ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 137 din 28 decembrie 2021pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1242 din 29 decembrie 2021  Luând în considerare măsurile din domeniul sănătății cuprinse în Programul de guvernare 2021-2024, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, referitoare la testarea gratuită a unor categorii de persoane, în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2, având în vedere necesitatea identificării de către statul român, în calitatea sa de garant al dreptului la ocrotirea sănătății publice, a unui mecanism în vederea stimulării cetățenilor de a participa la eradicarea pandemiei,ținând cont de faptul că menținerea situației actuale ar conduce la perpetuarea riscurilor răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 și în vederea creșterii nivelului de responsabilitate și a gradului de implicare a instituțiilor din sistemul sanitar public pentru diminuarea cazurilor de îmbolnăviri/infectări cu COVID-19, se impune adoptarea prezentului act normativ, demers care conduce la luarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în ceea ce privește personalul medico-sanitar direct implicat în activitatea de testare.În considerarea faptului că elementele sus-menționate definesc un context excepțional, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IDupă articolul 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, efectuarea activității de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2 se face de către medicii de familie aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unității sanitare sau al furnizorului de servicii medicale în asistența medicală primară, în condițiile stabilite la alin. (9), prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 10 zile de la data mai sus menționată.(2) Activitatea de testare prevăzută la alin. (1) se realizează în cadrul cabinetelor medicale din asistența medicală primară sau în cadrul cabinetelor medicale din centrele de permanență, de către medicii de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniți într-o localitate, precum și de către medicii fără liste proprii, angajați în cadrul cabinetelor medicale individuale, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în asistența medicală primară.(3) Medicii de familie achiziționează numai testele rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2, care sunt cuprinse în lista aprobată de Comisia Europeană, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății, și păstrează documentele care dovedesc achiziționarea acestora, în vederea verificării de către structurile de control. (4) Pentru activitatea de testare realizată, validată ca serviciu prin raportarea informațiilor privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este de 50 lei/persoană și cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele și echipamentele de protecție necesare testării și se decontează de la data încheierii contractului prevăzut la alin. (1). Medicul de familie nu percepe sume suplimentare de la persoanele pentru care acordă serviciul de testare.(5) Activitatea de testare prevăzută la alin. (1) se realizează în cadrul programului de activitate prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistența medicală primară, în afara acestuia sau în cadrul programului de activitate din centrele de permanență.(6) De activitățile prevăzute la alin. (1) beneficiază toate persoanele înscrise pe lista proprie a medicului de familie, eligibile la testare, precum și persoanele eligibile la testare care nu au un medic de familie sau care sunt înscrise pe lista altui medic de familie, la un interval de cel puțin 48 de ore între două testări succesive.(7) Prin derogare de la prevederile art. 337 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitățile prevăzute la alin. (1) se acordă indiferent de statutul de asigurat al persoanei, fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.(8) Persoanele eligibile pentru testare sunt persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 care se încadrează în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică, care se publică la adresa www.insp.gov.ro și se actualizează periodic.(9) Modelul de contract, documentele în baza cărora se încheie contractul, condițiile de raportare și validare a activităților realizate și modalitatea de plată se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prevăzut la alin. (1).(10) Activitatea de testare desfășurată de către medicii de familie se finanțează prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. (11) Medicii de familie care realizează testarea în cadrul cabinetelor medicale din asistența medicală primară au obligația raportării rezultatelor în aplicația Corona Forms, imediat după efectuarea testării, nu mai târziu de ora 24,00 a zilei în care s-a acordat serviciul.(12) În vederea realizării decontării de către casele de asigurări de sănătate a activității de testare, Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziție, lunar, datele privind activitatea desfășurată și raportată în aplicația Corona Forms de către medicii de familie.(13) În vederea raportării activității prevăzute la alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția medicilor de familie datele necesare autentificării în aplicația Corona Forms.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 15 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completarea adusă prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 28 decembrie 2021.Nr. 137.----