 al articolului 13 (Evitarea artificială a statutului de sediu permanent prin acordarea de scutiri unor activități specifice);k) subparagraful b) al paragrafului 3 al articolului 14 (Fragmentarea contractelor);l) subparagraful b) al paragrafului 5 al articolului 16 (Procedura amiabilă);m) subparagraful a) al paragrafului 3 al articolului 17 (Ajustări corespunzătoare);n) paragraful 6 al articolului 23 (Tipul procesului de arbitraj); șio) paragraful 4 al articolului 26 (Compatibilitatea). Rezervele descrise în subparagrafele de la a) la o) de mai sus nu se vor aplica niciunui Acord Fiscal Vizat care nu este inclus în lista menționată în acest paragraf.9. Orice Parte care a formulat o rezervă în conformitate cu paragraful 1 sau 2 o poate retrage sau înlocui în orice moment cu o rezervă mai limitată, printr-o notificare adresată Depozitarului. Această Parte va trimite orice notificări suplimentare, astfel cum se prevede în paragraful 6 al articolului 29 (Notificări), care ar putea fi solicitate în urma retragerii sau înlocuirii rezervei. Potrivit paragrafului 7 al articolului 35 (Producerea de efecte), retragerea sau înlocuirea va produce efecte:a) cu referire la un Acord Fiscal Vizat încheiat doar cu State sau jurisdicții care sunt Părți la Convenție, când notificarea de retragere sau înlocuire a rezervei este primită de către Depozitar:i. pentru rezervele legate de prevederile referitoare la impozitele reținute la sursă, atunci când evenimentul care dă naștere unor astfel de impozite se produce la sau după 1 ianuarie a anului imediat următor expirării unei perioade de șase luni calendaristice care începe la data comunicării de către Depozitar a notificării de retragere sau înlocuire a rezervei; șiii. pentru rezervele legate de toate celelalte prevederi, pentru impozitele percepute pentru perioadele impozabile care încep la sau după 1 ianuarie a anului imediat următor expirării unei perioade de șase luni calendaristice care începe la data comunicării de către Depozitar a notificării de retragere sau înlocuire a rezervei; șib) cu referire la un Acord Fiscal Vizat pentru care una sau mai multe Jurisdicții Contractante au devenit Părți la această Convenție după data primirii de către Depozitar a notificării de retragere sau înlocuire: la ultima dintre datele la care Convenția intră în vigoare pentru acele Jurisdicții Contractante.  +  Articolul 29Notificări1. Potrivit paragrafelor 5 și 6 ale acestui articol și paragrafului 7 al articolului 35 (Producerea de efecte), notificările în conformitate cu următoarele prevederi vor fi făcute la data semnării sau când se depune instrumentul de ratificare, acceptare sau aprobare:a) clauza ii) a subparagrafului a) al paragraful 1 al articolului 2 (Interpretarea termenilor);b) paragraful 6 al articolului 3 (Entități transparente);c) paragraful 4 al articolului 4 (Entități cu dublă rezidență);d) paragraful 10 al articolului 5 (Aplicarea metodelor de eliminare a dublei impuneri);e) paragrafele 5 și 6 ale articolului 6 (Scopul unui Acord Fiscal Vizat);f) paragraful 17 al articolului 7 (Prevenirea utilizării abuzive a tratatelor);g) paragraful 4 al articolului 8 (Tranzacții privind transferul de dividende);h) paragrafele 7 și 8 ale articolului 9 (Câștiguri de capital din înstrăinarea acțiunilor sau a drepturilor deținute în entități a căror valoare este reprezentată în principal de proprietăți imobiliare);i) paragraful 6 al articolului 10 (Regula anti-abuz pentru sediile permanente situate în jurisdicții terțe);j) paragraful 4 al articolului 11 (Aplicarea acordurilor fiscale pentru a restricționa dreptul unei Părți de a-și impozita proprii rezidenți);k) paragrafele 5 și 6 ale articolului 12 (Evitarea artificială a statutului de sediu permanent prin aranjamente pe bază de comision și strategii similare);l) paragrafele 7 și 8 ale articolului 13 (Evitarea artificială a statutului de sediu permanent prin acordarea de scutiri unor activități specifice);m) paragraful 4 al articolului 14 (Fragmentarea contractelor);n) paragraful 6 al articolului 16 (Procedura amiabilă);o) paragraful 4 al articolului 17 (Ajustări corespunzătoare);p) articolul 18 (Opțiunea de a aplica Partea VI);q) paragraful 4 al articolului 23 (Tipul procesului de arbitraj);r) paragraful 1 al