ORDIN nr. 2.384 din 23 decembrie 2021pentru completarea secțiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 6 ianuarie 2022  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției evaluare impact și controlul poluării nr. DEICP/129.813 din 13.12.2021,în temeiul art. 23 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul ISecțiunea 1 din Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 13 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– După numărul curent 3 se introduce un nou număr curent, numărul curent 3^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Scopul lucrării sau al serviciuluiTipul lucrării sau al serviciului care se presteazăCuantumul tarifului care se încasează, fără TVA (lei)Precizări suplimentare
  „3^1.Parcurgerea procedurii de revizuire a amenajamentelor silvice care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.947/2021Încadrare0
  Analiza calității raportului de mediu0“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  București, 23 decembrie 2021.Nr. 2.384.