ORDIN nr. 3.018 din 31 decembrie 2021pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 3.301 din 31.12.2021 al Direcției politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 29 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), care va avea următorul cuprins:(1^2) Prin excepție de la alin. (1), medicamentele achiziționate de Ministerul Sănătății, incluse în Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt supuse aprobării de preț.2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (1^1), (1^2), art. 4 alin. (3) și art. 14^1 alin. (5), este interzisă comercializarea pe teritoriul României a medicamentelor pentru care ministerul nu a emis ordin de aprobare a prețului.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  București, 31 decembrie 2021.Nr. 3.018.----