articolului 24 (Acordul asupra unei hotărâri diferite);s) paragraful 1 al articolului 26 (Compatibilitatea); șit) paragrafele 1, 2, 3, 5 și 7 ale articolului 35 (Producerea de efecte).2. Notificările referitoare la Acordurile Fiscale Vizate la care se aderă de către sau în numele unei jurisdicții sau al unui teritoriu de ale cărui relații internaționale o Parte este responsabilă, atunci când jurisdicția sau teritoriul în cauză nu este Parte la Convenție potrivit subparagrafului b) sau c) al paragrafului 1 al articolului 27 (Semnarea și ratificarea, acceptarea sau aprobarea), vor fi formulate de către Partea responsabilă și pot fi diferite de notificările făcute de acea Parte pentru propriile sale Acorduri Fiscale Vizate.3. Dacă notificările sunt făcute la data semnării, acestea vor fi confirmate la depunerea instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare, cu excepția cazului când documentul care conține notificările menționează explicit faptul că instrumentul va fi considerat definitiv, potrivit prevederilor paragrafelor 5 și 6 ale acestui articol și ale paragrafului 7 al articolului 35 (Producerea de efecte).4. Dacă notificările nu sunt făcute la data semnării, o listă provizorie a notificărilor preconizate va fi transmisă la acea dată.5. O Parte își poate extinde în orice moment lista de acorduri notificate conform clauzei ii) a subparagrafului a) al paragrafului 1 al articolului 2 (Interpretarea termenilor), prin intermediul unei notificări adresate Depozitarului. Partea va specifica în această notificare dacă acordul intră sub incidența oricăreia dintre rezervele făcute de Parte, care sunt listate în paragraful 8 al articolului 28 (Rezerve). Partea poate, de asemenea, să facă o nouă rezervă prevăzută în paragraful 8 al articolului 28 (Rezerve) dacă acordul suplimentar ar fi primul care intră sub incidența unei asemenea rezerve. Partea va specifica, de asemenea, orice notificări suplimentare care ar putea fi necesare conform subparagrafelor de la b) la s) ale paragrafului 1 pentru a reflecta includerea acordurilor suplimentare. În plus, dacă extinderea are ca rezultat includerea, pentru prima oară, a unui acord fiscal la care se aderă de către sau în numele unei jurisdicții sau al unui teritoriu de ale cărui relații internaționale o Parte este responsabilă, Partea va menționa orice rezerve (conform paragrafului 4 al articolului 28 (Rezerve)) sau notificări (conform paragrafului 2 al prezentului articol) aplicabile Acordurilor Fiscale Vizate la care se aderă de către sau în numele acelei jurisdicții sau teritoriu. La data când acordurile suplimentare notificate conform clauzei ii) a subparagrafului a) al paragrafului 1 al articolului 2 (Interpretarea termenilor) devin Acorduri Fiscale Vizate, prevederile articolului 35 (Producerea de efecte) vor stabili data la care modificările aduse Acordului Fiscal Vizat vor produce efecte.6. O Parte poate face notificări suplimentare în baza subparagrafelor de la b) la s) ale paragrafului 1 prin intermediul unei notificări adresate Depozitarului. Aceste notificări vor produce efecte:a) cu privire la Acordurile Fiscale Vizate încheiate numai cu state sau jurisdicții care sunt Părți la Convenție, atunci când notificarea suplimentară este primită de către Depozitar:i. pentru notificările în ceea ce privește prevederile referitoare la impozitele reținute la sursă, atunci când evenimentul care dă naștere unor astfel de impozite se produce la sau după 1 ianuarie a anului imediat următor expirării unei perioade de șase luni calendaristice începând cu data comunicării de către Depozitar a notificării suplimentare; șiii. pentru notificările în ceea ce privește toate celelalte prevederi, pentru impozitele percepute pentru perioadele impozabile care încep la sau după 1 ianuarie a anului imediat următor expirării unei perioade de șase luni calendaristice începând cu data comunicării de către Depozitar a notificării suplimentare; șib) cu privire la un Acord Fiscal Vizat pentru care una sau mai multe Jurisdicții Contractante devin Parte la prezenta Convenție după data primirii de către Depozitar a notificării suplimentare: la ultima dintre datele la care Convenția intră în vigoare pentru acele Jurisdicții Contractante.  +  Articolul 30Modificările ulterioare ale Acordurilor Fiscale Vizate Prevederile acestei Convenții nu aduc atingere modificărilor ulterioare ale unui Acord Fiscal Vizat care pot fi convenite între Jurisdicțiile Contractante ale Acordului Fiscal Vizat.  +  Articolul 31Conferința Părților1. Părțile pot convoca o Conferință a Părților cu scopul de a lua orice decizie sau de a exercita orice funcție care ar putea fi necesară sau oportună în baza prevederilor acestei Convenții.2. Conferința Părților va fi organizată de către Depozitar.3. Orice Parte poate solicita organizarea unei Conferințe a Părților prin transmiterea unei solicitări către Depozitar. Depozitarul va informa toate Părțile în legătură cu orice solicitare. Ulterior, Depozitarul va convoca o Conferință a Părților, cu condiția ca solicitarea să fie susținută de o treime din Părți în termen de șase luni calendaristice de la comunicarea solicitării de către Depozitar.  +  Articolul 32Interpretarea și implementarea1. Orice problemă care poate să apară în legătură cu interpretarea sau implementarea prevederilor unui Acord Fiscal Vizat, așa cum sunt acestea modificate de această Convenție, va fi soluționată în conformitate cu prevederile Acordului Fiscal Vizat referitoare la soluționarea prin înțelegere amiabilă a problemelor de interpretare sau aplicare a Acordului Fiscal Vizat (așa cum ar putea fi modificate acele prevederi de către această Convenție).2. Orice problemă care poate să apară în legătură cu interpretarea sau implementarea acestei Convenții poate fi discutată în cadrul unei Conferințe a Părților convocată în conformitate cu paragraful 3 al articolului 31 (Conferința Părților).  +  Articolul 33Modificarea1. Orice Parte poate propune o modificare la această Convenție prin transmiterea către Depozitar a propunerii de modificare.2. O Conferință a Părților poate fi convocată pentru a lua în considerare propunerea de modificare în conformitate cu paragraful 3 al articolului 31 (Conferința Părților).  +  Articolul 34Intrarea în vigoare1. Această Convenție va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni calendaristice care începe la data depunerii celui de-al cincilea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare.2. Pentru fiecare Semnatar care ratifică, acceptă sau aprobă această Convenție după depunerea celui de-al cincilea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni calendaristice care începe la data depunerii de către un astfel de Semnatar a instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare.  +  Articolul 35Producerea de efecte1. Prevederile acestei Convenții vor produce efecte pentru fiecare Jurisdicție Contractantă cu privire la un Acord Fiscal Vizat:a) cu privire la impozitele reținute la sursă asupra sumelor plătite sau creditate nerezidenților, atunci când evenimentul care a dat naștere unor astfel de impozite se produce în sau după prima zi a următorului an calendaristic care începe la sau după ultima dintre datele la care această Convenție intră în vigoare pentru fiecare dintre Jurisdicțiile Contractante la Acordul Fiscal Vizat; șib) cu privire la toate celelalte impozite percepute de acea Jurisdicție Contractantă, pentru impozitele percepute în legătură cu perioadele impozabile care încep la sau după expirarea unei perioade de șase luni calendaristice (sau o perioadă mai scurtă, dacă toate Jurisdicțiile Contractante notifică Depozitarul cu privire la intenția lor de a aplica o astfel de perioadă mai scurtă) de la ultima dintre datele la care această Convenție intră în vigoare pentru fiecare dintre Jurisdicțiile Contractante la Acordul Fiscal Vizat.2. Numai în scopul propriei sale aplicări a subparagrafului a) al paragrafului 1 și a subparagrafului a) al paragrafului 5, o Parte poate alege să înlocuiască "perioada impozabilă" cu "anul calendaristic" și va notifica în mod corespunzător Depozitarul.3. Numai în scopul propriei sale aplicări a subparagrafului b) al paragrafului 1 și a subparagrafului b) al paragrafului 5, o Parte poate alege să înlocuiască trimiterea la "perioade impozabile care încep la sau după expirarea unei perioade" cu trimiterea la "perioade impozabile care încep la sau după 1 ianuarie a anului următor care începe la sau după expirarea unei perioade" și va notifica în mod