CRITERII GENERALE din 22 decembrie 2021de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2022    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 5.870 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse.  +  Articolul 2Acordarea burselor menționate la art. 1 reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și la diferite discipline/domenii de studiu, cât și o formă de sprijin al elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, în vederea participării la educație a acestora și a prevenirii abandonului școlar.  +  Articolul 3Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice.  +  Articolul 4Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.  +  Capitolul II Criterii generale de acordare a burselor  +  Articolul 5(1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, denumit în continuare ME;b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației;d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.(2) Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin. (1) este aprobată și publicată de ME.(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1). Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se poate acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe baza rezultatelor obținute în semestrul I.(4) Pot primi bursa doar elevii promovați.  +  Articolul 6Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c) și d), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.  +  Articolul 7Bursele de merit și bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură.  +  Articolul 8(1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:a) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;b) au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME;e) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a), b) și c) este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.(4) Lista competițiilor școlare naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin. (1) lit. d) sau e), este aprobată și publicată de ME.(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1) lit. d) și e).  +  Articolul 9Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c), d) și e), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.  +  Articolul 10(1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;b) au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea.(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.(3) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.(4) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.  +  Articolul 11Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.  +  Articolul 12Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.  +  Articolul 13(1) Bursele de ajutor social se stabilesc la începutul anului școlar, fiind revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei.(2) Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.  +  Articolul 14(1) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, din învățământul preuniversitar de stat:a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;b) elevi orfani sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);XII. boli genetice;XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;d) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu.(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.  +  Articolul 15Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.  +  Articolul 16(1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie.(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 14 și 15.(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 17(1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.(3) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.  +  Articolul 18Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 13, în următoarele situații:a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru;b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale.  +  Articolul 19Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, etnia, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse sau oricare alte criterii discriminatorii.-----