HOTĂRÂRE nr. 1.078 din 9 noiembrie 2000privind declararea zonei Hunedoara, judeţul Hunedoara, zona defavorizată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 16 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Zona Hunedoara, judeţul Hunedoara, se declara zona defavorizată.  +  Articolul 2Aria geografică strict delimitata a zonei Hunedoara, judeţul Hunedoara, o reprezintă localităţile Hunedoara, Calan, Ghelari şi Teliucu Inferior, ca unităţi administrativ-teritoriale în suprafaţa de 28.518 ha, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 3Perioada pentru care zona prevăzută la art. 1 se declara zona defavorizată este de 5 ani.  +  Articolul 4Pe perioada existenţei zonei defavorizate, declarata în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, se acordă facilităţile prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Domeniile de interes pentru realizarea de investiţii în zona sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltare Regionala,Mihai DavidMinistrul industriei şi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de statp. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1  +  Anexa 2                           DOMENII              de interes pentru realizarea de investiţii       - conform CAEN - Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 -
       
    SecţiuneaDenumirea
    AAGRICULTURĂ
    BSILVICULTURA, EXPLOATAREA FORESTIERĂ ŞI ECONOMIA VÂNATULUI
    CPESCUITUL ŞI PISCICULTURA
    DINDUSTRIA EXTRACTIVĂ
    EINDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
      Excepţii:
      - Clasa 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
      - Clasa 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie
    FENERGIA ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ
    GCONSTRUCŢII
    HCOMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, REPARAREA ŞI ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR ŞI A BUNURILOR PERSONALE ŞI CASNICE
      Excepţii:
      - Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activităţile desfăşurate în zona defavorizată
    IHOTELURI ŞI RESTAURANTE
      Excepţii:
      - Grupa 553 Restaurante
      - Grupa 554 Cafenele şi baruri
      - Grupa 555 Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei
    JTRANSPORT ŞI DEPOZITARE
      Excepţii:
      - Grupa 633 Activităţi ale agenţiilor de turism
      - Grupa 634 Activităţi ale altor agenţii de transport
      - activităţile care se desfăşoară în afara zonei defavorizate
    MTRANZACŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
      Excepţii:
      - Diviziunea 71 Închirierea maşinilor şi echipamentelor fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti
      - Grupa 741 Activităţi juridice, contabilitate şi revizie contabilă, consultaţii referitoare la impunere; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultaţii pentru afaceri şi management
    PSĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    RALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE ŞI PERSONALE
      Excepţii:
      - Diviziunea 91 Activităţi asociative diverse
      - Diviziunea 92 Activităţi recreative, culturale şi sportive
      - Diviziunea 93 Alte activităţi de servicii