ORDIN nr. 2.056 din 30 decembrie 2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1252 din 30 decembrie 2021    Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările ulterioare;– Regulamentului (UE) 972/2020 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante,în temeiul art. 20 alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 1 octombrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, cu excepția întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;2. La articolul 7 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) județul Ilfov din cadrul Regiunii de Dezvoltare București-Ilfov, care grupează municipiul București și județul Ilfov. 3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Intensitatea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale în echivalent subvenție brută actualizată nu va depăși intensitatea ajutorului regional în vigoare la momentul acordării ajutorului, aferentă regiunii în care se realizează investiția, așa cum este stabilită în Harta națională a ajutoarelor de stat regionale.4. La articolul 7, după alineatul (7^1) se introduce un nou alineat, alineatul (7^2), cu următorul cuprins:(7^2) Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale ale investiției inițiale.5. La articolul 15, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Prezenta schemă de ajutor de stat regional se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 31 decembrie 2023.(2) Bugetul maxim estimat al schemei de ajutor de stat regional este de 1.074.270 mii lei, din care:a) suma de 258.876 mii lei este aferentă anului 2021;b) suma de 565.394 mii lei este aferentă perioadei 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2023.(3) Numărul estimat de întreprinderi beneficiare de ajutor de stat regional este de 455.  +  Articolul II(1) Modificările intervenite prin prezentul ordin asupra Schemei de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Consiliul Concurenței, în vederea informării Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va furniza Consiliului Concurenței toate informațiile solicitate de Comisia Europeană cu privire la schema prevăzută la alin. (1), pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
    Cseke Attila-Zoltán
    București, 30 decembrie 2021.Nr. 2.056.-----