corespunzător Depozitarul.4. Prin derogare de la prevederile anterioare ale acestui articol, articolul 16 (Procedura amiabilă) va produce efecte cu privire la un Acord Fiscal Vizat pentru un caz prezentat autorității competente a unei Jurisdicții Contractante la sau după ultima dintre datele la care această Convenție intră în vigoare pentru fiecare dintre Jurisdicțiile Contractante la Acordul Fiscal Vizat, exceptând cazurile care nu au fost eligibile pentru a fi prezentate la acea dată în baza Acordului Fiscal Vizat înainte ca acesta să fie modificat de Convenție, fără a se ține cont de perioada impozabilă la care se referă cazul.5. Pentru un nou Acord Fiscal Vizat rezultat în urma unei extinderi prevăzute la paragraful 5 al articolului 29 (Notificări) a listei de acorduri notificate în baza clauzei ii) a subparagrafului a) al paragrafului 1 al articolului 2 (Interpretarea termenilor), prevederile acestei Convenții vor produce efecte pentru fiecare Jurisdicție Contractantă:a) cu privire la impozitele reținute la sursă asupra sumelor plătite sau creditate nerezidenților, atunci când evenimentul care a dat naștere unor astfel de impozite se produce în sau după prima zi a următorului an calendaristic care începe la sau după 30 de zile de la data comunicării de către Depozitar a notificării de extindere a listei de acorduri; șib) cu privire la toate celelalte impozite percepute de acea Jurisdicție Contractantă, pentru impozitele percepute în legătură cu perioadele impozabile care încep la sau după expirarea unei perioade de nouă luni calendaristice (sau o perioadă mai scurtă, dacă toate Jurisdicțiile Contractante notifică Depozitarul cu privire la intenția lor de a aplica o astfel de perioadă mai scurtă) de la data comunicării de către Depozitar a notificării de extindere a listei de acorduri.6. O Parte își poate rezerva dreptul să nu aplice paragraful 4 pentru Acordurile sale Fiscale Vizate.7. a) O Parte își poate rezerva dreptul să înlocuiască:i. referirile din paragrafele 1 și 4 la "ultima dintre datele la care prezenta Convenție intră în vigoare pentru fiecare dintre Jurisdicțiile Contractante la Acordul Fiscal Vizat"; șiii. referirile din paragraful 5 la "data la care Depozitarul comunică notificarea extinderii listei de acorduri"; cu referiri la "30 de zile de la data primirii de către Depozitar a ultimei dintre notificările făcute de fiecare Jurisdicție Contractantă care a făcut rezerva prevăzută în paragraful 7 al articolului 35 (Producerea de efecte) privind îndeplinirea procedurilor sale interne pentru producerea de efecte de către prevederile acestei Convenții cu privire la acel Acord Fiscal Vizat specific";iii. referirile din subparagraful a) al paragrafului 9 al articolului 28 (Rezerve) la "data la care Depozitarul comunică notificarea retragerii sau înlocuirii rezervei"; șiiv. referirea din subparagraful b) al paragrafului 9 al articolului 28 (Rezerve) la "ultima dintre datele la care Convenția intră în vigoare pentru acele Jurisdicții Contractante";cu referiri la "30 de zile de la data primirii de către Depozitar a ultimei dintre notificările făcute de fiecare Jurisdicție Contractantă care a făcut rezerva prevăzută în paragraful 7 al articolului 35 (Producerea de efecte) privind îndeplinirea procedurilor sale interne pentru producerea de efecte de către retragerea sau înlocuirea rezervei cu privire la acel Acord Fiscal Vizat specific";v. referirile din subparagraful a) al paragrafului 6 al articolului 29 (Notificări) la "data la care Depozitarul comunică notificarea suplimentară"; șivi. referirea din subparagraful b) al paragrafului 6 al articolului 29 (Notificări) la "ultima dintre datele la care Convenția intră în vigoare pentru acele Jurisdicții Contractante";cu referiri la "30 de zile de la data primirii de către Depozitar a ultimei dintre notificările făcute de fiecare Jurisdicție Contractantă care a făcut rezerva prevăzută în paragraful 7 al articolului 35 (Producerea de efecte) privind îndeplinirea procedurilor sale interne pentru producerea de efecte de către notificarea suplimentară cu privire la acel Acord Fiscal Vizat specific";vii. referirile din paragrafele 1 și 2 ale articolului 36 (Producerea de efecte de către Partea VI) la "ultima dintre datele la care această