LEGE nr. 323 din 29 decembrie 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1245 din 30 decembrie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6 din 3 februarie 2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 5 februarie 2021, cu următoarele modificări și completări: 1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Unitățile de învățământ, prin decizia consiliului de administrație, își pot extinde activitățile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe „Școala după școală“, dacă dispun de infrastructura și de personalul de specialitate necesare implementării acestor programe. Pentru elevii până în clasa a IV-a inclusiv, părinții, reprezentanții legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz, poate opta pentru obținerea tichetelor pentru educație pe suport electronic, în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul „Școala după școală“.2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. Alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Statul finanțează, în limita sumelor alocate cu această destinație, programul „Școala după școală“ pentru elevii de până în clasa a IV-a inclusiv, ai căror părinți, reprezentanți legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită în scris acest serviciu, prin tichete pentru educație pe suport electronic a căror valoare nominală lunară se raportează la indicatorul social de referință și este de 0,8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în programul „Școala după școală“.3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. Alineatele (5)-(8) se modifică și vor avea următorulcuprins:(5) Persoanele îndreptățite prevăzute la alin. (4) optează pentru aceste tichete pentru educație pe suport electronic, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârșitul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii copilului la școală pentru noul an școlar.(6) Tichetele pentru educație pe suport electronic destinate programului „Școala după școală“ sunt tichete de valoare pe suport electronic finanțate din fonduri externe nerambursabile și în completare de la bugetul de stat, destinate exclusiv acoperirii parțiale sau integrale a costurilor aferente programului al cărui scop final este de a oferi sprijin familiilor sau persoanelor în îngrijirea cărora se află elevii până în clasa a IV-a inclusiv, precum și de a contribui la îmbunătățirea competențelor educaționale dobândite de aceștia în timpul orelor de școală. Tichetele pentru educație pe suport electronic nu sunt transferabile, iar utilizarea lor în alt scop îi obligă pe beneficiari la plata contravalorii serviciilor educaționale de care au beneficiat.(7) Tichetele pentru educație pe suport electronic se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor, denumite în continuare unitățile emitente, în baza autorizației de funcționare.(8) Decontarea tichetelor pentru educație pe suport electronic între unitățile de învățământ sau organizațiile neguvernamentale care acceptă tichete pentru educație pe suport electronic ca mod de plată a costurilor aferente programului „Școala după școală“ și unitățile emitente ale tichetelor pentru educație pe suport electronic se face numai prin intermediul unităților bancare.4. La articolul I punctul 4, alineatul (8^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(8^1) Pentru programul național pilot de tip «Școala după școală», sprijinul financiar prevăzut la alin. (4^1) va fi considerat barem standard de cost per elev. Monitorizarea îndepliniriicondițiilor de acordare a sprijinului financiar și a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost se va realiza lunar, conform normelor de aplicare a programului național pilot de tip «Școala după școală5. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. Alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Finanțarea acordării tichetelor pentru educație pe suport electronic se face din fonduri externe nerambursabile, în limita fondurilor alocate cu această destinație, cu respectarea criteriilor de eligibilitate specifice programului operațional în cauză, și în completare din bugetul de stat, în limita fondurilor alocate din bugetul de stat pentru această destinație.6. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. După alineatul (9^2) se introduc două noi alineate, alineatele (9^3) și (9^4), cu următorul cuprins:(9^3) În bugetul Ministerului Educației se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a programului prevăzut la alin. (9^1), cu respectarea prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(9^4) Achiziția tichetelor pentru educație pe suport electronic finanțate din fonduri externe nerambursabile se realizează de către Ministerul Educației la propunerea inspectoratelor școlare, în urma centralizării cererilor depuse la unitățile de învățământ la care sunt înscriși elevii de către persoanele îndreptățite potrivit prezentei legi, iar acestea se distribuie prin inspectoratele școlare către unitățile de învățământ la care sunt înscriși elevii.7. La articolul II punctul 1, alineatul (1) al articolului II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Cerințele privind emiterea, contractarea, utilizarea și decontarea tichetelor pentru educație pe suport electronic se stabilesc prin ordin al ministrului educației emis cu cel puțin 3 luni înainte de începerea anului școlar 2022-2023.8. La articolul II punctul 2, alineatul (2) al articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ghidul solicitantului pentru programul național pilot de tip «Școala după școală» se elaborează de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în urma consultării cu Ministerul Educației.9. La articolul II punctul 4, alineatul (1) al articolului V se abrogă.10. La articolul II punctul 4, alineatul (2) al articolului V se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Normele de aplicare a prevederilor art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv regulile de decontare a tichetelor pentru educație pe suport electronic, în funcție de zilele în care elevul a fost prezent în cadrul programului «Școala după școală» și de fondurile alocate cu această destinație, se aprobă prin ordin al ministrului educației emis cu cel puțin 3 luni înainte de începerea anului școlar 2022-2023, cu luarea în considerare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.11. La articolul II punctul 5, alineatele (1) și (2) ale articolului VI se abrogă.12. La articolul II punctul 5, alineatul (3) al articolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru anul școlar 2022-2023, criteriile de eligibilitate pentru acordarea tichetelor pentru educație pe suport electronic elevilor până în clasa a IV-a, inclusiv regulile de decontare în funcție de zilele în care elevul a fost prezent în cadrul programului «Școala după școală» și de fondurile alocate cu această destinație, precum și lista documentelor justificative pe baza cărora se va realiza încadrarea acestora pe categorii se aprobă prin ordin al ministrului educației emis până la cel puțin 3 luni înainte de începerea anului școlar 2022-2023.  +  Articolul IIProcedura și criteriile de evaluare a programelor „Școala după școală“ organizate de unitățile de învățământ se stabilesc de către Ministerul Educației și se aprobă prin ordin al ministrului educației, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 29 decembrie 2021.Nr. 323.----