Convenție intră în vigoare pentru fiecare dintre Jurisdicțiile Contractante la Acordul Fiscal Vizat";cu referiri la "30 de zile de la data primirii de către Depozitar a ultimei dintre notificările făcute de fiecare Jurisdicție Contractantă care a făcut rezerva prevăzută în paragraful 7 al articolului 35 (Producerea de efecte) privind îndeplinirea procedurilor sale interne pentru producerea de efecte de către prevederile acestei Convenții cu privire la acel Acord Fiscal Vizat specific"; șiviii. referirea din paragraful 3 al articolului 36 (Producerea de efecte de către Partea VI) la "data la care Depozitarul comunică notificarea extinderii listei de acorduri";ix. referirile din paragraful 4 al articolului 36 (Producerea de efecte de către Partea VI) la "data la care Depozitarul comunică notificarea retragerii rezervei", "data la care Depozitarul comunică notificarea înlocuirii rezervei" și "data la care Depozitarul comunică notificarea retragerii obiecției la rezervă"; șix. referirea din paragraful 5 al articolului 36 (Producerea de efecte de către Partea VI) la "data la care Depozitarul comunică notificarea suplimentară";cu referiri la "30 de zile de la data primirii de către Depozitar a ultimei dintre notificările făcute de fiecare Jurisdicție Contractantă care a făcut rezerva prevăzută în paragraful 7 al articolului 35 (Producerea de efecte) privind îndeplinirea procedurilor sale interne pentru producerea de efecte de către prevederile Părții VI (Arbitrajul) cu privire la acel Acord Fiscal Vizat specific".b) O Parte care a făcut o rezervă în conformitate cu subparagraful a) va notifica simultan Depozitarului și celeilalte sau celorlalte Jurisdicții Contractante confirmarea îndeplinirii procedurilor sale interne.c) Dacă una sau mai multe Jurisdicții Contractante la un Acord Fiscal Vizat au făcut o rezervă în baza acestui paragraf, data la care vor produce efecte prevederile Convenției, retragerea sau înlocuirea unei rezerve, o notificare suplimentară cu privire la acel Acord Fiscal Vizat sau Partea VI (Arbitrajul) va fi stabilită de acest paragraf pentru toate Jurisdicțiile Contractante la Acordul Fiscal Vizat.  +  Articolul 36Producerea de efecte de către Partea VI1. Prin derogare de la paragraful 9 al articolului 28 (Rezerve), paragraful 6 al articolului 29 (Notificări) și paragrafele de la 1 la 6 ale articolului 35 (Producerea de efecte), cu privire la două Jurisdicții Contractante la un Acord Fiscal Vizat, prevederile Părții VI (Arbitrajul) vor produce efecte:a) cu privire la cazurile prezentate autorității competente a unei Jurisdicții Contractante (așa cum este descris în subparagraful a) al paragrafului 1 al articolului 19 (Arbitrajul cu caracter obligatoriu)), la sau după ultima dintre datele la care această Convenție intră în vigoare pentru fiecare dintre Jurisdicțiile Contractante la Acordul Fiscal Vizat; șib) cu privire la cazurile prezentate autorității competente a unei Jurisdicții Contractante înainte de ultima dintre datele la care această Convenție intră în vigoare pentru fiecare dintre Jurisdicțiile Contractante la Acordul Fiscal Vizat, la data la care ambele Jurisdicții Contractante notifică Depozitarul în legătură cu faptul că au ajuns la o înțelegere amiabilă în conformitate cu paragraful 10 al articolului 19 (Arbitrajul cu caracter obligatoriu), împreună cu informațiile referitoare la data sau datele la care astfel de cazuri vor fi considerate ca fiind prezentate autorității competente a unei Jurisdicții Contractante (așa cum este descris în subparagraful a) al paragrafului 1 al articolului 19 (Arbitrajul cu caracter obligatoriu)) potrivit condițiilor acelei înțelegeri amiabile.2. O Parte își poate rezerva dreptul să aplice Partea VI (Arbitrajul) unui caz prezentat autorității competente a unei Jurisdicții Contractante înainte de ultima dintre datele la care această Convenție intră în vigoare pentru fiecare dintre Jurisdicțiile Contractante la Acordul Fiscal Vizat numai în măsura în care autoritățile competente ale ambelor Jurisdicții Contractante convin cu privire la faptul că aceasta se va aplica acelui caz specific.3. În cazul unui nou Acord Fiscal Vizat rezultat în urma unei extinderi prevăzute la paragraful 5 al articolului 29 (Notificări) a listei de acorduri notificate în baza clauzei ii) a subparagrafului a) al paragrafului 1 al articolului 2 (Interpretarea termenilor), trimiterile care se fac în paragrafele 1 și 2 ale acestui articol la "ultima dintre datele la care această Convenție intră în vigoare pentru fiecare dintre Jurisdicțiile Contractante la Acordul Fiscal Vizat" vor fi înlocuite cu trimiterile la "data la care Depozitarul comunică notificarea extinderii listei de acorduri".4. O retragere sau înlocuire a unei rezerve făcute în baza paragrafului 4 al articolului 26 (Compatibilitatea) în conformitate cu paragraful 9 al articolului 28 (Rezerve) sau retragerea unei obiecții față de o rezervă făcută în baza paragrafului 2 al articolului 28 (Rezerve) care are ca rezultat aplicarea Părții VI (Arbitrajul) între două Jurisdicții Contractante la un Acord Fiscal Vizat, va produce efecte potrivit subparagrafelor a) și b) ale paragrafului 1 al acestui articol, exceptând situația în care trimiterile la "ultima dintre datele la care această Convenție intră în vigoare pentru fiecare dintre Jurisdicțiile Contractante la Acordul Fiscal Vizat" vor fi înlocuite după caz cu trimiterile la "data la care Depozitarul comunică notificarea retragerii rezervei", "data la care Depozitarul comunică notificarea înlocuirii rezervei" sau "data la care Depozitarul comunică notificarea retragerii obiecției la rezervă".5. O notificare suplimentară făcută în conformitate cu subparagraful p) al paragrafului 1 al articolului 29 (Notificări) va produce efecte potrivit subparagrafelor a) și b) ale paragrafului 1, exceptând situația în care trimiterile din paragrafele 1 și 2 ale acestui articol la "ultima dintre datele la care această Convenție intră în vigoare pentru fiecare dintre Jurisdicțiile Contractante la Acordul Fiscal Vizat" vor fi înlocuite cu trimiterile la "data la care Depozitarul comunică notificarea suplimentară".  +  Articolul 37Retragerea1. Orice Parte se poate retrage în orice moment din această Convenție prin intermediul unei notificări adresate Depozitarului.2. Retragerea prevăzută la paragraful 1 va produce efecte la data primirii notificării de către Depozitar. În situațiile în care această Convenție a intrat în vigoare pentru toate Jurisdicțiile Contractante la un Acord Fiscal Vizat înainte de data la care produce efecte retragerea unei Părți, acel Acord Fiscal Vizat va rămâne așa cum a fost modificat de această Convenție.  +  Articolul 38Relația cu protocoalele1. Această Convenție poate fi completată cu unul sau mai multe protocoale.2. Pentru a deveni parte la un protocol, un stat sau o jurisdicție trebuie să fie de asemenea o Parte la această Convenție.3. O Parte la această Convenție nu are obligații în baza unui protocol decât dacă devine o parte la protocol în conformitate cu prevederile sale.  +  Articolul 39Depozitarul1. Secretarul General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică va fi Depozitarul acestei Convenții și al oricăror protocoale în conformitate cu articolul 38 (Relația cu protocoalele).2. Depozitarul va notifica Părțile și Semnatarii în cel mult o lună calendaristică în legătură cu:a) orice semnătură în conformitate cu articolul 27 (Semnarea și ratificarea, acceptarea sau aprobarea);b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare în conformitate cu articolul 27 (Semnarea și ratificarea, acceptarea sau aprobarea);c) orice rezervă sau retragere sau înlocuire a unei rezerve în conformitate cu articolul 28 (Rezerve);d) orice notificare sau notificare suplimentară în conformitate cu articolul 29 (Notificări);e) orice propunere de modificare a acestei Convenții în conformitate cu articolul 33 (Modificarea);f) orice retragere din această Convenție în conformitate cu articolul 37 (Retragerea); șig) orice altă comunicare referitoare la această Convenție.3. Depozitarul va asigura disponibilitatea publică pentru listele cu:a) Acordurile Fiscale Vizate;b) rezervele făcute de către Părți; șic) notificările făcute de către Părți. Drept pentru care, subsemnații, autorizați în mod corespunzător în acest scop, au semnat această Convenție. Întocmită la Paris, la 24 noiembrie 2016, în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi păstrat în arhivele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.-----